T/1658/600.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Európai Integrációs
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Ifjúsági és Sport
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Számvevõszéki
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló
T/1658. sz. törvényjavaslat
vitájához

I. rész

(Együtt kezelendõ a T/1658/457. sz. ajánlással)

Tartalomjegyzék

T/1658/600. *

1. számú melléklet: Fejezetek *

1. számú melléklet I. ORSZÁGGYÛLÉS *

1. számú melléklet V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK *

1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG *

1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM *

1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA *

1. számú melléklet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA *

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei *

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat normatívan megilletõ személyi jövedelemadó jogcímei és összegei *

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok *

8. számú melléklet: Normatív, kötött felhasználású támogatások *

13. számú melléklet: mellékletek az 1995. évi LVI. törvényhez *

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Eu. Integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Számvevõszéki bizottsága, Társadalmi szervezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megtárgyalta "a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl" szóló T/1658. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott, alábbiakban felsorolt módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat: T/1658/432., /436., /458., /461., /462., /463., /464., /465., /466., /467., /468., /469., /474., /475., /476., /480., /485., /490., /492., /494., /495., /496., /497., /498., /499., /500., /504., /505., /517., /520., /521., /524., /525., /526., /530., /531., /533., /534., /535., /536., /537., /538., /539., /540., /541., /542., /543., /544., /555., /556., /557., /559., /560., /562., /564., /565., /566., /567., /568., /570., /571., /573., /579., /582., /583., /584., /586., /587., /588., /589., /590., /594., /595., /596.,

Visszavont módosító javaslat(ok): T/1658/22. (Csatári József és képviselõtársai), T/1658/29. (Molnár László), T/1658/84., 86., 89., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99. (Vincze László), T/1658/90., 91 (Vincze László és képviselõtársai), T/1658/107. (Kékkõi Zoltán), T/1658/144. (Ékes József és képviselõtársai), T/1658/258. (Lezsák Sándor), T/1658/266. (Tabajdi Csaba és képviselõtársai), T/1658/491. (Font Sándor), T/1658/503. (Lenártek András), T/1658/509. (Mádi László és képviselõtársa), T/1658/522. (Rogán Antal és Mádi László), T/1658/547., 549., 550., 551., 552., 553. (Bakonyi Tibor), T/1658/561. (Lezsák Sándor)

Új változatban benyújtott módosító javaslat(ok): T/1658/433., /434. sz. helyett T/1659/474, /475. sz. (Kovács Kálmán, Kuncze Gábor).

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy az Alkotmány 32/C. § (4) bekezdése, valamint 20.§ (4) bekezdése alapján a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges az alábbi törvénymódosítások, valamint az ezekhez benyújtott módosító (kapcsolódó módosító) javaslatok elfogadásához:

- a törvényjavaslat 70. §-ában az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosítása;

- a törvényjavaslat 76. §-ában az Országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl, és kedvezményeirõl szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

- az Alkotmányügyi bizottság: egyetért.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betûvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történõ külön utalás nélkül is.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a Hsz. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a Hsz. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

Amennyiben a módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást javasol, de az számszakilag hibás (pl. kiadás módosítása központi költségvetési szerveknél nem jár együtt a támogatás vagy bevétel módosításával), úgy az is az ajánlás I. részében kerül felvezetésre, mert fõösszegeket érint.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fûzött megjegyzés tartalmazza

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat 1. sz., ill. 2. sz. melléklete elõirányzatainak változtatását célozza, /dõlt zárójelek között/ feltüntetjük a javasolt összeg elõjeles értékét (millió forintban). Ugyanitt jelezzük, hogy az elõirányzat kiadási (kiad.),bevételi (bev.), támogatási (tám.) költségvetési elõirányzatnak minõsül.

I. rész

7/ 1. Juhász Gábor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 422. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 7. és 10. pontjai), a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Feot.) 9/A. §-ának (2) bekezdése szerinti, egy fõre megállapított hallgatói normatíva 70 000 forint/év, a távoktatásban résztvevõ hallgatók egy fõre megállapított normatívája 20 000 forint/év, a doktori képzésben résztvevõk egy fõre megállapított támogatási normatívája 540 000 forint/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája 225 000 forint/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási támogatás normatívája 33 000 forint/év, a tankönyv és jegyzettámogatás normatívája 7000 forint/év."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó. A módosító indítvánnyal összefüggésben a fejezeti elõirányzatot is meg kell határozni.

Indokolás: Lásd a T/1658/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

14/ 2. Szászfalvi László és Font Sándor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 14., 278., 424. és 836. pontjai), a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következõ új e) pont felvételével:

/Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:/

"e) a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján a köztestületként mûködõ önkéntes tûzoltóságokat fenntartó helyi önkormányzatok részére a köztestületi önkéntes tûzoltóságok fenntartásához és mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatás az 1996. évi XXXI. törvény 41. § (6) bekezdés, illetve 34. § (3) bekezdés értelmében az e törvény 1. számú mellékletében a XI/19/14. (Köztestületi tûzoltóságok normatív támogatása) címen található összeg a következõ normatívák alapján vehetõ igénybe a 2000. évben:

ea) a támogatást annak az önkéntes tûzoltóságnak az önkormányzata veheti igénybe, amely az 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) bekezdés alapján köztestületi tûzoltóságként mûködik;

eb) valamennyi köztestületi önkéntes tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos mértékben 6 000 000 forint, azaz hatmillió forint alaptámogatást vehet igénybe;

ec) a normatív támogatás felosztása után, az 1. számú melléklet XI/19/14. címen található összeg fennmaradó része a köztestületi tûzoltóságokat együttvéve, az egyes köztestületi tûzoltóságok területein található lakosságszám arányában kerül felosztásra,"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik. A címrendre történõ utalás pontosítását javasoljuk (fejezet, cím, stb. megnevezéssel).

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 279/ 2. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 6.jcs), 286/ 1. (1.mell. XI. 19.cím új14.alc), 424/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/ 1. Gubicza Tibor képviselõ kapcsolódva Vincze László, Koncz Ferenc és Révész Máriusz képviselõk T/1658/ 89. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 34. pontja), a törvényjavaslat 31. § (15) bekezdés módosítását javasolja:

"(15) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosultak. Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összeg [51 415] 54 710 Ft/ellátott, oktatott fõ - függetlenül az általuk igénybe vett közoktatási szolgáltatások számától -, amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzésben elméleti oktatásban, továbbá gyógypedagógiai oktatásban résztvevõk létszáma alapján."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/ 2. Dr. Balsai István képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 31. § (15) bekezdés módosítását javasolja:

"(15) A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív állami hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosultak. Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összeg [51 415] 52 646 Ft/ellátott[, oktatott][ - függetlenül az általuk igénybe vett közoktatási szolgáltatások számától -,] amely a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az [így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzésben elméleti oktatásban, továbbá gyógypedagógiai oktatásban résztvevõk létszáma] ott figyelembevehetõ létszámok alapján."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

33/ 5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 36. § módosítását javasolja:

"36. § Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a 34. §-ban foglaltakon túl a hitelintézetek által nyújtott agrárhitelekre a központi költségvetés terhére [10 000] 65 000 millió forint összegben kezességet vállaljon."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71/ 2. (86.§ (1) újf)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

36/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 49. § módosítását javasolja:

"49. § Az üdülési csekkek értékének felsõ határa 2000-ben [2500] 1500 millió forint, amely az inaktív rétegek üdülési támogatására biztosított céltámogatás-résszel túlléphetõ."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 675/ 3. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 683/ 1. (1.mell. XXII. 26.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

48/ 1. Révész Máriusz képviselõ kapcsolódva Vincze László, Kádas Mihály, Sági József, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 94. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 42. pontja), a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. augusztus 31-ig 1620 forint/fõ/hónap, 2000. szeptember 1-tõl 3000 forint/fõ/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

48/ 2. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 1620 forint/fõ/hónap e törvény 3. számú melléklete szerint, amely kiegészül 1880 forint/fõ/hónap összeggel e törvény 8. számú melléklet 5. pontja szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/ 3. Gubicza Tibor képviselõ kapcsolódva Vincze László, Koncz Ferenc, Révész Máriusz, Sági József és Kádas Mihály képviselõk T/1658/ 95. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 43. pontja), a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. január 1-jétõl 1620 forint/fõ/hónap, 2000. szeptember 1-jétõl 3000 forint/fõ/hónap."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/ 4. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolják:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 1620 forint/fõ/hónap e törvény 3. számú melléklete szerint, amely kiegészül 2880 forint/fõ/hónap összeggel e törvény 8. számú melléklet 5. pontja szerint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/ 5. Horn Gábor képviselõ kapcsolódva Vincze László, Koncz Ferenc, Sági József, Révész Máriusz és Kádas Mihály képviselõk T/1658/ 96. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 44. és 51. pontjai), a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja [1620] 7300 forint/fõ/hónap."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/ 7. (65.§ új(3)Kt.118.§(10)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

48/ 6. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés fedezetének számítási alapja 2000. augusztus 31-ig 1620 forint/fõ/hónap, 2000. szeptember 1-jétõl 3000 forint/fõ/hónap. Jogszabályban meghatározott esetben a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megilleti azt, aki az elõírt feltételeknek megfelel. Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy meghatározza mely esetben és milyen feltételek megléte esetén kell megállapítani a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítést."

Indokolás: Lásd a T/1658/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

49/ 1. Homa János képviselõ kapcsolódva Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Jakab Róbertné, Godó Lajos, Kristyánné Aknai Erzsébet, Donáth László és dr. Kiss Gábor képviselõk T/1658/ 274. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 49., 167., 606. és 680. pontjai), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 54. § felvételével:

"54. § Az Országgyûlés az Északmagyar Téglaipari Rt.-nek a Kincstárral szemben 1999. december 31-én fennálló 72 500 000 forint, azaz hetvenkettõmillió-ötszázezer forint állami kölcsönt, és az elengedés végrehajtása idõpontjában ehhez kapcsolódva fennálló kamattartozását elengedi."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1658/504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

50/ 7. Horn Gábor képviselõ kapcsolódva Vincze László, Koncz Ferenc, Sági József, Révész Máriusz és Kádas Mihály képviselõk T/1658/ 96. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 44. és 51. pontjai), a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdésében a Kt. 118. § (10) bekezdés felvételével:

"(3) A Kt. 118. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(10) A közoktatási intézmény vezetõje kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését, illetve - a helyettesítést kivéve - az átmeneti többletfeladatok ellátását, így különösen a pedagógiai fejlesztõ tevékenységet, a nevelés céljait szolgáló tanórán kívüli foglalkozás terén nyújtott minõségi munkavégzés (a továbbiakban: kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés). A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítható - a közoktatási intézmény bármely alkalmazottja részére - egy alkalomra, illetõleg meghatározott idõre. A meghatározott idõre szóló kereset-kiegészítést havi rendszerességgel kell kifizetni. A havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítés egy nevelési évnél, tanítási évnél hosszabb idõre nem szólhat, de több alkalommal is megállapítható. A kereset-kiegészítés összegét differenciáltan kell megállapítani a munkateljesítménytõl függõen azzal a megkötéssel, hogy egy havi összege nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap hetven százaléka. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit a kollektív szerzõdésben, ennek hiányában a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 5. (53. §) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

53/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 66. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdésben a Ktv. 44. § (5)-(6) bekezdése felvételével:

"(3) Ktv. 44. § ának (5)- (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(5) Az Országgyûlés Hivatalában dolgozók illetmény-kiegészítésre jogosultak. Az Országgyûlés Hivatalánál dolgozók illetménykiegészítése - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az (1) bekezdésben meghatározott mérték szerinti kiegészítés és a köztisztviselõ alapilletményének 20 %-a együttesen.

(6) Az Országgyûlés Hivatalánál dolgozó felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk illetménykiegészítése a (2) bekezdésben meghatározott mérték szerinti kiegészítés és a köztisztviselõ alapilletményének 30 %-a együttesen." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80/ 1. (1.mell. I. 1.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

54/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Kjt. 1. számú mellékletének helyébe e törvény 12. számú melléklete lép. Az oktatási-nevelési intézményekben nem pedagógus munkát végzõ, illetve a felsõoktatási intézményekben közalkalmazottak illetményének megállapításához a Kjt. 1. sz. mellékletében szereplõ összegeket 1,12 szorzóval kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1658/582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

54/ 2. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Kjt. 1. számú mellékletének helyébe e törvény 12. számú melléklete lép. Az oktatási-nevelési intézményekben nem pedagógus munkát végzõ, illetve a kutatóhelyeken és a felsõoktatási intézményekben közalkalmazottak illetményének megállapításához a Kjt. 1. sz. mellékletében szereplõ összegeket 1,12 szorzóval kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1658/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

54/ 4. Gubicza Tibor képviselõ kapcsolódva Vincze László, Koncz Ferenc, Révész Máriusz és Sági József képviselõk T/1658/ 90. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 69. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdés, a Kjt. 3. sz. melléklet felvételével:

"(3) A Kjt. 3. számú melléklete a következõ 2. ponttal egészül ki:

/Jegyzék azokról a feladatokról, amelyek ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetményét szakmai szorzó alkalmazásával kell meghatározni, továbbá a feladatokhoz kapcsolódó szorzószámról /

2. Óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, a nem pedagógus munkát végzõ, valamint a felsõoktatási intézményekben, a szociális és kulturális intézményekben dolgozó közalkalmazottak. 1,12"

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó. A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.

Indokolás: Lásd a T/1658/535., 536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem házszabályszerû,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

54/ 5. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 69. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdés, a Kjt. 3. sz. melléklet felvételével:

"(3) A Kjt. 3. számú melléklete a 2. ponttal egészül ki:

2. Közoktatási intézményben nem pedagógus munkakörben ellátott feladatok. 1,12"

Indokolás: Lásd a T/1658/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

66/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva dr. Horváth Balázs képviselõ T/1658/ 41. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 65. pontja), a törvényjavaslat 80. § (8) bekezdésben az Szjtv. 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) Az Szjtv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A pénznyerõ automata játékadója játékhelyenként - a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automata kivételével - az I. [és a II.] kategóriába tartozó pénznyerõ automaták esetén havi [45 000] 35 000 forint, a II. kategóriába tartozó pénznyerõ automata esetén havi 30 000 forint. A játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.""

Indokolás: Lásd a T/1658/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

71/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a következõ új f) pont felvételével:

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/

"f) rendeletben állapítsa meg a 36. § szerint vállalható agrárkezesség felhasználásának szabályait."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/ 5. (36.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet: Fejezetek

1. számú melléklet I. ORSZÁGGYÛLÉS

80/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés Hivatala

1 Országgyûlés hivatali szervei [7 274,9] 7 386,9 /+112,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 340,5 bev.

1 Személyi juttatások [3 558,0] 3 641,0 /+83,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [1 117,4] 1 146,4 /+29,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 53/ 1. (66.§ új(3)Ktv.44.§(5)-(6)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

80/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés Hivatala

1 Országgyûlés hivatali szervei [7 274,9] 7 835,1 /+560,2 tám./

1 Mûködési költségvetés 340,5 bev.

1 Személyi juttatások [3 558,0] 4 091,0 /+533,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [1 117,4] 1 144,6 /+27,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222/ 3. (1.mell. X. 12.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

82/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Megalakuló országgyûlési bizottságok kiadásai [ 10,0] 25,0 /+15,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások [ 7,2] 15,0 /+7,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 2,5] 5,0 /+2,5 kiad./

3 Dologi kiadások [ 0,3] 5,0 /+4,7 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222/ 2. (1.mell. X. 12.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

96/ 2. Hegyi Gyula képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 53. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 96. és 125. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 8. cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

8 Társadalmi önszervezõdések támogatása

1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása

1 Társadalmi és karitatív szervezetek mûködési

támogatása [ 350,0] 450,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366/ 1. (1.mell. XIII. 8.cím 2.alc 30.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

97/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

1 Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire [3 294,9] 3 617,9 /+323,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 4. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

97/ 2. Dr. Isépy Tamás, dr. Balogh László, Lendvai Ildikó, Erkel Tibor, Révész Máriusz, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter és dr. Petõ Iván képviselõk kapcsolódva Vincze László és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 99. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 534., 625. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

1 Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire [3 294,9] 3 094,9 /-200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/ 1. (1.mell. I. 10.cím új2.jcs), 174/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

100/ 1. Dr. Isépy Tamás, dr. Balogh László, Lendvai Ildikó, Erkel Tibor, Révész Máriusz, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter és dr. Petõ Iván képviselõk kapcsolódva Vincze László és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 99. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 534., 625. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következõ új 2. jogcím-csoport felvételével:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

10 Magyar Rádió támogatása

2 Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek

támogatása 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/ 2. (1.mell. I. 10.cím 1.jcs), 174/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

101/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 11. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

11 Magyar Televízió támogatása

1 Magyar Televízió mûsorterjesztési költségeire [5 376,8] 5 405,9 /+29,1 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 5. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

102/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 12. cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

12 Duna Televízió támogatása

1 Duna Televízió mûsorterjesztési költségeire [1 188,7] 1 195,1 /+6,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 6. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

103/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet I. fejezet 14. cím módosítását javasolja:

I. ORSZÁGGYÛLÉS

14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása [1 329,4] 1 336,6 /+7,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 7. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

111/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet V. fejezet 1. cím módosítását javasolja:

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék [2 284,9] 2 232,9 /-52,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 4,1 bev.

3 Dologi kiadások [ 393,0] 341,0 /-52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat a támogatási elõirányzatot tévesen jelöli meg, azt a törvényjavaslatnak megfelelõen vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258/ 1. (1.mell. XI. 5.cím 24.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet X. MINISZTERELNÖKSÉG

122/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [2 905,0] 1 802,0 /-1103,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 803,9 /-803,8 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 598,5] 299,3 /-299,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

122/ 2. Dr. Jánosi György és dr. Takács Imre képviselõk kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [2 905,0] 2 305,0 /-600,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 0,2 bev.

1 Személyi juttatások [1 607,7] 1 207,7 /-400,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 598,5] 498,5 /-100,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 692,9] 592,9 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329/ 2. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 831/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

127/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági

Igazgatóság [2 293,2] 1 293,2 /-1000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 264,0 bev.

3 Dologi kiadások [1 306,9] 306,9 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

130/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás [ 199,9] /-199,9 tám./

1 Mûködési költségvetés 1 795,7 bev.

3 Dologi kiadások [1 652,3] 1 452,4 /-199,9 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

132/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 4. cím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási

Fõigazgatósága [ 800,0] /-800,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 600,0 bev.

3 Dologi kiadások [1 304,2] 504,2 /-800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

138/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

[2 Országkép építés és kommunikációs feladatok] [4 363,0] /-4363,0 tám./

[1 Mûködési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] [4 363,0] /-4363,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 1. Dr. Isépy Tamás, dr. Balogh László, Lendvai Ildikó, Erkel Tibor, Révész Máriusz, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter és dr. Petõ Iván képviselõk kapcsolódva Vincze László és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 99. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 534., 625. és 703. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 063,0 /-300,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 063,0 /-300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/ 2. (1.mell. I. 10.cím 1.jcs), 100/ 1. (1.mell. I. 10.cím új2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 3. Korózs Lajos képviselõ kapcsolódva Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselõk T/1658/ 372. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 306., 316., 679. és 807. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 3 863,0 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs), 816/ 2. (5.mell. 2.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 4. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva Bodzás Ferenc Árpád, dr. Pusztai Gyula, Mayer Bertalan és Simon József képviselõk T/1658/ 342. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 288., 340. és 790. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 275,0 /-88,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 275,0 /-88,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288/ 1. (1.mell. XI. 23.cím), 790/ 1. (3.mell. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 5. Révész Máriusz és Sági József képviselõk kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 155. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 637. és 773. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 203,0 /-160,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 203,0 /-160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs), 773/ 3. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 6. Horn Gábor képviselõ kapcsolódva Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 159. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 145., 329. és 831. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 2 263,0 /-2100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 2 263,0 /-2100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs), 802/ 1. (3.mell. 24. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174/ 7. Révész Máriusz és Potápi Árpád képviselõk kapcsolódva Vincze László, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 98. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 427. és 557. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

2 Országkép építés és kommunikációs feladatok [4 363,0] 4 252,0 /-111,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [4 363,0] 4 252,0 /-111,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 7.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

191/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következõ új 62. jogcím-csoport felvételével:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

62 Területfejlesztési önkormányzati társulások

támogatása 500,0 /+500,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 250,0 /+250,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 90,0 /+90,0 kiad./

3 Dologi kiadások 160,0 /+160,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

201/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal [4 782,1] 3 342,4 /-1439,7 tám./

79,7 bev.

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások [2 714,7] 2 036,0 /-678,7 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [1 044,0] 783,0 /-261,0 kiad./

3 Dologi kiadások [ 775,7] 275,7 /-500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibát tartalmaz a módosított támogatási elõirányzat és a munkaadókat terhelõ járulékok tekintetében.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

204/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 2. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

2 Információs Hivatal [4 420,9] 3 420,9 /-1000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 120,0 bev.

3 Dologi kiadások [2 145,5] 1 145,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 219/ 1. (1.mell. X. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Kóródi Mária képviselõ T/1658/ 321. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 108. és 127. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 7 046,1 /-2500,0 tám./

235,3 bev.

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 251,8] 751,8 /-500,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 919,5 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat számítási hibát tartalmaz a módosított támogatási elõirányzatnál.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 1. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 127/ 1. (1.mell. X. 1.cím 2.alc), 130/ 1. (1.mell. X. 3.cím 2.alc), 132/ 1. (1.mell. X. 4.cím), 138/ 1. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 201/ 1. (1.mell. X. 11.cím 1.alc), 204/ 1. (1.mell. X. 11.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/ 2. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 546,1 /-1000,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 919,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

219/ 3. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [9 546,1] 8 546,1 /-1000,0 tám./

235,3 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások [2 919,5] 1 919,5 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

222/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 429. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 222., 287., 349. és 363. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka [20 000,0] 10 000,0 /-10000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány az elõirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287/ 1. (1.mell. XI. új23.cím), 351/ 3. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 358/ 3. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító javaslat a Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján nem házszabályszerû.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem foglalt állást, mivel a módosító javaslat nem házszabályszerû,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

222/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka [20 000,0] 19 985,0 /-15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 82/ 1. (1.mell. I. 4.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

222/ 3. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím módosítását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka [20 000,0] 19 439,8 /-560,2 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat tévesen jelöli az eredeti elõirányzat összegét, azt a törvényjavaslatnak megfelelõen vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 80/ 2. (1.mell. I. 1.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

250/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenõ, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselõk T/1658/ 227. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 232., 248. és 453. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendõrség

16 Pest megyei Rendõr-fõkapitányság [4 815,1] 5 065,1 /+250,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 159,0 bev.

1 Személyi juttatások [2 919,4] 3 020,0 /+100,6 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [1 170,8] 1 211,2 /+40,4 kiad./

3 Dologi kiadások [ 770,1] 879,1 /+109,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 1.jcs), 704/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

258/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

5 Rendõrség

24 Köztársasági Õrezred [2 964,1] 3 016,1 /+52,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 57,5 bev.

1 Személyi juttatások [1 801,8] 1 853,8 /+52,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat a támogatási elõirányzatot tévesen jelöli meg, azt a törvényjavaslatnak megfelelõen vezettük fel. A módosító javaslattal összefüggésben a Munkaadói járulék elõirányzatát is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/ 1. (1.mell. V. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

264/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 431. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 155., 262., 276. és 277. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

7 BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 5 846,0 tám.

1 Mûködési költségvetés 155,4 bev.

3 Dologi kiadások [ 935,1] 1 025,1 /+90,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 3,1 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 750,0] 840,0 /+90,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási vagy bevételi elõirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 276/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs), 277/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs), 358/ 4. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

276/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 431. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 155., 262., 276. és 277. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

4 Tûzvédelmi beruházások 699,2 tám.

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 699,2] 749,2 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási elõirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/ 1. (1.mell. XI. 7.cím), 277/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs), 358/ 4. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

277/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 431. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 155., 262., 276. és 277. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

5 Tûzoltógépjármû fecskendõ beszerzés 1 824,2 tám.

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 824,2] 2 044,2 /+220,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási elõirányzatot is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/ 1. (1.mell. XI. 7.cím), 276/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs), 358/ 4. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

279/ 2. Szászfalvi László és Font Sándor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 14., 278., 424. és 836. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

6 Önkéntes tûzoltóegyesületek [és önkéntes tûzoltóságok]

támogatása [ 400,0] 200,0 /-200,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 250,0] 120,0 /-130,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 150,0] 80,0 /-70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/ 2. (18.§ (1) úje)), 286/ 1. (1.mell. XI. 19.cím új14.alc), 424/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

282/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 430. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 282. és 341. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következõ új 31. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

31 Katasztrófavédelmi irányítási rendszer bevezetése 1 000,0 /+1000,0 tám./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási elõirányzatot is meg kell határozni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358/ 2. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

286/ 1. Szászfalvi László és Font Sándor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 14., 278., 424. és 836. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 19. cím kiegészítését javasolják a következõ új 14. alcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

14 Köztestületi tûzoltóságok normatív támogatása

1 Köztestületi tûzoltóságok támogatása 300,0 /+300,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 300,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/ 2. (18.§ (1) úje)), 279/ 2. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 6.jcs), 424/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

287/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 429. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 222., 287., 349. és 363. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet kiegészítését javasolja a következõ új23.cím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Katasztrófavédelmi Alap 7 000,0 /+7 000,0 tám./

30 000,0 /+30 000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz. A módosító javaslatban a törvényjavaslat szerkezetét figyelembe véve a támogatási elõirányzatot nem kell megadni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222/ 1. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 351/ 3. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 358/ 3. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint az összefüggõ 222/1 pontra figyelemmel, a módosító javaslat nem házszabályszerû.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem foglalt állást, mivel a módosító javaslat nem házszabályszerû,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

288/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva Bodzás Ferenc Árpád, dr. Pusztai Gyula, Mayer Bertalan és Simon József képviselõk T/1658/ 342. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 288., 340. és 790. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

1 Községek általános feladatai 88,0 /+88,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben támogatási elõirányzatot nem kell megállapítani, ezért azt nem vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 4. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 790/ 1. (3.mell. 1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

304/ 1. Horn Gábor képviselõ kapcsolódva Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 159. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 145., 329. és 831. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 1. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

18 Kiegészítõ hozzájárulás egyéb közoktatási

feladatokhoz [31 422,0] 33 522,0 /+2100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 6. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 802/ 1. (3.mell. 24. b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

311/ 1. Korózs Lajos képviselõ kapcsolódva Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselõk T/1658/ 372. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 306., 316., 679. és 807. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított elõirányzatok

5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszély-elhárítási

munkálatainak támogatása [1 000,0] 1 500,0 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 3. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 816/ 2. (5.mell. 2.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

318/ 2. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 257. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 318. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következõ új 17. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított elõirányzatok

17 Az 1500 fõnél kisebb településeken az oktatás

támogatása 780,0 /+780,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében az igénybevétel feltételeit is szükséges megállapítani.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 4.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

329/ 1. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következõ új 7. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Kiemelt munkavégzését járó kereset-kiegészítés 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

329/ 2. Dr. Jánosi György és dr. Takács Imre képviselõk kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következõ új 7. jogcím felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Pedagógusok üdülésének támogatása 600,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 2. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 831/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

333/ 1. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XI. fejezet 23. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következõ új 7. jogcím-csoport felvételével:

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

7 Kiemelt munkavégzését járó kereset-kiegészítés 5 000,0 /+5000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

336/ 1. Font Sándor, Mádi László és dr. Csúcs László képviselõk kapcsolódva dr. Lentner Csaba képviselõ T/1658/ 383. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 367., 372. és 377. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

igazgatása [3 682,5] 3 672,4 /-10,1 tám./

1 Mûködési költségvetés 567,9 bev.

1 Személyi juttatások [1 790,5] 1 783,4 /-7,1 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 752,7] 749,7 /-3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368/ 1. (1.mell. XIV. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

337/ 1. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 2. cím 4. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

2 Szakigazgatási intézmények

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények [2 579,9] 6 579,9 /+4000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 983,8 bev.

1 Személyi juttatások [1 487,3] 3 487,3 /+2000,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 568,6] 1 287,6 /+719,0 kiad./

3 Dologi kiadások [1 418,8] 2 249,8 /+831,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés 113,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [ 140,0] 590,0 /+450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 1. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

344/ 3. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 42. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

42 Vízügyi feladatok támogatása [ 700,0] 2 700,0 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 700,0 bev.

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 400,0] 3 400,0 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 2. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Környezetvédelmi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

344/ 4. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következõ új 43. jogcím-csoport felvételével:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

43 Tangazdaságok, tanüzemek 2 200,0 /+2200,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 700,0 /+700,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 /+1500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 3. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

351/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Borkó Károly, Mádi László, Bebes István, Czerván György és Farkas Sándor képviselõk T/1658/ 233. számú módosító javaslatához (), Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselõk T/1658/ 249-19. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Támogatási célelõirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 63 227,4 /+20800,0 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 63 727,4 /+20800,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 1. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

351/ 3. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 429. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 222., 287., 349. és 363. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Támogatási célelõirányzatok

1 Agrárberuházások támogatása

1 Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak

támogatása [42 427,4] 35 427,4 /-7000,0 tám./

500,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [42 927,4] 35 927,4 /-7000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222/ 1. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 287/ 1. (1.mell. XI. új23.cím), 358/ 3. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint az összefüggõ 222/1 pontra figyelemmel, a módosító javaslat nem házszabályszerû.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem foglalt állást, mivel a módosító javaslat nem házszabályszerû,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

353/ 1. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk T/1658/ 231. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 353. és 355. pontjai), Borkó Károly, Mádi László, Bebes István, Czerván György és Farkas Sándor képviselõk T/1658/ 234. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Támogatási célelõirányzatok

10 Terület és vidékfejlesztési célfeladatok

1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai [3 498,0] 13 398,0 /+9900,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 800,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 392,0] 992,0 /+600,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 906,0] 13 206,0 /+9300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 11. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

353/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Támogatási célelõirányzatok

10 Terület és vidékfejlesztési célfeladatok

3 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett

kiadásai [1 000,0] 6 500,0 /+5500,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 000,0] 6 500,0 /+5500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslatot a Képviselõ urakkal történt egyeztetés alapján vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 4. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

353/ 3. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 10. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következõ új 4. jogcím felvételével:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Támogatási célelõirányzatok

10 Terület és vidékfejlesztési célfeladatok

4 Stratégiai programok, projektek 8 000,0 /+8000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 /+4000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 5. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

358/ 1. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Farkas Sándor, Bebes István, Czerván György és Mádi László képviselõk T/1658/ 218. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 346. és 358. pontjai), Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk T/1658/ 231. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 353. és 355. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 75 038,9 /+15600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658/ 6. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

358/ 2. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 430. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 282. és 341. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 58 438,9 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc új 31.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

358/ 3. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 429. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 222., 287., 349. és 363. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 46 438,9 /-13 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 222/ 1. (1.mell. X. 12.cím 1.alc), 287/ 1. (1.mell. XI. új23.cím), 351/ 3. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - döntése szerint az összefüggõ 222/1 pontra figyelemmel, a módosító javaslat nem házszabályszerû.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem foglalt állást, mivel a módosító javaslat nem házszabályszerû,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

358/ 4. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 431. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 155., 262., 276. és 277. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

1 Piacra-jutási támogatás [59 438,9] 58 988,9 /-450,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/ 1. (1.mell. XI. 7.cím), 276/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 4.jcs), 277/ 1. (1.mell. XI. 19.cím 1.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

362/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva dr. Kis Zoltán képviselõ T/1658/ 19. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 348. és 360. pontjai), a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XII. fejezet 11. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

11 Vállalkozások folyó támogatása

3 Agrártermelés költségeit csökkentõ támogatás [34 728,0] 60 028,0 /+25300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 1.jcs), 648/ 3. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 658/ 7. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 659/ 2. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

366/ 1. Hegyi Gyula képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 53. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 96. és 125. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

[30 Hozzájárulás a millecentenáriumi

rendezvénysorozathoz] [ 100,0] /-100,0 tám./

[1 Mûködési költségvetés]

[3 Dologi kiadások] [ 100,0] /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/ 2. (1.mell. I. 8.cím 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

368/ 1. Font Sándor, Mádi László és dr. Csúcs László képviselõk kapcsolódva dr. Lentner Csaba képviselõ T/1658/ 383. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 367., 372. és 377. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása [2 235,7] 2 245,8 /+10,1 tám./

1 Mûködési költségvetés 139,9 bev.

1 Személyi juttatások [ 894,5] 901,6 /+7,1 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 311,3] 314,3 /+3,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336/ 1. (1.mell. XII. 1.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

383/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következõ új 4. jogcím-csoport felvételével:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

4 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása 100,0 /+100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 /+100,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/590-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

383/ 2. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal képviselõ T/1658/ 100. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 1., 383., 388., 650. és 706. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következõ új 5. jogcím-csoport felvételével:

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célfeladatok

5 Országos Cigány Információs és Mûvelõdési Központ Kht.

mûködtetése 35,0 /+35,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0 /+35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

412/ 1. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési elõirányzat [12 425,5] 10 425,5 /-2000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 225,0 /-1000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 3 390,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

412/ 2. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési elõirányzat [12 425,5] 10 425,5 /-2000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 225,0 /-1000,0 kiad./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 390,0] 3 390,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

413/ 1. Dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 162. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 218., 551. és 661. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési elõirányzat [12 425,5] 11 425,5 /-1000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 200,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [4 225,0] 3 225,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 5.alc 3.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

420/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 4. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Turisztikai célelõirányzat [4 090,0] 4 840,0 /+750,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 4 090,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [3 561,2] 4 311,2 /+750,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/ 1. (49. §), 675/ 3. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 683/ 1. (1.mell. XXII. 26.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

424/ 1. Szászfalvi László és Font Sándor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 14., 278., 424. és 836. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolják:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat [1 330,8] 1 230,8 /-100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [1 330,8] 1 230,8 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 14/ 2. (18.§ (1) úje)), 279/ 2. (1.mell. XI. 19.cím 2.alc 6.jcs), 286/ 1. (1.mell. XI. 19.cím új14.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

424/ 2. Font Sándor képviselõ kapcsolódva dr. Kelemen András és Font Sándor képviselõk T/1658/ 135. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 423. és 687. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XV. fejezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolja:

XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat [1 330,8] 1 135,8 /-195,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [1 330,8] 1 135,8 /-195,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689/ 1. (1.mell. XXIII. 2.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

439/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 7. cím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények [5 544,4] 6 394,4 /+850,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 4 588,7 bev.

3 Dologi kiadások [4 180,5] 5 030,5 /+850,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

439/ 2. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 11. cím módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

11 Magyar Ûrkutatási Iroda [ 84,1] 114,1 /+30,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 51,7] 81,7 /+30,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

440/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenõ, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselõk T/1658/ 227. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 232., 248. és 453. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

1 Postai épületrekonstrukció [ 425,0] 325,0 /-100,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 425,0] 325,0 /-100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250/ 1. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 704/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 4.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

463/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

21 Székesfehérvárt elkerülõ út építése [ 125,0] 725,0 /+600,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 125,0] 725,0 /+600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

465/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

23 A 3. számú fõút Miskolcot elkerülõ útszakasz

építése [ 415,0] 815,0 /+400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 415,0] 815,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

466/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

24 A 6. számú fõútvonal tervezésének és kivitelezésének

elõkészítése [ 100,0] 1 100,0 /+1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 100,0] 1 100,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

466/ 2. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

25 74-es fõút Zalaegerszeget elkerülõ szakasza [ 225,0] 625,0 /+400,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 225,0] 625,0 /+400,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

466/ 3. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 1. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

26 A 10-es út rekonstrukciója [ 100,0] 1 000,0 /+900,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 100,0] 1 000,0 /+900,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

470/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési

kiadások [ 100,0] 120,0 /+20,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 55,6] 75,6 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

4 Vízkárelhárítási mûvek fenntartása [1 302,1] 1 802,1 /+500,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 007,4] 1 507,4 /+500,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 2. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

8 Kutatási feladatok [ 360,0] 460,0 /+100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 360,0] 460,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 3. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 100,0 /+100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 506,0 bev.

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 506,0] 606,0 /+100,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 4. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 30. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

30 Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása [ 35,0] 50,0 /+15,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 35,0] 50,0 /+15,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 5. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

31 Kis Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása [ 50,0] 95,0 /+45,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 50,0] 95,0 /+45,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 6. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 32. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

32 Távlati ivóvízbázisok fenntartása [ 60,0] 80,0 /+20,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 60,0] 80,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

471/ 7. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

38 Mûszaki szabályozási feladatok [ 20,0] 40,0 /+20,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [ 20,0] 40,0 /+20,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 473/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

473/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

41 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program [20 000,0] 30 000,0 /+10 000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [17 400,0] 27 400,0 /+10 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 477/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 6.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

473/ 2. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 415-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás és 443. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

41 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program [20 000,0] 20 200,0 /+200,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [2 600,0] 2 800,0 /+200,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439/ 1. (1.mell. XVII. 7.cím), 439/ 2. (1.mell. XVII. 11.cím), 470/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 2.jcs), 471/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 4.jcs), 471/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 8.jcs), 471/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 20.jcs), 471/ 4. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 30.jcs), 471/ 5. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 31.jcs), 471/ 6. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 32.jcs), 471/ 7. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 38.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

477/ 1. Kovács Kálmán és Kuncze Gábor képviselõk kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 416. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 202. és 466. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII. fejezet 13. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Útfenntartási és fejlesztési célelõirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés [65 000,0] 77 000,0 /+12000,0 tám./

10 800,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [46 870,0] 58 870,0 /+12000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. indítvány számszaki eltérést tartalmaz a módosított támogatási elõirányzatnál.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 21.jcs), 465/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 23.jcs), 466/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 24.jcs), 466/ 2. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 25.jcs), 466/ 3. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 26.jcs), 473/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 2.alc 41.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

489/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva Balogh László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 140. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 490. és 639. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVIII. fejezet 5. cím 13. alcím 1. jogcím módosítását javasolja:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

13 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Magyarok Világszövetségének támogatása [ 212,4] 262,4 /+50,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 212,4] 262,4 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620/ 1. (1.mell. XXII. 13.cím 1.alc 17.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Külügyi bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

1. számú melléklet XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

502/ 1. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 254. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 564. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 10. alcím 27. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10 Ágazati célelõirányzatok

27 Nemzeti Üdülési Alapítvány [ 534,0] 394,0 /-140,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 534,0] 394,0 /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 10.alc 8.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

504/ 1. Dr. Wekler Ferenc képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 303. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 504. és 607. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XIX. fejezet 15. cím 14. alcím 7. jogcím módosítását javasolja:

XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

14 Alapítványok támogatása

7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó

közalapítványhoz [4 200,0] 5 056,0 /+856,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [4 200,0] 5 056,0 /+856,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607/ 1. (1.mell. XXII. 5.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

532/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

5 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai [2 340,0] 2 390,0 /+50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 340,0] 2 390,0 /+50,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/590-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

533/ 1. Révész Máriusz és Sági József képviselõk kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 155. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 637. és 773. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

5 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai [2 340,0] 2 200,0 /-140,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [2 340,0] 2 200,0 /-140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 5. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 773/ 3. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

542/ 1. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 257. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 318. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat

kialakítása [3 780,0] 3 000,0 /-780,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások [1 855,0] 1 465,0 /-390,0 kiad./

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [1 875,0] 1 485,0 /-390,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318/ 2. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc új17.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

548/ 1. Dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 162. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 218., 551. és 661. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

5 Felsõoktatási feladatfinanszírozás

3 Felsõoktatási központi kutatási elõirányzat [1 004,0] 2 004,0 /+1000,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 50,0] 1 050,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

556/ 1. Révész Máriusz és Potápi Árpád képviselõk kapcsolódva Vincze László, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 98. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 427. és 557. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 7. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

7 Egyéb feladatfinanszírozás

5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális

támogatása [ 400,0] 511,0 /+111,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 245,0] 356,0 /+111,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 7. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

568/ 1. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 254. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 564. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10 Alapítványok támogatása

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 300,0] 440,0 /+140,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 300,0] 440,0 /+140,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502/ 1. (1.mell. XIX. 15.cím 10.alc 27.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

570/ 1. Révész Máriusz képviselõ kapcsolódva Vincze László és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 92. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 571. pontja), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XX. fejezet 10. cím 10. alcím kiegészítését javasolja a következõ új 39. jogcím-csoport felvételével:

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10 Alapítványok támogatása

39 Cigány kollégiumok létesítése 100,0 /+100,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0 /+100,0 kiad./

Indokolás: Lásd a T/1658/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

607/ 1. Dr. Wekler Ferenc képviselõ kapcsolódva a T/1658/ 303. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 504. és 607. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal [55 587,7] 54 731,7 /-856,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés 22,0 bev.

1 Intézményi beruházási kiadások [9 178,0] 8 322,0 /-856,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504/ 1. (1.mell. XIX. 15.cím 14.alc 7.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

620/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva Balogh László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 140. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 490. és 639. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 13. cím 1. alcím 17. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

17 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

beruházásai [1 134,0] 1 084,0 /-50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [1 134,0] 1 084,0 /-50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489/ 1. (1.mell. XVIII. 5.cím 13.alc 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Külügyi bizottság támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

629/ 1. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal, dr. Csúcs László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 70. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 15. cím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

15 Fogyasztói árkiegészítés [80 000,0] 78 000,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A mód. javaslatban a módosított elõirányzatnál számszaki elírás történt.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 692/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs), 702/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 719/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

629/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 15. cím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

15 Fogyasztói árkiegészítés [80 000,0] 78 000,0 /-2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 702/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 720/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

638/ 1. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 155. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 637. és 773. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 18. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl

eredõ fizetési kötelezettség [10 200,0] 10 032,0 /-168,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772/ 2. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

643/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva dr. Kis Zoltán képviselõ T/1658/ 19. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 348. és 360. pontjai), a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) [277 000,0] 280 000,0 /+3 000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362/ 2. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 648/ 3. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 658/ 7. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 659/ 2. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

645/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

2 Pénzintézetek társasági adója [22 000,0] 24 000,0 /+2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

648/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk T/1658/ 231. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 353. és 355. pontjai), Borkó Károly, Mádi László, Bebes István, Czerván György és Farkas Sándor képviselõk T/1658/ 234. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 119 400,0 /+1400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353/ 1. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs 1.jogc), 675/ 11. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

648/ 3. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva dr. Kis Zoltán képviselõ T/1658/ 19. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 348. és 360. pontjai), a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 118 400,0 /+400,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362/ 2. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 643/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 1.jcs), 658/ 7. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc), 659/ 2. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

648/ 4. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 118 500,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

648/ 5. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 19. cím 3. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

19 Vállalkozások költségvetési befizetései

3 Vám és importbefizetések [118 000,0] 118 500,0 /+500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 1. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 024 000,0 /+4 000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337/ 1. (1.mell. XII. 2.cím 4.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 022 000,0 /+2000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344/ 3. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc 42.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 3. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 022 200,0 /+2200,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344/ 4. (1.mell. XII. 10.cím 2.alc új43.jcs.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 4. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 025 500,0 /+5 500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353/ 2. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs 3.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 5. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 301-1. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 15., 19., 29., 138., 211., 366., 416., 574., 581., 611., 620., 657., 674., 691., 693. és 700. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 028 000,0 /+8000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353/ 3. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs új4.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 6. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Farkas Sándor, Bebes István, Czerván György és Mádi László képviselõk T/1658/ 218. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 346. és 358. pontjai), Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk T/1658/ 231. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 353. és 355. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1 020 000,0] 1 035 600,0 /+15 600,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358/ 1. (1.mell. XII. 11.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

658/ 7. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva dr. Kis Zoltán képviselõ T/1658/ 19. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 348. és 360. pontjai), a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó [1020 000,0] 1 034 900,0 /+14 900,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362/ 2. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 643/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 1.jcs), 648/ 3. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 659/ 2. (1.mell. XXII. 20.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

659/ 2. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva dr. Kis Zoltán képviselõ T/1658/ 19. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 348. és 360. pontjai), a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 20. cím 2. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2 Fogyasztási és jövedéki adó [499 000,0] 506 000,0 /+7 000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362/ 2. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc), 643/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 1.jcs), 648/ 3. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 658/ 7. (1.mell. XXII. 20.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

674/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 250,0 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 16.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 1. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Borkó Károly, Mádi László, Bebes István, Czerván György és Farkas Sándor képviselõk T/1658/ 233. számú módosító javaslatához (), Mádi László, Font Sándor és dr. Csúcs László képviselõk T/1658/ 249-19. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 660 000,0 /+20 800,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351/ 2. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 2. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 640 700,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 833/ 2. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 3. Mádi László képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 350,0 /+150,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/ 1. (49. §), 420/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 683/ 1. (1.mell. XXII. 26.cím 2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

675/ 4. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 523,0 /+323,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 97/ 1. (1.mell. I. 10.cím 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 5. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 229,1 /+29,1 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/ 1. (1.mell. I. 11.cím 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 6. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 206,4 /+6,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 102/ 1. (1.mell. I. 12.cím 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 7. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 207,2 /+7,2 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 103/ 1. (1.mell. I. 14.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 8. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 250,0 /+50,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 2.alc 24.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 9. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 639 443,4 /+243,4 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 20.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 10. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 640 700,0 /+1500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 833/ 1. (8.mell. I. új5.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

675/ 11. Csatári József, Hanó Miklós, Koppáné dr. Kertész Margit és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva a T/1658/ 22-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1658/457. sz. ajánlás , 338/ 1., 344/ 1., 344/ 2., 351/ 1., 352/ 1., 352/ 2., 352/ 3., 357/ 1., 362/ 1., 643/ 1., 648/ 1., 656/ 1., 659/ 1. és 667/ 1. pontjai), Mádi László, Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk T/1658/ 231. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 353. és 355. pontjai), Borkó Károly, Mádi László, Bebes István, Czerván György és Farkas Sándor képviselõk T/1658/ 234. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 21. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

21 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó [639 200,0] 647 700,0 /+8 500,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353/ 1. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 10.jcs 1.jogc), 648/ 2. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

683/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 26. cím 2. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2 [Az ]Egészségbiztosítási Alap támogatása [26 700,0] 26 100,0 /-600,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/ 1. (49. §), 420/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 4.alc), 675/ 3. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

683/ 2. Keller László képviselõ kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 26. cím kiegészítését javasolja a következõ új 3. alcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

3 A TB vagyonértékesítésbõl származó befizetés az

Egészségbiztosítási Alapba 13 000,0 /+13 000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685/ 1. (1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs), 685/ 2. (1.mell. XXII. 30.cím új2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

684/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 27. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása

1 MNB befizetése [20 100,0] 21 100,0 /+1000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

685/ 1. Keller László képviselõ kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 30. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1 Osztalékbevételek

1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs

bevétel [14 400,0] 19 400,0 /+5000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683/ 2. (1.mell. XXII. 26.cím új3.alc), 685/ 2. (1.mell. XXII. 30.cím új2.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

685/ 2. Keller László képviselõ kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXII. fejezet 30. cím kiegészítését javasolja a következõ új 2. alcím felvételével:

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

2 Kincstártól származó ingatlanértékesítési bevétel 8 000,0 /+8000,0 bev./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683/ 2. (1.mell. XXII. 26.cím új3.alc), 685/ 1. (1.mell. XXII. 30.cím 1.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

689/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva dr. Kelemen András és Font Sándor képviselõk T/1658/ 135. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 423. és 687. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

2 NKÖM Közgyûjtemények [5 005,6] 5 200,6 /+195,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 1 390,5 bev.

1 Személyi juttatások [2 587,9] 2 597,9 /+10,0 kiad./

3 Dologi kiadások [2 461,5] 2 501,5 /+40,0 kiad./

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 22,0] 167,0 /+145,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 11.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

691/ 1. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

[4 Épített örökség újjáépítése] [1 000,0] /-1000,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [1 000,0] /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 2. (1.mell. XXII. 15.cím), 702/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 720/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

691/ 2. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal, dr. Csúcs László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 70. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport elhagyását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

[4 Épített örökség újjáépítése] [1 000,0] /-1000,0 tám./

[2 Felhalmozási költségvetés]

[4 Központi beruházási kiadások] [1 000,0] /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 1. (1.mell. XXII. 15.cím), 692/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs), 702/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 719/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

692/ 1. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal, dr. Csúcs László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 70. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 1. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

11 Kulturális tevékenység felhalmozási kiadásai [3 821,0] 2 821,0 /-1000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [3 821,0] 2 821,0 /-1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 1. (1.mell. XXII. 15.cím), 691/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 702/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs), 719/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

699/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

16 Közgyûjteményi és közmûvelõdési telematikai

fejlesztés [ 506,1] 556,1 /+50,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 270,0] 320,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674/ 1. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

701/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

24 Milleniumi közgyûjteményi és közmûvelõdési

feladatok [ 900,0] 950,0 /+50,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 350,0] 400,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 8. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

701/ 2. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal képviselõ T/1658/ 100. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 1., 383., 388., 650. és 706. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Kulturális feladatfinanszírozás

24 Millenniumi közgyûjteményi és közmûvelõdési

feladatok [ 900,0] 865,0 /-35,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 350,0] 315,0 /-35,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383/ 2. (1.mell. XIV. 6.cím 2.alc új5jcs.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

702/ 1. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal, dr. Csúcs László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 70. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója

és egyéb beruházások [1 007,4] 4 007,4 /+3000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 007,4] 4 007,4 /+3000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 1. (1.mell. XXII. 15.cím), 691/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 692/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs), 719/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

702/ 2. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Egyházak támogatása

2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója

és egyéb beruházások [1 007,4] 3 007,4 /+2000,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 007,4] 3 007,4 /+2000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 2. (1.mell. XXII. 15.cím), 691/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 720/ 1. (1.mell. XXIII. 13.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

704/ 1. Mádi László képviselõ kapcsolódva Mádi László, Selmeczi Gabriella, Gyimesi István, Perlaki Jenõ, dr. Kovács Zoltán, Czerván György, Hadházy Sándor, Hortobágyi Krisztina, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, Szabó Ferenc, Tóth Gábor, Várkonyi András és Vidoven Árpád képviselõk T/1658/ 227. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 232., 248. és 453. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Társadalmi szervezetek támogatása

2 Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények

Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete mûködési

támogatása [ 380,0] 230,0 /-150,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [ 380,0] 230,0 /-150,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250/ 1. (1.mell. XI. 5.cím 16.alc), 440/ 1. (1.mell. XVII. 13.cím 1.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

718/ 1. Lendvai Ildikó képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1658/ 451. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 2., 81., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 101., 102., 103., 104., 105., 110., 112., 116., 117., 133., 134., 135., 136., 137., 171., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 184., 185., 186., 187., 189., 191., 197., 200., 201., 203., 210., 225., 226., 227., 229., 231., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 272., 274., 275., 345., 357., 361., 368., 370., 371., 374., 375., 378., 379., 380., 382., 384., 385., 387., 403., 408., 420., 430., 436., 440., 442., 449., 456., 459., 461., 477., 483., 500., 507., 524., 527., 533., 538., 544., 547., 553., 554., 558., 573., 575., 577., 584., 608., 619., 628., 634., 651., 656., 659., 667., 676., 682., 683., 699., 701., 716., 723., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 735., 737., 739., 740., 758., 767., 768., 769., 770. és 775. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 10. cím 20. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

20 Fejezeti tartalék [ 559,4] 802,8 /+243,4 tám./

[ 559,4] 802,8 /+243,4 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/ 9. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

719/ 1. Rogán Antal, dr. Csúcs László és Mádi László képviselõk kapcsolódva Rogán Antal, dr. Csúcs László és Font Sándor képviselõk T/1658/ 70. számú módosító javaslatához (), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

13 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése [5 000,0] 6 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 1. (1.mell. XXII. 15.cím), 691/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 692/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 11.jcs), 702/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

720/ 1. A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXIII. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

13 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezése [5 000,0] 6 000,0 /+1000,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629/ 2. (1.mell. XXII. 15.cím), 691/ 1. (1.mell. XXIII. 10.cím 1.alc 4.jcs), 702/ 2. (1.mell. XXIII. 10.cím 3.alc 2.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

744/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága

1 MTA Titkárság Igazgatása [ 477,3] 547,3 /+70,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 6,2 bev.

3 Dologi kiadások [ 98,1] 168,1 /+70,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

748/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

3 MTA Könyvtára [ 292,1] 300,1 /+8,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 12,0 bev.

3 Dologi kiadások [ 135,6] 143,6 /+8,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

757/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 7. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

7 MTA Területi akadémiai központok [ 90,2] 100,2 /+10,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 19,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 32,7] 42,7 /+10,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

760/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek [ 673,0] 833,0 /+160,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 138,9 bev.

3 Dologi kiadások [ 384,6] 544,6 /+160,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

762/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 9. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája [ 889,8] 891,8 /+2,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 19,6 bev.

3 Dologi kiadások [ 92,1] 94,1 /+2,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

764/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 10. cím módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

10 MTA Jóléti intézmények [ 132,1] 182,1 /+50,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 146,2 bev.

3 Dologi kiadások [ 121,0] 171,0 /+50,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

767/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

1 Alapkutatás beruházásai [ 620,0] 920,0 /+300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások [ 620,0] 920,0 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

770/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

11 Átlagkereset emelése [ 500,0] 2 624,0 /+2124,0 tám./

1 Mûködési költségvetés 116,1 bev.

1 Személyi juttatások [ 453,0] 2 014,0 /+1561,0 kiad./

2 Munkaadókat terhelõ járulékok [ 163,1] 726,1 /+563,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 773/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 3.alc 1.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

772/ 2. Lezsák Sándor képviselõ kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 155. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 637. és 773. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 000,0 /+168,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 000,0 /+168,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638/ 1. (1.mell. XXII. 18.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

773/ 1. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok [2 832,0] 3 108,0 /+276,0 tám./

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások [2 832,0] 3 108,0 /+276,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645/ 1. (1.mell. XXII. 19.cím 1.alc 2.jcs), 684/ 1. (1.mell. XXII. 27.cím 1.alc), 744/ 1. (1.mell. XXXIII. 1.cím 1.alc), 748/ 1. (1.mell. XXXIII. 3.cím), 757/ 1. (1.mell. XXXIII. 7.cím), 760/ 1. (1.mell. XXXIII. 8.cím), 762/ 1. (1.mell. XXXIII. 9.cím), 764/ 1. (1.mell. XXXIII. 10.cím), 767/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 1.alc 1.jcs), 770/ 1. (1.mell. XXXIII. 12.cím 2.alc 11.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

773/ 3. Révész Máriusz és Sági József képviselõk kapcsolódva dr. Bazsa György, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 155. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 637. és 773. pontjai), a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

2 Mûszerpályázat [ 335,6] 635,6 /+300,0 tám./

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 335,6] 635,6 /+300,0 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 5. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 533/ 1. (1.mell. XX. 10.cím 1.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei

790/ 1. Bajor Tibor képviselõ kapcsolódva Bodzás Ferenc Árpád, dr. Pusztai Gyula, Mayer Bertalan és Simon József képviselõk T/1658/ 342. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 288., 340. és 790. pontjai), a törvényjavaslat 3. sz. melléklet 1. pont módosítását javasolja:

/Községek általános feladatai/

"Elõirányzat: [8439,7] 8527,7 millió forint

Fajlagos összeg: 15 000 forint/fõ, de legalább [1 000 000] 2 000 000 forint és legfeljebb 3 000 000 forint községenként

A hozzájárulás az 1999. augusztus 31-én önálló közigazgatási státusszal rendelkezõ községeket, nagyközségeket illeti meg, figyelembe véve az 1999. január 1-jei lakosságszámot."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 4. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 288/ 1. (1.mell. XI. 23.cím) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

792/ 1. Járvás István képviselõ kapcsolódva dr. Bóka István képviselõ T/1658/ 263. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 792. pontja), a törvényjavaslat 3. sz. melléklet 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:

/Községek általános feladatai

Fajlagos összeg: 15 000 forint/fõ, de legalább 1 000 000 forint és legfeljebb 3 000 000 forint községenként/

"Legalább 2 000 000 Ft hozzájárulás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben 1997. január 1-jén önálló közigazgatási státussal rendelkezett és a közigazgatási feladatait körjegyzõség formájában látja el."

Indokolás: Lásd a T/1658/570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

802/ 1. Horn Gábor képviselõ kapcsolódva Szabados Tamás, Csige József, Csizmár Gábor, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 159. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 145., 329. és 831. pontjai), a törvényjavaslat 3. sz. melléklet 24. pont b) alpont módosítását javasolja:

"b) Óvodába, általános iskolába, középfokú oktatási intézménybe bejáró gyermekek, tanulók ellátásának támogatása

Elõirányzat: [1232,0] 3332,0 millió forint

Fajlagos összeg: 14 000 forint/fõ

A kiegészítõ hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a tartózkodási helyükön, illetve ennek hiányában nem a lakóhelyükön óvodába, általános iskolába, [nyolc-évfolyamos gimnázium elsõ négy évfolyamára, hat-évfolyamos gimnázium elsõ két évfolyamára] járó középfokú oktatási intézménybe nappali rendszerû oktatásban résztvevõ gyermekek, tanulók ellátásához veheti igénybe. Ez a hozzájárulás nem igényelhetõ a fõváros közigazgatási területén lakók után, ha fõvárosi székhelyû óvodát, iskolát vesznek igénybe."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 6. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 304/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 1.alc 18.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

4. számú melléklet: A helyi önkormányzatokat normatívan megilletõ személyi jövedelemadó jogcímei és összegei

814/ 1. Keller László képviselõ kapcsolódva dr. Wekler Ferenc képviselõ T/1658/ 304. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 814. és 816. pontjai), a törvényjavaslat 4. sz. melléklet I. rész 1. pont 1,1 alpont módosítását javasolja:

/A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése

Elõirányzat: 44 139,1 millió forint/

"1,1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a 21. § (2) bekezdés szerint a képzõdés helyén maradó személyi jövedelemadó-bevétel és a 1,2. pont szerinti iparûzési adóerõ-képesség - az 1998. január 1-jei lakosságszámra - együttesen számított egy fõre jutó összege nem éri el a 1,3. pontban szereplõ összeget, a bevétel e szintig kiegészül.

Ha az egy fõre jutó összeg nagyobb a 1,3. pontban szereplõ összegnél, akkor [a központi költségvetési kapcsolatból származó forrásokból] az önkormányzatot [együttesen] megilletõ, a 21. § (2) bekezdésében meghatározott összeg a 1,4. pontban szereplõ számítási módszer alapján csökkentésre kerül.

Az önkormányzat közigazgatási státuszát az 1999. augusztus 31-i állapotnak megfelelõen kell alapul venni.

Az ezen idõpontig szétvált önkormányzatoknál a számítás alapjául szolgáló bevételeket az érintett önkormányzatok megállapodása alapján kell megosztani. Ennek hiányában a bevételeket az 1999. évi költségvetésükben tervezetteknek megfelelõen kell számításba venni. Mindkettõ hiányában a bevételek megosztása az 1999. augusztus 31-i lakosságszám arányában történik."

Megjegyzés: A módosító indítvány költségvetési kihatása tisztázandó.

Indokolás: Lásd a T/1658/571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

816/ 1. Révész Máriusz és Sági József képviselõk kapcsolódva Vincze László, Kádas Mihály, Sági József, Révész Máriusz és Koncz Ferenc képviselõk T/1658/ 93. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás és 817. pontja), a törvényjavaslat 4. sz. melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következõ új 3. pont felvételével:

/A helyi önkormányzatokat normatívan megilletõ személyi jövedelemadó jogcímei és összegei/

"3. Megyei jogú városok személyi jövedelemadó részesedése

Elõirányzat: 350 millió forint

Középiskolai bejáró normatív hozzájárulás: 7500 forint/ellátottanként

Ebbõl az elõirányzatból azok a megyei jogú városok önkormányzatai részesülhetnek, melyek az e törvény 4. számú mellékletében az I. A helyi önkormányzatokat normatívan megilletõ személyi jövedelemadó jogcímei és összegei 1. jogcímén az 1,4. pontjában nem szerepelnek a levonásban részesülõ önkormányzatok között.

Az ellátottak számbavételénél a megyei jogú városok középiskoláiba más településrõl bejáró tanulók számát kell alapul venni.

Az elõirányzatot azok a megyei jogú városok vehetik igénybe, amelyek a megyei fejlesztési tervben foglaltak alapján vesznek részt a középiskolai nevelés-oktatás feladatainak az ellátásában vagy a megyei önkormányzattal a közoktatásról szóló törvény 89. §-ában foglaltak alapján megállapodást kötöttek e feladat ellátására, illetve a feladatot a megyei önkormányzattal társulásban látják el."

Indokolás: Lásd a T/1658/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. számú melléklet: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok

816/ 2. Korózs Lajos képviselõ kapcsolódva Csizmár Gábor, Tóbiás József, Juhász Gábor és Bakonyi Tibor képviselõk T/1658/ 372. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 306., 316., 679. és 807. pontjai), a törvényjavaslat 5. sz. melléklet 2. pont módosítását javasolja:

/Pincerendszerek és természetes partfalak veszély-elhárítási munkálatainak támogatása/

"a) Pincerendszerek esetén: [1000,0] 1500,0

Igényelheti azon - veszélyeztetett közterülettel rendelkezõ - település önkormányzata, amely a település szakszerûen kidolgozott komplex veszélyelhárítási programját és ezen belül annak 2000-re vonatkozó munkatervét a Belügyminisztériumhoz benyújtotta.

A támogatásban részesülõ veszély-elhárítási programokról (pincékrõl és kapcsolódó létesítményekrõl), valamint a támogatásnak a település vállalt önrészesedését is figyelembe vevõ mértékérõl - a sürgõsség és a védendõ közvagyon mérlegelésével - a belügyminiszter által vezetett tárcaközi bizottság dönt.

Az ilyen célokra engedélyezhetõ összes támogatás összege maximálisan [500] 750,0 millió forint.

b) Természetes partfalak esetén:

Igényelheti az a települési önkormányzat, ahol a természetes partfalak mozgása a települést különösen veszélyezteti, és amely önkormányzat a belügy-miniszternek az érintett társminiszterekkel egyetértésben megjelentetett részletes támogatási feltételei szerint - az abban közölt határidõig - támogatási igényét benyújtja.

A támogatás összegérõl a tárcaközi bizottság javaslata alapján a belügyminiszter dönt.

Az e célra engedélyezhetõ összes támogatás maximálisan [500] 750,0 millió forint."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174/ 3. (1.mell. X. 9.cím 2.alc 2.jcs), 311/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 2.alc 5.jcs) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. számú melléklet: Normatív, kötött felhasználású támogatások

831/ 1. Dr. Jánosi György és dr. Takács Imre képviselõk kapcsolódva Burány Sándor és Kovács László képviselõk T/1658/ 351. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 18., 26., 35., 36., 58., 62., 68., 76., 77., 78., 122., 126., 129., 130., 131., 170., 190., 192., 217., 224., 230., 233., 271., 273., 280., 289., 294., 295., 296., 297., 308., 336., 337., 338., 342., 344., 347., 350., 352., 356., 359., 364., 369., 373., 376., 404., 405., 407., 409., 428., 429., 431., 434., 437., 439., 480., 481., 482., 521., 525., 529., 530., 531., 532., 537., 541., 542., 545., 572., 576., 598., 599., 600., 604., 613., 618., 622., 626., 629., 643., 645., 648., 652., 654., 660., 662., 681., 685., 686., 690., 695., 696., 697., 698., 708., 710., 711., 721., 722., 736., 741., 742., 743., 778., 780., 789., 806., 810., 815., 838., 839., 840., 843., 844. és 845. pontjai), a törvényjavaslat 8. sz. melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következõ új 5. pont felvételével:

"5. Pedagógusok üdülésének támogatása

Elõirányzat: 600,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus munkakörben, illetve a közoktatási törvény 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértõ, vagy pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak létszámának arányában a nyári üdülés, pihenés anyagi költségének részleges átvállalásával."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 122/ 2. (1.mell. X. 1.cím 1.alc), 329/ 2. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

833/ 1. Szabados Tamás, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 165. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 47., 205., 332., 415., 647., 673. és 833. pontjai), a törvényjavaslat 8. sz. melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következõ új 5. pont felvételével:

"5. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés

Elõirányzat: 5 000,0 mFt

Fajlagos összeg: 1880 forint/fõ/hó

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdése alapján az általuk fenntartott nevelési, oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak után kereset-kiegészítés fedezetének megteremtésére. A 2000. évi juttatási összeg folyósítása a fenntartó részére havi egyenlõ részletekben történik."

Megjegyzés: Az egy fõre jutó fajlagos összeget a mód. javaslat 53. §-ban foglalt összeggel egyezõen vezettük fel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 2. (53. §), 219/ 3. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 333/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc új7.jcs), 412/ 2. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 5. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 10. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

833/ 2. Szabados Tamás és dr. Jánosi György képviselõk kapcsolódva Szabados Tamás, Csizmár Gábor, Csige József, dr. Jánosi György és Zuschlag János képviselõk T/1658/ 163. számú módosító javaslatához (T/1658/457. sz. ajánlás , 46., 209., 333., 414., 646., 668. és 832. pontjai), a törvényjavaslat 8. sz. melléklet I. rész kiegészítését javasolják a következõ új 5. pont felvételével:

"5. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés

Elõirányzat: 5 000,0 mFt

Fajlagos összeg: 2880 forint/fõ/hó

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdése alapján az általuk fenntartott nevelési, oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus munkakörben, pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben foglalkoztatottak után kereset-kiegészítés fedezetének megteremtésére. A 2000. évi juttatási összeg folyósítása a fenntartó részére havi egyenlõ részletekben történik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 4. (53. §), 219/ 2. (1.mell. X. 11.cím 3.alc), 329/ 1. (1.mell. XI. 23.cím 5.alc 1.jcs új7.jogc), 412/ 1. (1.mell. XV. 25.cím 3.alc 1.jcs), 648/ 4. (1.mell. XXII. 19.cím 3.alc), 675/ 2. (1.mell. XXII. 21.cím 1.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. számú melléklet: mellékletek az 1995. évi LVI. törvényhez

848/ 1. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 13. sz. melléklet kiegészítését javasolja a következõ új 5. részben az 1995. évi LVI. tv. 2. sz. melléklete felvételével:

"2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

A Csomagolóeszközök termékdíj-tételei

A csomagolóeszköz Termékdíja 1999-ben (Ft/kg) Termékdíja 2000. január 1-jétõl (Ft/kg)

anyaga

Mûanyag 11,50 20,00

Társított 11,70 23,00

Alumínium 5,50 9,00

Fém (kivéve alumínium) 4,30 6,00

Papír, fa, természetes alapú textil 4,30 5,60

Üveg 2,10 2,10

Egyéb 5,50 11,00"

Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a törvényjavaslat 93. §-át is szükséges kiegészíteni. A módosító javaslat a megemelt termékdíjat 2000. január 1-jétõl javasolja bevezetni. Az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a törvény kihirdetése és hatálybalépése között legalább 45 napnak kell eltelni fizetési kötelezettség mértékének növelése esetében.

Indokolás: Lásd a T/1658/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

II. rész

A Házszabály 121. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Országgyûlés a határozathozatal második szakaszában dönt:

T/1658/ 2., / 20., / 28., / 30., / 31., / 36., / 37., / 39., / 40., / 42., / 44., / 45., / 46., / 47., / 48., / 49., / 50., / 51., / 52., / 55., / 59., / 60., / 62., / 63., / 68., / 69., / 70., / 71., / 72., / 73., / 74., / 75., / 78., / 79., / 83., / 85., / 87., / 88., /104., /109., /110., /111., /112., /113., /114., /115., /116., /117., /118., /120., /126., /128., /129., /130., /131., /139., /141., /142., /147., /150., /152., /154., /157., /168., /169., /170., /171., /172., /173., /175., /176., /177., /178., /179., /180., /181., /182., /184., /185., /186., /187., /189., /190., /191., /192., /193., /195., /197., /198., /199., /200., /201., /202., /204., /205., /206., /207., /210., /211., /212., /213., /214., /216., /219., /220., /222., /223., /225., /226., /229., /230., /232., /233., /234., /235., /236., /237., /238., /239., /240., /241., /242., /243., /244., /248., /249., /250., /253., /259., /260., /261., /262., /280., /281., /282., /283., /284., /287., /288., /290., /293., /295., /296., /297., /300., /302., /320., /323., /339., /340., /341., /345., /349., /352., /353., /354., /356., /358., /362., /363., /364., /376., /378., /390., /391., /392., /393., /395., /396., /397., /398., /401., /403., /404., /405., /406., /407., /419., /420., /421., /423., /426., /435., /437., /438., /439., /440., /442., /445., /449., /450., /453., /454., /455., /456., /459., /460., /470., /471., /472., /473., /477., /478., /479., /481., /482., /483., /484., /486., /487., /488., /489., /493., /501., /502., /506., /507., /508., /510., /511., /512., /513., /514., /515., /516., /518., /519., /523., /527., /528., /529., /532., /545., /546., /548., /554., /558., /563., /569., /572., /574., /575., /576., /577., /578., /580., /581., /585., /591., /592., /593., /597., /598., /599., 601., 602

III. rész

A T/1658/457. sz. ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módosító javaslatok helyesen a következõk:

222. Bajor Tibor képviselõ a törvényjavaslat 1. sz. melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím elhagyását javasolja:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Tartalékok

[1 Költségvetés általános tartaléka] [20 000,0] /-20 000,0 kiad./

Megjegyzés: A Hsz. 120. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a központi költségvetés általános tartalékának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be javaslatot. A módosító javaslat továbbá nem felel meg az Áht. 25. és 26. §-ában foglaltaknak sem, mert a központi költségvetésben kötelezõ általános tartalékot képezni.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 287. (1.mell. XI. új23.cím), 349. (1.mell. XII. 10.cím 4.alc 1.jcs 1.jogc), 363. (1.mell. XII. 11.cím 3.alc) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1658/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A Költségvetési bizottság - mint elsõ helyen kijelölt bizottság - utólagos döntése szerint (a bizottság 1999. november 24-i ülésén) a módosító javaslat a HSZ. 120. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

477. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. sz. melléklet XVII . fejezet 13. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Útfenntartási és fejlesztési célelõirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés [65 000,0] 64 823,7 /-176,3 tám./

10 800,0 bev.

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [46 870,0] 46 693,7 /-176.3 kiad./

Megjegyzés: A módosító javaslat további összefüggéseit lásd az ajánlás 2. pontjában foglalt felsorolás szerint.

Indokolás: Lásd a T/1658/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság: támogatja

a Gazdasági bizottság: támogatja

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

IV. rész

A T/1658/457. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatok utólagos bizottsági állásfoglalásai, illetve állásfoglalások helyesbítése:

Pont

Bizottság

Állásfoglalás

Elõterjesztõ

11

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

13

Gazdasági

támogatja

egyetért

15

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

16

Gazdasági

támogatja

egyetért

17

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

19

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

20

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

21

Gazdasági

támogatja

egyetért

22

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

23

Gazdasági

támogatja

egyetért

24

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

25

Gazdasági

támogatja

egyetért

27

Gazdasági

támogatja

egyetért

29

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

30

Gazdasági

támogatja

egyetért

33

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

50

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

65

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

67

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

70

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

71

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

75

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

82

Gazdasági

támogatja

egyetért

108

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

118

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

119

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

127

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

138

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

139

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

141

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

142

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

147

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

148

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

149

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

153

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

154

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

156

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

157

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

158

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

159

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

160

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

162

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

163

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

165

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

168

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

194

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

194

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

195

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

196

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

197

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

202

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

204

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

211

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

235

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

247

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

260

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

271

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

272

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

273

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

285

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

288

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

290

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

291

Gazdasági

támogatja

egyetért

291

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

292

Gazdasági

támogatja

egyetért

293

Gazdasági

támogatja

egyetért

297

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

298

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

298

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

299

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

300

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

302

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

302

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

304

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

309

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

310

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

311

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

311

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

312

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

313

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

315

Gazdasági

támogatja

egyetért

318

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

326

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

327

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

330

Gazdasági

támogatja

egyetért

334

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

335

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

339

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

350

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

351

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

355

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

356

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

366

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

367

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

372

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

377

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

386

Gazdasági

támogatja

egyetért

390

Gazdasági

támogatja

egyetért

391

Gazdasági

támogatja

egyetért

392

Gazdasági

támogatja

egyetért

393

Gazdasági

támogatja

egyetért

394

Gazdasági

támogatja

egyetért

395

Gazdasági

támogatja

egyetért

396

Gazdasági

támogatja

egyetért

397

Gazdasági

támogatja

egyetért

398

Gazdasági

támogatja

egyetért

399

Gazdasági

támogatja

egyetért

400

Gazdasági

támogatja

egyetért

401

Gazdasági

támogatja

egyetért

402

Gazdasági

támogatja

egyetért

406

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

410

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

412

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

416

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

418

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

419

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

421

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

422

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

423

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

432

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

435

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

438

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

441

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

445

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

446

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

447

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

448

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

450

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

463

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

465

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

466

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

471

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

478

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

479

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

485

Gazdasági

támogatja

egyetért

487

Gazdasági

támogatja

egyetért

489

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

490

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

493

Gazdasági

támogatja

egyetért

498

Gazdasági

támogatja

egyetért

499

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

502

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

504

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

505

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

506

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

518

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

528

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

546

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

548

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

549

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

561

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

562

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

563

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

564

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

566

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

569

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

570

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

574

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

578

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

579

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

580

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

581

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

582

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

585

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

587

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

588

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

591

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

594

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

595

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

596

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

597

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

602

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

607

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

610

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

611

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

612

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

615

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

616

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

620

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

633

Gazdasági

támogatja

egyetért

639

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

642

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

644

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

655

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

657

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

658

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

663

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

664

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

666

Gazdasági

támogatja

egyetért

669

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

674

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

678

Gazdasági

támogatja

egyetért

684

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

687

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

689

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

691

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

693

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

700

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

702

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

713

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

718

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

719

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

720

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

744

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

745

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

746

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

747

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

748

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

749

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

750

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

751

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

752

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

754

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

755

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

756

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

757

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

759

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

760

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

761

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

762

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

763

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

764

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

765

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

766

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

771

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

772

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

774

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

776

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

777

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

781

Gazdasági

támogatja

egyetért

782

Gazdasági

támogatja

egyetért

783

Gazdasági

támogatja

egyetért

786

Gazdasági

támogatja

egyetért

787

Gazdasági

támogatja

egyetért

788

Gazdasági

támogatja

egyetért

793

Gazdasági

támogatja

egyetért

794

Gazdasági

támogatja

egyetért

795

Gazdasági

támogatja

egyetért

800

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

808

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

811

Gazdasági

támogatja

egyetért

812

Gazdasági

nem támogatja

nem ért egyet

818

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

819

Gazdasági

támogatja

egyetért

834

Gazdasági

támogatja

egyetért

849

Gazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

Pont

Bizottság

Állásfoglalás

Elõterjesztõ

1.

Alkotmányügyi

mivel nem házszabályszerû, nem foglalt állást

 

2.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

2.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

2.ÖF

Mezõgazdasági

nem támogatja

egyetért

2.ÖF

Foglalkoztatási

támogatja

egyetért

3.

Környezetvédelmi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

7.

Alkotmányügyi

nem támogatja

nem ért egyet

10.

Alkotmányügyi

nem támogatja

nem ért egyet

11..

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

15.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

19.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

29.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

33.

Társadalmi szervezetek

támogatja

nem ért egyet

34.

Költségvetési

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

44.

Költségvetési

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

45.

Költségvetési

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

51.

Költségvetési

nem szavazott

 

52.

Költségvetési

nem szavazott

 

57.

Költségvetési

nem támogatja

egyetért

81.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

84.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

85.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

85.

Emberi

nem támogatja

egyetért

86.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

87.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

88.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

89.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

90.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

91.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

92.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

93.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

94.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

95.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

95.

Emberi

támogatja

egyetért

97.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

97.

Emberi

támogatja

egyetért

101.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

101.

Emberi

támogatja

egyetért

102.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

102.

Emberi

támogatja

egyetért

103.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

103.

Emberi

támogatja

egyetért

104.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

105.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

107.

Költségvetési

támogatja

nem ért egyet

107.

Alkotmányügyi

nem támogatja

nem ért egyet

107.

Kulturális

nem támogatja

nem ért egyet

107.ÖF

Foglalkoztatási

nem támogatja

nem ért egyet

110.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

110.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

111.

Költségvetési

nem támogatja

nem ért egyet

112.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

116.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

117.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

133.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

134.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

135.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

136.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

137.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

138.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

148.

Költségvetési

nem támogatja

nem ért egyet

154.

Költségvetési

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

171.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

172.

Költségvetési

nem támogatja

nem ért egyet

175.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

176.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

177.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

178.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

179.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

180.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

181.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

182.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

183.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

184.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

185.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

186.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

186.

Emberi

támogatja

egyetért

187.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

189.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

189.

Emberi

támogatja

egyetért

191.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

197.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

200.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

201.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

201.

Emberi

támogatja

egyetért

201.ÖF

Nemzetbiztonsági

támogatja

egyetért

203.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

203.

Emberi

támogatja

egyetért

203.ÖF

Nemzetbiztonsági

támogatja

egyetért

210.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

210.ÖF

Nemzetbiztonsági

támogatja

egyetért

210.

Emberi

támogatja

egyetért

211.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

222.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

225.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

226.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

227.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

228.ÖF

Foglalkoztatási

támogatja

egyetért

229.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

231.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

231.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

234.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

234.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

235.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

235.

Emberi

támogatja

egyetért

236.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

236.

Emberi

nem támogatja

egyetért

237.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

238.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

238.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

239.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

239.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

240.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

240.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

241.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

241.

Emberi

nem támogatja

egyetért

242.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

242.

Emberi

nem támogatja

egyetért

243.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

243.

Emberi

nem támogatja

egyetért

244.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

244.

Emberi

nem támogatja

egyetért

245.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

245.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

246.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

246.

Emberi

nem támogatja

egyetért

247.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

247.

Emberi

nem támogatja

egyetért

250.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

250.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

251.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

251.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

252.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

252.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

253.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

253.

Emberi

nem támogatja

egyetért

254.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

254.

Emberi

nem támogatja

egyetért

255.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

255.

Emberi

nem támogatja

egyetért

256.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

256.

Emberi

nem támogatja

egyetért

257.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

257.

Emberi

nem támogatja

egyetért

258.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

258.

Emberi

nem támogatja

egyetért

259.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

259.

Emberi

nem támogatja

egyetért

261.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

261.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

264.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

265.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

266.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

267.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

267.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

268.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

269.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

270.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

272.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

274.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

275.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

286.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

287.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

321.

Alkotmányügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

321.ÖF

Foglalkoztatási

támogatja

nem ért egyet

322.ÖF

Foglalkoztatási

nem támogatja

nem ért egyet

326.

Költségvetési

nem támogatja

nem ért egyet

335..

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

345.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

349.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

351.

Mezõgazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

357.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

361.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

362.

Mezõgazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

363.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

365.

Mezõgazdasági

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

366.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

368.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

370.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

370.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

371.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

374.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

374.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

375.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

375.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

378.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

379.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

379.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

380.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

380.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

382.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

382.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

383.

Alkotmányügyi

mivel nem házszabályszerû, nem foglalt állást

 

384.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

384.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

385.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

385.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

387.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

387.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

388.

Alkotmányügyi

mivel nem házszabályszerû, nem foglalt állást

 

389.

Alkotmányügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért

403.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

408.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

416.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

420.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

420.

Idegenforgalmi

1/3-a sem támogatja

egyetért

430.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

436.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

440.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

442.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

449.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

456.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

459.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

461.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

462.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

477.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

477.

Gazdasági

támogatja

egyetért

483.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

483.

Külügyi

támogatja

egyetért

486.

Kulturális

támogatja

nem ért egyet

486.

Külügyi

1/3-a sem támogatja

nem foglalt állást

500.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

500.

Idegenforgalmi

1/3-a sem támogatja

egyetért

506.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

507.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

509.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

510.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

512.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

515.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

517.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

524.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

527.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

533.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

538.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

544.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

547.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

553.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

554.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

558.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

562.

Költségvetési

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

567.

Kulturális

nem támogatja

nem ért egyet

567.ÖF

Foglalkoztatási

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

568.

Kulturális

támogatja

nem ért egyet

568.

Külügyi

1/3-a sem támogatja

nem foglalt állást

573.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

574.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

575.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

577.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

578.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

580.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

581.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

582.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

584.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

585.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

588.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

591.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

592.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

596.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

597

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

608.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

611.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

616

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

619.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

620.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

628.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

629.

Egészségügyi

támogatja

nem ért egyet

630.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

634.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

650.

Alkotmányügyi

mivel nem házszabályszerû, nem foglalt állást

 

651.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

653

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

656.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

657.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

659.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

667.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

674.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

676.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

682.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

682.

Emberi

támogatja

egyetért

683.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

683.

Emberi

támogatja

egyetért

691.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

693.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

699.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

699.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

699.ÖF

Kulturális

támogatja

egyetért

700.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

701.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

701.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

706.

Alkotmányügyi

mivel nem házszabályszerû, nem foglalt állást

 

707.

Kulturális

nem támogatja

nem ért egyet

709.

Kulturális

támogatja

nem ért egyet

709.

Külügyi

1/3-a sem támogatja

nem foglalt állást

715.

Alkotmányügyi

nem támogatja

nem ért egyet

715.

Kulturális

nem támogatja

nem ért egyet

716.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

723.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

725.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

726.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

727.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

728.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

729.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

729.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

730.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

730.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

731.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

731.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

732.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

732.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

735.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

735.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

737.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

737.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

739.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

740.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

740.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

758.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

767.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

768.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

769.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

770.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

775.

Alkotmányügyi

támogatja

egyetért

775.

Emberi

1/3-a sem támogatja

egyetért

784.

Egészségügyi

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

851.

Költségvetési

nem támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 25.

Dr. Szekeres Imre sk.
a Költségvetési és pénzügyi

bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla sk.
az Alkotmány- és igazságügyi

bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály sk.
az Egészségügyi és szociális

bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda sk.
az Emberi jogi, kisebbségi

és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szájer József sk.
az Európai Integrációs Ügyek

Bizottság elnöke

Filló Pál sk.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság alelnöke

Dr. Latorcai János sk.
a Gazdasági bizottság elnöke

Lányi Zsolt sk.
a Honvédelmi bizottság elnöke

Dr. Katona Béla sk.
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Páva Zoltán sk.
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán sk.
a Környezetvédelmi

bizottság elnöke

Dr. Sasvári Szilárd sk.
a Kulturális és sajtó

bizottság elnöke

Szent-Iványi István sk.
a Külügyi bizottság elnöke

Farkas Sándor sk.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Keleti György sk.
a Nemzetbiztonsági

bizottság elnöke

Lezsák Sándor sk.

az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs sk.
az Önkormányzati és rendészeti

bizottság elnöke

Kósa Lajos sk.
a Számvevõszéki

bizottság elnöke

Dr. Bognár László sk.
a Társadalmi szervezetek

bizottság elnöke

Balsay István.
a Területfejlesztési

bizottság elnöke