T/1758/88.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/1758. sz. törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z
(Együtt kezelendõ a T/1758/86. számú egységes javaslattal!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/1758/86.. számú egységes javaslatot, továbbá az ehhez az Elõterjesztõ által benyújtott T/1758/87. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 9. §-a felvezetõ szövegének és (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "Az Étv. 16. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következõ [rendelkezés lép] (1)-(3) bekezdések lépnek, (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik:

  "(1) A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat készítése

  a) egyetemi végzettséghez és szakirányú szakképesítéshez,

  b) egyetemi végzettséghez és részlegesen szakirányú szakképesítéshez, továbbá

  c) fõiskolai végzettséghez és szakirányú szakképesítéshez - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - és

  [c)] d) külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételekhez kötött tevékenység (a továbbiakban együtt: településtervezési jogosultság)."

  Indokolás: Lásd a T/1758/87/1.,2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 36. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"7. § (3) Külterületi ingatlan, különösen természeti terület belterületté, illetve beépítésre szánt területté minõsítésére akkor kerülhet sor, ha annak következtében a táj jellege, esztétikai és természeti értéke nem károsodik helyreállít[at]hatatlanul." "

Indokolás: Lásd a T/1758/87/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 13.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke