T/1802/178.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a kémiai biztonságról szóló T/1802. sz. törvényjavaslat

z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a kémiai biztonságról szóló, T/1802/169. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz az Elõterjesztõ és a Környezetvédelmi Bizottság által benyújtott T/1802/170-177. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. A Környezetvédelmi bizottság az egységes javaslat 3. § a) pont aa) alpontjának a következõ módosítását javasolja:
 2. "aa) robbanó anyagok és készítmények - az olyan [gázhalmazállapotú,] folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigénnel vagy anélkül, gyors gázfejlõdéssel járó hõtermelõ reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetõleg nyomásra vagy hõre felrobbannak;"

  Indokolás: Lásd a T/1802/177. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 3. § a) pont ad) alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 4. "ad) tûzveszélyes anyagok és készítmények - azok az anyagok és készítmények, amelyek

  - a levegõn, normális hõmérsékleten öngyulladásra képesek,

  - szilárd halmazállapotban valamely gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek, vagy bomlanak,

  - olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek,

  - vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen gyulladó gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben;"

  Indokolás: Lásd a T/1802/171. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 6. §-a (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem kell bejelenteni a kizárólag ellenõrzött körülmények között végzett kutatási és fejlesztési célra, kísérleti gyártásra, és nem termelõüzemi méretû kipróbálásra gyártott, illetõleg importált veszélyes anyagokat, vagy veszélyes készítményeket. A gyártó, illetõleg az importáló a rendelkezésre álló, a veszélyesség meghatározása, a tevékenységet végzõ egészsége és biztonsága szempontjából lényeges adatokat ebben az esetben is köteles a tevékenységet végzõ rendelkezésére bocsátani. Minden olyan gyártónak, vagy importálónak, aki (amely) [ezen kivétellel kíván élni] a bejelentés mellõzésének lehetõségével élni kíván, az OKK-OKBI által elérhetõ írásos nyilvántartást kell vezetnie a[z] gyártott, illetve importált veszélyes anyagról, illetõleg veszélyes készítményrõl, a feliratozási és mennyiségi adatokról. [Ezen kivételek egyéves idõtartamra szólnak] A gyártót, illetve importálót a bejelentés mellõzésének lehetõsége a gyártástól, illetõleg a behozataltól, vagy ezek megkezdésétõl számított egy évig illeti meg, mely indokolt esetben az OKK fõigazgatójának engedélyével egy évvel meghosszabbítható, ha a gyártó, illetve az importáló [be tudja bizonyítani, hogy a meghosszabbítás indokolt] a meghosszabítás szükségességét indokolja."

  Indokolás: Lásd a T/1802/176. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 7. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 7. §-a (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "(5) A veszélyes anyagra vonatkozó bejelentési eljárást nem kell alkalmazni a 2 %-nál kevesebb monomert tartalmazó mûanyagok - ideértve valamennyi polimert is - továbbá azon veszélyes anyagok esetében, amelyeknek az egyébként bejelentésre kötelezett által évenként gyártott, vagy importált tömege nem éri el a 100 kg-ot, vagy halmozott össztömege az 1 tonnát, illetõleg a [robbanásveszélyes, a rendkívül gyúlékony] robbanó, a fokozottan tûzveszélyes, a maró, a nagyon mérgezõ, a mérgezõ, a karcinogén, a mutagén, valamint a reprodukciót és az utódok fejlõdését károsító anyagok esetén az 1 kg-ot, vagy halmozott össztömege a 10 kg-ot."

  Indokolás: Lásd a T/1802/174. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 9. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 14. §-a (2) bekezdés e) pont eb) alpontjának a következõ módosítását javasolja:
 10. /(2) Az (1) bekezdésben meghatározott károsodások elkerülése végett a csomagoló- eszközt úgy kell megválasztani, hogy

  e) a csomagolóeszközön, amely lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba hozott/

  "eb) ártalmas, [könnyen gyulladó, rendkívül gyúlékony] fokozottan tûzveszélyes, tûzveszélyes anyagokat, illetve készítményeket tartalmaz, veszélyre utaló, kitapintható jelkép (figyelmeztetés)

  is legyen;"

  Indokolás: Lásd a T/1802/170. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 11. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 17. §-a (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. "(3) Az irritáló, oxidáló, [könnyen gyúlékony, gyúlékony] tûzveszélyes, kevésbé tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, valamint a lakosság számára nem forgalmazott ártalmas anyagok és ártalmas készítmények esetében az R mondatokat és az S mondatokat nem kell feltüntetni azokon a csomagolási egységeken, amelyek nem tartalmaznak 125 ml-nél nagyobb mennyiséget."

  Indokolás: Lásd a T/1802/173. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 13. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 17. §-a (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "(9) Kivételes esetekben, [(]saját ipari célra továbbhasznált[)] veszélyes anyagok és készítmények esetében az eredeti nyelven történõ feliratozás megváltoztatása (újracímkézése) abban az esetben nem szükséges, ha az eredeti címkén a veszélyt jelzõ [piktogram/]szimbólum, veszélyjel CAS-szám, R és S szám jól olvasható, és a biztonsági adatlappal megegyezõ tartalmú írásos használati utasítást, dokumentációt [biztosítanak magyarul a dolgozó számára] bocsátanak magyar nyelven a tevékenységet végzõ rendelkezésére."

  Indokolás: Lásd a T/1802/172. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 15. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 28. §-a (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(1) Bármely tevékenység - a 6. § (2) bekezdésében meghatározott idõtartamig az ellenõrzött körülmények között végzett kutatás, [a] kísérleti gyártás és [a] nem termelõüzemi méretû kipróbálás kivételével, a 7. § (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel - csak igazolható módon bejelentett vagy törzskönyvezett veszélyes anyaggal, illetve bejelentett veszélyes készítménnyel végezhetõ."

Indokolás: Lásd a T/1802/175. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 2000. április 5.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke