T/1816/65.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a Szent István-i államalapítás emlékének megörökítésérõl és a Szent Koronáról szóló T/1816. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ T/1816/59. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága) valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a Szent István-i államalapítás emlékének megörökítésérõl és a Szent Koronáról szóló, T/1816. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1816/60-64. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Horváth Béla képviselõ - kapcsolódva Dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõk T/1816/47. számú módosító indítványhoz (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat címének a következõ módosításának javasolja:
  2. "[a] Szent István[-i] államalapításának, a kereszténység felvételének emléké[nek]rõl [megörökítésérõl] és a Szent Koronáról"

   Indokolás: Lásd a T/1816/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Horváth Béla képviselõ - kapcsolódva Bauer Tamás, dr. Hack Péter és Petõ Iván képviselõ T/1816/1. számú módosító indítványhoz (T/1816/59. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat címének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "a Szent István-i államalapítás, a kereszténység felvétele emlékének megörökítésérõl és a Szent Koronáról"

   Indokolás: Lásd a T/1816/60. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Herényi Károly és dr. Kiss Gábor képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõ a T/1816/47. számú módosító indítványhoz (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat címének és preambulumának a következõ módosítását javasolja:
  6. "[a Szent István-i államalapítás emlékének megörökítésérõl és a Szent Koronáról

   A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikébõl átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet elmúlt ezer esztendejérõl, s a jövõbe, hogy felkészüljön a következõ évezredre. Természetes kötelességének tekinti, hogy megemlékezzék a magyarság sorsfordulójáról: az államalapításról.

   Ezer évvel ezelõtt elsõ királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. Mindaz, ami ma Magyarországot jelenti, Szent István államalapító mûvén nyugszik.

   István király mûve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a nyugati keresztény kultúra elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ zavartalan fejlõdésének biztosításához. Az eltelt ezer év alatt a magyarság kialakította a maga összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínû kultúrközösségének.

   A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésében bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetõvé, hogy a magyarság a nyugati kultúra hordozójaként és védelmezõjeként visszaverje a létére törõ támadásokat, hogy ne csak gyõzelmeiben, de a hódoltságok megszállások feldarabolások és diktátumok idején is megõrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat.

   A hazánk címerét is díszítõ Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítõ ereklyetárgyként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.

   A Szent Korona egyedülálló tana, amely a középkor századaiban fokozatosan alakult ki, a nemzeti jellegû, majd késõbb az egész ország lakosságára érvényes szuverenitás nagy erejû jelképévé vált. Nem a mindenkori uralkodó, hanem a Szent Korona volt a közhatalom forrása és foglalata. Ez az eszme - a magyar közjogi gondolkodás kiemelkedõ és meghatározó teljesítménye - a Szent Korona részének tekintette nemcsak a rendeket, hanem késõbbi fejlõdése során az egész politikai nemzetet számarásra és felekezetre való tekintet nélkül. Ezen eszme erkölcsi kisugárzása tette lehetõvé, hogy a magyar állam a történelem folyamán nemegyszer máshol példátlan jóakarattal és segítõkészséggel fogadja be az ide menekülõket. Múltunk iránti tiszteletünk kötelezõ parancsként írja elõ számunkra, hogy - a harmadik Magyar Köztársaságot a Szent István-i állam törvényes örökösének tekintve - a magyarság sorsát immár végleg Európa nyugati feléhez kötve, hazánkat a szabadság, a türelem, a jólét, a rend és a biztonság államává téve, újabb ezer évre szóló távlatot nyissunk a nemzet elõtt.

   A köztársasági államforma és a hatalomgyakorlás demokratikus módja nem változtat azon a tényen, hogy a Szent Korona ma is a magyar állam egységét testesíti meg. E történelmi jelképünk annak bizonyítéka, hogy az ország minden polgára részese a közhatalomnak.

   Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország megemlékezve keresztény államiságunk kezdeteirõl - méltó helyére kívánja állítani a Szent Koronát, múzeumi tárgyból visszahelyezve azt az ország lakosságát képviselõ Országgyûlés oltalmába.

   Ezért az Országgyûlés - tekintettel a Szent István-i államalapítás és a Szent Korona kiemelkedõ történelmi jelentõségére - a következõ törvényt alkotja:]

   Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról

   A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikébõl átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet elmúlt ezer esztendejérõl, s a jövõbe, hogy felkészüljön a következõ évezredre.

   Ezer évvel ezelõtt elsõ királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. Magyarország ma is Szent István államalapító mûvén nyugszik.

    

   István király mûve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a nyugat elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ fejlõdéséhez. Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk a magunk összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínû közösségének.

   A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetõvé, hogy a magyarság visszaverje a létére törõ támadásokat, hogy ne csak gyõzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megõrizze erkölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat.

   A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítõ ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.

   Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselõ Országgyûlés oltalma alá helyezi.

   Ezért az Országgyûlés - tekintettel Szent István államalapítására és a Szent Korona kiemelkedõ történelmi jelentõségére - a következõ törvényt alkotja:""

   Indokolás: Lásd a T/1816/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Bauer Tamás, Hack Péter és Petõ Iván képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõ T/1816/47. számú módosító indítványához (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat preambulumának a következõ módosítását javasolja:
  8. "A nemzedék, amelynek megadatott, hogy a történelmet tagoló évezredek egyikébõl átléphessen a másikba, egyaránt pillant a múltba, hogy számvetést készítsen a nemzet elmúlt ezer esztendejérõl, s a jövõbe, hogy felkészüljön a következõ évezredre. [Természetes kötelességének tekinti, hogy megemlékezzék a magyarság sorsfordulójáról: az államalapításról.]

   Ezer évvel ezelõtt elsõ királyunk, Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország [a keresztény] Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött [meghatározó] szerepét. Mindaz, ami ma Magyarországot jelenti, Szent István államalapító mûvén nyugszik.

   István király mûve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során, feltartóztatva a nyugat[i keresztény kultúra] elleni támadásokat, hozzájárult a keresztény világ [zavartalan fejlõdésének biztosításához] fejlõdéséhez. Az eltelt ezer év alatt [a magyarság] kialakított[a]uk a mag[a]unk összetéveszthetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszersmind elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínû [kultúr]közösségének.

   A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki személyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetõvé, hogy a magyarság a nyugati kultúra hordozójaként és védelmezõjeként visszaverje a létére törõ támadásokat, [hogy ne csak gyõzelmeiben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megõrizze erkölcsi tartását,] és túléljen öröknek hitt, hódító birodalmakat.

   A [hazánk címerét is díszítõ] Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítõ ereklyetárgyként él a nemzet tudatában [és a magyar közjogi hagyományban.]

   [A Szent Korona egyedülálló tana, amely a középkor századaiban fokozatosan alakult ki, a nemzeti jellegû, majd késõbb az egész ország lakosságára érvényes szuverenitás nagy erejû jelképévé vált. Nem a mindenkori uralkodók, hanem a Szent Korona volt a közhatalom forrása és foglalata. Ez az eszme - a magyar közjogi gondolkodás kiemelkedõ és meghatározó teljesítménye - a Szent Korona részének tekintette nemcsak a rendeket, hanem késõbbi fejlõdése során az egész politikai nemzetet származásra és felekezetre való tekintet nélkül. Ezen eszme erkölcsi kisugárzása tette lehetõvé, hogy a magyar állam a történelem folyamán nemegyszer máshol példátlan jóakarattal és segítõkészséggel fogadja be az ide menekülõket. Múltunk iránti tiszteletünk kötelezõ parancsként írja elõ számunkra, hogy - a harmadik Magyar Köztársaságot a Szent István-i állam törvényes örökösének tekintve - a magyarság sorsát immár végleg Európa nyugati feléhez kötve, hazánkat a szabadság, a türelem, a jólét, a rend és a biztonság államává téve, újabb ezer évre szóló távlatot nyissunk a nemzet elõtt.

   A köztársasági államforma és a hatalomgyakorlás demokratikus módja nem változtat azon a tényen, hogy a Szent Korona ma is a magyar állam egységét testesíti meg. E történelmi jelképünk annak bizonyítéka, hogy az ország minden polgára részese a közhatalomnak.

   Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország - megemlékezve keresztény államiságunk kezdeteirõl - méltó helyére kívánja állítani a Szent Koronát, múzeumi tárgyból visszahelyezve azt az ország lakosságát képviselõ Országgyûlés oltalmába.]

   Ezért az Országgyûlés - tekintettel a Szent István-i államalapítás és a Szent Korona kiemelkedõ történelmi jelentõségére - a következõ törvényt alkotja:"

   Indokolás: Lásd a T/1816/63/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Horváth Béla képviselõ - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselõ T/1816/21. számú módosító indítványhoz (T/1816/59. számú ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  10. "1. § A Szent István-i államalapítás a kereszténység felvételével a magyar történelem meghatározó sorsfordulója, ezért emlékét az Országgyûlés e törvényben megörökíti."

   Indokolás: Lásd a T/1816/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Bauer Tamás, Hack Péter és Petõ Iván képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõ T/1816/47. számú módosító indítványáh oz (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. "(2) A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket [- a koronázási palást kivételével - az Országgyûlés épületében] a Magyar Nemzeti Múzeumban õrzik."

   T/1816/63/3

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1816/63/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Bauer Tamás, Hack Péter és Petõ Iván képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõ T/1816/47. számú módosító indítványáh oz (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  14. "[(3) A koronázási palást õrzési helye a Magyar Nemzeti Múzeum marad.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító indítvány szó szerint megegyezik a T/1816/59. számú ajánlás 44. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1816/63/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Bauer Tamás, Hack Péter és Petõ Iván képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József, dr. Balsai István és dr. Bánk Attila képviselõ T/1816/47. számú módosító indítványáh oz (T/1816/59. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"3. § A Szent Koronát és a hozzá tartozó jelvényeket - [az õrzés helyéül szolgáló épületre irányadó] a Magyar Nemzeti Múzeum látogatási rendnek megfelelõen - bárki megtekintheti. A megtekintést a nemzeti ünnepeken ingyenesen kell biztosítani."

Indokolás: Lásd a T/1816/63/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja.

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

II.

1. Az Alkotmányügyi bizottság hiányzó döntései a T/1816/59. számú ajánlás pontjai szerint:

ajánláspont

Bizottság állásfoglalása

Elõterjesztõ képviselõje

10.

nem ért egyet.

nem támogatja.

13.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

16.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

30.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

33.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

34.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

43.

nem ért egyet.

egyharmada sem támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 15.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke