T/1659/77. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetésérõl szóló T/1659. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetésérõl szóló, T/1659/75. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1659/76. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: A egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló egységes javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény egységes javaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "(1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a) bevételi fõösszegét 1 717 149,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 1 759 460,0 millió forintban,

   c) hiányát 42 311,0 millió forintban

   állapítja meg.

   [(1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a) bevételi fõösszegét 1 717 174,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 1 759 485,0 millió forintban,

   c) hiányát 42 311,0 millió forintban

   állapítja meg.

   (1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a) bevételi fõösszegét 1 718 059,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 1 759 495,0 millió forintban,

   c) hiányát 41 436,0 millió forintban

   állapítja meg.]"

   T/1659/76/2, 3., 4. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 8. és a 9. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 2. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  4. "(1) Az Országgyûlés az Ny. Alap

   a) bevételi fõösszegét 992 408,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 992 408,0 millió forintban,

   c) egyenlegét nulla millió forintban

   állapítja meg.

   [(1) Az Országgyûlés az Ny. Alap

   a) bevételi fõösszegét 992 433,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 992 433,0 millió forintban,

   c) egyenlegét nulla millió forintban

   állapítja meg.

   (1) Az Országgyûlés az Ny. Alap

   a) bevételi fõösszegét 992 418,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 992 443,0 millió forintban,

   c) hiányát 25,0 millió forintban

   állapítja meg.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 14. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  6. "14. § Amennyiben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított és folyósított korengedményes nyugdíjakra befizetett összeg a folyó évi kiadásokat nem fedezi, az Ny. Alapnak a különbözetet a tényleges kiadások mértékéig a Munkaerõpiaci Alap elõször a 2000. évi költségvetés [a] zárszámadásakor megtéríti."

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  7. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 17. § (3) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdése b/ pontja 4. alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  8. /(3) Az AT 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3)A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:/

   "4. [az egyes szociális ellátások (ápolási díj)] a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulék,"

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  9. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 17. § (3) bekezdésében az AT. 4. § (3) bekezdése c/ pontja 4. alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  10. /(3) Az AT 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3)A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:/

   "4. az [egyes szociális ellátások] ápolási díj után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék összegét,"

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  11. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 24. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. "24. § (1) E törvény 2000. január 1-jén lép hatályba. Egyidejûleg a Tny. 92. §-a az elõtte lévõ címmel együtt, a Tny. módosításáról szóló 1998. évi LXXVII. törvény 15. és 18. §-a, az 1999. évi XCVII. törvény 9., 10., 11. §-a az elõttük lévõ címmel együtt, az Eftv. 5. §-ának (2) bekezdésébõl az "és a MEP" szövegrész, illetve az Ebtv. 83. § (3) bekezdésének l/ pontja hatályát veszti. "

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  13. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 24. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. "(5) A 19. § (3) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatályba lépésének idõpontjában jogerõsen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. Az e törvény hatálybalépése elõtt jogerõs határozattal már elbírált ügyekben a hozzátartozó 2000. június 30-ig benyújtott kérelmére a 19. § (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával a hozzátartozói nyugellátást az ellátás kezdõ idõpontjától módosítani kell ha a jogszerzõ egyéni számlájáról az ellátásra jogosult hozzátartozót megilletõ, vagy már felvett összeg az említett idõpontig a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz átutalásra (befizetésre) is kerül. A 19. § (5) és (9) bekezdése rendelkezéseit az 1999. december 31-e után érvényesítendõ követelésekre, valamint a már korábban érvényesített követelés alapján az 1999. december 31-e után teljesítendõ befizetésekre kell alkalmazni. [Az e törvény hatályba lépése elõtt elbírált ügyekben a hozzátartozó kérelmére a 19. § (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával a hozzátartozói nyugellátást az ellátás kezdõ idõpontjára vonatkozóan újra meg kell állapítani, ha a hozzátartozó a jogszerzõ egyéni számlájáról õt megilletõ összeget a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz átutalja. A kérelem benyújtására és az összeg átutalására 2000. június 30-ig van lehetõség.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/76/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  15. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 1. számú mellékletének a következõ módosítását javasolja:
  16. Indokolás: Lásd a T/1659/76/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  17. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 2. számú mellékletének a következõ módosítását javasolja:

Indokolás: Lásd a T/1659/76/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 6.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke