T/1506/52.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
Bizottságának

Ifjúsági és sport
Bizottságának

Idegenforgalmi
Bizottságának

Környezetvédelmi
Bizottságának

Kulturális és sajtó
Bizottságának

Külügyi
Bizottságának

Mezõgazdasági
Bizottságának

Nemzetbiztonsági
Bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Számvevõszéki
Bizottságának

Területfejlesztési
Bizottságának

Társadalmi szervezetek
Bizottságának

kiegészítõ ajánlása
a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/1506. sz. törvényjavaslat
v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a T/1506/40. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Európai integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Számvevõszéki bizottsága, Területfejlesztési bizottsága, és a Társadalmi szervezetek bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/1506. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1506/36.,37., /41-43., /44-51. számú módosító, illetve kapcsolódó módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító jvaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

I. rész

 1. Hajdu László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/30. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott elõirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következõk:

  a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [3725,4] 3947,0 millió forint,

  b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés [1066,1] 1026,6 millió forint,

  c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után elõírt tartozása [2659,3] 2920,4 millió forint."

  Indokolás: Lásd a T/1506/36/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Hajdu László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/30. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott elõirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következõk:

 1. a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [3725,4] 3959,9 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés [1066,1] 1026,6 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után elõírt tartozása [2659,3] 2933,3 millió forint."

Indokolás: Lásd a T/1506/37/1. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. nem támogatja

- a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 1. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott elõirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következõk:

  a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [3725,4] 4075,1 millió forint,

  b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés 1066,1 millió forint,

  c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után elõírt tartozása [2659,3] 3048,6 millió forint."

  Indokolás: Lásd a T/1506/48. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Az Önkormányzati bizottság képviselõ a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 4. "(4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítõ támogatási elõirányzatokat saját számításaik, illetõleg az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján az õket ténylegesen megilletõnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen [116,2] 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza."

  Indokolás: Lásd a T/1506/49. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Hajdu László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/30. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl [.....] 241,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelõ kiegészítésbõl [.......] 14,0 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi."

  Indokolás: Lásd a T/1506/36/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Hajdu László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/30. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl [.....] 254,8 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelõ kiegészítésbõl [.......] 14 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi."

  Indokolás: Lásd a T/1506/37/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Oktatási biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Gimesi István képviselõ - kapcsolódva a T/1506/25. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 10. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 229,475 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik."

  Indokolás: Lásd a T/1506/42. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Dr. Gémesi György képviselõ - kapcsolódva a T/1506/24. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 12. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - .................. millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. Az a helyi önkormányzat, amely a beruházást 1997. december 10. napja elõtt kezdte meg és a céltámogatást a céltámogatási igénybejelentésben rögzített célra használta fel a kormány közleményben elfogadott összköltség mértékéig, mentesül a céltámogatás és az állami támogatásra vonatkozó kamatok visszafizetési kötelezettsége elõl.

  Indokolás: Lásd a T/1506/43. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
 14. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - .................. millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik.

  Az a helyi önkormányzat, amely a beruházást 1997. december 10. napja elõtt kezdte meg, és a céltámogatást a céltámogatási igénybejelentésben rögzített célra használta fel a kormány-közleményben elfogadott összköltség mértékéig, az 1997. december 10-éig terjedõ idõszakra vonatkozó mentesül - az Állami Számvevõszéknek a Költségvetési Törvény végrehajtásának ellenõrzésérõl szóló jelentésére figyelemmel megállapított - céltámogatás visszafizetési kötelezettség, valamint a kötelezõ lemondás elmaradása miatti elõirányzat-csökkentés alól. A mentesítés a kamatfizetési kötelezettségre is kiterjed.

  Indokolás: Lásd a T/1506/50. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Simon Miklós, Salamon László, Hegyi Gyula és Bognár László képviselõk - kapcsolódva a T/1506/3. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 22. -ának a következõ módosítását javasolja:
 16. "22. (1) Az egyházi intézményfenntartókat [összesen] az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. (5) bekezdése szerint a velük történõ elõzetes egyeztetés alapján ..... forint kiegészítõ támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím 13. alcím 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása elõirányzat-csoport, illetve ugyanezen alcím 2. elõirányzat-csoport 6. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése kiemelt elõirányzat terhére, illetve javára 1999. december hónapban."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1506/46/I/a. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. támogatja

  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Simon Miklós, Salamon László, Hegyi Gyula és Bognár László képviselõk - kapcsolódva a T/1506/3. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 22. -át a következõ (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 18. "(2) Az egyházakat összesen ..... forint járadék illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet 10. cím 3. alcím 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék elõirányzat-csoport terhére, illetve javára 1999. december hónapban az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. (2) bekezdése szerint."

  Indokolás: Lásd a T/1506/46/I/b. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. támogatja

  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Társadalmi szervezetek biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Vincze László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/34. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 23. (1) bekezdését az 1998. évi költségvetési törvény 6. (5) bekezdésével javasolja kiegészíteni:
 20. "23.  (1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. -ának (2)-(3), valamint (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:"

  "..............."

  "(5) Az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalására 900 millió forintot, a piacrajutási támogatások növelésére 600 millió forintot fordít az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére."

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1506/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Tállai András képviselõk - kapcsolódva a T/1506/30. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 23. -a (7) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 22. /Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete/

  "b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. -a alapján elõirányzata 45 600 millió forintra, d) az ÁPV Rt. mûködési költségei (23.  (1) d) pont) hivatkozása "(23.  (1) h) pont)"-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkezõ ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása elõirányzata [3355,4] 5177,7 millió forintra változik és a következõ "e) Piacra jutás támogatása" ponttal egészül ki, amelynek kiadási elõirányzata [3644,6] 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján "c) egyéb üzleti célú ingatlan-vásárlások (HM ingatlanok)" ponttal egészül ki, melynek kiadási elõirányzata 9000 millió forint, a II. Ráfordítások Összesen összege 89 100 millió forintra, a Kiadások összesen összege 132 350 millió forintra

  változik."

  Indokolás: Lásd a T/1506/41. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Vincze László képviselõ - kapcsolódva a T/1506/34. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 23. -a (7) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 24. /Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete/

  "b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. -a alapján elõirányzata 45 600 millió forintra, d) az ÁPV Rt. mûködési költségei (23.  (1) d) pont) hivatkozása "(23.  (1) h) pont)"-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkezõ ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása elõirányzata 3355,4 millió forintra, d) az agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalása elõirányzat 900 millió forintra változik és a következõ "e) Piacra jutás támogatása" ponttal egészül ki, amelynek kiadási elõirányzata [3644,6] 4244,6 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján "c) egyéb üzleti célú ingatlan-vásárlások (HM ingatlanok)" ponttal egészül ki, melynek kiadási elõirányzata 9000 millió forint, a II. Ráfordítások Összesen összege 89 100 millió forintra, a Kiadások összesen összege 132 350 millió forintra

  változik."

  Indokolás: Lásd a T/1506/45. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 25. -ának módosítását, valamint új c) ponttal történõ kiegészítését javasolja:
 26. /Az Országgyûlés/

  "b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelbõl származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,

  c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerzõdések alapján nyújtott visszatérítendõ támogatásból származó, az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás

  megfizetése alól mentesíti.

  Indokolás: Lásd a T/1506/47. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 27. Dr. Veres János és Keller László képviselõk - kapcsolódva a T/1506/28. számú módosító javaslathoz (a T/1506/40. sz. ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat új 26. -al történõ kiegészítését javasolja:
 28. Visszavonva a Költségvetési bizottság 1999. október 4-i ülésén.

  Indokolás: Lásd a T/1506/44. sz. módosító javaslat indokolását.

 29. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat új 26. -al történõ kiegészítését javasolja:

"26. A Magyar Állam

(1) a Magyar Államvasutak Részvénytársaság további

a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104306/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttmûködési Szerzõdés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttmûködési Szerzõdés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

hiteleket, összesen 35 844 millió forint,

(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követõen átvállalja.

(3) Az e törvény 26. -a tekintetében az Áht. 14. -ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(4) Az Országgyûlés kötelezi a Kormányt, hogy 2000. március 31-ig számoljon be az Országgyûlésnek a MÁV Rt. rekonstrukciós programjának helyzetérõl, az (1) bekezdésben érintett átvállalt hitelek felhasználásáról, a MÁV Rt. kibontakozási programjáról."

Indokolás: Lásd a T/1506/51. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

II. rész

A Költségvetési bizottság utólagos állásfoglalása a T/1506/40. számú ajánlás 20. pontjához: a bizottság támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 4.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.
Az Integrációs bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lányi Zsolt s.k.
a Honvédelmi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.
Az Ifjúsági bizottság elnöke

Dr. Katona Béla s.k.
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.
A Külügyi bizottság Elnöke

Farkas Sándor s.k.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.
Az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság Elnöke

Kósa Lajos s.k.
A Számvevõszéki bizottság elnöke

Balsay István s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke

Dr. Bognár László s.k.
a Társadalmi szervezetek bizottságának elnöke