T/1820/10.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

a j á n l á s a

az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl,
valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló T/1820. sz. törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló, T/1820/8. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1820/9. számú módosító javaslatokat.

Az Alkotmány 58. (3) bekezdése alapján a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges a törvényjavaslat 9 - 10. -ában a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény 63/A. -ának; 64. (1) bekezdésének, valamint a 11. -ban a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. (3) bekezdésének és 41. -ának módosításához.

Alkotmányügyi bizottság: egyetért

Elõterjesztõ képviselõje: egyetért

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 16. (1) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:

"(1) Ez a törvény - a (2) [és (3)] bekezdésben foglalt [kivételekkel] kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és a "Békepartnerség" más résztvevõ államai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítõ Jegyzõkönyve megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 1995. évi CII. évi törvény"

Indokolás: Lásd a T/1820/9. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 20.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke