T/1610/223.

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnöke

részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról szóló T/1610. számú törvényjavaslathoz a következõ

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

1. A törvényjavaslat 40. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) [A Magyar Kézmûves Kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába, továbbá a kézmûves kamarák a kereskedelmi és iparkamarákba 2000. január 1. napjával beolvadnak]. A kézmûves kamarák - ideértve az országos kamarát is - 2001. január 1. napjával megszûnnek, a megszûnt kamarák általános jogutódai a kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

2. A törvényjavaslat 40. (3) bekezdése a következõk szerint módosul:

"(3) A nemzetközi szerzõdésekben, továbbá a Magyar Kézmûves Kamara által külföldi gazdasági (kereskedelmi) kamarákkal kötött szerzõdésekben a Magyar Kézmûves Kamara részére megállapított - kamarai feladatokkal összefüggõ - jogok és kötelezettségek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára szállnak át [2000. január 1-jei] 2001. január 1-jei hatállyal.

3. A törvényjavaslat 40. (4)-(5) bekezdése törlendõ.

"[(4) 2000. január 1. napjától a kézmûipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek arányos képviseletére a kereskedelmi és iparkamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyûlésén és testületi szerveiben az e törvény hatálybalépését követõ elsõ alapszabály elfogadásáig a kézmûipari tagozatot 33 % szavazati jog illeti meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti szavazati jogot gyakorló küldötteket a kézmûipari tagozatban tartott választások útján a kézmûves kamarákban küldöttnek megválasztott személyek közül kell kiválasztani.]"

4. A törvényjavaslat 43.-a a következõk szerint kiegészül:

"43. A területi gazdasági kamarák által 2000. december 31. napjáig terjedõ idõszakra megállapított és meg nem fizetett [tárgyévi] tagdíj köztartozás, amelyet a gazdasági kamara - az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával - adók módjára hajt be a tagdíj megállapítás tárgyában hozott, a végrehajtás alapját képezõ fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs határozat alapján. A kézmûves kamarákat megilletõ meg nem fizetett tagdíjtartozás behajtásáról [2000. január 1.] 2001. január 1. napjától a kereskedelmi és a iparkamarák gondoskodnak."

5. A törvényjavaslat 45. (1) és (2) bekezdése a következõk szerint módosul:

"(1) E törvény - [a 27-34. -okban és a 40-50. -okban foglaltak kivételével] - 2001. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény, a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény melléklete I/3. pontjának f) alpontja és az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszûnésével összefüggõ kérdésekrõl szóló 166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet 4. -ának (1) bekezdése hatályát veszti.

[(2) A 27-34. -ok és a 40-49. -os 2000. január 1. napján lépnek hatályba, ezzel egyidejûleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. (2) bekezdésének szövegébõl a "valamint kézmûves" szövegrész, a 49-51. -ok és az 57-58. -ok hatályukat vesztik. 2000. január 1. napjától a 41. (2) bekezdése szerinti soron kívüli választások idõpontjáig tartandó esetleges idõközi választások során az 1994. évi CXVI. törvény 49-51. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.] A 35. (2) bekezdésének rendelkezését elsõ alkalommal a [2002.] 2001. évi költségvetés tervezése során kell alkalmazni.] Az 50. e törvény kihirdetése napján lép hatályba."

6. A törvényjavaslat 48.-a a következõk szerint módosul:

"Ahol jogszabály területi kereskedelmi és iparkamarát, vagy területi kézmûves kamarát, illetve Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, vagy Magyar Kézmûves Kamarát említ, azon [2000.] 2001. január 1. napjától a kereskedelmi és iparkamarát, illetve Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát kell érteni."

7. A törvényjavaslat alábbi 50. (3) bekezdése törlendõ:

"[(3) A gazdasági kamarák 2000. január 1. napját követõen is kötelesek ellátni mindazokat a közfeladatokat és közigazgatási feladatokat, amelyeket jogszabály a feladat- és hatáskörükbe utal.]"

Indokolás

A 40. -ban leírt átmeneti rendelkezések, melyek a kézmûves kamaráknak a kereskedelmi és iparkamarákba való beolvadásáról rendelkeznek, számos kérdést vetnek fel a végrehajthatóság szempontjából. Nem szerencsés a társasági jogban már foglalt "beolvadás" kifejezés használata, mivel az félrevezetõ és arra a téves feltevésre is vezethet, hogy itt a kamarák saját elhatározásából történõ egyesülésérõl van szó. A beolvadás - mint a gazdasági társaságok egyesülésének a gazdasági társaságokról szóló törvényben szereplõ egyik módja, - a köztestületek és a mögöttes jogként alkalmazandó egyesületek esetében sem értelmezhetõ. A két kamara összevonása a beolvadás fogalom használatának elhagyásával is megoldható a javasolt módon.

Az új típusú önkéntes tagságon alapuló gazdasági kamaráknak a tervezet szerint 2001. január 1. napjától kell létrejönnie. A 2000. évben továbbra is fennmaradna a kötelezõ gazdasági kamarai tagság, és az ehhez kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettség. Ezért az átmeneti idõszakra nincs valós indoka a két kamarafajta összevonásának a soron kívüli választások lebonyolítása elõtt. Tartani lehet attól, hogy az összevonással majd a soron kívüli választással kapcsolatos szervezési teendõk elhúzódó lebonyolítása a tényleges kamarai feladatok elláthatóságát fogja veszélyeztetni. Figyelemmel továbbá a törvényalkotás menetére, a törvényjavaslatnak az év vége elõtt nem sokkal történõ elfogadása után rendelkezésre álló idõ alatt gyakorlatilag megoldhatatlan az összevonással járó jogi, és egyéb teendõk végrehajtása. (Vagyonleltárak, vagyonmérlegek, küldöttgyûlések stb.).

A módosítási javaslat további pontjai a fentiekkel összefüggenek.

A 4. pontnál a "tárgyévi" kifejezés törlése azért szükséges, mert semmi nem indokolja, a kamarai tagdíjtartozás visszamenõleges behajtásának lehetõségére vonatkozó, az általános elévülésrõl szóló szabályoktól való eltérést. (Ptk., Art.)

A törvényjavaslatban foglaltaktól eltérõen a kamarai közfeladatok költségvetésbõl történõ finanszírozásának kezdõ éve - egyezõen az önkéntes tagság elve alapján mûködõ kamarai rendszerre való áttérés idejére - a 2001. legyen a törvényjavaslatban feltüntetett 2002. helyett. A további kamarai mûködés szempontjából igen fontos jelentõsége van annak, hogy már az elsõ évben - amikor egyébként a tagdíjbevételek csökkenése leginkább várható - a közfeladatok ellátásának anyagi háttere biztosítva legyen.

Budapest, 1999. november 12.

( Ékes József )
MDF

( Herényi Károly )
MDF