T/1823/31.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló T/1823. sz. törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottság), az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), valamint a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) megvitatta a büntetõ jogszabályok módosításáról szóló, T/1823. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1823/7-30. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 63. § (2) bekezésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "A Btk. 63. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, e § a következõ (4)-(5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

  "(2) A vagyonelkobzás[t el kell rendelni] elrendelhetõ arra a vagyonra is, amelyet az elkövetõ átruházott, feltéve, hogy a megszerzõnek az átruházott vagyon eredetérõl tudomása volt.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában a Btk. 63. § (2)-(3) bekezdéseinek a következõ kiegészítését javasolja:
 4. ""(2) A vagyonelkobzást el kell rendelni arra a vagyonra is, amelyet az elkövetõ átruházott, feltéve, hogy a megszerzõnek az átruházott vagyon eredetérõl tudomása volt, vagy a tõle elvárható módon tudomást szerezhetett volna.

  (3) Ha az elkövetõ a bûncselekmény elkövetésébõl eredõ vagyont gazdálkodó szervezetre ruházta át, a vagyonelkobzás akkor rendelhetõ el, ha a gazdálkodó szervezet ügyvezetésre vagy képviseletre feljogosított tagjának vagy tisztségviselõjének az átruházott vagyon eredetérõl tudomása volt, vagy a tõle elvárható módon tudomást szerezhetett volna.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában a Btk. 112. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. Btk. 112. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és e § jelenlegi rendelkezése az (1) bekezdés megjelölésre módosul:

  "(2) A fiatalkorú esetében a feltételes szabadságra bocsátás a 47. § (4) bekezdésének [b)-e)] b), c), d), e) pontja alapján nem zárható ki.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 8. "[(1) A Btk. 137. §-ának 2. pontja a következõ i) alponttal egészül ki:

  [E törvény alkalmazásában közfeladatot ellátó személy:]

  "i) a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott körben a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezet tagja, a közbiztonság javítására irányuló tevékenysége közben;] ""

  Indokolás: Lásd a T/1823/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében a felvezetõ szöveg módosítását, valamint a Btk. 137. § 12. pontjának az elhagyását javasolja:
 10. "A Btk. 137. §-ának 5.[,] és 9. [és 12.] pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  (E törvény alkalmazásában)

  "[12. nagy nyilvánosságon a bûncselekménynek a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz, sokszorosítás, illetõleg elektronikusan rögzített információ távközlõ hálózaton való közzététele útján történõ elkövetését is érteni kell;]""

  Indokolás: Lásd a T/1823/22. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Btk. 137. §-ának (2) bekezdése 9. pontjának a következõ módosítását javasolja:
 12. /(2) A Btk. 137. §-ának 5., 9. és 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  [E törvény alkalmazásában]

  "9. üzletszerûen követi el a bûncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegû bûncselekmények elkövetése révén életvitelszerûen, rendszeres haszonszerzésre törekszik;"

  Indokolás: Lásd a T/1823/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 14. "[A Btk. 166. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(3) Aki emberölésre irányuló elõkészületet követ el, bûntett miatt öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.]""

  Indokolás: Lásd a T/1823/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. A Btk. 195/A. §-ának címe és (1) bekezdése helyébe a következõ cím és rendelkezés lép:

  "Tiltott pornográf felvétel készítése

  (1) Aki kiskorú személyrõl video-, film-, fénykép- vagy más módon elõállított pornográf képfelvételt [vagy képfelvételeket] készít, ilyen képfelvételt forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetõleg ilyen képfelvételt más számára hozzáférhetõvé tesz, bûntettet követ el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Hack Péter képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik):
 18. [A Btk. 213. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  /Aki/

  "a) engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül állít elõ vagy terjeszt olyan sajtóterméket, amelynek elõállításához vagy terjesztéséhez engedély vagy nyilvántartásba vétel szükséges,"

  /vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendõ./]

  Indokolás: Lásd a T/1823/30. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Gyimesi József és Dr. Répássy Róbert képviselõk a törvényjavaslat 21. §-ában a Btk. 310. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 20. /A Btk. 310. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(6) Az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetõje nem büntethetõ, ha [az elsõ fokú ítélet meghozatala elõtt] a vádirat benyújtásáig az adótartozását, társadalombiztosítási járulék tartozását, baleseti járulék tartozását, egészségbiztosítási járulék tartozását, nyugdíjjárulék-tartozását, illetve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat kiegyenlíti.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/20/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Dr. Gyimesi József és Dr. Répássy Róbert képviselõk a törvényjavaslat 22. §-ában a Btk. 310/A. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 22. /A Btk. 310/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(6) Az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetõje nem büntethetõ, ha [az elsõ fokú ítélet meghozatala elõtt] a vádirat benyújtásáig a munkaadói vagy munkavállalói járulék tartozását, illetve a rehabilitációs vagy szakképzési hozzájárulás tartozását kiegyenlíti."

  Indokolás: Lásd a T/1823/20/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Dr. Gyimesi József és Dr. Répássy Róbert képviselõk a törvényjavaslat 23. §-ában a Btk. 310/B. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 24. /A Btk. 310/B. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(4) Az elkövetõ nem büntethetõ, ha a társadalombiztosítási járulékot, a baleseti járulékot, egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíjat [az elsõ fokú ítélet meghozatala elõtt] a vádirat benyújtásáig kiegyenlíti."

  Indokolás: Lásd a T/1823/20/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Dr. Répássy Róbert és Molnár Oszkár képviselõk a törvényjavaslat 29. §-ának új (2) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolják (A javaslat elfogadása esetén a §. jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap):
 26. "(2) A Btk. 319. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) A hûtlen kezelés elkövetõje csak magánindítványra büntethetõ.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/21/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Répássy Róbert és Molnár Oszkár képviselõk a törvényjavaslat 30. §-ának új (2) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolják (A javaslat elfogadása esetén a §. jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap):
 28. (2) A Btk. 320. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

  "(3) A hanyag kezelés elkövetõje csak magánindítványra büntethetõ.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/21/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Mécs Imre és Dr. Hack Péter képviselõk a törvényjavaslat 35. §-ában a Btk. 329. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 30. /A Btk. 329. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  (2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: [az irodalmi, tudományos és mûvészeti] a szerzõi jogi védelem tárgyát képezõ alkotás, a találmány, a használati minta, az ipari minta, a mikroelektronikai félvezetõ termék topográfiája és az újítás."

  Indokolás: Lásd a T/1823/29. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Btk. 329/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 32. /A Btk. 329/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:/

  "Szerzõi vagy szomszédos jogok megsértése

  329/A. § (1) Aki az irodalmi, tudományos vagy mûvészeti alkotás szerzõjének a mûvén, elõadómûvésznek az elõadómûvészi teljesítményén, hangfelvétel elõállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a mûsorán, illetõleg film elõállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, [és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy] pénzbüntetéssel büntetendõ.

  (2) A büntetés [bûntett] vétség miatt [három] egy évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szomszédos jogok megsértését

  a) jelentõs vagyoni hátrányt okozva,

  c) üzletszerûen

  követik el.

  (3) A büntetés

  a) [öt] két évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szomszédos jogok megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt,

  b) két évtõl [nyolc] öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szomszédos jogok megsértését különösen jelentõs vagyoni hátrányt

  okozva követik el.

  (4) Nem büntethetõ az, [A]aki a szerzõi vagy szomszédos jogok megsértését vagyoni hátrányt okozva gondatlanságból követi el[, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ].""

  Indokolás: Lásd a T/1823/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Kulturális biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Btk. 329/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 34. "36. §

  /A Btk. 329/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:/

  /Szerzõi vagy szomszédos jogok megsértése/

  "329/A. § (1) Aki az irodalmi, tudományos vagy mûvészeti alkotás szerzõjének a mûvén, elõadómûvésznek az elõadómûvészi teljesítményén, hangfelvétel elõállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a mûsorán, illetõleg film elõállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett[, vagy] 50.000 forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ."

  Indokolás: Lásd a T/1823/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Kulturális biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában a Btk. 329/A. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 36. /A Btk. 329/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:/

  /Szerzõi vagy szomszédos jogok megsértése/

  "(4) Nem büntethetõ az, [A]aki a szerzõi vagy szomszédos jogok megsértését vagyoni hátrányt okozva gondatlanságból követi el[, vétség miatt egy évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ]."

  Indokolás: Lásd a T/1823/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Hack Péter képviselõ a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdésében a Btké. 26. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 38. /A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejû rendelet (Btké.) 26. §-a helyébe következõ rendelkezés lép/

  "A Btk. 310. §-ának alkalmazása szempontjából adó az illeték, az illeték módjára fizetendõ díj is, továbbá - a Btk. 310-310/B. §-ában nem említett - külön [jogszabályokban] törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetésébõl ellátandó feladatok fedezetére elõírt közteherfizetési kötelezettség, amely ellenszolgáltatásra nem jogosít."

  Indokolás: Lásd a T/1823/28. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.

  - az Emberi jogi biz.

  - a Kulturális biz.

  - az Ifjúsági biz.

  - az Önkormányzati biz.

  - a Foglalkoztatási biz.

  - az Elõterjesztõ képviselõje

 39. Dr. Hack Péter képviselõ a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 40. "[A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) 77. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a "huszonnégy óráig" szövegrész helyébe a "hetvenkét óráig" szövegrész lép.]"

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 21. és 25. számú pontjaiban foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1823/27/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 41. Dr. Hack Péter képviselõ a törvényjavaslat 41. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 42. " [Az Sztv. 77. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "A szabálysértési õrizet ebben az esetben a másodfokú bíróság határozatának meghozataláig, illetve a nem jogerõsen kiszabott elzárás tartamáig, de legfeljebb a meghosszabbítástól számított tíz napig tart."]"

  Indokolás: Lásd a T/1823/27/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 43. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 41. § (2) bekezdésének más megfogalmazását javasolja:
 44. "[Az Sztv. 77. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

  "A szabálysértési õrizet ebben az esetben a másodfokú bíróság határozatának meghozataláig, illetve a nem jogerõsen kiszabott elzárás tartamáig, de legfeljebb a meghosszabbítástól számított tíz napig tart.]""

  "Az Sztv. 77. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  "A szabálysértési õrizet a (3) bekezdésben meghatározott esetben a másodfokú bíróság határozatának meghozataláig, illetve a nem jogerõsen kiszabott elzárás tartamáig, de legfeljebb a meghosszabbítástól számított tíz napig tart.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/7/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ának új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
 46. "(5) Az Sztv. 115. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki:

  "A bíróság az (1)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben tárgyalás mellõzésével, az iratok alapján jár el.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/7/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 47. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ának új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 48. "(5) Az Sztv. 92. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

  "(8) A bíróság az ügy elbírálását követõen a szabálysértési ügy iratait határozatának kiadmányaival együtt visszaküldi a szabálysértési hatóságnak.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/10. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 49. Dr. Hack Péter képviselõ a törvényjavaslat 41. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 50. "[Az Sztv. 126. §-ának (2) bekezdésében a "huszonnégy óra" szövegrész helyébe a "hetvenkét óra" szövegrész lép.]"

  Indokolás: Lásd a T/1823/27/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 51. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ában az Sztv. 126. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését, valamint az Sztv. 126. § következõ (6) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 41. § (5) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik):
 52. "[(5)] (7) Az Sztv. 126. §-ának (2) bekezdésében a "huszonnégy óra" szövegrész helyébe a "hetvenkét óra" szövegrész lép , egyúttal a § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

  "(6) A fellebbezésre vonatkozó nyilatkozatokat követõen a bíróság a határozatát nyomban írásba foglalja és kézbesíti az eljárás alá vont személynek, a védõnek, valamint a rendõrség képviselõjének.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/11. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 53. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ának új (6) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 54. "(6) Az Sztv. 112. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

  "(5) A bíróság az átváltoztatás tárgyában történõ döntését követõen a 92. § (8) bekezdése szerint jár el.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 55. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 41. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 56. "[(6) Az Sztv. a következõ 139/A. §-sal egészül ki:

  "Önkényes beköltözés

  139/A. § (1) Aki a bérleti jogviszony létesítésére jogosult szerv vagy személy, illetõleg az elhelyezésre jogosult szerv intézkedése nélkül a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik,

  elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.]""

  Indokolás: Lásd a T/1823/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja

  - az Önkormányzati biz.egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 57. Dr. Juharos Róbert képviselõ a törvényjavaslat 41. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 58. "(6) Az Sztv. a következõ 139/A. §-sal egészül ki:

  "Önkényes beköltözés

  139/A. § (1) Aki [a bérleti jogviszony létesítésére jogosult szerv vagy személy, illetõleg az elhelyezésre jogosult szerv intézkedése nélkül] a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres lakást vagy nem lakás céljára szolgáló üres helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, hogy arra a bérleti jogviszony létesítésére jogosult szerv vagy személy, illetõleg az elhelyezésre jogosult szerv jognyilatkozatával vagy intézkedésével feljogosította volna,

  elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 59. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ának új (8) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 60. "(8) Az Sztv. 127. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "127. § A határozattal szembeni fellebbezés elintézésére a 121-124. §-okban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni azzal, hogy a megyei bíróság a határozatának egy kiadmányát közvetlenül megküldi az eljárást kezdeményezõ rendõrségnek.""

  Indokolás: Lásd a T/1823/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 61. Dr. Hack Péter, valamint Dr. Horváth Balázs képviselõk a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdés d) pontjának az elhagyását javasolják:

/Ez a törvény 2000. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg/

"[d) az Sztv. 77. §-ának (4) bekezdése]"

/hatályát veszti./

Indokolás: Lásd a T/1823/27/4. sz., valamint a T/1823/7/3. sz. módosító javaslatok indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatásibizottság elnöke