T/1502/15.

Az Országgyûlés

Társadalmi Szervezetek
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Kulturális és sajtó bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény módosítására beadott T/1502. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1502/13. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Társadalmi Szervezetek bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) valamint a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága) megvitatta a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: Tir. tv.) módosítására beadott, T/1502. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1502/14. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Halász János képviselõ a T/1502/9. sz. módosító javaslatát (T/1502/13. ajánlás 8. pontja) visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

    1. Halász János képviselõ - kapcsolódva T/1502/10. sz. módosító javaslatához (a T/1502/13. sz. ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 6. -át - amely a Tir. tv. 18. (3) bekezdését érinti - új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(3) A Tir. tv. 18. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"A pályázatokat az Országgyûlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága bírálja el. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos szervezési (a döntés elõkészítéssel, nyilvántartással, a pályázók tájékoztatásával összefüggõ) feladatokat a KVI látja el.""

Indokolás: Lásd a T/1502/14. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- a Költségvetési biz. támogatja.

- a Kulturális biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 24.

Dr. Bognár László s.k.,
Társadalmi Szervezetek
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
Kulturális és sajtó
bizottságának elnöke