T/1610/343. szám

Az Országgyûlés

Gazdasági bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Területfejlesztési bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a gazdasági kamarákról szóló T/1610. számú törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ a T/1610/326. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Gazdasági bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), a Mezõgazdasági bizottsága, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a gazdasági kamarákról szóló, T/1610. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1610/327-342. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Csatári József képviselõ a T/1610/6/1-3. és a T/1610/6/5-8. számú módosító indítványait, amelyeket a T/1610/326. számú ajánlás 222., 295., 302., 329., 355., 369. és a 387. pontjai tartalmaznak; továbbá a T/1610/332. számú kapcsolódó módosító indítványát, melyet ezen ajánlás tartalmaz visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/1. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat preambulumának a következõ módosítását javasolja:
  2. "Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van, a gazdasággal összefüggõ közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történõ ellátására [érdekében - az]. Az egyesülési jog alapján mûködõ társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával -, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek elõmozdításával kapcsolatos tevékenységek elõsegítése céljából, a gazdasági tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát elismerve, az Országgyûlés a gazdasági kamarákról a következõ törvényt alkotja:"

   T/1610/334.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 3., 4., 11., 13., 17., 19., 22., 23., 27., 29., 30., 31., 32., 36., 39., 40., 43., 44., 47., 50., 52., 56., 60., 61., 62., 68., 71., 74., 77., 78., 79., 80., 82., 88., 91., 94., 97. és a 99. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõk - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõk T/1610/43/1. sz. módosító javaslatához (a T/1610/326. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat preambulumának a következõ kiegészítését javasolják:
  4. "Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentése, a gazdasággal összefüggõ közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történõ ellátása érdekében - az egyesülési jog alapján mûködõ társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával -, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek elõmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elõsegítése céljából, a gazdasági tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát elismerve, az Országgyûlés a gazdasági kamarákról a következõ törvényt alkotja:"

   Indokolás: Lásd a T/1610/341. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi biz. ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági, a Foglalkoztatási és a Gazdasági biz. ülésén egyetért

  5. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Szalay Gábor és T. Asztalos Ildikó képviselõ T/1610/50. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-át új (2)-(3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 1. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  6. "(2) Nem terjed ki a törvény hatálya az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó szervezetekre, ha kizárólag olyan tevékenységet folytatnak, amely - külön törvény rendelkezései szerint - csak szakmai kamara tagjaként vagy a szakmai kamara tagjának részvételével végezhetõ;

   (3) Aki a (2) bekezdés szerinti tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet folytat, ennek vonatkozásában e törvény hatálya alá tartozik."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  7. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/1610/282. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  8. "2. § [E törvény alkalmazásában

   a/ gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó;

   b/ gazdasági kamara tagja: az a gazdálkodó szervezet, amely a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önkéntesen vállalja, a gazdasági kamarába tagként felvették és a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyezték;

   c/ kézmûipari tevékenység: az a tevékenység, amely a gazdálkodó szervezet vagyonának, forgalmának mértékét, üzemméretét, alkalmazottainak számát és szakképesítését, a termelõ, a kereskedelmi illetve a szolgáltató tevékenység jellegét, a gazdálkodó szervezet tagjának a munka végzésében való személyes közremûködését figyelembe véve a kézmûipari szakmák jegyzékébe került felvételre, ideértve a mûvészi kézmûvességet is;

   d/ mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység: az agrárkamara alapszabályában megállapított mezõgazdasági, erdõgazdasági, halászati- és vadászati tevékenység, ideértve az ehhez közvetlenül kapcsolódó, a gazdálkodó szervezet által végzett feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is;

   e/ országos gazdasági érdekképviseleti szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény alapján gazdasági érdekképviseleti célra létrehozott az a társadalmi szervezet, illetve ezek szövetsége, amely tagja az Országos Munkaügyi Tanácsnak;

   f/ képviseletre jogosult természetes személy: a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezetõ tisztségviselõje illetõleg alkalmazottja;

   g/ gazdasági kamara: a megyei (fõvárosi) kamara és az országos gazdasági kamara.]

   a/ gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, a mezõgazdasági vállalkozó, õstermelõ, az egyéni vállalkozó;

   b/ egyéni vállalkozó: az a természetes személy, aki - függetlenül attól, hogy a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezték-e - vállalkozói igazolvánnyal vagy az egyéni vállalkozásról szóló 1990. V. törvény hatálybalépése elõtt kiadott magánkereskedõi vagy iparigazolvánnyal, mûködési engedéllyel rendelkezik, illetve egészségügyi vagy szociális vállalkozást folytat;

   c/ gazdasági kamara tagja: a Magyar Köztársaság területén székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkezõ minden olyan gazdálkodó szervezet, akit a gazdasági kamara nyilvántartásába bejegyeztek;

   d/ fióktelep: a gazdálkodó szervezet azon telephelye, amely más gazdasági kamara illetékességi területén fekszik, mint a gazdálkodó szervezet székhelye és a helyi adókról szóló törvény szerint adófizetésre kötelezett, ideértve a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepét is;

   e/ kereskedelmi tevékenység: az a tevékenység, melynek eredményeként a terméket, árut a termelõtõl, illetve eladótól eljuttatják a felhasználóig, illetve a vevõig;

   f/ kézmûves tevékenység: az e törvény mellékletében meghatározott tevékenység, akkor, ha azt a gazdálkodó szervezet nem nagyipari, automatizált, sorozatgyártás jelleggel végzi, ideértve az ehhez közvetlenül kapcsolódó, kizárólag a gazdálkodó szervezet által elõállított kézmûves tevékenységbõl származó termékre irányuló, a gazdálkodó szervezet által végzett kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is;

   g/ ipari tevékenység: az a gazdasági tevékenység, melynek során valamilyen alapanyagból az e tevékenység végzésére feljogosított gazdálkodó szervezet technológiai vagy más átalakítás megváltoztatás során új terméket állít elõ;

   h/ mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység: az e törvény mellékletében meghatározott mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység, ideértve az ehhez közvetlenül kapcsolódó, kizárólag a gazdálkodó szervezet által ténylegesen megtermelt mezõgazdasági termékre irányuló, a gazdálkodó szervezet által végzett feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is;

   i/ szolgáltató tevékenység: az a tevékenység, melynek során az ilyen tevékenység végzésére feljogosított gazdálkodó szervezet nem anyagi jellegû igényeket elégít ki;

   j/ tagozat: A kereskedelmi és iparkamarákon belül azon elkülönült szervezeti egység, amely tevékenységi sajátosságokon alapulva az önkormányzati testületekben képviselettel rendelkezik;

   k/ gazdasági kamara: a megyei (fõvárosi) kamara és az országos gazdasági kamara"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/2. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 2. § a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  10. /E törvény alkalmazásában /

   "a/ gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, továbbá a mezõgazdasági vállalkozó, ideértve a kistermelõt és az õstermelõt is;"

   T/1610/327.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 26., 28., 33., 34., 35., 37., 38., 41., 42., 45., 46., 48., 49., 51., 54., 55., 57., 58., 59., 67., 69., 72., 73., 75., 81., 84., 90., 92., 93., 95., 96., 98., 100., 101. és a 102. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/1610/282. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 2. § d/ pontja helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  12. /E törvény alkalmazásában /

   "d/ [mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység: az agrárkamara alapszabályában megállapított mezõgazdasági, erdõgazdasági, halászati- és vadászati tevékenység, ideértve az ehhez közvetlenül kapcsolódó, a gazdálkodó szervezet által végzett feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is;] mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység: mezõgazdasági, erdõgazdasági, halászati - és vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó, kizárólag a gazdálkodó szervezet által ténylegesen megtermelt mezõgazdasági termékre irányuló, a gazdálkodó szervezet által végzett feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is."

   Indokolás: Lásd a T/1610/328. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/2. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 2. § d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  14. /E törvény alkalmazásában /

   "d/ mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenység: a[z agrárkamara alapszabályában megállapított] mezõgazdasági, erdõgazdasági, halászati- és vadászati tevékenység, ideértve az [ehhez] ezekhez közvetlenül kapcsolódó[, a gazdálkodó szervezet által végzett] feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

    

  15. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/2. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 27. pontja) - a törvényjavaslat 2. § e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  16. /E törvény alkalmazásában /

   "e/ országos gazdasági érdekképviseleti szervezet: az egyesülési jogról szóló törvény alapján gazdasági érdekképviseleti célra létrehozott az a társadalmi szervezet, illetve ezek szövetsége, [amely tagja az Országos Munkaügyi Tanácsnak] amelynek legalább 10 megyére (fõvárosra) kiterjedõen van tagsága;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/3. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 2. § g/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  18. /E törvény alkalmazásában /

   "g/ gazdasági kamara: a [megyei (fõvárosi)] területi gazdasági kamara és az országos gazdasági kamara[.];"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/3. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-át új h/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  20. /E törvény alkalmazásában /

   "h/ területi gazdasági kamara: a megyei (fõvárosi) és a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városi kamara"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/5. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 40. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  22. "3. § (1) A gazdasági kamarák köztestületek (Ptk. 65. §), amelyeket e törvény alapján, választással a gazdálkodó szervezetek hoznak létre. A gazdasági kamarák - külön törvény rendelkezéseit figyelembe véve - jogosultak kezdeményezni kiemelten közhasznú szervezetként történõ nyilvántartásba vételüket.

   (2) A gazdasági kamarák feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelõen, önkormányzaton alapuló mûködésükkel elõmozdítsák a gazdaság fejlõdését és szervezõdését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássák azon a gazdaság mûködésével összefüggõ [azokat a] közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény vagy más jogszabály az országos gazdasági kamarával egyetértésben [kormányrendelet] a feladatkörükbe utal.

   (3) Gazdasági kamaraként

   a/ kereskedelmi és iparkamarákat, valamint

   b/ agrárkamarákat kell alakítani.

   Másfajta gazdasági kamara nem hozható létre. A mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kamarai közfeladatokat az agrárkamarák, [a kereskedelmi, ipari és kézmûipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kamarai közfeladatokat a kereskedelmi és iparkamarák látják el] minden olyan gazdálkodó szervezet vonatkozásában, amelynek tevékenysége nem tartozik a mezõgazdasági, és erdõgazdasági tevékenység körébe, a kereskedelmi és iparkamarák látják el.

   [(4) A gazdasági kamarák feladatainak ellátása nem érinti az egyesülési szabadság érvényesülését, így különösen nem korlátozza a társadalmi szervezetek ahhoz való jogát, hogy tevékenységük célját - az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban - szabadon határozzák meg.] "

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/4. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  24. "(2) A gazdasági kamarák feladata, hogy e törvénynek, más jogszabályoknak és alapszabályuknak megfelelõen, önkormányzaton alapuló mûködésükkel elõmozdítsák a gazdaság fejlõdését és szervezõdését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését[, valamint ellássák a gazdaság mûködésével összefüggõ azokat a közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény vagy az országos gazdasági kamarával egyetértésben kormányrendelet a feladatkörükbe utal.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  25. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva dr. Szájer József és dr. Dorkota Lajos képviselõ T/1610/289. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 44., 48. és a 49. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  26. "4. § (1) A gazdasági kamarák a megyékben [és], a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városokban a fõvárosban mûködnek.

   (2) A megyénként, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városokban illetve a fõvárosban alakult gazdasági kamarák a statisztikai régiós határokon és kamarafajtákon belül egyesülhetnek; az új kamara illetékességi területe az egyesülõ kamarák illetékességi területével megegyezik.

   (3) A (2) bekezdés szerint létrejött gazdasági kamara szétválásával megyénként, megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városokban illetve a fõvárosban mûködõ gazdasági kamarák hozhatók létre.

   (4) A gazdasági kamara - alapszabályának megfelelõen - helyi szervezeti egységet hozhat létre. A már mûködõ önálló jogi személyiséggel felruházott helyi szervezeti egységek mûködési formája változatlan marad."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

    

  27. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/4. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  28. "(1) A területi gazdasági kamarák a megyékben, a megyeszékhelyen kívül megyei jogú városokban és a fõvárosban mûködnek."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  29. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/4. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  30. "(2) A megyénként, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városokban, illetve a fõvárosban alakult gazdasági kamarák egyesülhetnek; az új kamara illetékességi területe az egyesülõ kamarák illetékességi területével megegyezik."

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 48. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

    

  31. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/4. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  32. "(3) A (2) bekezdés szerint létrejött gazdasági kamara szétválásával megyénként, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városokban, illetve a fõvárosban mûködõ gazdasági kamarák hozhatók létre."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Területfejlesztési biz.támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  33. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Göndör István képviselõ T/1610/187. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 52. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  34. "5. § [A gazdasági kamara - alapszabályának megfelelõen - helyi szervezeti egységet hozhat létre.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/6. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 57. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-át megelõzõ címnek a következõ kiegészítését javasolja:
  36. "A területi gazdasági kamara megszûnése"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 57. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  37. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva T/1610/228/2. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdését új d/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  38. /Megszûnik a gazdasági kamara, ha/

   "d/ ha a törvényben, illetve egyéb jogszabályban részére meghatározott közigazgatási, közfeladatait pénzügyi ellehetetlenülés miatt ellátni nem tudja, s ezt a törvényességi felügyelet vizsgálatával alátámasztja"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/7. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  40. "(4) Ha a gazdasági kamara az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ok miatt szûnik meg, a gazdasági kamara általános jogutódja az azonos fajtájú országos gazdasági kamara, amely - szükség szerint más gazdasági kamara kijelölésével - [köteles] gondoskod[n]ik a kamarai közfeladatok [és a közigazgatási ügyek] folyamatos ellátásáról."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/8. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 63. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-át megelõzõ címnek a következõ kiegészítését javasolja:
  42. "A területi gazdasági kamarák tagsága "

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 63. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  43. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva T/1610/228/4. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 64. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  44. "8. § [(1) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága - kérelmére - a tagokról vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre. A bejegyzés kizárólag az (5) bekezdésben meghatározott okból tagadható meg.

   (2) A gazdasági kamara tagjának joga, hogy

   a/ egyéni vállalkozó esetén õt magát vagy a képviseletében eljáró természetes személyt küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének), az ellenõrzõ bizottság tagjának válasszák;

   b/ egyéni vállalkozó esetén õ maga vagy a képviseletében eljáró természetes személy a kamarában tisztséget viseljen;

   c/ küldöttek útján részt vegyen az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésén és a képviseletében eljáró természetes személy a kamarai tagok közül megválassza az országos gazdasági kamara testületi szerveit és elnökét.

   (3) A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy

   a/ megfizesse a tagdíjat;

   b/ megtartsa az alapszabályban és más kamarai önkormányzati szabályzatokban a tagokra elõírt egyéb rendelkezéseket.

   (4) Megszûnik a gazdasági kamarai tagság, ha

   a/ a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszûnik, illetve az egyéni vállalkozónak megszûnik a vállalkozás gyakorlására való joga;

   b/ a gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti;

   c/ a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt vagy súlyos megsértése miatt a tagot a gazdasági kamara tagjai sorából kizárja,

   és törlik a tagokról vezetett nyilvántartásból.

   (5) Nem lehet a gazdasági kamara tagja a kizárásról rendelkezõ határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerõre emelkedésétõl számított egy évig az a gazdálkodó szervezet, amelynek tagsága a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott okból szûnt meg.]

   (1) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága, automatikusan a gazdálkodó szervezetekrõl vezetett közhiteles nyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre. A gazdasági kamara illetékességi területén székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amennyiben több gazdasági kamara tagsági körébe tartozó tevékenységet folytat, a választása szerint egy vagy több gazdasági kamara tagja lehet.

   (2) A gazdálkodó szervezetek kamarai tagsága az alábbiak szerint keletkezik:

   a/ Az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétele a vállalkozói igazolvány kiadásával automatikusan történik.

   b/ A mezõgazdasági vállalkozó, õstermelõ, agrárkamarai nyilvántartásba vétele az állami adóhatóságnál - bejelentés alapján - történt nyilvántartásba vételével jön létre.

   c/ Az a) és b) pontban szabályozott kivételekkel a gazdálkodó szervezet a cégbejegyzés kérelmezését megelõzõen köteles az illetékes gazdasági kamaránál nyilvántartásba vetetni magát, a nyilvántartásba vétellel egyidejûleg a gazdasági kamara köteles felhívni a gazdálkodó szervezet figyelmét arra, hogy amennyiben olyan tevékenységet kíván végezni, amelynek folytatását jogszabály hatósági engedélyhez, képesítéshez, nyilvántartásba vételhez, vagy jóváhagyáshoz, illetve egyéb záradékhoz köti, a cég bejegyzéséig igazolnia kell a kamaránál ezek meglétét.

   (3) A gazdálkodó szervezet joga, hogy

   a/ az alapszabályban valamint egyéb önkormányzati szabályzatokban meghatározottak esetén igénybe vegye a gazdasági kamarák szolgáltatásait;

   b/ õ maga, vagy a képviseletében eljáró természetes személy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a gazdasági kamara azon osztályának ülésén, melybe tevékenysége alapján bejegyezték;

   c/ õ maga, vagy a képviseletében eljáró természetes személy részt vegyen a kamarai küldöttek, testületi tagok, elnök (alelnökök), az ellenõrzõ valamint az etikai bizottság tagjainak megválasztásában;

   d/ õt magát, vagy a képviseletében eljáró természetes személyt küldöttnek vagy testületi szerv tagjának válasszák, a gazdasági kamarában tisztséget viseljen;

   (4) A gazdálkodó szervezet kötelezettsége, hogy

   a/ gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatokat szolgáltasson;

   b/ amennyiben társas vállalkozásként a 8.§ (2) bekezdés a) pontja alá esõ tevékenységet folytat, a cég bejegyzéséig, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozásról szóló törvény rendelkezései szerint csatolja az elõírt okiratokat;

   c/ megtartsa a gazdasági kamara alapszabályában és más önkormányzati szabályzataiban foglaltakat;

   d/ nettó árbevételének az évi négy millió forintot elérõ mértéke esetén megfizesse a mûködési hozzájárulást, azzal, hogy a maximálisan fizetendõ összeg nem haladhatja meg az évi 10 millió forintot;

   (5) A gazdálkodó szervezet indokolt esetben az ok és a türelmi idõ megjelölésével kérheti a gazdasági kamarát, hogy valamely tevékenység vonatkozásában ideiglenesen tekintsen el a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott elõírások betartatásától. A kérelemrõl minden esetben az etikai bizottság 15 napon belül köteles dönteni.

   (6) Megszûnik a gazdasági kamarai tagság, ha

   a/ a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszûnik, illetve az egyéni vállalkozónak megszûnik a vállalkozás gyakorlására való joga;

   b/ a mezõgazdasági vállalkozó, õstermelõ a bejelentéshez kötött adóköteles tevékenységét megszünteti, az adóhatóság tudomására hozó beadvány beérkezésének napjával;

   c/ a gazdálkodó szervezet székhelyét másik területi kamara illetékességi területére helyezi át;

   d/ a gazdálkodó szervezet a naptári év elsõ napjától kezdõdõen másik fajta gazdasági kamara tagja kíván lenni, azzal, hogy az átjelentkezni kívánó gazdálkodó szervezet kamarai tagsági viszonyával összefüggõ kötelezettségeit teljesítette és amelyet e törvény alapján választhat;

   e/ a gazdálkodó szervezet a fogyasztók érdekeivel ellentétes jelentõs nagyságú hátrányt okozó gazdasági tevékenysége, valamint a tagsággal együtt járó kötelezettségek ismételt, vagy súlyos megsértése miatt jogerõs határozattal törlik a tagsági nyilvántartásból;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

    

  45. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/10. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 92. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  46. "9. § (1) A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben

   a/ elõmozdítják a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlõdését, ennek érdekében felhasználják bevételeiknek az alapszabályukban meghatározott és külön kezelt - e célra fordítható - részét;

   b/ elõsegítik a gazdaság fejlõdésére jelentõs hatást gyakorló, nemzetgazdasági szinten hatékony, de a közvetlen vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok megvalósulását;

   c/ közremûködnek a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában;

   d/ közremûködnek - [a szakképzésrõl szóló törvény] külön jogszabályok rendelkezései szerint - az országos és egyéb (helyi, szakmai) gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve a szakképzésben, a felsõoktatásban, illetve a közoktatásban, végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást; ellenõrzik a gyakorlati képzést,

   e/ a külgazdaság feltételrendszerének javítása érdekében közremûködnek a kereskedelemfejlesztéssel, a külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkában, a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét összehangolják, ennek keretében vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szerveznek;

   f/ tájékoztatást adnak a gazdasággal összefüggõ magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintõ gazdaságpolitikai döntésekrõl és intézkedésekrõl, elõmozdítják a gazdasági együttmûködés fejlõdését.

   g/ az illetékes minisztérium koordinációja mellett külön nyilvántartásba veszik, minõsítik (akkreditálják) a gyakorlati képzõhelyeket, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményeket

   h/ elõmozdítják tagjaiknak a szabványosítással, a minõségüggyel és az iparjogvédelemmel összefüggõ tevékenységét, ahhoz felvilágosítást nyújtanak, ellátják a képzési programok szervezését, lebonyolítását, továbbá módszertani és oktatási anyagokat készítenek;

   i/ tagjaik üzleti döntései, valamint a döntéshozó szervek intézkedéseinek megalapozottsága érdekében gazdasági, mûszaki, jogi információkat gyûjtenek, rendszereznek és bocsátanak a gazdasági élet szereplõinek, valamint a Kormány, a minisztériumok és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek rendelkezésére;

   j/ figyelemmel a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvényben meghatározott szervezetekkel történõ együttmûködésre és feladatokra, elõsegítik a kis- és középvállalkozások mûködését, valamint azok európai integrációs felkészülését;

   k/ kapcsolatot tartanak a külföldi gazdasági kamarák területi szerveivel;

   (2) A gazdasági kamarák - külön [törvények] jogszabályi rendelkezése[i]k szerint - részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladataikkal összefüggõ célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok és költségvetési elõirányzatok felhasználására vonatkozó döntések elõkészítésében, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján a felhasználásra vonatkozó döntésekben.

   (3) A gazdaság egészét érintõ jogszabályok és intézkedések koncepcióinak megvitatása és egyeztetése céljából a miniszterelnök által kijelölt miniszterek és az országos gazdasági kamarák által kijelölt tisztségviselõk évente legalább kétszer szakmai konzultációt tartanak;

   (4) A gazdasági kamarák tagjaik részére pályázatok, közbeszerzési eljárások elkészítéséhez szakmai támogatást nyújtanak, a gazdálkodó szervezet kérelmére a köztartozások teljesítésére vonatkozó igazolások "egyablakos" beszerzésével elõsegítik a gazdálkodó szervezetek, különösen a kis- és középvállalkozások pályázatokon, közbeszerzési eljárásokon való részvételét, adminisztrációs terheinek csökkentését;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  47. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/9. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 87. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-át megelõzõ címnek a következõ kiegészítését javasolják:
  48. "A területi gazdasági kamarák feladatai a gazdaság fejlesztésével kapcsolatban "

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 87. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  49. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/10. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 92. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  50. /A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben /

   "d/ közremûködnek [- a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezései szerint -] az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve a szakképzésben, illetve végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást;

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  51. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/11. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 98. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  52. "(2) A gazdasági kamarák - külön törvények rendelkezései szerint - részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladataikkal összefüggõ célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok és költségvetési elõirányzatok felhasználására vonatkozó döntések elõkészítésében[, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján a felhasználásra vonatkozó döntésekben]."

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 98. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  53. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/13. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 114. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  54. "10. § (1) A gazdasági kamarák az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megõrzése, illetve fokozása érdekében

   a/ árukra vonatkozó származási igazolásokat, bizonyítványokat és kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat állítanak ki, illetve hitelesítenek;

   b/ összeállítják és közreadják a kereskedelmi szokványokat;

   c/ a gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával kidolgozzák a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat, figyelemmel kísérik e szabályok, valamint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések érvényesülését, a kamarai etikai szabályok megsértése esetén a gazdálkodó szervezeteket határozatban figyelmeztetik és - az etikai szabályzatban meghatározott esetekben és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó jogszabályokba ütközõ magatartás esetén pedig kezdeményez[het]ik az [versenyfelügyeletet ellátó] illetékes szervnél a szükséges intézkedés megtételét, súlyos, vagy ismétlõdõ esetben tagjaik, valamint a fogyasztók széles körének védelme érdekében pert indíthatnak;

   d/ az iparjogvédelmi és a [szerzõi] termékek, szolgáltatások védelmét meghatározó jogok megsértése esetén a gazdálkodó szervezeteket határozatban figyelmeztetik és - az etikai szabályzatban meghatározott eseteken és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, súlyos, vagy ismételt esetben tagjaik, valamint a fogyasztók széles körének védelme érdekében pert indíthatnak;

   e/ határozatban figyelmeztetik a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági tevékenységet folytató és ezzel a gazdálkodó szervezetek széles körének jó hírnevét sértõ vagy veszélyeztetõ gazdálkodó szervezeteket és - az etikai szabályzatban meghatározott esetben és módon - a figyelmeztetést nyilvánosságra hozzák, súlyosabb vagy ismétlõdõ esetben kezdeményezhetik a tevékenység gyakorlásának meghatározott idõre történõ felfüggesztéséhez szükséges intézkedések meghozatalát; ha a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenysége a fogyasztók széles körét érintõ vagy jelentõs nagyságú hátrányt is okoz, pert indíthatnak a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt;

   f/ együttmûködnek a fogyasztóvédelmi hatóságokkal és a Gazdasági Versenyhivatallal, amelyek az általuk hozott jogerõs határozataikról az illetékes gazdasági kamarákat értesítik;

   g/ minõsítõ és ellenõrzési rendszereket mûködtetnek;

   h/ a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhetnek.

   i/az illetékességükbe tartozó gazdálkodó szervezetekrõl, gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos közhiteles nyilvántartást vezetnek;

   j/ a szakképesítéssel rendelkezõ vállalkozásokról, a szakképesítéssel rendelkezõ alkalmazottai, valamint segítõ családtagjairól-, továbbá a hatósági engedélyhez, vagy egyéb nyilvántartásba vételhez, jóváhagyáshoz, vagy egyéb záradékhoz kötött tevékenység esetén mindezek meglétét igazoló hatósági határozatokról közhiteles mûködési nyilvántartást vezetnek; meglétüket folyamatosan ellenõrzik, hiányosság esetén az arra illetékes szervezetnél kezdeményezik az érintett tevékenység végzésére vonatkozó korlátozó intézkedések megtételét;

   k/a gazdálkodó szervezetek teljes körû, közhiteles nyilvántartása alapján róluk referenciát adnak;

   l/ a közbeszerzési pályázatokhoz - figyelemmel a pályázat tárgyát képezõ tevékenységhez kötõdõ elõírások betartására - ajánlást fogalmaznak meg;

   (2) Ha a bíróság vagy a versenyfelügyeletet ellátó szerv jogerõs határozatával megállapította a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben meghatározott, a tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértését, a gazdasági kamara a bíróság, illetve a versenyfelügyeletet ellátó szerv határozatát nyilvánosságra hozhatja.

   (3) Az agrárkamarák végzik az e törvény 2.§ h) pontja szerinti tevékenységekkel kapcsolatosan a fajtahasználati listák összeállítását, kereskedelmi szokványok kialakítását, valamint az illetékességébe tartozó gazdálkodó szervezeteknél az automatikus támogatások bonyolítását."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  55. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/15. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 122. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ának és azt megelõzõ címének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  56. "[ A gazdasági kamarák feladatai a gazdasági tevékenységgel összefüggõ közigazgatásban

   11. § (1) A gazdasági kamarák eljárnak azokban a közigazgatási ügyekben, amelyek intézésére, illetve amelyekben való közremûködésre törvény vagy - az országos gazdasági kamarákkal egyetértésben - kormányrendelet számukra felhatalmazást ad.

   (2) A gazdasági kamaráknak az (1) bekezdés szerinti eljárására, illetve közremûködésére az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

   (3) A gazdasági kamara közigazgatási ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azt felügyeleti jogkörben megsemmisíteni vagy megváltoztatni nem lehet. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni, a bíróság a határozatot megváltoztathatja.

   (4) A gazdasági kamara (1) bekezdés szerinti közigazgatási ügyekben történõ eljárásáért - külön jogszabályok rendelkezései szerint - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  57. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/15. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 122. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  58. "11. § (1) A területi gazdasági kamarák eljárnak azokban a közigazgatási ügyekben, amelyek intézésére, illetve amelyekben való közremûködésre törvény vagy - az országos gazdasági kamarákkal egyetértésben - kormányrendelet, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó miniszteri rendelet számukra felhatalmazást ad.

   (2) A területi gazdasági kamaráknak az (1) bekezdés szerinti eljárására, illetve közremûködésére az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

   (3) A területi gazdasági kamara közigazgatási ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, azt felügyeleti jogkörben megsemmisíteni vagy megváltoztatni nem lehet. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni, a bíróság a határozatot megváltoztathatja.

   (4) A területi gazdasági kamara (1) bekezdés szerinti közigazgatási ügyekben történõ eljárásáért - külön jogszabályok rendelkezései szerint - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  59. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák képviselõ T/1610/43/16. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 131. pontja) - a törvényjavaslat 12. §-át új (3)-(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  60. "(3) Az agrárkamarák közremûködnek a mezõ-, erdõ-, hal-, és vadgazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás szervezésében, képviselõjük útján - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - részt vesznek a termelõk részére végzett minõséggel kapcsolatos vizsgálatokban;

   (4) A kereskedelmi és iparkamarák szakmai tagozatonként a tagozatok illetékességi körébe tartozó szakmákban felmérik és évente közzéteszik az adott terület eltartóképességét, illetve a szakmákban nyilvántartott mûködõ gazdálkodó szervezetek számát;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  61. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 151. pontja) - a törvényjavaslat 13. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  62. "13. § (1) Az országos gazdasági kamara látja el a következõ feladatokat:

   a/ a területi gazdasági kamarák érintett szakmai tagozatai által kialakított véleményt alapul véve véleményezi a gazdasági tárgyú elõterjesztések és jogszabályok tervezeteit;

   b/ kapcsolatot tart a külföldi gazdasági kamarák országos szervezeteivel és gazdasági jellegû nemzetközi szervezetekkel;

   c/ összehangolja a gazdasági kamarák külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkáját;

   d/ megszervezi a magyar gazdasági napokat;

   e/ a területi gazdasági kamarákkal együttmûködve kialakítja a [gazdasági kamaráknál] vezetett nyilvántartások egységes rendszerét. Szervezi, koordinálja a köztestületi-, közigazgatási feladatok ellátását, az ahhoz kapcsolódó eljárások egységes rendjét, valamint ellenõrzi végrehajtásukat;

   f/ kidolgozza [a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó] a gazdasági kamarák tisztségviselõi, ügyintézõ szervezetei magatartására vonatkozó etikai szabályzatot;

   g/ [külön törvények rendelkezései szerint] részt vesz a Gazdasági Tanács, az Európai Integrációs Tanács, az Országos Területfejlesztési Tanács, valamint külön jogszabályok szerint az országosan mûködtetett tanácsok és testületek munkájában.

   h/ a területi gazdasági kamarákkal együttmûködve alapszabályában meghatározza a területi gazdasági kamarák tagjaira vonatkozó egységes tagdíjfizetési szabályzatot, azzal, hogy a tagdíj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a gazdálkodó szervezet nagyságát, gazdasági tevékenységének eredményét és a vállalkozás rendelkezésére álló erõforrások mértékét;

   i/ a küldöttgyûlés döntése alapján a statisztikai törvényben foglaltak betartásával országos adatgyûjtést rendelhet el;

   j/ az e) pontban meghatározott egységes nyilvántartási rendszer alapján a kormányzat és a gazdasági élet szereplõi részére gazdasági prognózisokat készít;

   (2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Agrárkamara biztosítja a nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság mûködési feltételeit, megválasztja és visszahívja a választottbírókat."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  63. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/17. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 151. pontja) - a törvényjavaslat 14. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  64. "14. § (1) A területi gazdasági kamarák - ideértve az országos kamarákat is - a 9-13. §-okban további más jogszabályokban foglalt kötelezõ közfeladatokat minden gazdálkodó szervezet vonatkozásában ellátják.

   (2) Az országos és egyéb (helyi, szakmai) gazdasági érdekképviseleti szervezetek a 9-10. §-okban és a 13. §-ban foglalt kötelezõ közfeladatok ellátásában együttmûködnek a gazdasági kamarákkal.

   (3) A gazdasági kamara részére átadott közfeladatokkal kapcsolatban az államigazgatási szervezeteknek együttmûködési kötelezettsége van;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  65. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/17. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 151. pontja) - a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  66. "(1) A gazdasági kamarák - ideértve az országos kamarákat is - a 10. § (1) bekezdésének c/-h/ pontjai kivételével a 9-13. §-okban foglalt [kötelezõ] közfeladatokat minden gazdálkodó szervezet vonatkozásában ellátják."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  67. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/17. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 151. pontja) - a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  68. "(2) Az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek a 9-10. §-okban és a 13. §-ban foglalt [kötelezõ] közfeladatok ellátásában együttmûködnek a gazdasági kamarákkal."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  69. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/18. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 160. pontja) - a törvényjavaslat 15. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  70. "15. § A gazdasági kamarák [ágazati,] szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthatnak el."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  71. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/19. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 164. pontja) - a törvényjavaslat 17. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  72. "17. § A gazdasági kamara alapszabályában - e törvény keretei között - meg kell határozni

   a/ a kamara nevét és székhelyét;

   b/ a kamara szervezetére, szerveinek mûködésére és tisztségviselõire vonatkozó fõbb szabályokat;

   c/ a tagozatok, az osztályok, illetve helyi és egyéb szervek, szervezeti egységek létesítésének szabályait, a létrehozott szervezeti egységek esetén azok feladatkörét, a kamara más szervezeteihez való kapcsolódásának és mûködésének rendjét;

   d/ [az] más országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel való együttmûködés módját és részletes szabályait;

   e/ az e törvényben meghatározottakon túl a tagok legkisebb számát, jogait és kötelezettségeit, a tagfelvétel módját és részletes szabályait;

   f/ [a választási névjegyzék és] a tagjegyzék és a közhiteles vállalkozói adatbank vezetésének részletes szabályait;

   g/ a kamarai tagdíj mértékét, számításának és fizetésének módját;

   h/ a[z önkéntes] tagsággal járó kedvezményeket és azok igénybevételének módját;

   i/ a küldöttválasztás részletes szabályait;

   j/ az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésébe történõ delegálás részletes szabályait;

   k/ a kamarai osztályok számát és fajtáit, [küldöttgyûléseik összehívásának módját és határozathozataluk rendjét, valamint] a szakmailag autonóm tagozatokon belüli kamarai osztályok gazdasági súlyuk megállapításának módját, valamint a testületi szervek összehívásának és a határozathozataluk rendjét;

   l/ a küldöttgyûlés küldötteinek, az elnökség, az ellenõrzõ és etikai bizottság tagjainak számát;

   m/ a kamara elnökének (alelnökeinek), az elnökség, valamint az ellenõrzõ és az etikai bizottság tagja és más választott tisztségviselõ megválasztásának és visszahívásának módját;

   n/ a küldöttgyûlés kötelezõ összehívásának eseteit, rendszerességét, módját;

   o/ az e törvényben meghatározottakon túl a küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek meghatározását;

   p/ az elnökség összehívására, mûködésére, határozatának meghozatalára vonatkozó szabályokat;

   q/ az e törvényben meghatározottakon túl a kétharmados vagy ennél nagyobb arányú többséget igénylõ ügyek meghatározását;

   r/ az elnök (alelnökök) jogkörét, illetve az ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviseleti jogköre átruházásának szabályait;

   s/ a kamara éves költségvetésének és a beszámoló (mérleg) elfogadásának rendjét;

   t/ az e törvényben meghatározottakon túl a kamarai tisztségviselõk összeférhetetlenségének eseteit."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/20. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 168. pontja) - a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdése h/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  74. /A gazdasági kamara alapszabályában - e törvény keretei között - meg kell határozni/

   "[h/ az önkéntes tagsággal járó kedvezményeket és azok igénybevételének módját;]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 168. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  75. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/21. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 172. pontja) - a törvényjavaslat 18. §-át megelõzõ címnek a következõ kiegészítését javasolja:
  76. "A területi gazdasági kamara küldöttgyûlése"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 172. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  77. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/21. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 172. pontja) - a törvényjavaslat 18. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  78. "18. § (1) A gazdasági kamara legfõbb szerve a kamarai tagokból [a gazdálkodó szervezetek által] választott küldöttgyûlés.

   (2) A küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

   a/ a gazdasági kamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának megalkotása és módosítása;

   b/ a kamara éves költségvetésének meghatározása és az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról való döntés;

   c/ a kamara elnökének (alelnökeinek), az elnökség, valamint az ellenõrzõ és az etikai bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása;

   d/ a más kamarával való egyesülésrõl, illetve a szétválásról való döntés;

   e/ az alapszabályban a küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe utalt más ügy;

   f/ a küldöttek megválasztása az országos kamara küldöttgyûlésére."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  79. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/22. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 180. pontja) - a törvényjavaslat 20. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  80. "20. § (1) Az országos gazdasági kamara legfõbb Szerve a gazdasági kamarák küldötteibõl delegált küldöttgyûlés.

   (2) Az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   a/ az országos gazdasági kamara alapszabályának és [az etikai] egyéb önkormányzati szabályzatának megalkotása és módosítása;

   b/ a területi gazdasági kamarák egyetértésével költségvetési hozzájárulás gazdasági kamarák közötti felosztásáról való döntés;

   c/ a gazdasági kamarák pénzügyi forrásaiból az országos gazdasági kamaráknak járó rész meghatározása;

   d/ a kamara elnökének (alelnökeinek), az elnökség, valamint az ellenõrzõ és az etikai bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása;

   e/ az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyûjtés kezdeményezése [az adatgyûjtés tárgya szerint illetékes szervnél];

   f/ [a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara esetében a nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság választottbíróinak megválasztása és visszahívása] az országos gazdasági kamarák nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró választott bíróságai, választott bíróinak megválasztása és visszahívása;

   g/ a gazdasági kamarák által az országos gazdasági kamara kizárólagos hatáskörébe utalt egyéb feladat.

   (3) Az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésének döntéshozatali rendjére a 19. § rendelkezései az irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  81. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/22. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 180. pontja) - a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  82. /Az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:/

   "a/ az országos gazdasági kamara alapszabályának, más önkormányzati szabályzatának és az etikai szabályzatnak megalkotása és módosítása;"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 179. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  83. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/22. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 180. pontja) - a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdése b/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  84. /Az országos gazdasági kamara küldöttgyûlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:/

   "[b/ a költségvetési hozzájárulás gazdasági kamarák közötti felosztásáról való döntés;]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 180. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  85. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/23. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 187. pontja) - a törvényjavaslat 21. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  86. "21. § (1) Az elnökség feladata a küldöttgyûlések közötti idõszakban, a küldöttgyûlés határozatainak megfelelõen a gazdasági kamara mûködésének irányítása. Az elnökség testületi szerv.

   (2) Az elnökségbe - ideértve az országos gazdasági kamara elnökségét is - a külön törvényben meghatározott kisvállalkozások, közepes méretû vállalkozások, a közepesnél nagyobb méretû vállalkozások, valamint az agrártevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek országos gazdasági érdekképviseleti szervezetei, illetve azok megyei (fõvárosi) szervezetei egy-egy fõt delegálnak. Az elnökségbe csak olyan természetes személy delegálható, aki olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezetõ tisztségviselõje, illetõleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának. Az elnökségbe delegált tagok az elnökség munkájában tanácskozási joggal vesznek részt. A gazdasági kamarák elnökségi ülésére - tanácskozási jogot biztosítva - meg kell hívni a napirendben érintett területi illetékesség szerinti gazdasági érdekképviseleti szervezeteket;

   (3) Az elnökség kizárólagos hatásköre és kötelezettsége a titkári, fõtitkári munkakör megpályáztatása, döntés a munkakör betöltésérõl, a titkár, fõtitkár megbízása, munkaszerzõdésének megkötése,"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  87. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/24. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 197. pontja) - a törvényjavaslat 22. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  88. "22. § (1) A gazdasági kamarát az elnök önállóan képviseli. Jogkörét az alapszabályban meghatározott módon, esetenként és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve az alelnökökre és a kamara titkára, fõtitkára írásban átruházhatja.

   (2) [A kereskedelmi és ipari kamaráknak négy alelnöke van: egy általános alelnök, valamint a kereskedelmi, az ipari és a kézmûipari tagozat által választott alelnökök.] A gazdasági kamaráknál egy általános alelnököt, továbbá minden tagozat által egy-egy alelnököt kell választani;

   [(3) A küldöttgyûlésnek az országos gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatát a miniszterelnök, a gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatát az illetékes megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje ellenjegyzi. Ha a miniszterelnök az országos gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatot harminc napon belül nem ellenjegyzi, az országos gazdasági kamara küldöttgyûlése harminc napon belül köteles más személyt elnöknek választani.]

   [(4)] (3) Az alapszabály az alelnököket, továbbá a titkárt (fõtitkárt) felhatalmazhatja a gazdasági kamara általános vagy meghatározott ügyekben történõ képviseletére."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  89. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/24. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 197. pontja) - a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  90. "[(3) A küldöttgyûlésnek az országos gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatát a miniszterelnök, a gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatát az illetékes megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje ellenjegyzi. Ha a miniszterelnök az országos gazdasági kamara elnöke megválasztásáról hozott határozatot harminc napon belül nem ellenjegyzi, az országos gazdasági kamara küldöttgyûlése harminc napon belül köteles más személyt elnöknek választani.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 197. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  91. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/24. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 197. pontja) - a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  92. "(4) Az alapszabály az alelnököket[, továbbá a titkárt] felhatalmazhatja a gazdasági kamara általános vagy meghatározott ügyekben történõ képviseletére."

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 201. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  93. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/25. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 203. pontja) - a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  94. "(4) Az ellenõrzõ bizottság [köteles] a gazdasági kamara gazdálkodását [legalább kétévenként] független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  95. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/25. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 203. pontja) - a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  96. "(4) Az ellenõrzõ bizottság köteles a kamara gazdálkodását legalább [két]évenként független könyvvizsgálóval megvizsgáltatni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  97. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/27. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  98. "[(2) A gazdasági kamara titkára, illetve az országos gazdasági kamara fõtitkára csak az lehet, aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik és egyetemi, vagy fõiskolai végzettsége van.] "

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 214. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

    

  99. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/27. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  100. "(2) A gazdasági kamara titkára, illetve az országos gazdasági kamara fõtitkára csak az lehet, aki rendelkezik két év közigazgatási vagy kamarai gyakorlattal és a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint jegyzõvé kinevezhetõ vagy [közigazgatási alapvizsgával rendelkezik és] egyetemi, [vagy] illetve fõiskolai végzettsége van."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  101. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/27. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 218. pontja) - a törvényjavaslat 26. § (4) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  102. "[(4) A gazdasági kamara vezetõje a titkár, amennyiben a gazdasági kamara a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben közigazgatási szervként jár el. Közigazgatási ügyekben ügyintézõként csak az járhat el, aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint köztisztviselõnek vagy ügykezelõnek kinevezhetõ.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 218. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  103. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/28. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 225. pontja) - a törvényjavaslat 27. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  104. "27. § [(1)] A kereskedelmi és ipari kamarán belül - e törvény rendelkezéseinek keretei között - autonóm (elkülönült, feladatorientált finanszírozással rendelkezõ) kereskedelmi-, ipari-, szolgáltató- és kézmû[ipari]ves tagozatot, valamint osztályokat, az agrárkamarán belül osztályokat kell létrehozni. A gazdasági kamara feladatainak ellátásához, tagságának önszervezõdési igénye esetén további tagozatokat, illetve egyéb szervezeti egységeket [(szakmai bizottságokat)] hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá a kamara más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét.

   [(2) A kereskedelmi és iparkamarák tagozataiban és az agrárkamarákon belül legfeljebb 12-12 kamarai osztály alakítható és legalább 3-3 kamarai osztályt kell alakítani.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  105. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Font Sándor képviselõ, Csatári József képviselõ, Ékes József és Herényi Károly képviselõ, valamint T. Asztalos Ildikó és Szalay Gábor képviselõ T/1610/6/1., T/1610/11., T/1610/227/2. és T/1610/247. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 222. és a 224. pontja) - a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  106. "(1) A kereskedelmi és ipari kamarán belül - e törvény rendelkezéseinek keretei között - autonóm (elkülönült, feladatfinanszírozással rendelkezõ) kereskedelmi, ipari, szolgáltató és kézmû[ipari]ves (mikro és kisvállalkozói) tagozatot, valamint osztályokat, az agrárkamarán belül osztályokat kell létrehozni. A gazdasági kamara feladatainak ellátásához további szervezeti egységeket (szakmai bizottságokat) hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá a kamara más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét."

   Indokolás: Lásd a T/1610/330. és a T/1610/335. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  107. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/28. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 225. pontja) - a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  108. "(1) A kereskedelmi és ipari kamarán belül - e törvény rendelkezéseinek keretei között - kereskedelmi, ipari és kézmûipari tagozatot, valamint osztályokat, az agrárkamarán belül a kis-és középvállalkozások fejlõdésérõl szóló törvényben megállapított kisvállalkozások, középvállalkozások, illetve ennél nagyobb méretû vállalkozások szerint tagozatokat, valamint osztályokat kell létrehozni. A gazdasági kamara feladatainak ellátásához további szervezeti egységeket (szakmai bizottságokat) hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá a kamara más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  109. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/28. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 225. pontja) - a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  110. "(2) A kereskedelmi és iparkamarák [tagozataiban és], valamint az agrárkamarák[on] tagozataiban [belül] legfeljebb 12-12 kamarai osztály alakítható és legalább 3-3 kamarai osztályt kell alakítani."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  111. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/29. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 228. pontja) - a törvényjavaslat 28. § (1)-(2) bekezdésének és (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  112. "(1) A gazdasági kamara tisztségviselõi:

   a/ az elnök és az alelnökök;

   b/ az ellenõrzõ bizottság elnöke;

   c/ az etikai bizottság elnöke;

   d/ a titkár (fõtitkár).

   (2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének) az választható, aki

   a/ nagykorú;

   b/ magyar állampolgár vagy olyan külföldi állampolgár, aki munkavállalási engedéllyel rendelkezik vagy Magyarországon engedély nélkül végezhet munkát; és

   c/ olyan gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezetõ tisztségviselõje, illetõleg alkalmazottja, amely tagja a kamarának;

   d/ a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségeinek személyesen vagy a képviselt társaság által eleget tett.

   e) gazdasági érdekképviseleti szervezetnek nem tisztségviselõje, alkalmazottja;

   ...

   (6) Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki

   a/ az (5) bekezdés alapján nem választható küldöttnek;

   b/ Magyarországon nem rendelkezik állandó lakhellyel; továbbá

   c/ közszolgálati jogviszonyban áll; továbbá

   d/ országgyûlési képviselõ, helyi önkormányzati képviselõ, polgármester vagy politikai párt tisztségviselõje."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  113. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/29. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 228. pontja) - a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdése d/ pontjának az elhagyását javasolja:
  114. /A gazdasági kamara tisztségviselõi:/

   "[d/ a titkár.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 226. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  115. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/29. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 228. pontja) - a törvényjavaslat 28. § (2) bekezdését új e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  116. /Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, küldöttnek, testületi szerv tagjának, illetve a kamara elnökének (alelnökének) az választható, aki /

   "e/ más gazdasági érdekképviseleti szervezetnél tisztséget nem tölt be."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  117. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/29. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 228. pontja) - a törvényjavaslat 28. § (6) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  118. /Nem viselhet tisztséget a gazdasági kamarában, aki/

   "d/ aki más gazdasági érdekképviseleti szervezetnél tisztséget tölt be."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  119. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/30. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 233. pontja) - a törvényjavaslat 29. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  120. "29. § (1) A kereskedelmi és iparkamarák felett a gazdasági miniszter, az agrárkamarák felett a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) törvényességi felügyeletet gyakorol. Az e törvény alapján gyakorolt törvényességi felügyelet nem terjed ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ, nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróságra, továbbá az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy külön jogszabály szerinti államigazgatási eljárásnak van helye.

   (2) A törvényességi felügyeletet gyakorló [gazdasági] miniszter [és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter)] ellenõrzi, hogy a gazdasági kamara

   a/ alapszabálya és más önkormányzati szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak;

   b/ mûködése, önkormányzati szerveinek határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati szabályzatokat."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

    

  121. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/30. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 238. pontja) - a törvényjavaslat 30. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  122. "30. § (1) A miniszter a jogszabály, a gazdasági kamara alapszabálya, és más önkormányzati szabályzatai megsértése (a továbbiakban: jogszabálysértés) esetén - határidõ kitûzésével - felhívja a gazdasági kamarát a jogszabálysértés megszüntetésére.

   (2) A gazdasági kamara a felhívásban foglaltakat megvizsgálja és a megadott határidõn belül az annak alapján tett intézkedésrõl vagy egyet nem értésérõl a minisztert tájékoztatja.

   (3) [Ha a megadott határidõn belül intézkedés nem történt, a miniszter indokolt írásbeli határozattal

   a/ a gazdasági kamara határozatát megsemmisítheti és új eljárás lefolytatását rendelheti el;

   b/ a jogszabálysértés megszüntetése érdekében összehívhatja a gazdasági kamara illetékes testületi szervét, vagy a küldöttgyûlést;

   c/ ismételt, vagy súlyos jogszabálysértés esetén a gazdasági kamara egyes szerveinek, tisztségviselõinek mûködését felfüggesztheti, egyidejûleg felügyelõbiztost rendel ki.] Ha a gazdasági kamara mûködésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, a miniszter a bírósághoz fordul. A bíróság

   a/ megsemmisíti a gazdasági kamara testületi szervének jogsértõ határozatát és új határozat hozatalát rendelheti el;

   b/ felfüggesztheti a gazdasági kamara testületi szerveinek és tisztségviselõinek mûködését és a gazdasági kamara irányítására - a felfüggesztés tartalmára - felügyelõbiztost rendelhet ki;

   [(4) A miniszter indokolt esetben a közérdekre tekintettel határozatát azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.

   (5) A felügyelõbiztos köteles a mûködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a gazdasági kamara küldöttgyûlését. Amennyiben a miniszter az elnök vagy az elnökség mûködését függesztette fel, a felügyelõbiztos a halaszthatatlan ügyekben intézkedik az elnök, illetve az elnökség jogkörében.

   (6) Amennyiben a kamara a miniszter döntését vagy intézkedését kifogásolja, a tudomásszerzéstõl számított 30 napon belül, de legkésõbb az intézkedés meghozatalától számított három hónapon belül annak felülvizsgálatát keresettel kérheti a bíróságtól. A kamara a keresetlevélben az azonnali végrehajtás felfüggesztését kérheti.

   (7) A bíróság megsemmisíti a miniszter jogsértõ intézkedését.]

   [(8)] (4) A gazdasági kamarák azokat a határozataikat, amelyekre a törvényességi felügyelet kiterjed, továbbá alapszabályukat és más önkormányzati szabályzataikat - az elfogadástól számított [tizenöt] harminc napon belül - kötelesek megküldeni a miniszternek.

   [(9)] (5) A miniszter kikéri a Gazdasági Versenyhivatal véleményét a gazdasági kamara etikai szabályzatának a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvénnyel való összhangjáról."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  123. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/31. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 251. pontja) - a törvényjavaslat 31. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  124. "31. § (1) A kamarai küldötteket a gazdasági kamara tagjai[, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek közül a gazdálkodó szervezetek

   a/ a kereskedelmi és iparkamaráknál kamarai tagozatonként osztályokban,

   b/ az agrárkamaráknál osztályokban]

   a 27.§ (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével választják. A [gazdálkodó szervezetek] tagok szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. Minden rendezett kamarai tagsággal rendelkezõ gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.

   (2) [A kamarai osztályokat, tagozatokat szakmai, ágazati szempontok szerint vagy a gazdálkodó szervezetek] A kamarai tagozatokat kizárólag szakmai, ágazati szempontok szerint, míg a tagozatokon belül létrehozott osztályokat a tagok gazdasági súlyát alapul véve kell megalakítani.

   (3)Valamennyi gazdálkodó szervezetet be kell osztani a 27.§ (1) bekezdése alapján létrehozott szervezeti egységekbe (tagozat, osztály)

   [a/ a kereskedelmi és iparkamaráknál tagozatokba és a kamarai osztályokba,

   b/ az agrárkamaráknál osztályokba.]

   (4) Az egyes kamarai osztályokba beosztott tagsággal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek [az osztály és a tagozat] taglétszámuk arányának és a gazdasági [súlyának] súlyuknak megfelelõ számú kamarai küldöttet választanak. [Az egyes osztályok és tagozatok által választott küldöttek száma azonban nem haladhatja meg a legkevesebb küldöttet választó osztály, illetve tagozat küldöttei számának másfélszeresét.]

   (5) A küldöttválasztás részletes szabályait a gazdasági kamara alapszabálya határozza meg. Az alapszabályban - e törvény keretei közt - rendelkezni kell a tagozatok számáról és fajtáiról, illetve a tagozatok alá besorolt osztályokról, összehívásuk, üléseik és határozathozataluk rendjérõl, valamint gazdasági súlyuk megállapításának módjáról. A gazdasági súly megállapításakor a kamarai osztály taglétszámát is figyelembe kell venni.

   (6) Az országos gazdasági kamara alapszabályában meg kell határozni, hogy az egyes területi gazdasági kamarák hány küldöttet delegálhatnak."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  125. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/31. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 251. pontja) - a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  126. "(1) A kamarai küldötteket a választási névjegyzékben szereplõ [kamara tagjai, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek közül] a gazdálkodó szervezetek

   [a/ a kereskedelmi és iparkamaráknál kamarai] tagozatonként osztályokban,

   [b/ az agrárkamaráknál osztályokban]

   választják. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg."

   Indokolás: Lásd a T/1610/340. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje a Mezõgazdasági és az Alkotmányügyi biz. ülésén nem ért egyet, a Foglalkoztatási és a Gazdasági biz. ülésén egyetért

  127. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/31. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 251. pontja) - a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  128. "(2) A kamarai osztályokat[, tagozatokat] szakmai, ágazati szempontok szerint [vagy a gazdálkodó szervezetek gazdasági súlyát alapul véve] kell megalakítani."

   Indokolás: Lásd a T/1610/340. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  129. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/31. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 251. pontja) - a törvényjavaslat 31. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  130. "(3) Valamennyi gazdálkodó szervezetet be kell osztani

   [a/ a kereskedelmi és iparkamaráknál tagozatokba és a kamarai osztályokba,

   b/ az agrárkamaráknál osztályokba]

   tagozatokba és ezeken belül kamarai osztályokba."

   Indokolás: Lásd a T/1610/340. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi biz. ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági, a Foglalkoztatási és a Gazdasági biz. ülésén egyetért

  131. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Tóth Imre képviselõ, valamint Ékes József és Herényi Károly képviselõ T/1610/267. és a T/1610/228/9. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 283. és a 250. pontja) - a törvényjavaslatot új 31/A. §-sal kiegészíteni javasolja:
  132. "31/A. § A választási névjegyzéket és a tagjegyzéket településenként az önkormányzat hivatali helyiségében 15 napra közszemlére kell tenni és ennek idõpontját a helyben szokásos módon ki kell hirdetni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/331. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  133. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/31. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 251. pontja) - a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  134. "31. § (1) A kamarai küldötteket a kamara tagjai[, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek] közül a gazdálkodó szervezetek

   [a/ a kereskedelmi és iparkamaráknál kamarai tagozatonként osztályokban,

   b/ az agrárkamaráknál osztályokban]

   tagozatonként, osztályokban választják. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják. Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  135. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/32. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 266. pontja) - a törvényjavaslat 32. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  136. "32. §[(1) A gazdálkodó szervezetekrõl tagozatonként és osztályonként a gazdasági kamara köteles választási névjegyzéket összeállítani és vezetni. Ennek tartalmaznia kell a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét.]

   [(2)] (1) A [kereskedelmi és iparkamarák] gazdasági kamarák tagjaikról tagozatonként és osztályonként, [az agrárkamarák osztályonként] kötelesek tagjegyzéket összeállítani és vezetni. Ennek tartalmaznia kell a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdõ idõpontját, a tagsági jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben a gazdálkodó szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) nevét, osztályba (tagozatba) sorolását.

   [(3)] (2) A gazdálkodó szervezet a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kötelezettségeinek teljesítését követõen kérheti, hogy a gazdasági kamara a következõ naptári év elsõ napjától kezdõdõen másik tagozatba vagy másik osztályba sorolja át.

   [(4) A gazdálkodó szervezet a gazdasági kamaránál a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti választási jogosultsága megszüntetését és a választási névjegyzékbõl való törlését, ha szavazati jogával nem kíván élni, vagy ha egyszerre folytat kereskedelmi és ipari szakmák körébe, illetve a mezõgazdasági és erdõgazdasági tevékenységek körébe tartozó tevékenységet, és a következõ naptári év elsõ napjától kezdõdõen másik fajta gazdasági kamarában kíván választójoggal élni.

   (5)] (3) A cégbíróság a gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba történõ bejegyzésérõl, törlésérõl, székhelyének és más cégadatainak megváltozásáról térítés nélkül értesíti a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes gazdasági kamarát."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  137. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/32. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 266. pontja) - a törvényjavaslat 32. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  138. "(2) A [kereskedelmi és iparkamarák] területi gazdasági kamarák tagjaikról tagozatonként és osztályonként[, az agrárkamarák osztályonként] kötelesek tagjegyzéket összeállítani és vezetni. Ennek tartalmaznia kell a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdõ idõpontját, a tagsági jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben a gazdálkodó szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) nevét."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  139. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/32. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 266. pontja) - a törvényjavaslat 32. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  140. "(2) A [kereskedelmi és iparkamarák] területi gazdasági kamarák tagjaikról tagozatonként és osztályonként[, az agrárkamarák osztályonként] kötelesek tagjegyzéket összeállítani és vezetni. Ennek tartalmaznia kell a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdõ idõpontját, a tagsági jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben a gazdálkodó szervezet nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) nevét. A tagjegyzék a választási névjegyzék része."

   Indokolás: Lásd a T/1610/339. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  141. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/34. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 276. pontja) - a törvényjavaslat 33. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  142. "33. § [(1) A gazdasági kamara - amennyiben a gazdálkodó szervezet a választási névjegyzékbe való felvételét kéri - a nyilvántartásba vételt nem tagadhatja meg.]

   [(2)] (1) A gazdasági kamara alapszabályban kijelölt testületi szerve a kamara választóinak [és tagjainak] jegyzékét közzétételre megküldi a gazdasági kamara székhelye szerint[i] illetékes települési (fõvárosi) önkormányzatnak.[ A kamarai választásokat megelõzõ 90 napon belül, de legfeljebb a választásokat megelõzõ 30. napig a tagjegyzékbe ideiglenesen fel kell venni azt a gazdálkodó szervezetet is, amelyet legalább tíz választásra jogosult gazdálkodó szervezet, vagy a megyében (fõvárosban) tíz kamarai taggal rendelkezõ helyi gazdasági érdekképviseleti szervezet vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet ajánl. A tagjegyzékbe ideiglenesen felvételre javasolt gazdálkodó szervezet az ajánlással egyidejûleg nyilatkozni köteles, hogy megválasztása esetén a megbízatás teljes idõtartamára vállalja az önkéntes tagsággal járó kötelezettségeket.]

   [(3)] (2) A választási névjegyzéket [és a tagjegyzéket] a kamara székhelye szerint[i] illetékes települési (fõvárosi) önkormányzat hivatali helyiségében 10 napra közszemlére kell tenni és ennek idõpontját a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

   [(4) A választási névjegyzékkel és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére tétel idõtartama alatt írásban kell a gazdasági kamara alapszabályban kijelölt testületi szervével közölni, amely az alaptalannak tartott kifogást legkésõbb a beérkezést követõ 3 napon belül átteszi a megyeszékhelyen mûködõ helyi bírósághoz, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz.

   (5) A bíróság a kifogásról a beérkezésétõl számított 3 napon belül, nemperes eljárásban határoz. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy a tagjegyzék kiigazítását, ellenkezõ esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

   (6) A bíróság a határozatát annak meghozatala napján közli a gazdasági kamara alapszabályban kijelölt testületi szervével és azzal a gazdálkodó szervezettel, amely a kifogást emelte.] "

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  143. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/34. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 276. pontja) - a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  144. "(2) A gazdasági kamara alapszabályban kijelölt testületi szerve a kamara választóinak és tagjainak jegyzékét megküldi a kamara, illetve a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti települési (fõvárosi) önkormányzatnak. [A kamarai választásokat megelõzõ 90 napon belül, de legfeljebb a választásokat megelõzõ 30. napig a tagjegyzékbe ideiglenesen fel kell venni azt a gazdálkodó szervezetet is, amelyet legalább tíz választásra jogosult gazdálkodó szervezet, vagy a megyében (fõvárosban) tíz kamarai taggal rendelkezõ helyi gazdasági érdekképviseleti szervezet vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet ajánl. A tagjegyzékbe ideiglenesen felvételre javasolt gazdálkodó szervezet az ajánlással egyidejûleg nyilatkozni köteles, hogy megválasztása esetén a megbízatás teljes idõtartamára vállalja az önkéntes tagsággal járó kötelezettségeket.] "

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  145. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/34. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 276. pontja) - a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  146. "(3) A választási névjegyzéket és a tagjegyzéket a kamara, illetve gazdálkodó szervezet székhelye szerinti települési (fõvárosi) önkormányzat hivatali helyiségében [10] 15 napra közszemlére kell tenni és ennek idõpontját a helyben szokásos módon ki kell hirdetni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  147. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/36. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 288. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  148. "35. § (1) A gazdasági kamarák a mûködésükkel járó költségeket a következõ bevételekbõl fedezik:

   a/ az [igazgatási] eljárási-szolgáltatási díjból;

   b/ a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból;

   c/ a tagdíjból;

   d/ a költségvetési hozzájárulásból;

   e/az egyéb bevételekbõl, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat alapítványi, vagy nemzetközi és egyéb együttmûködésbõl származó támogatásokat is.

   (2) A gazdasági kamara az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti bevételeit [elsõsorban] a kötelezõ közfeladatok ellátására fordítja.

   (3) A kötelezõen ellátandó gazdasági kamarai feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges, igazgatási-szolgáltatási díjakból nem fedezett költségvetési hozzájárulást az Országgyûlés évente, a költségvetésrõl szóló törvényben állapítja meg. A költségvetési hozzájárulás mértéke megegyezik a kötelezõ közfeladatok - és hatáskörök ellátásához szükséges és az igazgatási - szolgáltatási díjak által nem [haladhatja meg az összes kamarai bevétel 50 %- át] fedezett költségek összegével.

   (4) A területi gazdasági kamarák éves költségvetési elõirányzataik elfogadása után az ágazatilag illetékes (kereskedelmi és ipar; agrár) országos gazdasági kamarák útján kezdeményezik a törvényességi felügyeletüket ellátó minisztereknél a kötelezõ feladat - és hatáskörök végzéséhez várhatóan szükséges költségek fedezetének elsõ negyedévre történõ biztosítását;

   (5) Az országos gazdasági kamarák és a törvényességi felügyeletüket ellátó miniszterek a kötelezõ - feladat - és hatáskörök ténylegesen felmerült költségeinek összegét negyedévenként megállapítják;

   (6) A törvényességi felügyeletet ellátó miniszter az így megállapított finanszírozási összeg tényleges folyósításáról a negyedévet követõ 15 napon belül intézkedik;

   (7) Amennyiben a gazdasági kamara közfeladat ellátására az arra egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervvel illetve tisztségviselõivel kötött megállapodás alapján válik jogosulttá, a feladat átadásáról szóló megállapodás tartalmazza az elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításának garanciáit is;

   (8) Az adóévben esedékes és befizetett gazdasági kamarai tagdíjat a megállapított adójából a gazdálkodó szervezet az adótörvényekben meghatározott mértékig és módon levonhatja;"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

    

  149. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/36. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 288. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  150. "35. § [(1)] A gazdasági kamarák a mûködésükkel járó költségeket a következõ bevételekbõl fedezik:

   [a/ az igazgatási-szolgáltatási díjból;]

   b/ a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból;

   c/ a tagdíjból;

   [d/ a költségvetési hozzájárulásból;]

   e/ az egyéb bevételekbõl, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is.

   [(2) A gazdasági kamara bevételeit elsõsorban a kötelezõ közfeladatok ellátására fordítja.

   (3) A kötelezõen ellátandó gazdasági kamarai feladat- és hatáskörök ellátásához szükséges, igazgatási-szolgáltatási díjakból nem fedezett költségvetési hozzájárulást az Országgyûlés évente, a költségvetésrõl szóló törvényben állapítja meg. A költségvetési hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg az összes kamarai bevétel 50 %- át.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 288. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

    

  151. Csatári József képviselõ szövegszerû módosító javaslat mellõzésével indítványában a következõt terjeszti elõ:
  152. A T/1610/332. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA!

   "A T/1610/6/3, T/1610/13 számon benyújtott módosító javaslatok elfogadása mellett a törvényjavaslat 35. §.át további - a T/1610/228/10. számon benyújtott módosító indítványok szövegének változatlan tartalommal való átszerkesztése útján - a törvény tervezet 35. §.át további (7)-(11) bekezdésekkel javaslom kiegészíteni (az ajánlásban 302-303 sorszámon szerepeltetett módosító javaslatok egy §.- a szerkesztése útján)"

   Indokolás: Lásd a T/1610/332. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  153. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/1610/43/287. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 308. pontja) - a törvényjavaslat 36. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  154. "36. § (1) A gazdasági kamara a (4) bekezdésben foglalt kivétellel üzletszerûen - nyereség és vagyonszerzés céljából - termelõ, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet nem folytathat; gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést.

   (2) A gazdasági kamara - gazdasági tevékenységet is igénylõ feladatainak ellátása érdekében - közhasznú társaságot és a (4) bekezdésben foglalt célra gazdasági társaságot alapíthat.

   (3) [A gazdasági kamara részvételével mûködõ közhasznú társaság

   a/ gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést;

   b/ tagja lehet más közhasznú társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak és ilyenben nincs részesedése.

   (4)] A gazdasági kamara kiállítási és vásárszervezési, ipari park logisztikai központ; technológiai transzfer centrumok létesítési és fenntartási célra gazdasági társaságot alapíthat vagy ilyen társaságban részesedést szerezhet, továbbá oktatási, szakképzési, minõségvédelmi, minõségtanúsítási tevékenységet végezhet."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  155. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Molnár László képviselõ T/1610/281. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 315. pontja) - a törvényjavaslat 38. § (8) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  156. "(8) Ha a gazdasági érdekképviseleti szervezet vagy a gazdasági kamara véleménye az elõterjesztõ véleményétõl a lényeges kérdésekben eltér, akkor az elõterjesztésben a véleményeltérésrõl a Kormányt, az Országgyûlést, a minisztert, illetve a képviselõtestületet tájékoztatni kell. Az elõterjesztés tervezetére tett észrevételekre érdemi választ kell adni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  157. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 317. pontja) - a törvényjavaslat 39. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  158. "39. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló többször módosított 1989. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen az Állami Számvevõszék [- külön törvény rendelkezéseinek megfelelõen -] rendszeresen ellenõrzi a gazdasági kamarákat."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  159. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva T/1610/223/1. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 325. pontja) - a törvényjavaslat 40. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  160. "40. § (1) A [Magyar Kézmûves Kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába, továbbá a kézmûves kamarák a kereskedelmi és iparkamarákba 2000. január 1. napjával beolvadnak; a] kézmûves kamarák - ideértve az országos kamarát is - 2001. január 1. napjával megszûnnek, a megszûnt kamarák általános jogutódai a kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

   (2) A Magyar Kézmûves Kamarának, illetve a területi kézmûves kamaráknak a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kibocsátott kormányrendeletekben meghatározott feladatait [2000.] 2001. január 1. napjától a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a kereskedelmi és iparkamarák látják el.

   (3) A nemzetközi szerzõdésekben, továbbá a Magyar Kézmûves Kamara által külföldi gazdasági (kereskedelmi) kamarákkal kötött szerzõdésekben a Magyar Kézmûves Kamara részére megállapított - kamarai feladatokkal összefüggõ - jogok és kötelezettségek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára szállnak át [2000.] 2001. január 1-jei hatállyal.

   (4) [2000.] 2001. január 1. napjától a kézmûipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek arányos képviseleté[re]t a kereskedelmi és iparkamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlésén és testületi szerveiben az e törvény hatálybalépését követõ elsõ alapszabály elfogadásáig [a kézmûipari tagozatot 33 % szavazati jog illeti meg] a választási szabályok szerint, a tényleges, új tagregisztráció alapján kell megállapítani.

   [(5) A (4) bekezdés szerinti szavazati jogot gyakorló küldötteket a kézmûipari tagozatban tartott választások útján a kézmûves kamarákban küldöttnek megválasztott személyek közül kell kiválasztani.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  161. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 340. pontja) - a törvényjavaslat 40. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  162. "40. § (1) A Magyar Kézmûves Kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába, továbbá a kézmûves kamarák a kereskedelmi és iparkamarákba 2000. [január 1.] március 31. napjá[val]n beolvadnak; a kézmûves kamarák - ideértve az országos kamarát is - megszûnnek, a megszûnt kamarák általános jogutódai a kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

   (2) A Magyar Kézmûves Kamarának, illetve a területi kézmûves kamaráknak a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kibocsátott kormányrendeletekben meghatározott feladatait 2000. [január 1.] március 31. napjától a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a kereskedelmi és iparkamarák látják el.

   (3) A nemzetközi szerzõdésekben, továbbá a Magyar Kézmûves Kamara által külföldi gazdasági (kereskedelmi) kamarákkal kötött szerzõdésekben a Magyar Kézmûves Kamara részére megállapított - kamarai feladatokkal összefüggõ - jogok és kötelezettségek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára szállnak át 2000. [január 1-jei] március 31-i hatállyal.

   (4) 2000. [január 1.] március 31. napjától a kézmûipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek arányos képviseletére a kereskedelmi és iparkamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlésén és testületi szerveiben az e törvény hatálybalépését követõ elsõ alapszabály elfogadásáig a kézmûipari tagozatot 33 % szavazati jog illeti meg.

   (5) A (4) bekezdés szerinti szavazati jogot gyakorló küldötteket a kézmûipari tagozatban tartott választások útján a kézmûves kamarákban küldöttnek megválasztott személyek közül kell kiválasztani."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  163. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 340. pontja) - a törvényjavaslat 41. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  164. "41. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdésben meghatározott soron kívüli kamarai választások lebonyolításának ideiglenes szabályait rendeletben határozza meg.

   (2) Az ideiglenes választási szabályoknak megfelelõen a kézmûves kamara és a kereskedelmi és iparkamara integrációját követõen 2000. [december] október 31. napjáig soron kívüli kamarai választásokat kell tartani.

   [(3) A (2) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon azok a gazdálkodó szervezetek, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek választhatók küldöttnek, illetve kamarai testületi szerv tagjának, amelyek 2000. június 30. napjáig az önkéntes kamarai tagokról vezetett nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételüket kérik.]"

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  165. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Tóth Imre képviselõ T/1610/278/1. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 339. pontja) - a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  166. "(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdésben meghatározott [soron kívüli kamarai választások] e törvény alapján - 2000. év június 30. napjáig - megtartandó alakuló kamarai választások lebonyolításának részletes szabályait rendeletben határozza meg."

   Indokolás: Lásd a T/1610/333. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  167. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 342. pontja) - a törvényjavaslat 41. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  168. "(2) Az ideiglenes választási szabályoknak megfelelõen 2000. [december] október 31. napjáig soron kívüli kamarai választásokat kell tartani."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

    

  169. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 346. pontja) - a törvényjavaslat 41. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  170. "[(3) A (2) bekezdés szerinti soron kívüli kamarai választásokon azok a gazdálkodó szervezetek, valamint a tagjegyzékbe ideiglenesen felvett gazdálkodó szervezetek választhatók küldöttnek, illetve kamarai testületi szerv tagjának, amelyek 2000. június 30. napjáig az önkéntes kamarai tagokról vezetett nyilvántartásba (tagjegyzékbe) felvételüket kérik.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 343. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/337. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  171. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Tóth Imre képviselõ T/1610/278/2. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 348. pontja) - a törvényjavaslat 41. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  172. "(4) Az 1994. évi XVI. törvény alapján megalakult gazdasági kamarák - az agrárkamarák kivételével, a (2) bekezdésben meghatározott - e törvény alapján 2000. év június 30. napjáig megtartott - kamarai választásokkal megszûnnek, és a megszûnéssel egy idõben újjá alakulnak."

   Indokolás: Lásd a T/1610/329. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  173. Csatári József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 347. pontja) - a törvényjavaslat 41. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  174. "(4) Az 1994. évi XVI. törvény alapján megalakult gazdasági kamarák - a (2) bekezdésben meghatározott - e törvény alapján 2000. X. 31. napjáig megtartott - kamarai választásokkal megszûnnek és a megszûnéssel egy idõben újjáalakulnak."

   Indokolás: Lásd a T/1610/336. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  175. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Tóth Imre képviselõ T/1610/256. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 351. pontja) - a törvényjavaslat 42. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  176. "42. § A kereskedelmi és iparkamaráknál, valamint az agrárkamaráknál a 41. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások lebonyolítása érdekében a választási névjegyzék összeállításakor és a gazdálkodó szervezetek kamarákba és tagozatokba történõ besorolásánál az 1999. [december 31.] június 30. napján érvényes besorolási rendet kell figyelembe venni. [E választások során a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény szerinti tagjegyzék megegyezik a választási névjegyzékkel.] A gazdasági kamarák választási jegyzékét településenként, gazdálkodási formánként közhiteles nyilvántartások alapján kell összeállítani, és összevetni a gazdasági kamarák tagnyilvántatásaival."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  177. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 342. pontja) - a törvényjavaslat 42. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  178. "42. § A [kereskedelmi és iparkamaráknál, valamint az agrárkamaráknál] gazdasági kamaráknál a 41. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások lebonyolítása érdekében a választási névjegyzék összeállításakor és a gazdálkodó szervezetek kamarákba és tagozatokba történõ besorolásánál az 1999. december 31. napján érvényes besorolási rendet kell figyelembe venni. [E választások során a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény szerinti tagjegyzék megegyezik a választási névjegyzékkel.] A gazdasági kamarák választási névjegyzékét településenként, gazdálkodási formánként közhiteles nyilvántartások alapján kell összeállítani, és összevetni a gazdasági kamarák tagnyilvántatásaival."

   Indokolás: Lásd a T/1610/338. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi, a Foglalkoztatási és a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági biz. ülésén egyetért

  179. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/38. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 342. pontja) - a törvényjavaslat 43. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  180. "43. § A területi gazdasági kamarák által 2000. [december] október 31. napjáig terjedõ idõszakra megállapított és meg nem fizetett tárgyévi tagdíj köztartozás, amelyet a gazdasági kamara - az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával - adók módjára hajt be a tagdíj megállapítása tárgyában hozott, a végrehajtás alapját képezõ fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs határozat alapján. A kézmûves kamarákat megilletõ meg nem fizetett tagdíjtartozás behajtásáról 2000. [január 1.] március 31. napjától a kereskedelmi és iparkamarák gondoskodnak."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  181. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/39. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 362. pontja) - a törvényjavaslat 45. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  182. "45. § (1) E törvény [- a 27-34. §-okban és a 40-50. §-okban foglaltak kivételével -] 2001. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény[, a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény melléklete I/3. pontjának f) alpontja és az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszûnésével összefüggõ kérdésekrõl szóló 166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése] hatályát veszti.

   (2) [A 27-34. §-ok és a 40-49. §-ok 2000. január 1. napján lépnek hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésének szövegébõl a "valamint kézmûves" szövegrész, a 49-51. §-ok és az 57-58. §-ok hatályukat vesztik. 2000. január 1. napjától a 41. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások idõpontjáig tartandó esetleges idõközi választások során az 1994. évi XVI. törvény 49-51. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A 35. § (2) bekezdésének rendelkezését elsõ alkalommal a 2002. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni.] Az 50. § e törvény kihirdetése napján lép hatályba.

   (3) A gazdasági kamarák [e törvény hatályba lépését] a 41.§ (2) bekezdése szerint megtartott rendkívüli választásokat követõen 60 napon belül kötelesek az e törvény rendelkezéseinek megfelelõ alapszabályukat és más önkormányzati szabályzataikat kidolgozni és elfogadásra a küldöttgyûlés elé terjeszteni.

   (4) [Az e törvény hatályba lépését] A 41.§ (2) bekezdése szerint megtartott rendkívüli választásokat követõ 90 napon belül össze kell hívni az országos kamara küldöttgyûlését és ezzel egyidejûleg elfogadásra a küldöttgyûlés elé kell terjeszteni az országos gazdasági kamara e törvény rendelkezéseinek megfelelõ alapszabályát és más önkormányzati szabályzatait."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  183. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/39. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 362. pontja) - a törvényjavaslat 45. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  184. "(1) E törvény - [a 27-34. §-okban és a 40-50. §-okban] a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - [2001. január] 2000. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény, a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény melléklete I/3. pontjának f) alpontja [és az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszûnésével összefüggõ kérdésekrõl szóló 166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése] hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  185. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/39. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 362. pontja) - a törvényjavaslat 45. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  186. "(2) A 27-34. §-ok és a 40-49. §-ok 2000. [január 1.] március 31. napján lépnek hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésének szövegébõl a "valamint kézmûves" szövegrész, a 49-51. §-ok és az 57-58. §-ok hatályukat vesztik. 2000. [január 1.] március 31. napjától a 41. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások idõpontjáig tartandó esetleges idõközi választások során az 1994. évi XVI. törvény 49-51. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. [A 35. § (2) bekezdésének rendelkezését elsõ alkalommal a 2002. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni.] Az 50-56. §-ok e törvény kihirdetése napján lépnek hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  187. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/40. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 362. pontja) - a törvényjavaslat 46. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  188. "46. § [(1) A gazdálkodó szervezetek kötelezõ tagsági jogviszonya 2000. december 31. napjával szûnik meg.

   (2) A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény és e törvény 40. §-ának (4) bekezdése szerint megválasztott tisztségviselõk, illetve testületi szervek tagjainak megbízatása a 41. § (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások során megválasztott új kamarai tisztségviselõk és testületi szervek tagjainak megválasztásával szûnik meg.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 373. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  189. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/40. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 376. pontja) - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  190. "(1) A gazdálkodó szervezetek kötelezõ tagsági jogviszonya 2000. [december] október 31. napjával szûnik meg."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  191. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/41. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 377. pontja) - a törvényjavaslat 47. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  192. "47. § [A gazdasági kamarák által ellátott közigazgatási feladatok igazgatási-szolgáltatási díjának mértékét - az illetékekrõl szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe véve - az igazgatási feladat szakmai irányításáért felelõs miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben, rendeletben szabályozza.]"

   Megjegyzés: A kapcsolódó módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/1610/43/326. számú ajánlás 377. pontjában szereplõ indítvánnyal.

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  193. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/41. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 377. pontja) - a törvényjavaslat 47. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  194. "47. § A gazdasági kamarák által ellátott közigazgatási feladatok igazgatási-szolgáltatási díjának mértékét - az illetékekrõl szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe véve - az igazgatási feladat szakmai irányításáért felelõs miniszter a pénzügyminiszterrel, valamint az érintett országos gazdasági kamarával egyetértésben, rendeletben szabályozza."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  195. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/42. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 379. pontja) - a törvényjavaslat 48. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  196. "48. § Ahol jogszabály területi kereskedelmi és iparkamarát, vagy területi kézmûves kamarát, illetve Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, vagy Magyar Kézmûves Kamarát említ, azon 2000. [január 1.] március 31. napjától a kereskedelmi és iparkamarát, illetve Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát kell érteni."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz.támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  197. Herényi Károly és Ékes József képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/44. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 386. pontja) - a törvényjavaslat 50. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  198. "50. § (1) A gazdasági kamara a tulajdonában lévõ ingatlanok, [gépjármûvek,] üzletrészek tulajdonjogát 2000. december 31. napjáig [nem] csak másik gazdasági kamarára ruházhatja át, illetve ezeket [nem] csak a törvényességi felügyeletet ellátó szerv jóváhagyásával terhelheti meg, közhasznú társasága ilyen ügyleteihez nem járulhat hozzá.[ Közhasznú társaságot 2000. december 31. napjáig nem alapíthat, ilyen társaságban részesedést nem szerezhet, a külön törvényben meghatározott kötelezõ eseteken kívül törzstõkét nem emelhet, és a törzstõke emeléséhez nem járulhat hozzá, ha abban többségi tulajdonnal vagy többségi szavazati joggal rendelkezik.] Közhasznú társaságot csak a törvényben rögzített feladatai ellátására egyszemélyes tulajdonosként, vagy közigazgatási szervezettel közösen alapíthat;

   (2) A tilalom nem vonatkozik:

   a/ a már megkötött és az illetékes hivatalhoz benyújtott tulajdonátruházási szerzõdésekre;

   b/ a jelzáloggal biztosított követelés kielégítése érdekében történõ tulajdonátruházásra.

   (3) A gazdasági kamarák [2000.] 2001. január 1. napját követõen is kötelesek ellátni mindazokat a közfeladatokat és közigazgatási feladatokat, amelyeket jogszabály a feladat- és hatáskörükbe utal."

   Indokolás: Lásd a T/1610/334/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  199. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/44. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 385. pontja) - a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  200. "(1) A gazdasági kamara a tulajdonában lévõ ingatlanok, gépjármûvek, üzletrészek tulajdonjogát 2000. [december] október 31. napjáig nem ruházhatja át, illetve ezeket nem terhelheti meg, közhasznú társasága ilyen ügyleteihez nem járulhat hozzá. Közhasznú társaságot 2000. [december] október 31. napjáig nem alapíthat, ilyen társaságban részesedést nem szerezhet, a külön törvényben meghatározott kötelezõ eseteken kívül törzstõkét nem emelhet, és a törzstõke emeléséhez nem járulhat hozzá, ha abban többségi tulajdonnal vagy többségi szavazati joggal rendelkezik."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  201. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/44. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 386. pontja) - a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  202. "(3) A gazdasági kamarák 2000. [január 1. napját követõen is] október 31. napjáig kötelesek ellátni mindazokat a közfeladatokat és közigazgatási feladatokat, amelyeket jogszabály a feladat- és hatáskörükbe utal."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz.támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  203. Farkas Sándor, Danka Lajos, Körömi Attila és Tóth Imre képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43/45. számon benyújtott módosító indítványához (T/1610/326. számú ajánlás 390. pontja) - a törvényjavaslatot új 51-56. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  204. "51. § E törvény végrehajtását - a soron kívüli kamarai választások lebonyolításáig - kormánymegbízott felügyeli. Felhatamazást kap a Kormány, hogy a kormánymegbízott feladat- és hatáskörét rendeletben szabályozza.

   52. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy azokban a közigazgatási ügyekben, amelyekben a gazdasági kamarák nem törvény rendelkezése alapján járnak el, rendelkezzen e feladatok további ellátásáról.

   53. § A gazdasági kamarák a folyamatban lévõ közigazgatási ügyeket 2000. október 31. napjáig kötelesek átadni a Kormány által kijelölt szerveknek. Ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarák megszûnõ közigazgatási feladat- és hatáskörének ellátásához kizárólagosan használt nyilvántartásokat és adatbázisokat is kötelesek átadni.

   54. § A mezõgazdasági kistermelõ és az õstermelõ e törvény kihirdetésétõl felvételét kérheti a választási névjegyzékbe, illetve az önkéntes tagokról vezetett tagjegyzékbe.

   55. § (1) A törvény kihirdetését követõ három hónapon belül a gazdasági kamarák kötelesek teljes körû vagyonleltárt készíteni és azt az Állami Számvevõszéknek benyújtani.

   (2) Az Állami Számvevõszék a vagyonleltárokat ellenõrzi, hitelességükrõl nyilatkozik és a vagyonleltárokat megküldi a 41. § szerinti választásokat követõen a gazdasági kamaráknak.

   56. § A törvényben foglaltak megvalósulásához szükséges további törvények módosítására vonatkozó javaslatokat a Kormány 2000. január 1. napjáig beterjeszti az Országgyûléshez."

   Indokolás: Lásd a T/1610/327/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  205. Dr. Túri Kovács Béla és Lévai Tibor képviselõ - kapcsolódva Rigler Zoltán és Babák Mihály képviselõ T/1610/43. sz. módosító javaslatához (a T/1610/326. sz. ajánlás 382. pontja) - a törvényjavaslatot új 55. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):

"55. § (1) A törvény kihirdetését követõ három hónapon belül a gazdasági kamarák kötelesek teljes körû vagyonleltárt készíteni, és azt az Állami Számvevõszéknek benyújtani.

(2) Az Állami Számvevõszék a vagyonleltárakat ellenõrzi, hitelességükrõl nyilatkozik és a 41. § szerinti választásokat követõen megküldi a megalakult gazdasági kamaráknak.

(3) Azon területi országos kamarák vagyonleltárát melyek nem alakulnak meg a 41. § szerinti választásokkal, az Állami Számvevõszék megküldi a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak, amely gondoskodik a vagyon kezelésérõl. Ezen vagyont vállalkozásfejlesztési célra kell fordítani."

Indokolás: Lásd a T/1610/342. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz.egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Filló Pál s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Balsay István s.k.,
a Területfejlesztési bizottság elnöke