T/1511/16.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítására benyújtott T/1511. számú törvényjavaslathoz
(Együtt kezelendõ a T/1511/13. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítására beterjesztett, T/1511. számú törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1511/14-15. számú bizottsági módosító javaslatokat.

Az Emberi jogi bizottság a T/1511/13. számú ajánlás 6. pontjában foglalt T/1511/11. számú módosító indítványát visszavonta.

A Költségvetési bizottság a kiegészítõ ajánlásban szereplõ módosító javaslatokról nem foglalt állást, döntése szerint azok nem érintik feladatkörét.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság 14. §-ában az Stt. 21. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "14. § Az Stt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   „ (4) A KSH jogosult

   a/ az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adatgyûjtést végzõ szervtõl az országos statisztikai adatgyûjtési programból rendelkezésre álló adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon, [ezen túlmenõen]

   b/ az országos statisztikai adatgyûjtési programban, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásban szereplõ [a kötelezõ adatszolgáltatáson alapuló] adatgyûjtései[hez]ben meghatározott adatkörben, az adatgyûjtés céljának és idõtartamának megjelölésével, a hatósági, ellenõrzési[,] és gazdasági [vagy egyéb] tevékenységgel járó, [valamint] továbbá a nyilvános[,] és közhitelû [és egyéb] nyilvántartások vezetésével összefüggõ adatgyûjtést végzõ szervtõl a rendelkezésre álló személyes és nem személyes adatokat - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai felhasználás céljából, [-] az adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartása mellett [- jogosult] átvenni. A KSH az adatszolgáltatókat a személyes adatok statisztikai célra történõ átvételérõl és felhasználásáról hivatalos lapjában elõzetesen tájékoztatja. Az adatátvétellel összefüggõ térítésre a (2) bekezdés irányadó.” "

   Indokolás: Lásd a T/1511/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Alkotmányügyi bizottság 15. §-ában (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"15. § (1) E törvény a kihirdetését követõ [hónap 15. napján] 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az Stt. 3. § (2) bekezdésének h) pontja, valamint az Stt. 8. § (5) bekezdése hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1511/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

II.

1. Az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja a T/1511/13. számú ajánlás 6. pontjában foglalt módosító javaslatot, és a bizottság ülésén azzal az Elõterjesztõ képviselõje sem értet egyet.

2. Az Önkormányzati bizottág a T/1511/13. számú ajánlás 3. és a 6. pontjában foglalt módosító javaslatokat támogatja, és a bizottság ülésén a módosító javaslatokkal az Elõterjesztõ képviselõje egyetértett.

3. Az Emberi jogi bizottág a T/1511/13. számú ajánlás 3. pontjában foglalt módosító javaslatot támogatja, és a bizottság ülésén a módosító javaslattal az Elõterjesztõ képviselõje egyetértett.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 25.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke