T/1501/406.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

m á s o d i k a j á n l á s a

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslat

z á r ó vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1501/405. számú egységes javaslattal, új változat a T/1501/401. számú egységes javaslat helyett)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, T/1501/405. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá a T/1501/403. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

    1. Burány Sándor képviselõ az egységes javaslat 20. §-ában a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 3. §-ának (2) bekezdését új h/ ponttal kiegészíteni javasolja:

/A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Jövedéki termékek:

a) az ásványolaj,

b) az alkoholtermék,

c) a sör,

d) a bor,

e) a pezsgõ,

f) a köztes alkoholtermék,

g) a dohánygyártmány

h/ a zárt rendszerben elõállított és felhasznált, nem szabadforgalmú növényolaj hajtóanyag (biodízel)."

Indokolás: Lásd a T/1501/403. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 9.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke