T/1659/45. szám

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Számvevõszéki
bizottságának

a j á n l á s a

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetésérõl szóló T/1659. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, az Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), valamint a Számvevõszéki bizottság megvitatta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetésérõl szóló, T/1659. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1659/3. és a T/1659/6-44. számú módosító javaslatokat.

Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõ a T/1659/26. sz. módosító javaslatát, dr. Csáky András képviselõ a T/1659/28., /29., /32. sz. módosító javaslatát, Selmeczi Gabriella képviselõ a T/1659/23. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "1. (1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a) bevételi fõösszegét [1 718 059,0] 1 681 759,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 1 759 470,0 millió forintban,

   c) hiányát [41 411,0] 77 711,0 millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/1659/40/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  4. "1. (1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzésébõl - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

   a) bevételi fõösszegét [1 718 059,0] 1 717 149,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét [1 759 470,0] 1 759 460,0 millió forintban,

   c) hiányát [41 411,0] 42 311,0 millió forintban

   állapítja meg."

   T/1659/20/1. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 43. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  6. "2. (1) Az Országgyûlés az Ny. Alap

   a) bevételi fõösszegét [992 418,0] 992 408,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét [992 418,0] 922 408,0 millió forintban,

   c) egyenlegét nulla millió forintban

   állapítja meg."

   T/1659/20/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 44., 48. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "3. (1) Az Országgyûlés az E. Alap

   a) bevételi fõösszegét [725 641,0] 689 341 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 767 052,0 millió forintban,

   c) hiányát [41 411,0] 77 711,0 millió forintban

   állapítja meg."

   Indokolás: Lásd a T/1659/40/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 3. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  10. "3. (1) Az Országgyûlés az E. Alap

   a) bevételi fõösszegét [725 641,0] 724 741,0 millió forintban,

   b) kiadási fõösszegét 767 052,0 millió forintban,

   c) hiányát [41 411,0] 42 311,0 millió forintban

   állapítja meg."

   T/1659/20/3. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 50. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 4. d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  12. /4. Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételek és kiadások az:/

   "d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai[, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím 1., 4. és 5. elõirányzat-csoport elõirányzatait],"

   Indokolás: Lásd a T/1659/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 4. d/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  14. /4. Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételek és kiadások az:/

   "d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím 1., [4.] és 5. elõirányzat-csoport elõirányzatait,"

   Indokolás: Lásd a T/1659/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 5. (1) bekezdésének a következõ módosítását, és (2) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító indítvány elfogadása esetén e bekezdés nélküli -á változik):
  16. "5. [(1)] A 2. cím 3. alcím, és ezen belül az 1., [4.] és 5. elõirányzat-csoport - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. -ában elõírt - elõirányzat felhasználási tervét a Magyar Államkincstárnak negyedévenként kell benyújtani [a Kormány rendeletében meghatározott határidõre]. Indokolt esetben az elõirányzat felhasználási terv [hó közben] az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter engedélyével módosítható.

   [(2) A 2. cím 3. alcím 1., 4., és 5. elõirányzat-csoport elõirányzatának idõarányoshoz viszonyított túllépését év közben az éves elõirányzat 5%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 6. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  18. "(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ kiadások elõirányzata tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget, ideértve a személyi juttatást és járulékait, a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél a 13. havi illetményt, az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait, a dologi kiadásokat. [Az elõirányzat felhalmozási célú kiadásokra is fordítható.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 6. (3) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  20. "[(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátások elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 6. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  22. "(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. [elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátások elõirányzaton belül a kiemelt elõirányzatok között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat] - 6. elõirányzat-csoport elõirányzatai közül az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben kijelölheti azokat az elõirányzatokat, amelyeket együttesen kíván kezelni, és ezek között átcsoportosíthat."

   Indokolás: Lásd a T/1659/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk, valamint Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 6. (4) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  24. "[(4) A 2. cím, 3. alcím, 4. elõirányzat-csoport gyógyszertámogatás elõirányzata tartalmazza a háziorvosok racionális gyógyszerfelhasználásra ösztönzõ keretét is.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/15. sz., valamint a T/1659/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 6. (5) bekezdésének az elhagyását javasolják:
  26. "[(5) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ ellátás, a 4. elõirányzat-csoport gyógyszertámogatás és az 5. elõirányzat-csoport gyógyászati segédeszköz támogatás elõirányzat az 1. cím, 7. alcím, 7. elõirányzat-csoport gyógyszertámogatás visszatérítése elõirányzat túlteljesülése terhére a Kormány által meghatározott összeggel túlléphetõ.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 6. -át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  28. "(6) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport 1,5 %-a az ellátás hatékonyságát javító fejlesztések finanszírozására fordítható. A felhasználás céljait és feltételeit a Kormány szabályozza."

   Indokolás: Lásd a T/1659/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Selmeczi Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 6. -át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  30. "(7) Az Egészségbiztosítási Alapból kifizetett - jogalap nélkül felvett majd visszaérkezett - bevételként elszámolt összeg 20 % -a a kifizetések ellenõrzésének fejlesztésére fordítható."

   Indokolás: Lásd a T/1659/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  31. Selmeczi Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 8. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  32. "8. (1) Az irányított betegellátás szervezésére az erre vállalkozó egészségügyi szervezõk (továbbiakban: szervezõk) körében 2000. évre országosan összesen [legfeljebb] 200 ezer lakosra és [kiterjedõen - ideértve] sikeres pályázat esetén a vasút-egészségügyi alapellátásban finanszírozottakra kiterjedõen [létszámát is -] finanszírozási szerzõdés köthetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1659/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 8. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  34. "(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás kezdeményezésére az a szervezõ jogosult, amely vállalja az érintett lakosság [-] egyéb jogszabályban felsorolt - a nagy költségigényû és a személyre nem lebontható - ellátások kivételével [-] a teljes körû, a kötelezõ egészségbiztosítási rendszerben térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehetõ egészségügyi ellátását, illetve az általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését. E feladat tekintetében érintett lakosságnak minõsül minden olyan biztosított, aki a szervezõ által mûködtetett, vagy a szervezõvel e feladat ellátására szerzõdést kötött háziorvosi szolgálat orvosához bejelentkezett (továbbiakban: érintett lakosság)."

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 10. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  36. "(2) Az E. Alap 4. cím, 2. alcímen belül 92,3 millió forint az orvosszakértõi minõsítési rendszer átalakítására [fordítandó] fordítható."

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Koltai Ildikó képviselõ a törvényjavaslat 11. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  38. "(2) A 4. cím, 3. alcím, 9. elõirányzat-csoport EU csatlakozás felkészülési kiadása elõirányzat személyi, dologi és felhalmozási kiadásokra fordítható."

   Indokolás: Lásd a T/1659/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  39. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 13. (1) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják:
  40. "(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XCI. törvény 9. -ában elõírt, de 1999. évben nem teljesült vagyonértékesítést

   a/ a mûködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek,

   b/ az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítésébõl származtatott Budapest, VII., kerület Wesselényi út 20-22. szám alatti székház és parkolóingatlan, valamint

   c/ a 8171, Balatonaliga, Aligai út 1. szám alatti Club Aliga elnevezésû ingatlan együttes, továbbá a 8171 Balatonaliga, Aligai út 1. szám alatti székhelyû 19-10-500168 cégjegyzékszámú CLUB ALIGA Vagyonkezelõ Részvénytársaság kivételével

   2000-ben be kell fejezni."

   T/1659/6/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1659/6/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  41. Dr. Mánya Kristóf és dr. Horváth Zsolt képviselõk a törvényjavaslat 13. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  42. "(2) Az (1) bekezdés b/ és c/ pontja szerinti vagyonelemek a kincstári vagyoni körbe kerülnek."

   Indokolás: Lásd a T/1659/6/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  43. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 15. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  44. "15. (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál (a továbbiakban: APEH) a késedelmi pótlék és bírság számlákra 2000-ben befolyt összeg [30] 90 %-a a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait, [70] 10 %-a a központi költségvetést illeti meg."

   Indokolás: Lásd a T/1659/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Nagyiványi Zoltán képviselõ, valamint dr. Schvarcz Tibor és dr. Vojnik Mária képviselõk, továbbá Béki Gabriella képviselõ, valamint dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 16. -ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  46. "16. [(1) A 4. a) pontjában meghatározott elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételekbõl az 1. cím, 1. alcím munkáltatói járulékbevételek, 1. cím, 2. alcím 1. elõirányzat csoport biztosított által fizetett nyugdíjjárulék, és 2. elõirányzat csoport magánnyugdíj-pénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék, 1. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat csoport baleseti járulék, és 4. elõirányzat csoport munkáltatói táppénz-hozzájárulás, 1. cím, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás elõirányzatoknak 101%-os együttes teljesülése esetén az E. Alap 939,8 millió forintot, az Ny. Alap 1 294,2 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. elõirányzat-csoport, 2. kiemelt elõirányzat postaköltségek és egyéb kiadások elõirányzat terhére pénzeszköz átadással az APEH rendelkezésére bocsát a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2000. évi személyi juttatásainak 1680 millió forint és járulékainak 554 millió forint összegû fedezetére. Az APEH XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. cím, 1. személyi juttatás kiemelt elõirányzata legfeljebb 1 680 millió forinttal, a 2. munkaadókat terhelõ járulék kiemelt elõirányzata legfeljebb 554 millió forinttal túlléphetõ.

   (2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek elõírt teljesítése 2000. november 25-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszköz átadást 100%-os mértékben teljesíteni kell.]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/7. sz., valamint a T/1659/17. sz., továbbá a T/1659/21. sz., valamint a T/1659/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 16. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  48. "16. (1) A 4. a) pontjában meghatározott elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ bevételekbõl az 1. cím, 1. alcím [munkáltatói] társadalombiztosítási járulékbevételek, 1. cím, 2. alcím 1. elõirányzat csoport biztosított által fizetett nyugdíj[járulék]- és egészségbiztosítási járulékbevétel, és 2. elõirányzat csoport magánnyugdíj-pénztári tag által fizetett nyugdíjjárulék, 1. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat csoport baleseti járulék, és 4. elõirányzat csoport munkáltatói táppénz-hozzájárulás, 1. cím, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás elõirányzatoknak 101%-os együttes teljesülése esetén az E. Alap 939,8 millió forintot, az Ny. Alap 1 294,2 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. elõirányzat-csoport, 2. kiemelt elõirányzat postaköltségek és egyéb kiadások elõirányzat terhére pénzeszköz átadással az APEH rendelkezésére bocsát a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2000. évi személyi juttatásainak 1680 millió forint és járulékainak 554 millió forint összegû fedezetére. Az APEH XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. cím, 1. személyi juttatás kiemelt elõirányzata legfeljebb 1 680 millió forinttal, a 2. munkaadókat terhelõ járulék kiemelt elõirányzata legfeljebb 554 millió forinttal túlléphetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 16. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  50. "(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek elõírt teljesítése 2000. november 25-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszköz átadást 100%-os mértékben teljesíteni kell. Az APEH a rendelkezésre bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol."

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 17. (7) bekezdésében az AT. 11/A. -a (1)-(3) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  52. "[(7) Az AT 11/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "11/A. (1) A Magyar Államkincstár által az APEH nevén vezetett számlákon elszámolt járulékbevételeket az APEH megbízásából a Kincstár a folyamatos pénzellátás érdekében naponta utalja át az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság számlájára.

   (2) A járulék bevallás- befizetés, továbbá a tartozás/túlfizetés állományának éves elszámolását az APEH az éves bevallást követõen a tárgyévet követõ év április 20-ig küldi meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság részére.

   (3) Az APEH a járulékbevételek kintlevõségeinek beszedésére alkalmazott letéti számláját negyedévente felülvizsgálja és az Alapokat megilletõ bevételekrõl részletes elszámolás alapján eleget tesz átutalási kötelezettségének."]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  53. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 17. (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolják:
  54. "(7) [Az AT 11/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "11/A. (1) A Magyar Államkincstár által az APEH nevén vezetett számlákon elszámolt járulékbevételeket az APEH megbízásából a Kincstár a folyamatos pénzellátás érdekében naponta utalja át az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság számlájára.

   (2) A járulék bevallás- befizetés, továbbá a tartozás/túlfizetés állományának éves elszámolását az APEH az éves bevallást követõen a tárgyévet követõ év április 20-ig küldi meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság részére.

   (3) Az APEH a járulékbevételek kintlevõségeinek beszedésére alkalmazott letéti számláját negyedévente felülvizsgálja és az Alapokat megilletõ bevételekrõl részletes elszámolás alapján eleget tesz átutalási kötelezettségének."]

   Az AT 11/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "11/A. (1) A Magyar Államkincstár által az APEH nevében vezetett számlákon elszámolt járulékbevételeket az APEH megbízásából a Kincstár a folyamatos pénzellátás érdekében naponta utalja át az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság számlájára.

   (2) Az APEH a járulékbevallásokhoz igazodóan, a bevallások feldolgozása alapján a bevallásokról és bevételekrõl havonta, negyedévente adatokat szolgáltat a pénzügyminiszter, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság részére.

   (3) A járulék bevallás- befizetés, továbbá a tartozás/túlfizetés állományának éves elszámolását az APEH az éves bevallást követõen a tárgyévet követõ év április 20-ig küldi meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság részére.""

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  55. Dr. Schvarcz Tibor képviselõ a törvényjavaslat 17. (7) bekezdésében az AT. 11/A. -át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  56. /(7) Az AT 11/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Az APEH a járulékbevételekrõl havonta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésével azonos bontásban, elõzetes adatokat szolgáltat a pénzügyminiszter és az egészségügyi miniszter részére, valamint az ellátások folyósításához az OEP és az ONYF részére folyamatos adatszolgáltatást biztosít."

   Indokolás: Lásd a T/1659/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. A Számvevõszéki bizottság a törvényjavaslat 18. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  58. "(2) [A Kbt. 6. -a a következõ k) ponttal egészül ki:

   /E törvény hatálya nem terjed ki:/

   "k) az ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges gyógyszereknek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által történõ beszerzésére."]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

  59. A Számvevõszéki bizottság a törvényjavaslat 18. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  60. "(3) A Kbt. 96. -a a következõ [d) ponttal] (4) bekezdéssel egészül ki:

   [/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza/

   "d) a gyógyszerek beszerzésének és forgalmazásának szabályait."]

   (4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy - az igazságügy-miniszterrel egyetértésben - rendeletben szabályozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellátási kötelezettsége körébe tartozó, száz százalékos támogatásban részesülõ gyógyszerek beszerzésének eljárási szabályait; az errõl szóló rendeletben meghatározott hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítõben közzé kell tenni."

   Indokolás: Lásd a T/1659/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

  61. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 19. (7) bekezdésében a Tny. 80. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  62. "(7) A Tny. 80. -a (2) bekezdésének szövege a következõ [mondattal] szövegrésszel egészül ki:

   "Az (1) bekezdés alkalmazásával a jogosultat akkor is megilleti a késedelmi kamat, ha a bíróság jogerõs ítéletével - az (1) bekezdésben meghatározott okok (tévedés, mulasztás, jogszabálysértés) miatt - a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatát megváltoztatta, vagy hatályon kívül helyezte és a nyugellátás kifizetésére a bíróság jogerõs ítélete után kibocsátott határozat alapján került sor. Ha a bíróság a rokkantság, vagy a munkaképesség-változás tekintetében a 72. -ban említett orvosi bizottság szakvéleményétõl eltérõen döntött, akkor a jogosult részére kifizetett késedelmi kamat az Egészségbiztosítási Alapot terheli, a késedelmi kamat megtérítését és elszámolását az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megállapodásban rendezi.""

   Indokolás: Lásd a T/1659/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  63. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 19. (9) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják:
  64. "(9) A Tny. 89. -a a következõ új (2)-[(3)](4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

   "(2) A megtérítési kötelezettségnek havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig kell eleget tenni. A kötelezett azonban kérheti, hogy a nyugellátásnak az évenkénti emeléseket tartalmazó összegét évenként elõre - minden év [január 31-éig] március 12-ig, illetõleg évközbeni kötelezés esetén a határozat jogerõre emelkedését követõ harminc napon belül - [köteles megtéríteni] téríthesse meg. Ha a megtérítendõ ellátás folyósítása az adott naptári hónap, vagy év folyamán megszûnik, akkor a befizetett összeg még hátralévõ részét vissza kell fizetni."

   "(3) Az ellátás (1) bekezdés szerinti megtérítésére egyösszegben kerülhet sor, ha azt

   a) a kötelezett kéri, vagy

   b) a megtérítésre kötelezett gazdálkodó szervezet (foglalkoztató, vagy egyéb szerv) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1990. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolással, illetõleg végelszámolással jogutód nélkül megszûnik.

   A megtérítendõ összeget [az ellátásnak] a rokkantsági nyugdíjnak, baleseti rokkantsági nyugdíjnak, továbbá a szülõi nyugdíjnak a kérelem benyújtását, vagy a [jogutód nélküli megszûnés hónapját] Cstv. szerinti felszámolást, illetõleg végelszámolást elrendelõ végzés közzétételét megelõzõ hónapban érvényes összege, valamint az ellátásban részesülõ személyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig számított idõtartam tizenöt naptári évvel növelt tartama, az árvaellátás esetében az árva 25. életéve betöltéséig, az özvegyi nyugdíjnál az özvegyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig számított idõtartam alapul vételével kell meghatározni. A hozzátartozói nyugellátások megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket a baleseti hozzátartozói nyugellátások megtérítésénél is alkalmazni kell. [Az egyösszegben történõ megtérítés érvényesítésérõl a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv fizetési meghagyással intézkedik.]"

   (4) A (2)-(3) bekezdésnek a baleseti rokkantsági nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseit a baleseti járadék megtérítésére vonatkozóan azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyösszegû megtérítés meghatározásánál az Eb.tv. 58. (1) bekezdése a/ pontjában említett baleseti járadék esetében legfeljebb az Eb.tv. 57. (2) bekezdése szerinti idõtartamot kell alapul venni."

   Indokolás: Lásd a T/1659/18/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  65. Dr. Vojnik Mária képviselõ a törvényjavaslat 21. (1) bekezdésében az Ebtv. 83. (2) bekezdése új p/ pontjának az elhagyását javasolja:
  66. /21. (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. -ának (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

   /Felhatalmazást kap a Kormány//

   "[p) a háziorvosokat racionális gyógyszerfelhasználásra ösztönzõ rendszer kialakítására és mûködésére vonatkozó részletes szabályok]"

   /meghatározására./

   Indokolás: Lásd a T/1659/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  67. Dr. Schvarcz Tibor képviselõ a törvényjavaslat 22. -ában a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 8. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  68. /22. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/

   "8. (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei - ide nem értve a kirendeltségeket -, a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézete jogi személyek."

   Indokolás: Lásd a T/1659/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  69. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 23. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  70. "(4) E törvény 17. -ával megállapított, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. -a (3) bekezdésének d) [pontját] pontjában, valamint az 5. -a (3) bekezdésének e) [pontját] pontjában hivatkozott 13. számú mellékletben foglaltakat 2001. január 1-tõl kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1659/20/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  71. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 23. (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  72. "(5) A 19. (3) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény hatályba lépésének idõpontjában jogerõsen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. A 19. (5) és (9) bekezdése rendelkezéseit az 1999. december 31-e után érvényesítendõ követelésekre, valamint a már korábban érvényesített követelés alapján az 1999. december 31-e után teljesítendõ befizetésekre kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1659/18/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Egészségügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  73. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
  74. Az 1. számú melléklet 1/6/8-as elõirányzatcsoport elmarad:

    

   Funkció Cím Alcím Elõirány- Kiemelt Bevételek (elõirányzat neve) 2000. évi

   csoport zat elõirány- elõirány-

   finansz. csoport- zatszám zat

   mód szám

   1 Társadalombiztosítási ellátások

   fedezetéül szolgáló bevételek

   6 Központi költségvetési hozzájárulások

   8 [GYED-folyósítás kiadásainak térí- [36 300,0]

   tése a központi költségvetésbõl]

   "

   Indokolás: Lásd a T/1659/40/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  75. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklete bevételi elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:

A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

1. számú mellékletének társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek bevételi elõirányzatát 910,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének egyéb járulékok és hozzájárulások

bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének fegyveres testületek kedvezményes

nyugellátásának kiadásaihoz hozzájárulás

bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének Honvédelmi MInisztérium fejezetbõl

bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének egészségügyi hozzájárulás

bevételi elõirányzatát 900,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének járulékbevételek, hozzájárulások összesen

bevételi elõirányzatát 910,0 mFt-tal,

1. számú mellékletének társadalombiztosítási alapok bevételei összesen

bevételi elõirányzatát 910,0 mFt-tal,

 

"1. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió Ft-ban

Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

finansz. csoport- zat szám

mód szám

1 Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek [1 702 866,3] 1 701 956,3

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások [36 277,8] 36 267,8

9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadá-

saihoz hozzájárulás [19 070,0] 19 060.0

F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetbõl [8 930,0] 8 920,0

F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás [179 528,8] 178 628,8

Járulékbevételek, hozzájárulások összesen [1 542 993,3] 1 542 083,3

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN [1 718 059,0] 1 717 149,0

 

Indokolás: Lásd a T/1659/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 1. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 2. A módosító javaslat összeszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  1. számú mellékletének F05.a/4 bevételi elõirányzatát 100 mFt-tal,

  1. számú mellékletének F05.a/5 bevételi elõirányzatát 380 mFt-tal.

   

  "1. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  f05.a 1

  7

  4 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése [100,0] 0

  5 Önkormányzati kórházak csõdjével összefüggõ tám. visszatérítése [380,0] 0

   

  T/1659/41 sz.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40., 51. és az 52. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1659/41. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 4. A módosító javaslat összegszerûségében növeli a törvényjavaslat

  1. számú mellékletének F06.c/1 bevételi elõirányzatát 480 mFt-tal,

  1. számú mellékletének F06.c/1/1 bevételi elõirányzatát 480 mFt-tal.

   

  "1. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  f06.c 1 Társadalombiztosítási elltások fedezetéül szolgáló bevételek [1 702 866,3] 1 703 346,3

  1

  1 Társadalombiztosítási járulékbevételek [1 076 517,70] 1 076 997,7

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/41. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklete kiadási elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 6. Az 1. számú melléklet 2. számú cím, 1. számú alcím F06.b 1. számú elõirányzat csoportszámnál az

  "... öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 378,0 ..."

  módosítását javasolja.

   

  "1. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt Elõirányzat Módosított

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  1

  F06.b 1 Öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 378,0

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/44. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

 7. Dr. Hargitai János képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 8. A módosító javaslat összegszerûségében növeli a törvényjavaslat 1. számú mellékletének 2/3/2 kiadási elõirányzatát 400,0 m Ft-tal.

  A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat 1. számú mellékletének Egyenleg elõirányzatát 400,0 m Ft-tal.

   

  "1. számú melléklet az 1999. évi ..........törvényhez

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Funkció Cím Alcím Elõirány- Kiemelt kiadások (elõirányzat neve) 2000. évi

  csoport zat elõirány- elõirány-

  finansz. csoport- zatszám zat

  mód szám

  2

  3

  2 Gyógyfürdõ szolgáltatás [2 400,0] 2 800,0

  Egyenleg [-41 411,0] -41 811,0"

  Indokolás: Lásd a T/1659/8. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklete kiadási elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:
 10. A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  1. számú mellékletének társadalombiztosítási ellátások kiadásai

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  1. számú mellékletének nyugellátások

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  1. számú mellékletének öregségi nyugdíj

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  1. számú mellékletének társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  1. számú mellékletének egyenleg elõirányzatát 900,0 mFt-tal."

   

  "1. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt Elõirányzat Módosított

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2 Társadalombiztosítási ellátások kiadásai [1 723 777,7,] 1 723 767,7

  1 Nyugellátások [1 096 952,0] 1 096 942,0

  F06.b 1 Öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 118,0

  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN [1 759 470,0] 1 759 460,0

  EGYENLEG: [- 41 411,0] - 42 311,0"

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/20/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 11. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. számú melléklete bevételi elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:
 12. A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  2. számú mellékletének nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének egyéb járulékok és hozzájárulások

  bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének fegyveres testületek kedvezményes

  nyugellátásának kiadásaihoz hozzájárulás

  bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének Honvédelmi Minisztérium fejezetbõl

  bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének járulékbevételek, hozzájárulások összesen

  bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

  bevételi elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

   

  "2. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek [982 614,0] 982 604,0

  3 Egyéb járulékok és hozzájárulások [20 178,0] 20 168,0

  Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadá-

  saihoz hozzájárulás [18 060,0] 18 050,0

  F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetbõl [8 730,0] 8 720,0

  Járulékbevételek, hozzájárulások összesen [894 163,0] 894 153,0

  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN [992 418,0] 992 408,0"

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 13. Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklete kiadási elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 14. A 2. számú melléklet 2. számú cím, 1. számú alcím F06.b 1. számú elõirányzat csoportszámnál az

  "... öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 378,0 ..."

  valamint a

  "... NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN: [992 418,0] 992 668,0..."

  módosítását javasolja.

   

  "2. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt Elõirányzat Elõirányzat- Módosított

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) módosítás elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  1

  F06.b 1 Öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 378,0

  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN [992 418,0] 992 668,0"

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/44. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem foglalt állást

 15. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 2. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 16. A költségvetés 2. számú mellékletének 2-es cím, 1-es alcím, 4-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ egyszeri szociális segély részére [380,0] 580,0 mFt. támogatást javaslok.

   

  "2. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000 évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) Elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  1

  F06.b 4

  2 Egyszerû szociális segély [380,0] 580,0

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/31/1. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 2. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 18. A költségvetés 2. számú mellékletének 2-es cím, 4-es alcím, 4-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ postaköltségek és egyéb kiadások tétel [3739,0] 2644,8 mFt-ra módosul.

   

  "2. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000 évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) Elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  Postaköltségek és egyéb kiadások [3739,0] 2644,8

  2

  4

  4

  2

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/31/2. számú módosító javaslat indokolását, valamint a T/1659/32/2. sz. módosító javaslat 2.számú mellékletre vonatkozó részére vonatkozó indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 2. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:
 20. A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  2. számú mellékletének nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének nyugellátások

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének öregségi nyugdíj

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,

  2. számú mellékletének Nyugdíjbiztosítái Alap kiadásai összesen

  kiadási elõirányzatát 10,0 mFt-tal,"

   

  "2. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt Elõirányzat Elõirányzat- Módosított

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) módosítás elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai [974 010,0] 974 000,0

  1 Nyugellátások [970 271,0] 970 261,0

  F06.b 1 Öregségi nyugdíj [669 128,0] 669 118,0

  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN [992 418,0] 992 408,0'

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/20/2. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 22. A 3. számú melléklet 1/6/8-as elõirányzatcsoport elmarad:

  Funkció Cím Alcím Elõirány- Kiemelt Bevételek (elõirányzat neve) 2000. évi

  - zat elõirány- elõirány-

  csoport csoport- zatszám zat

  finansz. szám

  mód

  1 Egészségbiztosítási ellátások

  fedezetéül szolgáló bevételek

  6 Központi költségvetési hozzájárulások

  8 [GYED-folyósítás kiadásainak térí- [36 300,0]

  tése a központi költségvetésbõl]

  Indokolás: Lásd a T/1659/40/4. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 3. számú melléklete bevételi elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:
 24. A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  3. számú mellékletének egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek bevételi elõirányzatát 900,0 mFt-tal,

  3. számú mellékletének egészségügyi hozzájárulás

  bevételi elõirányzatát 900,0 mFt-tal,

  3. számú mellékletének járulékbevételek, hozzájárulások összesen

  bevételi elõirányzatát 900,0 mFt-tal,

  3. számú mellékletének Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

  bevételi elõirányzatát 900,0 mFt-tal,

  3. számú mellékletének

  egyenleg elõirányzatát 900,0 mFt-tal."

   

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek [720 252,3] 719 352,3

  F06.c 4 Egészségügyi hozzájárulás [179 528,8] 178 628,8

  Járulékbevételek, hozzájárulások összesen [648 830,3] 647 930,3

  EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN [725 641,0] 724 741,0"

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 25. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 26. A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

  3. számú mellékletének F05.a/4 bevételi elõirányzatát 100 mFt-tal,

  3. számú mellékletének F05.a/5 bevételi elõirányzatát 380 mFt-tal,

   

  "3. számú melléklet az 1999. évi .......törvényhez

  Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  f05.a 1

  7

  4 Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése [100,0] 0

  5 Önkormányzati kórházak csõdjével összefüggõ tám. visszatérítése [380,0] 0

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/41. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete bevételek elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 28. A módosító javaslat összegszerûségében növeli a törvényjavaslat

  3. számú mellékletének F06.c/1 bevételi elõirányzatát 480 mFt-tal,

  3. számú mellékletének F06.c/1/1 bevételi elõirányzatát 480 mFt-tal.

   

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Bevételek (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  F06.c 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek [720 252,3] 720 732,3

  F06.c 1

  1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék [367 823,7] 368 303,7

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/41. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 30. A költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 2-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 1-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ igazgatási szervek személyi juttatások tétel [798,9] 711,56 mFt-ra, költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 2-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ munkaadókat terhelõ járulékok [317,7] 284,62 mFt-ra, valamint a költségvetés 3. számú mellékletének 2-es cím, 4-es alcím, 4-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ postaköltség és egyéb kiadások [1023,3] 390,16 mFt-ra, valamint a 2. számú melléklet 2-es cím, 4-es alcím, 4-es elõirányzat csoportszám 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ postaköltségek és egyéb kiadások tétel [3739,0] 2644,8 mFt-ra módosul.

   

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  f06.c 2 2

  4

  4

  2 Postaköltség és egyéb kiadások [1023,3] 390,16

  f06.c 4

  2

  1

  1 Személyi juttatások [798,9] 711,56

  4

  2 1

  2 Munkaadókat terhelõ járulékok [317,7] 284,62

   

  Megjegyzés: A módosító indítvány 2. számú mellékletre vonatkozó része azonos a T/1659/31/2. sz. módosító indítvánnyal, ezért az ajánlás 47. pontjában szerepel.

  T/1659/31/2. sz.

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1659/32. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 31. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 32. A költségvetés 3. számú mellékletének 2-es cím, 3-as alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 1-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás részére [36 742,0] 37 742,0 mFt. támogatást javaslok.

  A költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 1-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 1-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ központi hivatali szerv személyi juttatások tétel [6715,3] 6336,9 mFt-ra, valamint a költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 1-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám munkaadókat terhelõ járulékok [2715,3] 2400,36 mFt-ra, valamint a költségvetés 3. számú melléklet 2-es cím, 4-es alcím, 4-es elõirányzat csoportszám 2-es kiemelt elõirányzat csoport postaköltség és egyéb kiadások elõirányzatú [1023,3] 716,64 mFt-ra módosul.

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000 évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) Elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  3

  1

  1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [36742,0] 37742,0

  2

  4

  4

  2 Postaköltségek és egyéb kiadások [1023,3] 716,64

  4

  1

  1

  1 Személyi juttatások [6715,3] 6336,9

  4

  1

  1

  2 Munkaadókat terhelõ járulékok [2715,3] 2400,36

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/33. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 33. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 34. A költségvetés 3. számú mellékletének 2-es cím, 3-as alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 3-as kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ fogászati ellátás részére [10411,0] 10511,0 mFt. támogatást javaslok.

  A költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 1-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 1-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ központi hivatali szerv személyi juttatások tétel [6715,3] 6615,3 mFt-ra módosul.

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000 évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) Elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  3

  1

  3 Fogászati ellátás [10411,0] 10511,0

  4

  1

  1

  1 Személyi juttatások [6715,3] 6615,3

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/34. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:
 36. A költségvetés 3. számú mellékletének 2-es cím, 3-as alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 2-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ védõnõi szolgálat, anya- gyermek- és ifjúságvédelem részére [8638,0] 8878,0 mFt. támogatást javaslok.

  A költségvetés 3. számú mellékletének 4-es cím, 1-es alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 1-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ központi hivatali szerv személyi juttatások tétel [6715,3] 6475,3 mFt-ra módosul.

  "3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

  A Nyugdíjbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

  Millió Ft-ban

  Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000 évi

  csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) Elõirányzat

  finansz. csoport- zat szám

  mód szám

  2

  3

  1

  2 Védõnõi szol., anya- gyermek- és ifjúságvédelem [8638,0] 8878,0

  4

  1

  1

  1 Személyi juttatások [6715,3] 6475,3

   

  Indokolás: Lásd a T/1659/35. számú módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 37. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadási elõirányzatának a következõ módosítását javasolják:

A módosító javaslat összegszerûségében csökkenti a törvényjavaslat

3. számú mellékletének GFS

egyenleg elõirányzatát 900,0 mFt-tal."

 

"3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió Ft-ban

Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) elõirányzat

finansz. csoport- zat szám

mód szám

EGYENLEG: [- 41 411,0] - 42 311,0

GFS EGYENLEG: [- 41 411,0] - 42 311,0"

 

Indokolás: Lásd a T/1659/20/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Egészségügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 5.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

 

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Kósa Lajos s.k.,
a Számvevõszéki bizottság elnöke

  1. Dr. Horváth Zsolt és Selmeczi Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 6. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  2. A T/1659/26. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. elõirányzat-csoport gyógyító-megelõzõ kiadások elõirányzata tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget, ideértve a személyi juttatást és járulékait, a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél a 13. havi illetményt, az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait, a dologi kiadásokat. Az elõirányzatnak az egészségügyi intézményeknél keletkezett megtakarítása felhalmozási célú kiadásokra is fordítható."

   Indokolás: Lásd a T/1659/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 17. (7) bekezdésében az AT. 11/A. -a (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. A T/1659/29. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /(7) Az AT 11/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) A járulék bevallás- befizetés, továbbá a tartozás/túlfizetés állományának [éves] havi elszámolását az APEH a[z éves] havi bevallást követõen a [tárgyévet] tárgyhónapot követõ [év április] hónap 20-ig küldi meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, valamint az Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága részére."

   Indokolás: Lásd a T/1659/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  5. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 21. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a -on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  6. A T/1659/28. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "[(2) Az Ebtv. 83. -a (3) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben határozza meg:"]"

   Indokolás: Lásd a T/1659/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  7. Selmeczi Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 22. -ának a következõ (2) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 22. eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):
  8. A T/1659/23. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 7. -a kiegészül az alábbiakkal:

   (2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakmai háttérintézménye az Egészségügyi Szakértõi Intézet."

   Megjegyzés: A HSZ. 94. (3) bekezdésére tekintettel vizsgálandó a módosító javaslat házszabályszerûsége. (ún. "túlterjeszkedés")

   Az elsõ helyen kijelölt bizottság döntése:

   - a módosító javaslat házszabályszerû,

   - a módosító javaslat nem házszabályszerû.

   Indokolás: Lásd a T/1659/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

   - az Egészségügyi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  9. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. számú melléklete kiadások elõirányzatának a következõ módosítását javasolja:

A T/1659/32. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

A költségvetés 3. számú mellékletének 2-es cím, 3-as alcím, 1-es elõirányzat csoportszám, 10-es kiemelt elõirányzat szám alatt szereplõ fekvõbeteg szakellátás részére [219 268,0] 221 115,76 mFt. támogatást javaslok.

 

"3. számú melléklet az 1999. évi ................. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 2000. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió Ft-ban

Funkció Al- Elõirány- Kiemelt 2000. évi

csoport Cím cím zat elõirány- Kiadások (elõirányzat neve) elõirányzat

finansz. csoport- zat szám

mód szám

f05.a 2

3

1

10 Fekvõbeteg-szakellátás [219 268,0] 221 115,76

Indokolás: Lásd a T/1659/32. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz.

- az Egészségügyi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje