T/1517/70. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

második kiegészítõ ajánlása

az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott T/1517. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1517/59. és a /69. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, valamint a Mezõgazdasági bizottsága megvitatta az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott, T/1517. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1517/60., /68. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk a T/1517/60/1. és a /60/2. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk T/1517/14. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában az Etv. 166. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "16. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény [(a továbbiakban: Etv.) 166. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   (5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni.] 245. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) E törvény 30-34. §-ai, 2000. január 1. napján; a 166. §-a (1) bekezdésének e/ pontja és 183-184. §-ai 2000. július 1. napján lépnek hatályba.""

   Indokolás: Lásd a T/1517/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/31. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában az Etv. 166. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  4. A T/1517/60/1. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA, de dr. Orosz Sándor és dr. Kis Zoltán képviselõk FENNTARTOTTÁK Hsz. 103. § (3) bek. alapján, a Mezõgazdasági biz. ülésén!

   "16. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény [(a továbbiakban: Etv.) 166. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni."] 245. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) E törvény 30-34. §-a 2000. január 1. napján lép hatályba; a 166. §-a (1) bekezdésének e/ pontja és a 183-184. §-ai hatálybalépésérõl külön törvény rendelkezik.""

   Indokolás: Lásd a T/1517/60/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági bizottság ülésén egyetért.

  5. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/32. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  6. A T/1517/60/2. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA, de dr. Orosz Sándor és dr. Kis Zoltán képviselõk FENNTARTOTTÁK Hsz. 103. § (3) bek. alapján, a Mezõgazdasági biz. ülésén!!

   "34. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. §-a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. § (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. §-a, valamint a 183. §-t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1517/60/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi bizottság ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági bizottság ülésén egyetért.

  7. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk T/1517/15. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 34. §-ának a következõ módosítását javasolja:

"34. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. §-a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. § (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. §-a, valamint a 183. §-t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1517/68. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 13.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Farkas Sándor s.k.,
a Mezõgazdasági bizottság elnöke