T/1517/59. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Gazdasági bizottságának

Mezõgazdasági bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

a j á n l á s a

az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott T/1517. számú törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a a Mezõgazdasági bizottsága, a Környezetvédelmi bizottsága, a Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) valamint a Területfejlesztési bizottság megvitatta az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosítására beadott, T/1517. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1517/7-11., /13-58., számú módosító javaslatokat.

Dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a T/1517/31. és a /32. sz. módosító indítványukat, dr. Orosz Sándor képviselõ a T/1517/37/2. sz. módosító indítványát valamint dr. Rubovszky György képviselõ a T/1517/55/2. sz. módosító indítványát visszavonta.

A Gazdasági bizottság és az Emberi jogi bizottság a módosító javaslatokat elõre láthatólag 1999. december 3-i ülésén tárgyalja meg, ezért állásfoglalásukat az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
  2. az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések[, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény] módosításáról

   T/1517/35/2-3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 56. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/1517/35/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
  4. az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkezõ törvény[, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény] módosításáról

   T/1517/38/2-3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 29., 57. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/1517/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ának és az azt megelõzõ cím elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  6. [A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) A Magyar Bányászati Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ központi hivatal, irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el, aki a hivatal elnökével kapcsolatos munkáltatói jogokat gyakorolja és jóváhagyja a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint éves munkatervét."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ának és az azt megelõzõ cím elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  8. [A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

   (1) A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: tv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ központi hivatal, irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el, aki a hivatal elnökével kapcsolatos munkáltatói jogokat gyakorolja és jóváhagyja a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint éves munkatervét."

   (2) A tv. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A mérésügy központi irányító, felügyeleti és ellenõrzõ szerve az OMH, területi szervei (a mértékhitelesítõ hivatalok) tevékenységük során az e törvényben meghatározott állami feladatokat látják el a közigazgatási eljárás szabályainak alkalmazásával."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ának és az azt megelõzõ cím elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  10. [A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

   A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 44. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "44. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ központi hivatal, irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el, aki a hivatal elnökével kapcsolatos munkáltatói jogokat gyakorolja és jóváhagyja a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint éves munkatervét.

   (2) A Magyar Szabadalmi Hivatal hatáskörébe a következõ szabadalmi ügyek tartoznak:

   a) a szabadalom megadása,

   b) a szabadalmi oltalom megszûnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése,

   c) a szabadalom megsemmisítése,

   d) a nemleges megállapítás,

   e) a szabadalmi leírás értelmezése,

   f) a szabadalmi bejelentések és a szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket,

   g) a szabadalmi hatósági tájékoztatás."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Isépy Tamás képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 44. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  12. /3. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 44. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "44. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon védelmének önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ [központi hivatal] országos hatáskörû szerve, [irányítását a Kormány által kijelölt miniszter látja el, aki a hivatal elnökével kapcsolatos munkáltatói jogokat gyakorolja és jóváhagyja a hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint éves munkatervét] amelyet a Kormány irányít. Elnökét a miniszterelnök nevezi ki és menti fel."

   Indokolás: Lásd a T/1517/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Dr. Wiener György képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ának és az azt megelõzõ cím elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  14. [A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosítása

   A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény 54. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:

   "(6) E törvénynek a közszolgálati jogviszony megszûnésérõl rendelkezõ 27-29., illetve 34-36. §-ában, továbbá a fegyelmi felelõsségrõl rendelkezõ 30., illetve 37. §-ában foglaltakat - a kinevezési jogkör gyakorlójának személyére való értelemszerû eltéréssel -

   a) a jogszabályban államtitkári, helyettes államtitkári besorolású (juttatású) személynek minõsített köztisztviselõre, valamint

   b) a kormánybiztosra, a Kormány által irányított országos hatáskörû szerv vezetõjére és helyettesére, továbbá a miniszter felelõsségi körén belül mûködõ központi közigazgatási szervet helyettes államtitkárként vezetõ személyre

   is alkalmazni kell."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 5. § - 33. § elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  16. Az elhagyandó §-okat terjedelmi okokból nem közöljük.

   Indokolás: Lásd a T/1517/35/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  18. /5. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 5.§-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "5. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - ha törvény kivételt nem tesz - a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását az ellenkezõ jogok és tények bizonyításáig hitelesen tanúsítja. Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve ha valamely tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott."

   Indokolás: Lásd a T/1517/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Inytv. 5. § (2)-(3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  20. /5. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 5.§-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról vélelmezni kell, hogy az az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg, egyebekben a jogokról és a tényekrõl vélelmezni kell, hogy bejegyzésük, illetõleg feljegyzésük [helyesen] a tényleges állapotnak megfelelõen történt. A jogok, tények törlése esetén azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.

   (3) A jóhiszemû szerzõ javára az ingatlan-nyilvántartást - az ellenkezõ bizonyításáig - az oda bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében akkor is [helyesnek] hitelesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettõl eltér. Vélelmezni kell annak jóhiszemûségét, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot."

   Indokolás: Lásd a T/1517/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Koppánné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Inytv. 5. § (2)-(4) bekezdéseinek a következõ módosítását, valamint új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  22. /5. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 5.§-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az ellenkezõ bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényrõl vélelmezni kell, hogy az fennáll és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg[, egyebekben a jogokról és a tényekrõl vélelmezni kell, hogy bejegyzésük, illetõleg feljegyzésük helyesen történt]. A jogok, tények törlése esetén - az ellenkezõ bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.

   (3) A jóhiszemû szerzõ javára az ingatlan-nyilvántartást - az ellenkezõ bizonyításáig - az oda bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettõl eltér. [Vélelmezni kell annak jóhiszemûségét]Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemû jogszerzõnek minõsül az, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.

   (4) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerzõ személy, illetve [az így keletkezett tény jogosultja] az ingatlan-nyilvántartásból törölt jog vagy tény jogosultja nem érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, illetõleg az õt rangsorban megelõzõ, [ellenérték fejében szerzõ] jóhiszemû [személlyel] jogszerzõvel szemben.

   (5) Érvénytelen okiraton alapuló bejegyzés alapján a jóhiszemû harmadik személy javára bejegyzett jog, illetõleg feljegyzett tény a ranghelyére irányadó idõponttól számított három év eltelte után az ingatlan-nyilvántartásból nem törölhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1517/13/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - a Területfejlesztési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Dr. Vitányi István képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában az Inytv. 16. §-át új j/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  24. /6. § Az Inytv. 16.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következõ jogok, illetõleg annak jogosultjai jegyezhetõk be:/

   "j/ ingatlan kézi zálogjog,"

   Indokolás: Lásd a T/1517/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Inytv. 17. § (1) bekezdés c) pontjának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerûen változik)
  26. "[c) a külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepének cégjegyzékbõl történõ törlése,] "

   Indokolás: Lásd a T/1517/46. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Koppánné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Inytv. 17. § (1) bekezdése c/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  28. "[(1) Az Inytv. 17. §-ának (1) bekezdése új c) ponttal egészül ki, egyidejûleg az eredeti c)-u) pontok jelölése d)-v) pontokra változik:

   [Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következõ tények jegyezhetõk fel:]

   "c) a külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepének cégjegyzékbõl történõ törlése,"]

   (1) Az Inytv. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következõ, jogilag jelentõs tények jegyezhetõk fel:

   a/ a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése,

   b/ a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás,

   c/ a külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékbõl történõ törlése,

   d/ kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása,

   e/ a fellebbezés és a földhivatali határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem,

   f/ bejegyzés alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem,

   g/ az ingatlan jogi jellege,

   h/ bejegyzés iránti kérelem elutasítása,

   i/ épület létesítésének vagy lebontásának a ténye,

   j/ az eljárás felfüggesztésének a ténye,

   k/ jogerõs hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,

   l/ bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,

   m/ bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás,

   n/ a szerzõdésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom,

   o/ az e törvényben meghatározott perek és büntetõeljárás megindítása,

   p/ árverés kitûzése,

   q/ a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelõzõ biztosítási intézkedés,

   r/ tulajdonjog fenntartással történt eladás,

   s/ a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történõ lemondás,

   t/ jelzálogjog ranghelyének elõzetes biztosítása,

   u/ ranghely megváltoztatása."

   Indokolás: Lásd a T/1517/13/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  29. Koppánné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában az Inytv. 17. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  30. /(2) Az Inytv. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az (1) bekezdés [a)-d), f), l), valamint t) és v)] a/-k/, pontjaiban említett tények feljegyzésének elmaradása az egyébként azokhoz fûzõdõ joghatást nem érinti. [Az e), g)-k), m-s), valamint u) pontokban meghatározott tények csak az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzésük esetén fejtik ki jogi hatásukat, jóhiszemû harmadik személlyel szemben.] Az l/-u/ pontokban meghatározott tények feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult azokat nem érvényesítheti a jóhiszemû harmadik jogszerzõvel szemben."

   Indokolás: Lásd a T/1517/13/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ, valamint dr. Vitányi István képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ kiegészítését javasolják:
  32. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   32. § (1) A belföldön kiállított okiratnak - ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia kell:/

   "f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedõ vagy az engedély megadását feltételtõl függõvé tevõ nyilatkozatát,"

   Indokolás: Lásd a T/1517/16. és a T/1517/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ, valamint dr. Vitányi István és dr. Rubovszky György képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (2) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  34. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitûnik belõle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha /

   "c) [a nyilatkozattevõ aláírását, illetve kézjegyét] az okirato[n]t közjegyzõ [hitelesítette] készítette, vagy "

   Indokolás: Lásd a T/1517/17. és a T/1517/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ, valamint dr. Vitányi István képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (2) bekezdése f/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  36. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitûnik belõle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha /

   "f) több lapból álló okirat esetén a szerzõdõ felek, a készítõ és ellenjegyzõ, illetõleg a tanúsító személyek kézjegyét minden [oldalon] lapon tartalmazza, közjegyzõi okiratoknál a külön jogszabály által megállapított alaki kellékkel rendelkezik,"

   Indokolás: Lásd a T/1517/18. és a T/1517/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ, valamint dr. Vitányi István képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (2) bekezdése g/ pontjának az elhagyását javasolják:
  38. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitûnik belõle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha /

   "[g) a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza.] "

   Indokolás: Lásd a T/1517/19. és a T/1517/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  40. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A tulajdonjog, vételi jog, haszonélvezeti jog, használati jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat[, vagy olyan magánokirat] alapján van helye[, amelyen a nyilatkozattevõ, illetve a szerzõdõ felek névaláírásának valódiságát közjegyzõ tanúsítja]. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerzõdõ felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítõ és ellenjegyzõ ügyvéd, illetõleg a [hitelesítõ vagy] közokiratba foglaló közjegyzõ szerzõdõ félként van feltüntetve."

   Indokolás: Lásd a T/1517/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Vitányi István és dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  42. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A tulajdonjog, vételi jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat[, vagy olyan magánokirat] alapján van helye[, amelyen a nyilatkozattevõ, illetve a szerzõdõ felek névaláírásának valódiságát közjegyzõ tanúsítja]. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerzõdõ felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítõ és ellenjegyzõ ügyvéd, illetõleg a [hitelesítõ vagy] közokiratba foglaló közjegyzõ szerzõdõ félként van feltüntetve."

   Indokolás: Lásd a T/1517/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Dr. Vitányi István képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Inytv. 32. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  44. /9. § Az Inytv. 32. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A tulajdonjog, vételi jog, haszonélvezeti jog, használati jog, jelzálogjog (önálló jelzálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszûnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat, vagy olyan magánokirat alapján van helye, amelyen a nyilatkozattevõ, illetve a szerzõdõ felek névaláírásának valódiságát közjegyzõ tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerzõdõ felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítõ és ellenjegyzõ ügyvéd, illetõleg a hitelesítõ vagy közokiratba foglaló közjegyzõ szerzõdõ félként van feltüntetve."

   Indokolás: Lásd a T/1517/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 10. §-ában az Inytv. 52/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  46. /10. § Az Inytv. a következõ 52/A. §-al egészül ki:/

   "52/A. § (1) Kézbesítettnek kell tekinteni a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a határozatot a kézbesítési címre, ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartásban, vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban megjelölt lakcímre történõ postai kézbesítés második megkísérlésének, illetõleg a második figyelmeztetés postafiókba (postaládába) helyezésének napját követõ ötödik munkanapon."

   Indokolás: Lásd a T/1517/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Koppánné dr. Kertész Margit képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ában az Inytv. 54. § (3) bekezdésének a következõ módosítását, valamint új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
  48. / Az Inytv. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A földhivatal a jogok és tények bejegyzése tárgyában hozott határozatát nem vonhatja vissza. Fellebbezés illetõleg bírósági jogorvoslati kérelem esetében a földhivatal az elutasító határozatát a fellebbezés illetõleg a bírósági jogorvoslati kérelem érkezésétõl számított 8 nap alatt saját hatáskörében a kérelem tartalmának megfelelõen [megváltoztathatja] módosíthatja.

   (5) A jogok és tények bejegyzése tárgyában hozott földhivatali határozat ellen felügyeleti intézkedések (Áe. 71. §) nincs helye."

   Indokolás: Lásd a T/1517/13/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában az Inytv. 91. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (2) bekezdés számozást kap)
  50. "(1) Ez a törvény 2000. január 1-én lép hatályba; a már folyamatban lévõ eljárásokat azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni."

   Indokolás: Lásd a T/1517/47. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Béki Gabriella és Bauer Tamás képviselõk, valamint dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk és dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a törvényjavaslat 16. §-ában az Etv. 166. § (5) bekezdésének valamint az azt megelõzõ címnek az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  52. Dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a T/1517/31. sz. módosító indítványa VISSZAVONVA!

   "[ Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

   16. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 166. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) Reprodukciós eljárásként kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módszereket lehet alkalmazni."]"

   T/1517/11/2., /15., /32.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 58. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/1517/11/1. sz., a T/1517/14. és a T/1517/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Egészségügyi biz. ülésén nem foglalt állást

  53. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésében a Hhtv. 2. § (1) bekezdés f) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  54. /(2) A Hhtv. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ f)-h) pontokkal egészül ki:

   /E törvény alkalmazásában//

   "f) bányató: olyan, a bányamûvelés befejezését követõen fennmaradt állóvíz, amely külszíni és földalatti bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti vízkészletbõl alakult ki, és amelynek medrét a bányászat során kialakított terepmélyedés képezi;"

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  55. Németh Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésében a Hhtv. 2. § (1) bekezdés f) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  56. /(2) A Hhtv. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ f)-h) pontokkal egészül ki:

   /E törvény alkalmazásában//

   "f) bányató: olyan, a bányamûvelés befejezését követõen fennmaradt állóvíz, amely külszíni bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti vízkészletbõl alakult ki, illetve felszíni vízfolyás táplálja és amelynek medrét a bányászat során kialakított terepmélyedés képezi;

   Indokolás: Lásd a T/1517/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 17. § - 33. § elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  58. Az elhagyandó §-okat terjedelmi okokból nem közöljük.

   Indokolás: Lásd a T/1517/38/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 17. § - 27. § elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  60. Az elhagyandó §-okat terjedelmi okokból nem közöljük.

   T/1517/36/2-3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 51., 57. számú pontjában foglaltakkal.

   Indokolás: Lásd a T/1517/36/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  61. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  62. [A Hhtv. 2. §-a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, s a jelenlegi (2) bekezdésének jelölése (3) bekezdésre változik:

   "(2) A meder, a vízfolyás és a természetes állóvíz fogalmán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  63. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  64. [A Hhtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. § (1) A halászati jog mint vagyonértékû jog a halászattal összefüggõ jogosultságok és kötelezettségek összessége, ami a meder tulajdonjogának elválaszthatatlan részeként a medret magában foglaló földrészlet tulajdonosát illeti meg.

   (2) A halászati jogot a tulajdonos haszonbérbe adhatja."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/33/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  65. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  66. A Hhtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. § (1) A halászati jog mint vagyonértékû jog a halászattal összefüggõ jogosultságok és kötelezettségek összessége, am[i]ely a [meder] víz tulajdonjogának elválaszthatatlan része[ként a medret magában foglaló földrészlet tulajdonosát illeti meg.]

   (2) [A halászati jogot a tulajdonos haszonbérbe adhatja] Holtág, bányató és víztározó esetében a halászati jog a Magyar Államot illeti meg."

   "(3) A halászati jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

   (4) A halászati jog haszonbérbe adható."

   Indokolás: Lásd a T/1517/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  67. Dr. Faragó Péter képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Hhtv. 11. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  68. "(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a közös tulajdon esetén, ha az állam tulajdona a 9/10 arányt meghaladja."

   Indokolás: Lásd a T/1517/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  69. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ának ehagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  70. [A Hhtv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. § (1) A halászati jog mint vagyonértékû jog a halászattal összefüggõ jogosultságok és kötelezettségek összessége, ami a meder tulajdonjogának elválaszthatatlan részeként a medret magában foglaló földrészlet tulajdonosát illeti meg.

   (2) A halászati jogot a tulajdonos haszonbérbe adhatja."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/57. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  71. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ának elhagyását javasolja:
  72. [(1) A Hhtv. 4. §-a (1)-(2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   "(1) Ha a medret magában foglaló földrészlet egy személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonos önállóan gyakorolja (a továbbiakban: önálló halászati jog), ha több személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonosok közösen gyakorolják (a továbbiakban: társult halászati jog).

   (2) Társult halászati jog esetén a tulajdonosok

   a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselõ személyérõl,

   b) a halászati jog gyakorlásának módjáról

   a tulajdonuk mértékéhez igazodó szavazati joggal, egyszerû szótöbbséggel határoznak, és ilyen arányban viselik a halászati jog gyakorlásával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból."

   (2) A Hhtv. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik:

   "(3) A tulajdonosok (2) bekezdés szerint megválasztott és a halászati hatóságnál nyilvántartásba vett, hatósági igazolással rendelkezõ képviselõje a halászati közösség ügyeiben eljárva külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosok nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a társult halászati jog tulajdonosainak közösségét a halászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggõ hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszûnése esetén a tulajdonosok kötelesek hatvan napon belül új képviselõt választani".]

   Indokolás: Lásd a T/1517/50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  73. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében a Hhtv. 4. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  74. A T/1517/37/2. sz. módosító indítvány a Mezõgazdasági bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  75. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésében a Hhtv. 4. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  76. (1) A Hhtv. 4. §-a (1)-(2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi számozás értelemszerû változása mellett:

   "(1) Ha a medret magában foglaló földrészlet egy személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonos önállóan gyakorolja (a továbbiakban: önálló halászati jog), ha több személy - ide értve a Magyar Államot is - tulajdona, a halászati jogot a tulajdonosok közösen gyakorolják (a továbbiakban: társult halászati jog).

   (2) Társult halászati jog esetén a tulajdonosok

   a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselõ személyérõl,

   b) a halászati jog gyakorlásának módjáról

   a tulajdonuk mértékéhez igazodó szavazati joggal, egyszerû szótöbbséggel határoznak, és ilyen arányban viselik a halászati jog gyakorlásával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból."

   "(3) Ha a meder többségi tulajdonosa az állam, akkor az állami tulajdonban lévõ vizekhez hasonlóan (Hhtv. 11, 12. §-a alapján) pályázati úton történik a vízterület halászati jogának haszonbérbeadása. A haszonbérleti díj a tulajdoni hányadnak megfelelõen illeti meg a tulajdonos társakat."

   Indokolás: Lásd a T/1517/58. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  77. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 20. § (2) bekezdésében a Hhtv. 4. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  78. /(2) A Hhtv. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (3) bekezdés jelölése (4) bekezdésre változik:/

   "(3) A tulajdonosok (2) bekezdés szerint megválasztott és a halászati hatóságnál nyilvántartásba vett, hatósági igazolással rendelkezõ képviselõje a halászati közösség ügyeiben eljárva külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosok nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a társult halászati jog tulajdonosainak közösségét a halászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggõ hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek elõtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A képviselet megszûnése esetén a tulajdonosok kötelesek hatvan napon belül új képviselõt választani Az állami tulajdoni többség esetén a tulajdonosok képviselõje a halászati hatóság által megnevezett személy."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  79. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 22. §-ában a Hhtv. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  80. /A Hhtv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "6. § Azt a vizet, amely a halászati vízterületek hatósági nyilvántartásában nem szerepel, a tulajdonosnak a halászati hatósághoz be kell jelentenie. A halászati vízterületté nyilvánításra irányuló eljárást a halászati hatóság a bejelentés alapján vagy hivatalból indítja meg. A halászati hatóságok a meglévõ vízterületek halászati vízterületté nyilvánítását legkésõbb 2001. június 30-ig befejezik. A halászati hatóság a határozatát a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság - természeti, illetve védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság -, szakhatósági hozzájárulásával hozza meg."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  81. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 22. §-ában a Hhtv. 6. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  82. A Hhtv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "6. § Azt a [vizet] vízfolyást vagy állóvizet, amely a halászati vízterületek hatósági nyilvántartásában nem szerepel, a tulajdonosnak a halászati hatósághoz be kell jelentenie. A halászati vízterületté nyilvánításra irányuló eljárást a halászati hatóság a bejelentés alapján vagy hivatalból indítja meg. A halászati hatóság a határozatát a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság - természeti, illetve védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság -, szakhatósági hozzájárulásával hozza meg."

   Indokolás: Lásd a T/1517/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje a Környezetvédelmi és az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért, a Mezõgazdasági biz. ülésén nem ért egyet

  83. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Hhtv. 7. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  84. "(4) A halászati vízterület közérdekbõl történõ különleges rendeltetésûvé nyilvánításából eredõ költségek megtérítésérõl, valamint a jogosult kártalanításáról a kezdeményezõ köteles gondoskodni."

   Indokolás: Lásd a T/1517/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  85. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 24. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  86. [24. §

   A Hhtv. 15. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A halászati jog gyakorlásával érintett ingatlan tulajdonosa, használója köteles tûrni, illetve lehetõvé tenni, hogy az ingatlanon keresztül a jogosult - ha ez másképp nem lehetséges - a vízhez külön jogszabályban meghatározott korlátozások betartásával eljusson, az ingatlanon a halászati tevékenység idõtartamára fogási eszközt elhelyezzen, illetve használjon, a vízen halászati tevékenységet folytasson, valamint a fogási zsákmányt elszállítsa (halászati szolgalmi jog)."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  87. Ecsõdi László képviselõ a törvényjavaslat 24. §-ában a Htv. 15. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  88. "24. § A Hhtv. 15. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A halászati jog gyakorlásával érintett ingatlan tulajdonosa, használója köteles tûrni, illetve lehetõvé tenni, hogy az ingatlanon keresztül a jogosult - ha ez másképp nem lehetséges - a vízhez külön jogszabályban [meghatározott] maximált terület igénybe vételével és használati korlátozások betartásával eljusson, az ingatlanon a halászati tevékenység idõtartamára fogási eszközt elhelyezzen, illetve használjon, a vízen halászati tevékenységet folytasson, valamint a fogási zsákmányt elszállítsa (halászati szolgalmi jog).""

   Indokolás: Lásd a T/1517/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  89. Ecsõdi László képviselõ, valamint Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ának - a Hhtv. 20. § (2) bekezdését érintõen - az elhagyását javasolják: (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  90. "25. § [A Hhtv. 20. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - rendelkezik a halászati hatóság által igazolt horgászvizsgával, vagy az elõzõ évi horgászjegyét bemutatja."]"

   Indokolás: Lásd a T/1517/29., T/1517/54. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  91. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Hhtv. 20. § (2) és (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  92. A Hhtv. 20. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, a § egyidejûleg új (4) bekezdéssel egészül ki, a bekezdések számozása értelemszerû változása mellett:

   "(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - rendelkezik a halászati hatóság által igazolt horgászvizsgával, vagy az elõzõ évi horgászjegyét bemutatja, valamint a jegyváltáskor kapott fogási naplót leadja."

   "(4) A jogosult a halászó, horgászó személytõl az állami halász-, horgászjegyet visszatarthatja és azt a kezdeményezett hatósági eljárás irataihoz csatolva köteles a halászati hatóságnak megküldeni."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  93. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Hhtv. 20. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  94. A Hhtv. 20. §-a (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - rendelkezik a halászati hatóság által igazolt horgászvizsgával, vagy az elõzõ évi horgászjegyét bemutatja, horgász szervezeti tagságát igazolja, és fogási naplóját leadja."

   Indokolás: Lásd a T/1517/33/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  95. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában a Hhtv. 21. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  96. A Hhtv. 21. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Az állami halászjegyet, horgászjegyet a halászati hatóság egy év idõtartamra visszavonja, visszatartatja attól a személytõl:

   a) akinek a halászattal, horgászattal, illetõleg a hal fogásával összefüggésben szabálysértési- vagy büntetõjogi felelõsségét állapították meg,

   b) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet, a Mezõgazdasági és az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért

  97. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  98. [A Hhtv. 22. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (3)-(7) bekezdés jelölése (5)-(9) bekezdésre változik:

   "(3) A jogosult az engedélyestõl a halászati õr intézkedésével elvett területi engedélyt a halvédelmi bírság kiszabása iránt kezdeményezett hatósági eljárás, a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával összefüggésben lefolytatott szabálysértési vagy büntetõ eljárás jogerõs befejezéséig visszatarthatja, és az eljárás eredményétõl függõen azt visszaadja vagy érvényteleníti.

   (4) A jogosult megtagadhatja a területi engedély kiadását attól a kérelmezõtõl, aki elmulasztja az elõzõ évi fogási napló leadását."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/55/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  99. Herczog Edit és Dr. Orosz Sándor képviselõk a törvényjavaslat 29. §-ában a Hhtv. 24. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  100. "(6) Elektromos halászatot kizárólag a megyei halászati hatóságnál nyilvántartott minõsítési-üzembe helyezési vizsgával rendelkezõ és évenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton átesett elektromos eszközzel lehet végezni."

   Indokolás: Lásd a T/1517/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  101. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 30. § - 33. § elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  102. Az elhagyandó §-okat terjedelmi okokból nem közöljük.

   Indokolás: Lásd a T/1517/36/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  103. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslatot új 30. §-sal kiegészíteni javasolja:
  104. "A Hhtv. 25. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

   "25. § (1) A jogosult a halállomány és élõhelyének megújulása érdekében köteles a halászati vízterületen szakszerûen és folyamatosan gazdálkodni, az élõhelyre jellemzõ fajú évenkénti állománypótlás mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élõhelynek megfelelõ korú és sûrûségû halállomány tartósan fennmaradjon.

   (2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, öt évre szóló halgazdálkodási tervet kell készíteni arra a halászati vízterületre, amely olyan összeköttetésben van más halászati vízterülettel, hogy az lehetõvé teszi a hal szabad átjutását, illetve minden olyan zárt vízterületre, amely a 10 hektár területnagyságot eléri."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  105. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 31. §-ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
  106. A T/1517/55/2. sz. módosító indítvány az Alkotmányügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

  107. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 31. §-ában a Hhtv. 34. § (4) bekezdését új e) ponttal kiegészíteni javasolja:
  108. A Hhtv. 34. §-ának (4) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:

   [A halászati õr a halászati vízterületen, halastavon, illetõleg annak partján - a mezõõrt megilletõ jogosultságokon túlmenõen - jogosult]

   "d) a személytõl a területi engedélyt elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni".

   "e) a személytõl az állami halász- és horgászjegyet visszatartani és azt a halászatra jogosulton keresztül a kezdeményezett hatósági eljáráshoz mellékelve köteles a halászati hatóságnak megküldeni."

   Indokolás: Lásd a T/1517/37/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  109. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 34. §-a elõtti címnek a következõ módosítását javasolja:
  110. "Vegyes és [Z]záró rendelkezések"

   Indokolás: Lásd a T/1517/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  111. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 34. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  112. "(1) Ez a törvény - a (2)[-(5)] bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. §-a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. § (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. §-a, valamint a 183. §-t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti.

   (2) A 4. § [, valamint a 17-33. § és a (3)-(6) bekezdés] a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.

   [(3) E törvény 19. §-ával megállapított Hhtv. 3. §-ának módosítása nem érinti az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint átadott vizek tulajdonjogát és az ahhoz kapcsolódó önkormányzatokat megilletõ halászati jogot.

   (4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. január 1. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. § (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó.

   (5) Az állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényességére, az államot megilletõ halászati jog pályázat útján való haszonbérbe adására, valamint a korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének megfizetésére a Hhtv. 54. §-a (2)-(3) bekezdésében, valamint 55. §-ában foglaltakat egyaránt alkalmazni kell.

   (6) A (2) bekezdésben meghatározott napon a Hhtv. 46. §-a (4) bekezdésének a) pontja, valamint 54. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/35/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  113. Dr. Orosz Sándor, valamint Karakas János képviselõk a törvényjavaslat 34. §-ának a következõ módosítását javasolják:
  114. "(1) Ez a törvény - a (2)[-(5)] bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. §-a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. § (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. §-a, valamint a 183. §-t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme hatályát veszti.

   (2) A 4. § [, valamint a 17-33. § és a (3)-(6) bekezdés] a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.

   [(3) E törvény 19. §-ával megállapított Hhtv. 3. §-ának módosítása nem érinti az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint átadott vizek tulajdonjogát és az ahhoz kapcsolódó önkormányzatokat megilletõ halászati jogot.

   (4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. január 1. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. § (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó.

   (5) Az állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényességére, az államot megilletõ halászati jog pályázat útján való haszonbérbe adására, valamint a korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének megfizetésére a Hhtv. 54. §-a (2)-(3) bekezdésében, valamint 55. §-ában foglaltakat egyaránt alkalmazni kell.

   (6) A (2) bekezdésben meghatározott napon a Hhtv. 46. §-a (4) bekezdésének a) pontja, valamint 54. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti."]

   Indokolás: Lásd a T/1517/36/3., T/1517/38/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  115. Béki Gabriella és Bauer Tamás képviselõk, valamint dr. Schvarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk és dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  116. Dr. Hegedûs Mihály, dr. Tímár György, Molnár Róbert és dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselõk a T/1517/32. sz. módosító indítványa VISSZAVONVA!

   "34. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2000. január 1. napján lép hatályba, egyidejûleg a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése[, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 166. §-a (1) bekezdésének e) pontja, a 168. § (1) bekezdésének a "-dajkaterhességet kivéve -", továbbá "A dajkaterhesség esetében a kérelmet közokiratba kell foglalni." szövegrészei, a 183-184. §-a, valamint a 183. §-t megelõzõ "Dajkaterhesség" alcíme] hatályát veszti."

   Indokolás: Lásd a T/1517/11/2. sz., a T/1517/15. és a T/1517/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

   - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért, az Egészségügyi biz. ülésén nem foglalt állást

  117. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 34. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik)
  118. "[(3) E törvény 19. §-ával megállapított Hhtv. 3. §-ának módosítása nem érinti az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint átadott vizek tulajdonjogát és az ahhoz kapcsolódó önkormányzatokat megilletõ halászati jogot.]"

   Indokolás: Lásd a T/1517/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  119. Ecsõdi László képviselõ a törvényjavaslat 34. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  120. "(4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. január 1. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének, valamint a telepítés óta bekövetkezett becsült szaporulat értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. § (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó."

   Indokolás: Lásd a T/1517/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Mezõgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  121. Dr. Orosz Sándor képviselõ a törvényjavaslat 34. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(4) A nem állami tulajdonban lévõ holtágon, bányatavon és víztározón a (2) bekezdésben meghatározott napon a Magyar Államot megilletõ halászati jog 2000. [január 1.] június 30. napján megszûnik, és ezzel egyidejûleg az államot megilletõ halászati jog átengedésérõl szóló határozatok érvényüket vesztik. A korábbi hasznosító által jogszerûen létesített halászati létesítmények, berendezések ellenértékének - ideértve a telepítési költségek meg nem térült részének értékét is - megfizetésére a Hhtv. 14. § (3) bekezdésének haszonbérlet megszûnésére vonatkozó rendelkezése az irányadó."

Indokolás: Lásd a T/1517/37/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 2.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
Gazdasági bizottságának elnöke

Farkas Sándor s.k.,
Mezõgazdasági bizottságának elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi
bizottságának elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
Egészségügyi és szociális
bizottságának elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának elnöke

Balsay István s.k.,
a Területfejlesztési
bizottságának elnöke