T/1610/347. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a gazdasági kamarákról szóló T/1610. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a gazdasági kamarákról szóló, T/1610/344. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz az Elõterjesztõ által benyújtott T/1610/345. számú és a Bizottság által benyújtott T/1610/346. sz. zárószavazás elõtti módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 10. §-át megelõzõ címnek a következõ kiegészítését javasolja:
  2. "A területi gazdasági kamarák feladatai az üzleti forgalom biztonságával kapcsolatban "

   Indokolás: Lásd a T/1610/346. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 40. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(3) A (2) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon azok a gazdálkodó szervezetek[, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek] választhatók küldöttnek, illetve kamarai testületi szerv tagjának, amelyek 2000. június 30. napjáig az önkéntes kamarai tagokról vezetett nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételüket kérik."

   Indokolás: Lásd a T/1610/345/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 47. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:

"47. § A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ, nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság - változatlan szervezeti és eljárási rendben - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Állandó Választottbíróság néven mûködik tovább. Azokban az ügyekben, amelyekben a szerzõdõ felek a szerzõdésben a Magyar Kézmûves Kamara mellett mûködõ Választottbíróság hatáskörét kötötték ki, e törvény hatályba lépését követõen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Állandó Választottbíróság jár el. A törvény hatályba lépésekor a Magyar Kézmûves Kamara mellett mûködõ Választottbíróságnál folyamatban lévõ ügyeket a megindításuk idõpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni."

Indokolás: Lásd a T/1610/345/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 20.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának elnöke