T/1757/38.

Az Országgyûlés

Gazdasági bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

a j á n l á s a

a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítására benyújtott T/1757. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Gazdasági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Mezõgazdasági bizottsága, a Területfejlesztési bizottsága, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint a Környezetvédelmi bizottsága - nem kijelölt bizottságként - megvitatta a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítására benyújtott T/1757. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1757/5-37. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Kiss Andor képviselõ, és T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõ, továbbá Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ, valamint Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mkt.) 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "(1) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban: jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (a továbbiakban együtt: jogosultság) kötött önálló mérnöki, illetve építészeti tervezõi és mûszaki szakértõi tevékenység (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti tevékenység) - a (4) bekezdésben és az 52/A. §-ban foglaltak kivételével - csak az ezen törvényben szabályozott kamarai tagság alapján folytatható. A törvény alkalmazásában mérnöki, illetve építészeti tevékenységnek minõsül a földmérési és térképészeti, a munkabiztonsági szakértõi, a terület- és településrendezési tervezõi, [valamint] a táj- és kertépítészeti tervezõi, a környezetvédelmi szakértõi, a környezetvédelmi felülvizsgálói, valamint az építési mûszaki ellenõri tevékenység is."

   Indokolás: Lásd a T/1757/5. és a T/1757/12. , valamint T/1757/23., továbbá a T/1757/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. T. Asztalos Ildikó és Szalay Gábor képviselõ, valamint Rigler Zoltán képviselõ, továbbá Ivanics István képviselõ a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének - az Mkt. 1. § (4) bekezdését érintõen - az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  4. "[(2) Az Mkt. 1. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

   "(4) Az érintett személy lakóhelye, illetve az adott szakterület szerint illetékes kamara - külön jogszabályban meghatározott feltételekkel - engedélyezheti, hogy az adott tervezési szakterület tekintetében szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezõ személy kamarai tagság és névjegyzékbe vétel kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga, vagy a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára építészeti-mûszaki tervet készítsen."]"

   Indokolás: Lásd a T/1757/24. és a T/1757/28., továbbá a T/1757/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Kiss Andor képviselõ, és T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõ, továbbá Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ és Várkonyi András képviselõ, továbbá Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Mkt. 2. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. "(4) Az országos kamarákon belül a Magyar Mérnöki Kamara legalább építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, vízépítési, környezetvédelmi, földmérõ és térképészeti, erdészeti és faipari, mezõgazdasági, gépészeti, hõ- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai, munkabiztonsági szakterületeken, illetve a jogosultsághoz kötött egyéb szakértõi és tervezõi mérnöki szakterületeken, a Magyar Építész Kamara legalább terület- és településrendezési, táj- és kertépítészeti, építészeti, belsõépítészeti és mûemlékvédelmi szakterületeken szakmai tagozatokat hoz létre."

   Indokolás: Lásd a T/1757/6. és a T/1757/13, valamint a T/1757/22., továbbá a T/1757/29., és a T/1757/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Kiss Andor képviselõ, valamint T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõ, továbbá Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ, és Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Mkt. 3. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  8. /(3) A területi kamara az 1. § (1) bekezdésében meghatározott mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerûségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:/

   "a) [területi összesítésben vezeti a tervezõi és a szakértõi névjegyzéket, ennek keretében] a hatályos jogszabályok alapján az államigazgatási eljárás általános szabályait alkalmazva elsõ fokon elbírálja a mérnöki, illetve építészeti tevékenység végzéséhez elõírt feltételek teljesülését és határoz a jogosultságról, ennek alapján területi összesítésben vezeti a jogosultak névjegyzékét;"

   Indokolás: Lásd a T/1757/7. és a T/1757/14., valamint a T/1757/21., továbbá a T/1757/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Kiss Andor képviselõ, valamint Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ, továbbá Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Mkt. 5. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén az Mkt. 5. §-a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  10. "[(3) A taggyûlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyûlés határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint egytized része jelen van. A megismételt közgyûlést az eredeti közgyûlés idõpontját követõ 15. és 60. nap közötti idõpontra kell összehívni.]"

   Indokolás: Lásd a T/1757/8. és a T/1757/20., valamint a T/1757/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõa törvényjavaslat 4. §-ában az Mkt. 5. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. "(3) A taggyûlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyûlés [határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több, mint egytized része jelen van. A megismételt közgyûlést az eredeti közgyûlés idõpontját követõ 15. és 60. nap közötti idõpontra kell összehívni] a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes."

   Indokolás: Lásd a T/1757/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Kiss Andor képviselõ, valamint T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõ, továbbá Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ, és Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében az Mkt. 11. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  14. /(2) Az országos kamarák a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerûségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az alábbi közfeladatokat látják el:/

   "b) a területi kamarák évenkénti adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezetik a [tervezõi és a szakértõi] jogosultak névjegyzéket, és biztosítják annak nyilvánosságát;"

   Indokolás: Lásd a T/1757/9. és a T/1757/16., valamint a T/1757/19., továbbá a T/1757/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Kiss Andor képviselõ, valamint T. Asztalos Ildikó, Szalay Gábor, dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõ, továbbá Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõ, és Horváth Béla és Koppáné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ának - az Mkt. 25. § (3) bekezdését érintõen - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  16. "[9. § Az Mkt. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következõk:

   a) a mérnöki kamarák esetében:

   aa) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést nyújtó egyetemen szerzett oklevél és legalább két év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,

   ab) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést nyújtó fõiskolán szerzett oklevél és legalább öt év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,

   ac) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést részlegesen nyújtó egyetemen szerzett oklevél és legalább öt év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat;

   b) az építész kamarák esetében:

   ba) szakirányú egyetemi - vagy külön jogszabályban meghatározott fõiskolai - végzettség, valamint

   bb) legalább két év építészeti tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat."]"

   Indokolás: Lásd a T/1757/10. és a T/1757/17., valamint a T/1757/18., továbbá a T/1757/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  17. Várkonyi András képviselõ a törvényjavaslat 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  18. "9. § [Az Mkt. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következõk:

   a) a mérnöki kamarák esetében:

   aa) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést nyújtó egyetemen szerzett oklevél és legalább két év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,

   ab) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést nyújtó fõiskolán szerzett oklevél és legalább öt év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,

   ac) a szakterületnek megfelelõ szakirányú képzést részlegesen nyújtó egyetemen szerzett oklevél és legalább öt év mérnöki tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat;

   b) az építész kamarák esetében:

   ba) szakirányú egyetemi - vagy külön jogszabályban meghatározott fõiskolai - végzettség, valamint

   bb) legalább két év építészeti tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat."]

   Az Mkt. 25. § (6) bekezdése az alábbi c/ ponttal egészül ki:

   /Nem vehetõ fel a kamarába/

   "c/ aki köztisztviselõ, vagy köztisztviselõi feladatot megbízással lát el.""

   Indokolás: Lásd a T/1757/30/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  19. Ivanics István képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Mkt. 25. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  20. /A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következõk:/

   "b) az építész kamarák esetében:

   ba) szakirányú egyetemi [- vagy külön jogszabályban meghatározott fõiskolai - végzettség, valamint] vagy azzal egyenértékû végzettség,

   bb) legalább két év építészeti tevékenységben [szerzett] végzett szakmai gyakorlat, valamint,

   bc/ a szakmai gyakorlat letöltését igazoló - az országos kamara alapszabályában meghatározott - szakmai vizsga eredményes letétele."

   Indokolás: Lásd a T/1757/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. T. Asztalos Ildikó és Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Mkt. 25. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  22. /A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következõk:/

   "b) az építész kamarák esetében:

   ba) szakirányú egyetemi [- vagy külön jogszabályban meghatározott fõiskolai - végzettség, valamint] vagy azzal egyenértékû - végzettség,

   bb) legalább két év építészeti tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat, valamint

   bc/ a szakmai gyakorlat letöltését igazoló - az országos kamara alapszabályában meghatározott - szakmai vizsga eredményes letétele."

   Indokolás: Lásd a T/1757/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Rigler Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Mkt. 25. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  24. /A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következõk:/

   "b) az építész kamarák esetében:

   ba) szakirányú egyetemi [- vagy külön jogszabályban meghatározott fõiskolai - végzettség, valamint] vagy azzal egyenértékû végzettség,

   bb) legalább két év építészeti tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat, valamint,

   bc/ a szakmai gyakorlat letöltését igazoló - az országos kamara alapszabályában meghatározott - szakmai vizsga eredményes letétele."

   Indokolás: Lásd a T/1757/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Várkonyi András képviselõ a törvényjavaslatot új 10. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  26. "10. § Az Mkt. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "30. § (1) A területi kamara elnöksége felfüggeszti a tagsági viszonyt, ha

   a/ a tag ezt kéri,

   b/ a tagot a 35. § (1) bekezdésének c/ pontjában meghatározott fegyelmi büntetéssel sújtották

   c/ a tagot köztisztviselõnek nevezték ki, vagy köztisztviselõi feladattal bízták meg.

   (2) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredõ valamennyi jog és kötelezettség szünetel.

   (3) Az (1) bekezdés c/ pontja szerinti közszolgálati vagy megbízási jogviszonyt annak keletkezésétõl számított 15 napon belül a tag köteles bejelenteni a területi kamara elnökségének.

   (4) Az (1) bekezdés a/ pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt a tag kérelmére, az (1) bekezdés b/ pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt a határozott idõ elteltével, az (1) bekezdés c/ pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt a közszolgálati vagy megbízási jogviszony megszûnését követõen - a tag kérésére - a területi elnökség helyreállítja. A tagnak mindhárom esetben nyilatkoznia kell, hogy a 25. § (1) bekezdésének a/-d/ pontjaiban szereplõ feltételekben történt-e a felfüggesztés ideje alatt változás.""

   Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel vizsgálandó a módosító javaslat házszabályszerûsége (ún. "túlterjeszkedés").

   Indokolás: Lásd a T/1757/30/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. Restancia!

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési bizottság nem minõsítette Házszabályszerûnek

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Várkonyi András képviselõ a törvényjavaslatot új 11. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  28. "11. § Az Mkt. 34. § (1) bekezdése új b/ ponttal egészül ki és egyidejûleg a jelenlegi b/ pont jelölése c/ pontra változik:

   "/E törvény alkalmazásában szakmai és etikai-fegyelmi vétség/

   b/ a 30. § (3) bekezdése szerint kötelezettség,

   /szándékos vagy gondatlan megszegése./""

   Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel vizsgálandó a módosító javaslat házszabályszerûsége (ún. "túlterjeszkedés").

   Indokolás: Lásd a T/1757/30/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.Restancia!

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési bizottság nem minõsítette Házszabályszerûnek

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  29. Rigler Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ában az Mkt. 52/A. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:

/52/A. § (1) Az 52. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy mérnöki, illetve építészeti tevékenységét - külön jogszabályban meghatározott körben - akkor folytathatja, ha/

"b) az 52. § [(2) bekezdésében] (1) bekezdése b/ pontjában meghatározott határidõ elteltét követõen az engedélyhez kötött további tevékenység megkezdése elõtt, de legkésõbb 2000. június 30-ig az illetékes kamaránál névjegyzéki bejegyzésének meghosszabbítását kéri, továbbá"

Indokolás: Lásd a T/1757/26. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja.

- a Mezõgazdasági biz. támogatja.

- a Területfejlesztési biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz.támogatja.

- a Környezetvédelmi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 25.

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Balsay István s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke