T/1804/3.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a
egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló T/1804. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta az egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló, T/1804. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1804/1. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
 2. "1999. évi .................... törvény

  egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl, módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl"

  Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal.

  Indokolás: Lásd a T/1804/1/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje támogatja

  - a Kormány képviselõje egyetért

 3. Dr. Weszelovszky Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának új (2) és (3) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (1) bekezdés jelölést kap):

"(2) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a következõ (4) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:

"(3) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, fõvárosban a fõvárosi közgyûlés - a kerületi önkormányzatok képviselõ-testületeivel egyeztetve - a prostitúció folytatásának további szabályait, így különösen a közterületnek a védett övezeten kívüli területen védetté nyilvánított más részeit, a védett övezeten kívül mûködõ egyes, védetté nyilvánított nyilvános helyek meghatározását, a prostitúció tömeges megjelenésének tartalmi követelményeit, a türelmi zóna kijelölésének részletes szabályait rendeletben állapíthatja meg.

(4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50.000 lélekszám feletti település önkormányzatának képviselõ-testülete (fõvárosban a fõvárosi közgyûlés) a törvény hatálybalépésétõl számított hat hónapon belül, ha pedig a jelenség a törvény hatálybalépése után válik tömegessé, ennek megállapításától számított kilencven napon belül köteles a türelmi zóna kijelölésérõl a rendeletet megalkotni. A türelmi zóna helyének kijelölése tekintetében egyetértési jogot gyakorolnak azok a kerületi önkormányzatok, amelyek az egyeztetés során vállalják, hogy a saját területükön türelmi zónát alakítanak ki.""

"(3) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 35. §-ában a "69. § (2) bekezdésének" szövegrész helyébe a "69. § (3) bekezdésének" szövegrész lép."

Indokolás: Lásd a T/1804/1/2. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje támogatja

- a Kormány képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 13.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke