T/1848/26. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Számvevõszéki bizottságának

a j á n l á s a

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló T/1848. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint a Számvevõszéki bizottsága, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló, T/1848. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1848/4-25. számú módosító javaslatokat.

Kósa Lajos képviselõ a T/1848/5. és a /6. sz. módosító javaslatát, valamint Font Sándor képviselõ a T/1848/19. számú módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
 2. "1999. évi ......... törvény

  [a Pénzügyi Szervezetek] az Állami Pénzpiaci Felügyelet[é]rõl"

  T/1848/25/4-5. 25/6., 25/7.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 33., 40., 41. számú pontjaiban foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 1. §-át megelõzõ cím a következõ módosítását javasolja:
 4. "Az [Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[e]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(1) Az [Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[e] (a továbbiakban: Felügyelet) a Kormány irányítása alatt mûködõ országos hatáskörû közigazgatási szerv, felügyeletét a pénzügyminiszter látja el."

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/3. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Kósa Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "1. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a Kormány irányítása alatt mûködõ országos hatáskörû közigazgatási szerv, felügyeletét az [pénzügyminiszter] Országgyûlés látja el."

  T/1848/7.

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15., számú pontjaiban foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1848/4. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz.támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 10. "1. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a Kormány irányítása alatt mûködõ országos hatáskörû közigazgatási szerv[, felügyeletét a pénzügyminiszter látja el]."

  Indokolás: Lásd a T/1848/8. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 12. "(2) A Felügyelet jogi személy, amely önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködik, szervezeti és mûködési szabályzatát a [pénzügyminiszter] Kormány hagyja jóvá."

  Indokolás: Lásd a T/1848/8. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Puch László és Sáling József, valamint Dr. Hegedûs Mihály képviselõk a törvényjavaslat 2. §-ának a következõ módosítását javasolják:
 14. "2. § A Felügyelet tevékenységének célja a pénz- és tõkepiac zavartalan, illetve eredményes mûködésének, a pénzügyi szervezetek ügyfelei érdekei védelmének, a piaci viszonyok átláthatóságának, továbbá a tisztességes és szabályozott piaci verseny fenntartásának elõsegítése, a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítõ pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási, a kiegészítõ befektetési szolgáltatási, az elszámolóházi, a befektetési alapkezelési, árutõzsdei, a biztosítási, biztosításközvetítõi, a biztosítási szaktanácsadói tevékenységet végzõ szervezet, illetve személy, [az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíj-pénztárak,] közraktárak, kockázati tõketársaságok, kockázati tõkealapok, kockázati tõkealap kezelõk, valamint a tõzsdék és tagjaik (a továbbiakban együtt: pénzügyi szervezetek) prudens mûködésének, tulajdonosaik gondos joggyakorlásának folyamatos felügyelete útján."

  T/1848/9/4., 22/4., 22/5., 9/6., 22/6., 24/3-6., 9/7., 22/7., 9/8., 22/8., 24/8.,

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 8., 11., 12., 26., 27., 29., 30., 34., 35., 37. 38., 39. és a 42. számú pontjaiban foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/1., T/1848/22/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Puch László és Sáling József, valamint Dr. Hegedûs Mihály, továbbá Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 3. § f/ és g/ pontjainak az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
 16. /3. § A Felügyelet hatásköre kiterjed:/

  "[f) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,

  g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/2., T/1848/22/2., T/1848/24/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 18. "(2) A Felügyelet eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt az e törvényben [és a] továbbá az e törvény 3. §-ban [felsorolt] részletezett törvényekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

  Indokolás: Lásd a T/1848/10. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 20. "(5) A Felügyelet tevékenységérõl minden év március 31-ig beszámol a Kormánynak, továbbá minden év július 31-ig közzéteszi éves tájékoztatóját. A beszámolót és a róla szóló Kormányhatározatot minden év május 15-ig a Parlament elé terjesztik."

  Indokolás: Lásd a T/1848/16. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Puch László és Sáling József, valamint Dr. Hegedûs Mihály képviselõk a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 22. "6. § (1) A Felügyelet a bank- és értékpapír titok, [a pénztár titok,] a biztosítási titok valamint az üzleti titok megtartása mellett - a pénz- és tõkepiaci szereplõk, a befektetõk, a betétesek, a biztosítottak[, vagy a pénztártagok] védelme érdekében - jogosult határozatait részben vagy egészben a Pénzügyi Közlönyben és az általa célszerûnek tartott más módon közzétenni."

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/3., T/1848/22/3. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 24. "6. § (1) A Felügyelet a bank- és értékpapír titok, [a pénztár titok,] a biztosítási titok valamint az üzleti titok megtartása mellett - a pénz- és tõkepiaci szereplõk, a befektetõk, a betétesek[,] vagy a biztosítottak[, vagy a pénztártagok] védelme érdekében - jogosult határozatait részben vagy egészben a Pénzügyi Közlönyben és az általa célszerûnek tartott más módon közzétenni."

  Indokolás: Lásd a T/1848/24/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ának a következõ módosítását javasolják:
 26. "(1) A Felügyeletet az elnök vezeti, akinek [egy] négy helyettese van.

  (2) A Felügyelet elnökét és négy elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év.

  (3) A Felügyelet elnöke és az elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a pénzügyminiszter gyakorolja.

  (4) Felmentéssel szûnik meg a Felügyelet elnökének és elnökhelyettes[ének]einek megbízatása, ha

  a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselekményt követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált,

  b) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,

  c) tisztségével való összeférhetetlenségét nem szüntette meg,

  d) tevékenységével a Felügyelet mûködését veszélyezteti,

  e) a Kormány megítélése szerint az elnök vagy az elnökhelyettes neki felróható módon nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak.

  (5) Ha a Felügyelet elnökének, illetõleg elnökhelyettesének megbízatása felmentéssel szûnik meg, a felmentést nyilvánosan indokolni kell.

  (6) A Felügyelet elnökére, elnökhelyettes[é]eire és alkalmazottaira az e törvényben foglalt eltérésekkel a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a Ktv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében megállapított arány harmincöt százalék, a 42. §-a (5) bekezdésének b) pontjában megállapított arány negyvennyolc százalék.

  (7) A Felügyeleten ügyvezetõ igazgatói megbízás is adható, azzal, hogy az ügyvezetõ igazgató olyan fõosztályvezetõi besorolással rendelkezõ személy, aki több fõosztály vezetését látja el."

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 14. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1848/12. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ának a következõ módosítását javasolják:
 28. "(1) A Felügyeletet az elnök vezeti, akinek egy helyettese van.

  (2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év.

  (3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a pénzügyminiszter gyakorolja.

  (4) Felmentéssel szûnik meg a Felügyelet elnökének és elnökhelyettesének megbízatása, ha

  a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselekményt követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált,

  b) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,

  c) tisztségével való összeférhetetlenségét nem szüntette meg,

  d) tevékenységével a Felügyelet mûködését veszélyezteti[,

  e) a Kormány megítélése szerint az elnök vagy az elnökhelyettes neki felróható módon nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak].

  (5) Ha a Felügyelet elnökének, illetõleg elnökhelyettesének megbízatása felmentéssel szûnik meg, a felmentést nyilvánosan indokolni kell.

  (6) A Felügyelet elnökére, elnökhelyettesére és alkalmazottaira az e törvényben foglalt eltérésekkel a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a Ktv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében megállapított arány harmincöt százalék, a 42. §-a (5) bekezdésének b) pontjában megállapított arány negyvennyolc százalék.

  (7) A Felügyeleten ügyvezetõ igazgatói megbízás is adható, azzal, hogy az ügyvezetõ igazgató olyan fõosztályvezetõi besorolással rendelkezõ személy, aki több fõosztály vezetését látja el."

  Indokolás: Lásd a T/1848/13. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Kósa Lajos képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2), (3), (4) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:
 30. "(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a [pénzügyminiszter] miniszterelnök javaslatára - [a miniszterelnök nevezi ki] az Országgyûlés választja, és menti fel a megválasztott képviselõk több, mint felének szavazatával. A kinevezés idõtartama hat év.

  (3) A Felügyelet elnöke és elnökhelyettese tekintetében a munkáltatói jogokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a miniszterelnök nevében a pénzügyminiszter gyakorolja.

  (4) Felmentéssel szûnik meg a Felügyelet elnökének és elnökhelyettesének megbízatása, ha

  e) [a Kormány megítélése szerint az elnök vagy az elnökhelyettes] neki felróható módon nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak."

  Indokolás: Lásd a T/1848/7. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Kósa Lajos képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 32. A T/1848/5. és a /6. sz. módosító indítvány a Számvevõszéki bizottság ülésén VISSZAVONVA!

 33. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
 34. "(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter és az MNB elnökének együttes javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év."

  Indokolás: Lásd a T/1848/11. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 36. "(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter és az MNB elnökének együttes javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év."

  Indokolás: Lásd a T/1848/17. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 38. "(2) A Felügyelet elnökét és elnökhelyettesét - a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnökének javaslatára - a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. A kinevezés idõtartama hat év."

  Indokolás: Lásd a T/1848/23/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 39. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés e) pontjának elhagyását javasolja:
 40. "e/ [a Kormány megítélése szerint az elnök vagy az elnökhelyettes neki felróható módon nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak.]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/18. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés e) pontjának elhagyását javasolja:
 42. "/(4) Felmentéssel szûnik meg a Felügyelet elnökének és elnökhelyettesének megbízatása, ha

  a) jogerõs bírói ítélet megállapítása szerint bûncselekményt követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált,

  b) tisztségének ellátására tartósan alkalmatlanná vált,

  c) tisztségével való összeférhetetlenségét nem szüntette meg,

  d) tevékenységével a Felügyelet mûködését veszélyezteti/[,

  e/ a Kormány megítélése szerint az elnök vagy az elnökhelyettes neki felróható módon nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak]."

  Indokolás: Lásd a T/1848/23/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Kósa Lajos képviselõ a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
 44. A T/1848/5. sz. módosító indítvány a Számvevõszéki bizottság ülésén VISSZAVONVA!

 45. Kósa Lajos képviselõ a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
 46. A T/1848/6. sz. módosító indítvány a Számvevõszéki bizottság ülésén VISSZAVONVA!

 47. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 7. § (7) bekezdésének elhagyását javasolják:
 48. "[ (7) A Felügyeleten ügyvezetõ igazgatói megbízás is adható, azzal, hogy az ügyvezetõ igazgató olyan fõosztályvezetõi besorolással rendelkezõ személy, aki több fõosztály vezetését látja el.]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/14. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 49. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 50. "(1) A Felügyelet elnöki és elnökhelyettesi tisztségére az nevezhetõ ki, aki szakirányú felsõfokú végzettséggel, továbbá legalább ötévi, valamely pénzügyi szervezetnél, illetve a közigazgatásban a pénzügyi szervezetek szabályozása, ellenõrzése területén szerzett vezetõi [vagy ezzel egyenértékû külföldi] gyakorlattal rendelkezik."

  Indokolás: Lásd a T/1848/15. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 52. "(2) A Felügyelet köztisztviselõje nem létesíthet tagsági viszonyt, munkaviszonyt, vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi jogviszonyt vagy felügyelõ bizottsági tagságot pénzügyi szervezettel - a Hpt. 110. §-a (2) bekezdésének c) pontja kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alappal. [Nem jelenti e tilalom sérelmét, ha a köztisztviselõ önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíj-pénztár, illetõleg biztosítási egyesület tagja.] A Felügyelet köztisztviselõje megbízható a Hpt. 177. §-ának (3) bekezdésében meghatározott közhasznú társaság felügyelõ bizottsági tagságával."

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/4. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 53. Dr. Hegedûs Mihály képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2 ) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 54. "(2) A Felügyelet köztisztviselõje nem létesíthet tagsági viszonyt, munkaviszonyt, vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi jogviszonyt vagy felügyelõ bizottsági tagságot pénzügyi szervezettel - a Hpt. 110. §-a (2) bekezdésének c) pontja kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alappal. Nem jelenti e tilalom sérelmét, ha a köztisztviselõ [önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíj-pénztár, illetõleg biztosítási egyesület tagja.] A Felügyelet köztisztviselõje megbízható a Hpt. 177. §-ának (3) bekezdésében meghatározott közhasznú társaság felügyelõ bizottsági tagságával."

  Indokolás: Lásd a T/1848/22/4. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 55. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 10. § (9) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
 56. "[(9) A Felügyelet köztisztviselõje kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni biztosító egyesületben, illetve magánnyugdíj-pénztárban fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet köztisztviselõje nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely arra a szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van.]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/5. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. Dr. Hegedûs Mihály képviselõ a törvényjavaslat 10. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 58. "(9) A Felügyelet köztisztviselõje kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni biztosító egyesületben[, illetve magánnyugdíj-pénztárban] fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet köztisztviselõje nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely arra a szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van."

  Indokolás: Lásd a T/1848/22/5. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 59. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 12. §-ának a következõ módosítását javasolják:
 60. "12. § (1) Ez a törvény 2000. április 1-jén lép hatályba.

  (2) Az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet [és az Állami Pénztárfelügyelet] 2000. április 1-jén megszûnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

  (3) Ahol jogszabály Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletet, Állami Biztosításfelügyeletet [vagy Állami Pénztárfelügyeletet, illetõleg Pénztárfelügyeletet említ], azon az e törvény szerinti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét kell érteni.

  (4) A törvény hatálybalépésekor az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletnél, az Állami Biztosításfelügyeletnél [és az Állami Pénztárfelügyeletnél] folyamatban lévõ ügyekben a Felügyelet jár el. Az eljárás során az eljárás megindításakor hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatóságra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  (5) A Felügyelet azon köztisztviselõje, aki a törvény hatálybalépésekor az Állami Biztosításfelügyelettel[, illetõleg az Állami Pénztárfelügyelettel] állt köztisztviselõi jogviszonyban, a 10. § (3) bekezdése szerinti tulajdoni hányadát, értékpapírját, illetõleg egyéb befektetését köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenteni, valamint azt a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül elidegeníteni. A 10. § (3) bekezdésébe ütközõ tulajdoni hányad, illetõleg befektetés elidegenítéséig nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely a tulajdoni hányaddal, illetõleg befektetéssel érintett intézményre vonatkozik."

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/6. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 61. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 62. A T/1848/19. sz. módosító indítvány a Költségvetési bizottság ülésén VISSZAVONVA!

 63. Mádi László, Dr. Csúcs László és Zakó László képviselõk a törvényjavaslat 12. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 64. /12. §/

  "(1) Ez a törvény 2000. [április] július 1-jén lép hatályba.

  (2) Az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet 2000. [április] július 1-jén megszûnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete."

  Indokolás: Lásd a T/1848/21. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 65. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 12. § (2)-(3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 66. "(2) Az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet 2000. április 1-jén megszûnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja az [Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[e].

  (3) Ahol jogszabály Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletet, Állami Biztosításfelügyeletet vagy Állami Pénztárfelügyeletet, illetõleg Pénztárfelügyeletet említ, azon az e törvény szerinti [Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[é]et kell érteni."

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/4-5. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 67. Dr. Hegedûs Mihály képviselõ a törvényjavaslat 12. § (2)-(5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 68. /Átmeneti és záró rendelkezések

  12. §/

  "(2) Az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet, az Állami Biztosításfelügyelet [és az Állami Pénztárfelügyelet] 2000. április 1-jén megszûnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

  (3) Ahol jogszabály Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletet, Állami Biztosításfelügyeletet [vagy Állami Pénztárfelügyeletet, illetõleg Pénztárfelügyeletet] említ, azon az e törvény szerinti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét kell érteni.

  (4) A törvény hatálybalépésekor az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletnél, az Állami Biztosításfelügyeletnél [és az Állami Pénztárfelügyeletnél] folyamatban lévõ ügyekben a Felügyelet jár el. Az eljárás során az eljárás megindításakor hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatóságra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  (5) A Felügyelet azon köztisztviselõje, aki a törvény hatálybalépésekor az Állami Biztosításfelügyelettel[, illetõleg az Állami Pénztárfelügyelettel] állt köztisztviselõi jogviszonyban, a 10. § (3) bekezdése szerinti tulajdoni hányadát, értékpapírját, illetõleg egyéb befektetését köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenteni, valamint azt a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül elidegeníteni. A 10. § (3) bekezdésébe ütközõ tulajdoni hányad, illetõleg befektetés elidegenítéséig nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely a tulajdoni hányaddal, illetõleg befektetéssel érintett intézményre vonatkozik."

  Indokolás: Lásd a T/1848/22/6. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz.támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 69. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 12. § (2)-(5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 70. /Átmeneti és záró rendelkezések

  12. §/

  "(2) Az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet[,] és az Állami Biztosításfelügyelet [és az Állami Pénztárfelügyelet] 2000. április 1-jén megszûnik, e naptól kezdve e szervek jogutódja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

  (3) Ahol jogszabály Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletet[,] vagy Állami Biztosításfelügyeletet [vagy Állami Pénztárfelügyeletet, illetõleg Pénztárfelügyeletet] említ, azon az e törvény szerinti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét kell érteni.

  (4) A törvény hatálybalépésekor az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyeletnél[,] és az Állami Biztosításfelügyeletnél [és az Állami Pénztárfelügyeletnél] folyamatban lévõ ügyekben a Felügyelet jár el. Az eljárás során az eljárás megindításakor hatáskörrel rendelkezõ felügyeleti hatóságra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

  (5) A Felügyelet azon köztisztviselõje, aki a törvény hatálybalépésekor az Állami Biztosításfelügyelettel[, illetõleg az Állami Pénztárfelügyelettel] állt köztisztviselõi jogviszonyban, a 10. § (3) bekezdése szerinti tulajdoni hányadát, értékpapírját, illetõleg egyéb befektetését köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenteni, valamint azt a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül elidegeníteni. A 10. § (3) bekezdésébe ütközõ tulajdoni hányad, illetõleg befektetés elidegenítéséig nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely a tulajdoni hányaddal, illetõleg befektetéssel érintett intézményre vonatkozik."

  Indokolás: Lásd a T/1848/24/3-6. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 71. Mádi László, Dr. Csúcs László és Zakó László képviselõk a törvényjavaslat 12. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)
 72. /12. §/

  "(5) Nem jelenti üzleti titok sérelmét, ha az Állami Biztosításfelügyelet, az Állami Pénztárfelügyelet, illetõleg az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet üzleti titkot ad át egymás számára a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete létrehozásának elõkészítési idõszakában."

  Indokolás: Lásd a T/1848/20. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje a Számvevõszéki biz. ülésén nem ért egyet, a Gazdasági, a Költségvetési és az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért

 73. Puch László és Sáling József képviselõk a törvényjavaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolják:
 74. "13. § (1) [Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 8. §-ában a " a pénzügyminiszter a Pénztárfelügyelet útján" szövegrész helyébe a " Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész lép.

  (2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 101. §-ában "felügyeletét a pénzügyminiszter - a Pénztárfelügyelet útján - látja el" szövegrész helyébe "felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el" szövegrész lép.

  (3)] A Bit. 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "103. § A Felügyelet hatáskörét és jogállását külön törvény határozza meg."

  [(4) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 102. §-ának helyébe a következõ szöveg lép:

  "102. § A Felügyelet hatáskörét és jogállását külön törvény határozza meg."]

  [(5)] (2) A Bit. 121. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [(1) A 120. §-ban meghatározott titoktartási kötelezettség nem terjed ki]

  "a) az MNB részére, írásbeli kérelemre történõ adatszolgáltatásra,"

  [(6)] (3) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. §-ának (2) bekezdésében szereplõ felsorolás kiegészül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével."

  Indokolás: Lásd a T/1848/9/7. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 75. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1)-(2) bekezdéseinek elhagyását javasolja:
 76. "[(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 8. §-ában a " a pénzügyminiszter a Pénztárfelügyelet útján" szövegrész helyébe a " Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész lép.

  (2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 101. §-ában "felügyeletét a pénzügyminiszter - a Pénztárfelügyelet útján - látja el" szövegrész helyébe "felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el" szövegrész lép.] "

  Indokolás: Lásd a T/1848/24/7. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 77. Dr. Hegedûs Mihály képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1)-(2) és (4) bekezdéseinek elhagyását javasolja:
 78. "[(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 8. §-ában a " a pénzügyminiszter a Pénztárfelügyelet útján" szövegrész helyébe a " Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész lép.

  (2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 101. §-ában "felügyeletét a pénzügyminiszter - a Pénztárfelügyelet útján - látja el" szövegrész helyébe "felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el" szövegrész lép.

  (4) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 102. §-ának helyébe a következõ szöveg lép:]"

  Indokolás: Lásd a T/1848/22/7. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 79. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 80. "(1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 8. §-ában a " a pénzügyminiszter a Pénztárfelügyelet útján" szövegrész helyébe az "[Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[e]" szövegrész lép."

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/6. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 81. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 82. "(2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 101. §-ában "felügyeletét a pénzügyminiszter - a Pénztárfelügyelet útján - látja el" szövegrész helyébe "felügyeletét az [Pénzügyi Szervezetek] Állami Pénzpiaci Felügyelet[e] látja el" szövegrész lép."

  Indokolás: Lásd a T/1848/25/7. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 83. Puch László és Sáling József, valamint Dr. Hegedûs Mihály, továbbá Bauer Tamás képviselõk a törvényjavaslat 14. § d/ pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

/14. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:/

"[d) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 104. §-ának (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, 105. §-a, 121. §-ának (2) bekezdésének d) pontjából az "az Állami Biztosítás Felügyelet, az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet" szövegrész;]"

Indokolás: Lásd a T/1848/9/8., T/1848/22/8., T/1848/24/8 számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Számvevõszéki biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósa Lajos s.k.,
a Számvevõszéki bizottság elnöke