T/1502/13. szám

Az Országgyûlés

Társadalmi Szervezetek
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

a j á n l á s a

a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény módosítására beadott T/1502. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Társadalmi Szervezetek bizottsága - elsõ helyen kijelölt bizottságként, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) valamint a Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban: Kulturális bizottsága) megvitatta a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: Tir. tv.) módosítására beadott, T/1502. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1502/5-12. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában a Tir. tv. 1. -ának a következõ módosítását javasolja:
  2. /1. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: Tir. tv.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "1. A törvény rendelkezéseit alkalmazni kell az állami tulajdonban lévõ arra az ingatlanra, amelynek a (vagyon)kezelõi joga a társadalmi szervezetek kezelõi jogának megszüntetésérõl szóló [- többször] módosított [-] 1990. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. (3) bekezdése alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI) illeti meg, kivéve e vagyoni körbõl a pártok által a Tv. 2. -a alapján használt ingatlanokat."

   Indokolás: Lásd a T/1502/11/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Kulturális biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  3. Dr. Sándor László, Schalkhammer Antal, Paszternák László és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésében a Tir. tv. 2. (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  4. /(4) A Tir. tv. 2. -a a következõ (5) - (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) - (6) bekezdések számozása (7) - (8) bekezdésre változik:/

   "(6) A használó igénye akkor indokolt mértékû, ha az igényelt ingatlant kizárólag saját mûködési céljára használja. Az indokolt mérték meghatározásánál a bérbeadással, vagy más módon egy éven túl, folyamatosan és az ingatlan 50 %-át meghaladó mértékben hasznosított, illetõleg használaton kívül álló ingatlan nem vehetõ figyelembe, kivéve ha a bérbeadás vagy hasznosítás saját vagy üzemeltetõ szervezeten keresztül valósul meg, és bevételei a jogosult mûködési céljainak megvalósítását, és az ingatlan állagfenntartását szolgálják."

   Indokolás: Lásd a T/1502/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Hegyi Gyula képviselõ a törvényjavaslat 2. (4) bekezdésében a Tir. tv. 2. (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. /(4) A Tir. tv. 2. -a a következõ (5) - (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) - (6) bekezdések számozása (7) - (8) bekezdésre változik:/

   "(6) A használó igénye akkor indokolt mértékû, ha az igényelt ingatlant kizárólag saját mûködési céljára használja. Az indokolt mérték meghatározásánál a bérbeadással, vagy más módon egy éven túl, folyamatosan és az ingatlan 50 %-át meghaladó mértékben hasznosított, illetõleg használaton kívül álló ingatlan nem vehetõ figyelembe kivéve, ha a bérbeadás vagy hasznosítás saját vagy üzemeltetõ szervezeten keresztül valósul meg, és bevételei az ingatlan állagfenntartását és korszerûsítését szolgálják."

   Indokolás: Lásd a T/1502/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Sándor László, Schalkhammer Antal, Paszternák László és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 7. -ában a Tir. tv. 22. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  8. /7. A Tir. tv. 22. -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre módosul:/

   "(2) Az 1990. március 2-a elõtt a Szakszervezetek Országos Tanácsa és az ahhoz tartozó ágazati-szakmai szakszervezetek kezelésében volt állami tulajdonú ingatlanok - a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz került ingatlanok kivételével - az e törvény, továbbá a Szit. tv. együttes alkalmazásával meghozott döntések alapján kerülnek tulajdonba. A szakszervezeti vagyon megosztására vonatkozó rendelkezések ezen ingatlanok tekintetében is megfelelõen irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1502/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Sándor László, Schalkhammer Antal, Paszternák László és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 8. (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  10. "8. (1) Az a használó, akinek a Tir. tv. e törvény 2. -ával módosított 2. -a tulajdonszerzési igényt biztosít, ezt az igényét a (7) bekezdés szerinti KVI tájékoztató második alkalommal történõ meghirdetésétõl számított [30] 60 napon belül írásban jelentheti be a KVI-hez, a hivatkozott KVI tájékoztatóban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok egyidejû csatolásával.

   (2) Az a használó, akinek a korábbi jogszerû igénye már kielégítésre került, a mûködési céljaira használt ingatlan tulajdonjogának megszerzésére a (7) bekezdés szerinti KVI tájékoztató második alkalommal történõ meghirdetésétõl számított [30] 60 napon belül írásban kiegészítõ igényt nyújthat be a KVI-hez az alapszabály vagy alapító okirat, illetõleg a hivatkozott KVI tájékoztatóban meghatározott dokumentumok, nyilatkozatok egyidejû csatolásával, de a korábban már benyújtott okiratok csatolása nélkül."

   Indokolás: Lásd a T/1502/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Sándor László, Schalkhammer Antal, Paszternák László és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 8. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolják:
  12. "(5) [A KVI a tulajdonba adásra vonatkozó szerzõdési ajánlatot az (1)-(2) bekezdésben foglalt határidõ lejártát követõ 2 hónapon belül megküldi a használónak. Ez a határidõ a hiánypótlás teljesítésének idejével értelemszerûen meghosszabbodik.] A KVI a tulajdon megszerzésére vonatkozó igényrõl az (1)-(2) bekezdésben foglalt határidõ lejártát követõ 2 hónapon belül dönteni és az igénylõt a döntésrõl értesíteni köteles. Ez a határidõ a hiánypótlás teljesítésének idejével értelemszerûen meghosszabbodik. A tulajdonba-adásról szóló értesítéssel egyidejûleg a szerzõdést is köteles a KVI megküldeni. Elutasítás esetén a döntést indokolnia kell."

   Indokolás: Lásd a T/1502/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - a Kulturális biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Halász János képviselõ a törvényjavaslat 11. (4) bekezdését kiegészíteni javasolja:
  14. /(4) A Tir. tv. 18. (1) bekezdés szerint benyújtott pályázatokat a (2) bekezdés szerint benyújtott pályázatokkal együtt kell elbírálni./

   "A Tir. tv. 18. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "A pályázatokat az Országgyûlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága bírálja el.""

   Megjegyzés: A Tir. tv. 18. -át a törvényjavaslat 6. -a módosítja, ezért ezt a módosító javaslatot célszerû lenne a 6. (3) bekezdéseként beiktatni.

   Indokolás: Lásd a T/1502/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Kulturális biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Halász János képviselõ a törvényjavaslat 11. -át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  16. "(5) A pályázati elbírálás során azonos feltételek esetén elõnyben kell részesíteni az egészségügyi és szociális közfeladatokat is ellátó civil szervezeteket."

   Indokolás: Lásd a T/1502/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 14. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  18. "14. (1) E törvény a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit mindazon ingatlan esetében alkalmazni kell, amelyre vonatkozóan a tulajdonszerzés még nem történt meg."

   Indokolás: Lásd a T/1502/11/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - a Kulturális biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  19. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 14. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  20. "(2) Amennyiben e törvény hatálybalépésekor a Tir. tv. hatálya alá tartozó ingatlanra vonatkozóan az igénylõk között per van folyamatban, az igényelt ingatlant a függõ jogi helyzet jogerõs rendezését követõen lehet tulajdonba adni."

   Indokolás: Lásd a T/1502/11/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Kulturális biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 14. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Tv. 1. (2) bekezdése, a Tir. tv. 5. (1) bekezdés "2. -ban említett szervezet (a továbbiakban együtt:" szövegrésze és a használó kifejezést követõ zárójel, valamint a Tir. tv. 25. (1) bekezdése."

Indokolás: Lásd a T/1502/11/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Társadalmi Szervezetek biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Kulturális biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 4.

Dr. Bognár László s.k.,
Társadalmi Szervezetek
bizottságának elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi bizottságának elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
Költségvetési és pénzügyi
bizottságának elnöke

Sasvári Szilárd s.k.,
Kulturális és sajtó
bizottságának elnöke