T/1720/9.

Az Országgyûlés

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Nemzetbiztonsági bizottságának

a j á n l á s a

az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosítására beadott T/1720. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) valamint a Nemzetbiztonsági bizottsága megvitatta az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) módosítására beadott, T/1720. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1720/5-8. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Wiener György, Pozsgai Balázs és dr. Balogh László képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ában a Ttv. 3. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  2. "1. § [Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Államtitok az az adat, amely e törvény mellékletében (a továbbiakban: államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minõsítési eljárás alapján a minõsítõ kétséget kizáróan megállapította, hogy az érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy bûnmegelõzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggõ, valamint igazságszolgáltatási, továbbá az állami szervek zavartalan mûködéséhez fûzõdõ érdekeit.]"

   Megjegyzés: A T/1720/6. sz. módosító javaslat a jelen elhagyás miatt a 3. §-nak 2. §-ra való átszámozására tesz javaslatot, azt a jelen pont felvezetõ szövege tartalmazza, ezért külön nem közöljük.

   Indokolás: Lásd a T/1720/6. és a /8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Kiss Gábor képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Ttv. 3. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /1. § Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Államtitok az az adat, amely e törvény mellékletében (a továbbiakban: államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minõsítési eljárás alapján a minõsítõ kétséget kizáróan megállapította, hogy az érvényességi idõ lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési vagy bûnmegelõzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggõ, valamint igazságszolgáltatási[, továbbá az állami szervek zavartalan mûködéséhez fûzõdõ] érdekeit."

   Indokolás: Lásd a T/1720/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  5. Dr. Wiener György, Pozsgai Balázs és dr. Balogh László képviselõk a törvényjavaslat 2. §-ában a Ttv. mellékletée 13. pontjának a következõ módosítását javasolják:

"2. § A Ttv. mellékletét alkotó államtitokköri jegyzék 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"13. A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testületek [mûködésével összefüggõ döntés-elõkészítõ, belsõ használatra készült adat, valamint az e testületek üléseirõl készült összefoglaló, emlékeztetõ vagy jegyzõkönyv] üléseire készült, belsõ használatú, valamint a döntés-elõkészítõ adatok, az ülésekrõl készült szószerinti jegyzõkönyv, továbbá a kormány és a testületek mûködése során keletkezett azon adatok, amelyek az államtitokköri jegyzék valamely pontja alá tartoznak.

Az államtitokká minõsítés leghosszabb érvényességi ideje 50 év.""

Indokolás: Lásd a T/1720/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Önkormányzati biz. nem támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- az Emberi jogi biz. nem támogatja.

- a Nemzetbiztonsági biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 25.

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati és rendészeti
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Keleti György s.k.,
a Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke