T/1506/40.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Európai Integrációs Ügyek
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Honvédelmi
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Külügyi
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Nemzetbiztonsági
bizottságának

Oktatási és tudományos bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Számvevõszéki
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

Társadalmi szervezetek
bizottságának

a j á n l á s a
a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló T/1506. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai Integrációs Ügyek bizottsága (a továbbiakban: Európai integrációs bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezõgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Számvevõszéki bizottsága, Területfejlesztési bizottsága, és a Társadalmi szervezetek bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, T/1506. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1506/3-4., /23-35., /38., /39. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 8. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott elõirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következõk:

  a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége [3725,4] 4081,6 millió forint,

  b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés [1066,1] 1026,6 millió forint,

  c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után elõírt tartozása [2659,3] 3055,0 millió forint. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 3. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 8. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 4. "(4) Az Országgyûlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítõ támogatási elõirányzatokat saját számításaik, illetõleg az Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján az õket ténylegesen megilletõnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen [116,2] 461,0 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza."

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 5. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 8. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl [.....] 376,5 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelõ kiegészítésbõl [.......] 14,0 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi."

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 7. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 8. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 469,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint [a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8] 204,9 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg [................] 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - [..........] 956,3 millió forint céltámogatási és [......] 123,8 millió forint címzett támogatási elõirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítõ Keret elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 9. Herényi Károly képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 10. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 449,4 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/23. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Idegenforgalmi biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. nem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért.

 11. Balla György képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 12. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 309,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/24. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Básthy Tamás képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 455,778 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl [.............] 110,4 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg [................] 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - [..........] 956,3 millió forint céltámogatási és [......] 123,8 millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/25. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 15. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 16. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 455,778 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl [.............] 110,4 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg [................] 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - [..........] 948,4 millió forint céltámogatási és [......] 123,8 millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/38. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Hadházy Sándor képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 18. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 456,198 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/26. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Idegenforgalmi biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 19. Hadházy Sándor képviselõ a törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 20. "(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. -ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. -ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - [..................] 462,773 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítõ Keretbõl ............. millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá 185,8 millió forint összegû központosított támogatás visszafizetése terheli, ebbõl az Állami Számvevõszék által megállapított jogtalanul igénybevett összeg ................ millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján - a kötelezõ lemondások elmaradása miatt - .......... millió forint céltámogatási és ...... millió forint címzett támogatási elõirányzat visszavonásáról, illetve csökkentésérõl a belügyminiszter rendelkezik. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/27. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Idegenforgalmi biz. támogatja

  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 21. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 8. (8) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 22. "(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidõre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok elõzõ évrõl származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, [az érintett önkormányzat tartozását a következõ hónaptól kezdõdõen az esedékes finanszírozás nettósított összegébõl - a tartozás erejéig - levonja] az Áht. 64. (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megilletõ követelés érvényesítésérõl. "

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 23. Keller László képviselõ a törvényjavaslat 16. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 24. "[(2)Az Országgyûlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén elõirányzott 6000 millió forint összegû befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.]

  Indokolás: Lásd a T/1506/33. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Számvevõszéki biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. Dr. Csapody Miklós képviselõ a törvényjavaslat 22. -ának a következõ módosítását javasolja:
 26. "22. (1) Az egyházi intézményfenntartókat [összesen] az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. (5) bekezdése szerint a velük történõ elõzetes egyeztetés alapján ..... forint kiegészítõ támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím 13. alcím 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása elõirányzat-csoport, illetve ugyanezen alcím 2. elõirányzat-csoport 6. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése kiemelt elõirányzat terhére, illetve javára 1999. december hónapban. "

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1506/3. sz. módosító javaslatok indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 27. Dr. Csapody Miklós képviselõ a törvényjavaslat 22. -át a következõ (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
 28. "(2) Az egyházakat ..... forint járadék illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet 10. cím 3. alcím 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék elõirányzat-csoport terhére, illetve javára 1999. december hónapban az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. (2) bekezdése szerint."

  Indokolás: Lásd a T/1506/4. sz. módosító javaslatok indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - a Gazdasági biz. nem támogatja

  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 29. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 22. -ának a következõ módosítását javasolja:
 30. "22.  Az egyházi intézményfenntartókat összesen [.....] 995,2 millió forint kiegészítõ támogatás illeti meg[, illetve beszámítás terheli] a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím 13. alcím 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása elõirányzat-csoport[, illetve ugyanezen alcím 2. elõirányzat-csoport 6. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése kiemelt elõirányzat] terhére, [illetve javára] 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítõ támogatás arányában történik."

  Indokolás: Lásd a T/1506/31. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Kulturális biz. támogatja

  - az Oktatási biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 31. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 23. (1) bekezdésében az 1999. évi költségvetési törvény 6. -ának a következõ módosítását javasolja:
 32. "(1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. -ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a következõ (13) és (14) bekezdésekkel egészül ki:

  "(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítésébõl származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.

  (3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelybõl 3644,6  millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeirõl az 50.  (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedõen a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelõs miniszter 1999. [február 28] december 15-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV. Rt. 3644,6 millió forint támogatást nyújt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak."

  "13) Az ÁPV Rt. a 11. számú melléklet II. 3. c) Egyéb célú eszközvásárlások elõirányzat terhére a Magyar Televízió Rt. ingatlanainak részletfizetéssel történõ megvásárlására - a Kormány elõzetes jóváhagyásával - 6000 millió forintot fordíthat.

  (14) A 11. számú melléklet II. 3. d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévõ részvénycsomagjának kivásárlása zártkörû értékesítés keretében a vásárlást megelõzõ egy hónap átlagos tõzsdei árfolyamán elõirányzat terhére megvásárolt részvénycsomagot, kiegészítve az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévõ Richter Gedeon Rt. részesedéssel a privatizációs tartalékba kell helyezni, ezek késõbbi értékesítési bevételét a privatizációs tartalékban meghatározott célokra lehet felhasználni.""

  Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett javaslattal.

  Indokolás: Lásd a T/1506/29/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Kulturális biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 33. Keller László képviselõ a törvényjavaslat 23. (1) bekezdésében az 1999. évi költségvetési törvény 6. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 34. /A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. -ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  "(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. [Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítésébõl származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.]"

  Indokolás: Lásd a T/1506/32. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - a Gazdasági biz.nem támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 35. Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc, valamint Tállai András képviselõk a törvényjavaslat 23. (1) bekezdésében az 1999. évi költségvetési törvény 6. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 36. /A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. -ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

  "(3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelybõl [3644,6] 1.822,3 millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeirõl az 50.  (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedõen a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelõs miniszter 1999. február 28-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV. Rt. [3644,6] 1.822,3 millió forint támogatást nyújt a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak."

  Indokolás: Lásd a T/1506/34. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 37. Lenártek András, Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc, valamint Tállai András képviselõk a törvényjavaslat 23. (3) bekezdésében az 1999. évi költségvetési törvény 47. (2) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolják:
 38. /Az 1999. évi költségvetési törvény 47. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy

  a) a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. elõirányzat-csoport, 1. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai kiemelt elõirányzat 1998. évben fel nem használt elõirányzat maradványból legfeljebb 5647,6 millió forintot [elõirányzat-maradványt] a 11. cím, 1. Piacra-jutási támogatás alcím javára,"

  /átcsoportosítson, illetve/

  Indokolás: Lásd a T/1506/35. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - a Mezõgazdasági biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - a Területfejlesztési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 39. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 23. -át a következõ (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 40. "(4) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése elõirányzat-csoport kiadási és támogatási elõirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) elõirányzat-csoport kiadási és támogatási elõirányzata 1870,0 millió forintra változik."

  Indokolás: Lásd a T/1506/39. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 41. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 23. (7) bekezdés b) pontjában az 1999. évi költségvetési törvény 11. sz. melléklet II. részének a következõ módosítását javasolja:
 42. /Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete/

  "b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. -a alapján [elõirányzata 45 600 millió forintra,] a) pontjának elnevezése "a hozzárendelt vagyon értékesítése, elõkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülõ kiadások, díjak, költségek [23. (1) a), d) és f) pontok]"-ra módosul, d) az ÁPV Rt. mûködési költségei [23.  (1) d) pont] hivatkozása "[23.  (1) h) pont]"-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkezõ ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása elõirányzata 3355,4 millió forintra változik és a következõ "e) Piacra jutás támogatása" ponttal egészül ki, amelynek kiadási elõirányzata 3644,6 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján elõirányzata összesen 42 500 millió forintra változik, "c) egyéb [üzleti] célú [ingatlan-] eszközvásárlások (HM [ingatlanok] MTV)" ponttal egészül ki, melynek kiadási elõirányzata [9000] 16 000 millió forint, valamint "d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévõ részvénycsomagjának kivásárlása zártkörû értékesítés keretében a vásárlást megelõzõ egy hónap átlagos tõzsdei árfolyamán" ponttal egészül ki, melynek kiadási elõirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése "A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben"-re, kiadási elõirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege [89 100] 93 100 millió forintra, a Kiadások összesen összege [132 350] 136 350 millió forintra"

  /változik./

  Indokolás: Lásd a T/1506/29/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 43. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 23. -át a következõ új (7) bekezdéssel, az 1999. évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletével javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre változik):
 44. "(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet "Kiegészítõ szabályok" rész 1. k) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  k) A szakképzésben résztvevõ tanulók után - a fogyatékos gyermekek kivételével - 1999. augusztus 31-éig csak akkor igényelhetõ normatív hozzájárulás, ha a tanuló a közoktatási törvény rendelkezései szerint az elsõ szakképesítés megszerzésére készül fel. E rendelkezések alkalmazásánál figyelembe kell venni a közoktatási törvény 124. -ának (10) bekezdésében meghatározottakat is. 1999. szeptember 1-jétõl a normatív hozzájárulás akkor is igényelhetõ, ha a tanuló a második szakképesítés megszerzésére készül fel, feltéve, hogy megfelel a közoktatási törvénynek az ettõl az idõponttól kezdõdõen hatályos 121. (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltaknak."

  Megjegyzés: Jogtechnikai szempontokra figyelemmel a módosító javaslatot az alábbi zárójeles ismertetõ szöveggel javasoljuk szerkeszteni: /Közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokkal összefüggõ kiegészítõ és értelmezõ szabályok/

  Indokolás: Lásd a T/1506/30/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Gazdasági biz. támogatja

  - az Oktatási biz. támogatja

  - az Önkormányzati biz. támogatja

  - a Számvevõszéki biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 45. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslatot a következõ 26. -sal javasolja kiegészíteni:

"26. A Magyar Állam

(1) a Magyar Államvasutak Részvénytársaság továbbá

a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttmûködési Szerzõdés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttmûködési Szerzõdés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerzõdés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegû,

hiteleket, összesen 35 844 millió forint,

(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követõen átvállalja.

(3) Az e törvény 26. -a tekintetében az Áht. 14. -ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1506/28. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja

- a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. október 15.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Szájer József s.k.
az Integrációs bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Latorcai János s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke

Lányi Zsolt s.k.
a Honvédelmi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.
az Ifjúsági bizottság elnöke

Dr. Katona Béla s.k.
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Sasvári Szilárd s.k.
a Kulturális bizottság elnöke

Dr. Szent-Iványi István s.k.
a Külügyi bizottság elnöke

Farkas Sándor s.k.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Keleti György s.k.
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.
az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Kósa Lajos s.k.
a Számvevõszéki bizottság elnöke

Balsay István s.k.
a Területfejlesztési bizottság elnöke

Dr. Bognár László s.k.
a Társadalmi szervezetek bizottságának elnöke