T/1511/13.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

a j á n l á s a

a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítására benyújtott T/1511. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítására beterjesztett, T/1511. számú törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1511/5-12. számú módosító javaslatokat.

A Költségvetési bizottság a módosító javaslatokat nem tárgyalta, mivel a bizottság álláspontja szerint a módosító javaslatoknak költségvetési kihatása nincs.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Bauer Tamás és dr. Fodor Gábor képviselõk a törvényjavaslat 2. § a/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  2. /2. § A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakó- és üdülõegységek, valamint a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek (pl. diákotthon, kórház) következõ adatainak összeírására terjed ki:/

   "a/ a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idõpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és háztartások megélhetési forrása, foglalkozás, munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, egészségi állapot, állampolgárság, [vallás,] nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme, üdülõtulajdon;"

   Indokolás: Lásd a T/1511/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  3. Az Emberi jogi bizottság, valamint Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Kristyánné Aknai Erzsébet és Jakab Róbertné képviselõk a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  4. "(2) Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes."

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1511/12. valamint a T/1511/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A T/1511/7. számú módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

   A T/1511/12. számú módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

   Az Emberi jogi bizottság módosító javaslatáról - amely szó szerint megegyezik a T/1511/7. számú módosító javaslattal - csak az elõterjesztõ mondott véleményt, mivel a javaslat a bizottsági ülések után került benyújtásra.

  5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Stt. 8. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. "8. § (1) Az Stt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   " (4) Különleges adat statisztikai célból a következõk szerint gyûjhetõ:"

   a/ [Természetes személy] az érintett faji eredetére, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozására, politikai véleményére vagy pártállására, vallásos vagy más meggyõzõdésére[, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális életére, valamint büntetett elõéletére] vonatkozó [személyes] adat[ot statisztikai célra] csak személyazonosításra alkalmatlan módon és az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján [lehet gyûjteni],

   b/ az egészségügyi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett elõéletre vonatkozó adat csak személyazonosításra alkalmatlan módon, az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása vagy törvény rendelkezése alapján." "

   Indokolás: Lásd a T/1511/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Kristyánné Aknai Erzsébet és Jakab Róbertné képviselõk a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Stt. 8. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  8. "8. § (1) Az Stt. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   " (4) Természetes személy valamely faji [eredetére] csoporthoz tartozására, nemzeti, nemzetiségi, etnikai hovatartozására, anyanyelvére, politikai véleményére vagy pártállására, vallásos vagy más meggyõzõdésére, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális életére, valamint büntetett elõéletére vonatkozó személyes adatot statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon és az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján lehet gyûjteni." "

   Indokolás: Lásd a T/1511/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Az Emberi jogi bizottság, valamint Kósáné dr. Kovács Magda, dr. Tabajdi Csaba, Kristyánné Aknai Erzsébet és Jakab Róbertné képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában az Stt. 10. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  10. /9. § Az Stt. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) A népmozgalmi események statisztikai felmérése céljából a KSH a következõ személyes adatokat gyûjti: név, lakcím, állampolgárság, [anyanyelv,] születési hely és idõ, nem, családi állapot, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkahely, gyermekek száma, a népmozgalmi eseménnyel összefüggõ egészségi állapot, az anyakönyvezés helye, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma, a népmozgalmi esemény és a kapcsolódó népmozgalmi események helye és ideje."

   Indokolás: Lásd a T/1511/10. valamint a T/1511/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A T/1511/8. számú módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

   A T/1511/10. számú módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

   Az Emberi jogi bizottság módosító javaslatáról - amely szó szerint megegyezik a T/1511/8. számú módosító javaslattal - csak az elõterjesztõ mondott véleményt, mivel a javaslat a bizottsági ülések után került benyújtásra.

  11. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Stt. 21. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

" Az Stt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

" (4) A KSH jogosult

a/ az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adatgyûjtést végzõ szervtõl az országos statisztikai adatgyûjtési programból rendelkezésre álló adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon, [ezen túlmenõen]

b/ a 25. §-ban felsorolt adatkezelõktõl a kötelezõ adatszolgáltatáson alapuló adatgyûjtéseihez, az adatgyûjtés céljának és idõtartamának megjelölésével [a hatósági, ellenõrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó, valamint a nyilvános, közhitelû és egyéb nyilvántartások vezetésével összefüggõ adatgyûjtést végzõ szervtõl] a rendelkezésre álló személyes és nem személyes adatokat egyedi azonosításra alkalmas módon statisztikai felhasználás céljából, [-] az adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartása mellett [- jogosult] átvenni. A KSH az adatszolgáltatókat a személyes adatok statisztikai célra történõ átvételérõl és felhasználásáról hivatalos lapjában elõzetesen tájékoztatja. Az adatátvétellel összefüggõ térítésre a (2) bekezdés irányadó." "

Indokolás: Lásd a T/1511/11. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 4.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke