T/1756/96. szám

Az Országgyûlés

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

kiegészítõ ajánlása
az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló
T/1756. számú törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ a T/1756/87. sz. ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Gazdasági bizottsága megvitatta "az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról" szóló, T/1756. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1756/85., 86., 88-95. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/1756/86/6. számon benyújtott módosító javaslatát visszavonta, ezért ezt az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Flt. 19/B. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  2. "6. § Az Flt. a 19/A. §-át követõen a következõ alcímmel, és 19/B. §-sal egészül ki:

   "Munkaerõpiaci programok támogatása

   19/B. §

   (1) A Munkaerõpiaci Alap elõre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerõpiaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerõpiacon hátrányos helyzetben lévõ rétegek foglalkoztatásának elõsegítésére irányulnak.""

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/1. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában az Flt. 25. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "10. § (1) Az Flt. 25. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [ 25. § (1) Munkanélküli járadék illeti meg azt, aki]

   "b) a munkanélkülivé válását megelõzõ négy éven belül legalább kétszáz nap munkaviszonnyal rendelkezik,""

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/2. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 16. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  6. "16. § [(1)] Az Flt. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/3. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "(1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének [a),] c) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   /(3) A Munkaerõpiaci Alapon belül - a pénzeszközök felhasználásának célja szerint - a következõ alaprészeket kell elkülöníteni:/

   [a) szolidarítási alaprészt, a munkanélkülieket e törvény alapján megilletõ ellátások (munkanélküli járadék, pályakezdõk munkanélküli segélye, elõnyugdíj, nyugdíj elõtti munkanélküli segély, költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhelõ, társadalombiztosítási jogszabályokban meghatározott járulék és a külön törvényben meghatározott egészségügyi hozzájárulás) finanszírozására. Ezt az alaprészt terheli továbbá a munkanélküli járadékban részesülõk kiegészítõ segélye (58. § (9) bekezdés); ]"

   Indokolás: Lásd a T/1756/95. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  9. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában az Flt. 58. § (5) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  10. "23. § Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [ 58. § (5) E törvény alkalmazásában] "

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/4. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában az Flt. 58. § (5) bekezdés n) pontjának a következõ módosítását javasolja:
  12. "24. § Az Flt. 58. §-ának (5) bekezdése a következõ n)-o) ponttal egészül ki:

   [ (5) E törvény alkalmazásában]

   "n) alkalmi foglalkoztatásnak minõsülõ munkaviszony: az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról[, valamint] és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 2. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogviszony,""

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/5. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  14. "Az Szt. 4. §-a (1) bekezdés[ének]e a) pontjának második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [E törvény alkalmazásában]

   Nem minõsül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás;""

   Indokolás: Lásd a T/1756/91. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában az Szt. 4. § (1) bekezdésé a következõ kiegészítését javasolja:
  16. /26. § Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   [E törvény alkalmazásában]

   "Nem minõsül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, valamint az õstermelõi tevékenységbõl származó bevétel, ha annak 1 hónapra esõ része nem haladja meg a jövedelempótló támogatás felét;"

   Indokolás: Lásd a T/1756/85. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. tekintettel arra, hogy a módosító javaslat határidõ után érkezett nem foglalt állást.

   - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Farkas Imre képviselõ - kapcsolódva dr. Fazekas Sándor képviselõ T/1756/10/1. sz. módosító javaslatához (a T/1756/87. sz. ajánlás 56. pontja) - a törvényjavaslat 29. §-ában az Szt. 37/A. § (9) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  18. /29. § Az Szt. 37/A.-37/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(9) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy, akit a munkaügyi központ kirendeltsége szociális szegélyezettként nyilvántartásba vett, akkor köteles a települési önkormányzat által a (6) bekezdés szerinti [felajánlott], valamint a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott munkát elfogadni, ha"

   Indokolás: Lásd a T/1756/88. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 29. §-ában az Szt. 37/A. § (9) bekezdése b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
  20. /(9) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy akkor köteles a települési önkormányzat által a (6) bekezdés szerint felajánlott munkát elfogadni, ha/

   "b) a várható havi kereset eléri [az öregségi nyugdíj] a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér összegét, részmunkaidõs foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

   Indokolás: Lásd a T/1756/90. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 29. §-ában az Szt. 37/D. § (2) bekezdése c)-d) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  22. /(2) Az (1) bekezdésben elõírt együttmûködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy/

   "c) a települési önkormányzat, illetõleg a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott és számára megfelelõ munkalehetõséget elfogadja, vagy

   d) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, az önkormányzat rendeletében szabályozott programban részt vesz."

   Indokolás: Lásd a T/1756/93. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 29. §-ában az Szt. 37/D. §-ának új /(3)-(4)/ bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
  24. "(3) A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülõ személy számára abban az esetben írhat elõ a munkaügyi központ kirendeltségével történõ - a (2) bekezdés c) pontja szerinti - együttmûködési kötelezettséget, ha errõl a települési önkormányzat és a munkaügyi központ megállapodott.

   (4) Ha a települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülõ személyt a munkaügyi központ kirendeltségével történõ együttmûködésre kötelezi, errõl a segélyt megállapító határozatban vagy a segély felülvizsgálata során rendelkeznie kell."

   Indokolás: Lásd a T/1756/92. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  25. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 29. §-ában az Szt. 37/F. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  26. "37/F. § A települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente felülvizsgálja. Ha a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata nyomán megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az önkormányzat a segélyt tovább folyósítja. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére a segély akkor folyósítható tovább, ha - az általános jogosultsági feltételek fennállta mellett - a 37/D. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a települési önkormányzattal, illetõleg az általa kijelölt szervvel együttmûködött."

   Indokolás: Lásd a T/1756/89. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  27. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 39. §-ában a Met. 3. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  28. "3. § (1) A munkaügyi ellenõrzés kiterjed:"

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/7. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  29. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 41. §-ában a Met. 6. § (1) bekezdés c/ és d/ pontjának; 42. §-ában a Met. 7. § (1) bekezdésében, valamint a 43. §-ában a Met. 8. § (4) bekezdésében - az elõzõ pontban foglaltakkal összefüggésben - a 3. §-t követõen az "(1) bekezdés" jelölések feltüntetését javasolja:
  30. Indokolás: Lásd a T/1756/86/8. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 49. §-ában a Fot. 23/F. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  32. "(4) Az e törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezetõ szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetõleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. Az e törvény alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/9. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

    

  33. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  34. "54. § (1) A törvény 1-17. §-a, 18. §-a - az e § (2) bekezdésében meghatározott részei kivételével - 20-24. §-a a kihirdetést követõ második hónap elsõ napján lép hatályba. Ezzel az idõponttal egyidejûleg az Flt. 14. §-ának (6) bekezdése, 21. §-ának (5) bekezdése, 28. §-ának (4)-(5) bekezdése, 39. §-a (3) bekezdése b) pontjának 2. alpontja, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 195[3]2. évi III. törvény 339. §-a (2) bekezdésének k) pontja hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/10. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 58. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  36. "(3) A (2) bekezdésben megjelölt hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát veszti a Cst. 7. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában a "(személyre)", 7. §-ának (3) bekezdésében a "(személyt)", 8. §-ának (1) bekezdésében a "(személy[re])" szó."

   Indokolás: Lásd a T/1756/86/11. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

    

  37. Bernáth Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 59. §-ának új /(3)/ bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:

"(3) Ahol jogszabály Országos Munkaügyi Módszertani Központot említ, azon Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központot kell érteni."

Indokolás: Lásd a T/1756/94. számú kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Foglalkoztatási biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Filló Pál s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke