Új változat a T/1823/33. számú ajánlás helyett!

T/1823/34.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság

kiegészítõ ajánlása
a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló T/1823. sz. törvényjavaslat

v i t á j á h o z
(Együtt kezelendõ a T/1823/31. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló, T/1823. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1823/32. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdésében a Btké. 26. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  2. /A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejû rendelet (Btké.) 26. §-a helyébe következõ rendelkezés lép/

   "A Btk. 310. §-ának alkalmazása szempontjából adó az illeték, az illeték módjára fizetendõ díj is, továbbá - a Btk. 310-310/B. §-ában nem említett - külön [jogszabályokban] törvényben, vagy törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályban meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetésébõl ellátandó feladatok fedezetére elõírt közteherfizetési kötelezettség, amely ellenszolgáltatásra nem jogosít."

   Indokolás: Lásd a T/1823/32/1. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 41. §-ának új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  4. "(5) Az Sztv. 119. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

   "A megyei bíróság elnöke ezekre az eljárásokra - a megyei rendõrfõkapitány javaslatára - más helyi bíróság illetékességét is megállapíthatja.""

   Indokolás: Lásd a T/1823/32/2. sz. módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 42. §-ának új (2) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap):

"(2) A bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"f) az elsõ és másodfokon, illetve harmadfokon, valamint a perújítás vagy a rendkívüli felülvizsgálat, illetõleg felülvizsgálat, valamint a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat során eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, a határozat jogerõre emelkedésének napját;""

Indokolás: Lásd a T/1823/32/3. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke