T/1820/7.

Az Országgyûlés

Honvédelmi
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl,
valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról
szóló T/1820. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Honvédelmi bizottsága - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Külügyi bizottsága, Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), megvitatta az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló, T/1820. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1820/5., 6.. számú módosító javaslatokat.

Dr. képviselõ a T/.../. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 11. (1) bekezdésében a Kutv. 1. (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 2. /A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Kutv.) 1. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(3) A külföldre utazás joga érvényes úti okmánnyal, valamint a 18. életévét betöltött vagy azt megelõzõen nagykorúvá vált, cselekvõképes magyar állampolgár esetében - nemzetközi szerzõdés alapján - személyazonosító igazolvánnyal gyakorolható."

  Indokolás: Lásd a T/1820/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): -a Honvédelmi biz. támogatja

  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 16. (3) bekezdésének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)

"(3) [A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény - az Idtv.-t 35/A. és 35/B. -al kiegészítõ - 28. -ában a szabálysértési hatóságra, illetõleg a szabálysértési hatóság által elrendelt kiutasításra vonatkozó rendelkezések 2000. március 1-jén lépnek hatályba.]"

Indokolás: Lásd a T/1820/5. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): -a Honvédelmi biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 6.

Lányi Zsolt s.k.,
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.,
a Külügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság elnöke