T/1720/11. szám

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Nemzetbiztonsági bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a

az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosítására beadott T/1720. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1720/9. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) valamint a Nemzetbiztonsági bizottsága megvitatta az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) módosítására beadott, T/1720. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1720/10. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

    1. Dr. Mátrai Márta képviselõ - kapcsolódva dr. Kiss Gábor képviselõ T/1720/5. számú módosító indítványához (T/1720/9. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. -ában a Ttv. 3. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

/1. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(1) Államtitok az az adat, amely e törvény mellékletében (a továbbiakban: államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minõsítési eljárás alapján a minõsítõ kétséget kizáróan megállapította, hogy az érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy bûnmegelõzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggõ, valamint igazságszolgáltatási, továbbá [az állami szervek] a Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület zavartalan mûködéséhez fûzõdõ érdekeit."

Indokolás: Lásd a T/1720/10. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Nemzetbiztonsági biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,

az Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,

az Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,

az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Keleti György s.k.,

a Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke