T/1517/69. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági

bizottságának

Mezõgazdasági

bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Területfejlesztési bizottságának
kiegészítõ ajánlása
az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott T/1517. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1517/59. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Gazdasági bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) valamint Területfejlesztési bizottság megvitatta az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott, T/1517. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1517/60-68. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk a T/1517/60/1. és a /60/2. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
  2. "az államszervezetre vonatkozó egyes törvény[i]ek [rendelkezések], továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, [rendelkezõ törvény] az egészségügyrõl, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról"

   Indokolás: Lásd a T/1517/67/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért:

  3. Dr. Orosz Sándor képviselõ - kapcsolódva Dr. Vitányi István képviselõk T/1517/23. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 6. -ában az Inytv. 16. -át új j/ ponttal kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik)
  4. /Az Inytv. 16.-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   16. Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következõ jogok, illetõleg annak jogosultjai jegyezhetõk be:/

   "j/ az ingatlanhoz tartozó halászati jog,"

   Indokolás: Lásd a T/1517/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Vitányi István képviselõ - kapcsolódva saját T/1517/21. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 9. -ában az Inytv. 32. (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. "(3) A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, vagy olyan magánokirat alapján van helye, amelyen a nyilatkozattevõ, illetve a szerzõdõ felek névaláírásának valódiságát közjegyzõ tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerzõdõ felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítõ és ellenjegyzõ ügyvéd, illetõleg a hitelesítõ vagy közokiratba foglaló közjegyzõ szerzõdõ félként van feltüntetve."

   Megjegyzés: A módosító javaslat elõterjesztõje az Alktományügyi bizottság ülésén javaslatát pontosította.

   Indokolás: Lásd a T/1517/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje az Alkotmányügyi és a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért, a Területfejlesztési, a Mezõgazdasági és a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet.

  7. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk T/1517/14. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 16. -ában az Etv. 166. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "16. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény [(a továbbiakban: Etv.) 166. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   (5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni.] 245. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) E törvény 30-34. -ai, 2000. január 1. napján; a 166. -a (1) bekezdésének e/ pontja és 183-184. -ai 2000. július 1. napján lépnek hatályba.""

   Indokolás: Lásd a T/1517/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/31. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 16. -ában az Etv. 166. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  10. A T/1517/60/1. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA, de dr. Orosz Sándor és dr. Kis Zoltán képviselõk fenntartották Hsz. 103. (3) bek. alapján, a Mezõgazdasági biz. ülésén!

   "16. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény [(a továbbiakban: Etv.) 166. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni."] 245. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) E törvény 30-34. -a 2000. január 1. napján lép hatályba; a 166. -a (1) bekezdésének e/ pontja és a 183-184. -ai hatálybalépésérõl külön törvény rendelkezik.""

   Indokolás: Lásd a T/1517/60/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  11. Dr. Orosz Sándor képviselõ - kapcsolódva Herczog Edit képviselõ T/1517/33. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 32. pontja) - a törvényjavaslat 19. -ában a Hhtv. 3. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. /A Hhtv. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "3. (1) A halászati jog mint vagyonértékû jog a halászattal összefüggõ jogosultságok és kötelezettségek összessége, ami a meder tulajdonjogának elválaszthatatlan részeként a med[r]e[t]r [magában foglaló földrészlet] tulajdonosát illeti meg. A medertulajdonos személyétõl függetlenül holtág, bányató és víztározó esetében a halászati jog a Magyar Államot illeti meg."

   Indokolás: Lásd a T/1517/63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Dr. Orosz Sándor képviselõ - kapcsolódva Mezõgazdasági bizottság T/1517/58. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 38. pontja) - a törvényjavaslat 20. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  14. "(1) A Hhtv. 4. -a (1)-(2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi számozás értelemszerû változása mellett:

   "(1) Ha a medret magában foglaló földrészlet egy személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonos önállóan gyakorolja (a továbbiakban: önálló halászati jog), ha több személy - ide értve a Magyar Államot is - tulajdona, a halászati jogot a tulajdonosok közösen gyakorolják (a továbbiakban: társult halászati jog).

   (2) Társult halászati jog esetén a tulajdonosok

   a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselõ személyérõl,

   b) a halászati jog gyakorlásának módjáról

   a tulajdonuk mértékéhez igazodó szavazati joggal, egyszerû szótöbbséggel határoznak, és ilyen arányban viselik a halászati jog gyakorlásával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból."

   "(3) Ha a medernek az állam is tulajdonosa, akkor az állami tulajdonban lévõ vizekhez hasonlóan (Hhtv. 11, 12. -a alapján) pályázati úton történik a vízterület halászati jogának haszonbérbeadása. A haszonbérleti díj a tulajdoni hányadnak megfelelõen illeti meg a tulajdonostársakat."

   Indokolás: Lásd a T/1517/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/32. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 34. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  16. A T/1517/60/2. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA, de dr. Orosz Sándor és dr. Kis Zoltán képviselõk fenntartották Hsz. 103. (3) bek. alapján, a Mezõgazdasági biz. ülésén!!

   "34. (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. -ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. -a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. -a, valamint a 183. -t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1517/60/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  17. Dr. Rubovszky György képviselõ - kapcsolódva Ecsódi László képviselõ T/1517/30. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 34. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  18. "(4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog [2000.] 2001. január 1. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó."

   Indokolás: Lásd a T/1517/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Gazdasági biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Orosz Sándor képviselõ - kapcsolódva saját T/1517/37/9. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 34. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  20. "(4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. [január 1.] december 31. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó."

   Indokolás: Lásd a T/1517/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Gazdasági biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Az Egészségügyi bizottság - kapcsolódva dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk T/1517/15. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 34. -ának a következõ módosítását javasolja:
  22. "34. (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. -ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. -a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. -a, valamint a 183. -t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1517/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 34. (2), (4)-(6) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:

"(2) A (3)-(5) bekezdés, valamint e törvény 4. -a, [valamint a] 17-33. -ai [és a (3)-(6) bekezdés] a kihirdetést követõ 15. napon lépnek hatályba[.]; egyidejûleg a Hhtv. 46. -a (4) bekezdésének a) pontja, valamint 54. -a (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

(4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón [a (2) bekezdésben meghatározott napon] a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. január 1. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó.

(5) Az állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott nap[on]tól az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényességére, az államot megilletõ halászati jog pályázat útján való haszonbérbe adására, valamint a korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének megfizetésére a Hhtv. 54. -a (2)-(3) bekezdésében, valamint 55. -ában foglaltakat egyaránt alkalmazni kell.

[(6) A (2) bekezdésben meghatározott napon a Hhtv. 46. -a (4) bekezdésének a) pontja, valamint 54. -a (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.]"

Indokolás: Lásd a T/1517/67/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért:

II.

1.) A Gazdasági bizottságnak a T/1517/59. számú ajánlás pontjaihoz adott állásfoglalásai:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

1

nem támogatja

nem ért egyet

2

nem támogatja

nem ért egyet

3

nem támogatja

nem ért egyet

4

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

5

egyharmada sem támogatja

nem ért egyet

6

nem támogatja

nem ért egyet

7

nem támogatja

nem ért egyet

8

nem támogatja

nem ért egyet

9

nem támogatja

nem ért egyet

10

nem támogatja

nem ért egyet

11

támogatja

egyetért

12

nem támogatja

nem ért egyet

13

nem támogatja

nem ért egyet

14

támogatja

egyetért

15

támogatja

egyetért

16

nem támogatja

nem ért egyet

17

nem támogatja

nem ért egyet

18

támogatja

egyetért

19

nem támogatja

nem ért egyet

20

nem támogatja

nem ért egyet

21

nem támogatja

nem ért egyet

22

nem támogatja

nem ért egyet

23

nem támogatja

nem ért egyet

24

támogatja

egyetért

25

támogatja

egyetért

26

nem támogatja

nem ért egyet

27

támogatja

egyetért

28

nem támogatja

nem ért egyet

29

nem támogatja

nem ért egyet

30

nem támogatja

nem ért egyet

31

nem támogatja

nem ért egyet

32

nem támogatja

nem ért egyet

33

nem támogatja

nem ért egyet

34

nem támogatja

nem ért egyet

35

nem támogatja

nem ért egyet

36

nem támogatja

nem ért egyet

37

támogatja

egyetért

38

támogatja

egyetért

39

támogatja

egyetért

40

nem támogatja

nem ért egyet

41

támogatja

egyetért

42

nem támogatja

nem ért egyet

43

nem támogatja

nem ért egyet

44

nem támogatja

nem ért egyet

45

támogatja

egyetért

46

nem támogatja

nem ért egyet

47

támogatja

egyetért

48

nem támogatja

nem ért egyet

49

támogatja

egyetért

50

nem támogatja

nem ért egyet

51

támogatja

egyetért

52

VISSZAVONVA

 

53

támogatja

egyetért

54

nem támogatja

nem ért egyet

55

nem támogatja

nem ért egyet

56

nem támogatja

nem ért egyet

57

nem támogatja

nem ért egyet

58

nem támogatja

nem ért egyet

59

nem támogatja

nem ért egyet

60

támogatja

egyetért

2.) Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságnak a T/1517/59. számú ajánlás pontjaihoz adott állásfoglalásai:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

26.

nem támogatja

nem ért egyet

56.

nem támogatja

nem ért egyet

57.

nem támogatja

nem ért egyet

58.

nem támogatja

nem ért egyet

 

3.) Az Alkotmányügyi bizottságnak a T/1517/59. számú ajánlás pontjaihoz adott állásfoglalásai:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

26.

nem támogatja

nem ért egyet

58.

nem támogatja

nem ért egyet

4.) A Környezetvédelmi bizottságnak a T/1517/59. számú ajánlás pontjához adott állásfoglalása:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

38.

támogatja

egyetért

5.) A Gazdasági bizottságnak a T/1517/59. számú ajánlás pontjához adott állásfoglalása:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

38.

támogatja

egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 9.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Farkas Sándor s.k.,
Mezõgazdasági bizottságának elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi
bizottságának elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
Egészségügyi és szociális
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Balsay István s.k.,
a Területfejlesztési
bizottságának elnöke

  1. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/31. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 16. -ában az Etv. 166. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  2. A T/1517/60/1. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA!

   "16. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény [(a továbbiakban: Etv.) 166. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni."] 245. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) E törvény 30-34. -a 2000. január 1. napján lép hatályba; a 166. -a (1) bekezdésének e/ pontja és a 183-184. -ai hatálybalépésérõl külön törvény rendelkezik.""

   Indokolás: Lásd a T/1517/60/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz.

   - a Gazdasági biz.

   - a Mezõgazdasági biz.

   - a Környezetvédelmi biz.

   - az Egészségügyi biz.

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Dr. Csáky András és dr. Hegedûs Mihály képviselõk - kapcsolódva dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk T/1517/32. sz. módosító javaslatához (a T/1517/59. sz. ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 34. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

A T/1517/60/2. sz. módosító indítvány VISSZAVONVA!

"34. (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. -ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. -a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. -a, valamint a 183. -t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1517/60/2. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz.

- a Gazdasági biz.

- a Mezõgazdasági biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- az Egészségügyi biz.

- az Emberi jogi biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért