T/1501/399. számú
Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
T/1501. sz. törvényjavaslathoz

(együtt kezelendõ a T/1501/294. sz. ajánlással)

 

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezõgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megtárgyalta "az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról" szóló T/1501. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott, alábbiakban felsorolt módosító javaslatokat: T/1501/282., /287., /295., /296., /297., /298., /300., /301., /302., /303., /304., /305., /306., /307., /308., /309., /310., /311., /312., /313., /314., /315., /316., /317., /318., /319., /320., /321., /322., /323., /324., /325., /326., /327., /328., /329., /330., /331., /332., /333., /334., /335., /336., /337., /338., /339., /340., /343., /344., /345., /346., /347., /348., /349., /350., /351., /352., /353., /354., /355., /356., /357., /358., /359., /360., /361., /362., /363., /364., /365., /366., /367., /368., /369., /370., /371., /372., /373., /374., /375., /376., /377., /378., /379., /380., /381., /382., /383., /384., /385., /386., /387., /388., /389., /390., /391., /392., /393., /394., /395., /396., /397., /398

Visszavont módosító javaslatok: Font Sándor képviselõ T/1501/29. számú javaslata (T/1501/294. sz. ajánlás 233. pont)., Kósáné dr. Kovács Magdolna képviselõ a T/1501/64 és T/1501/66. számú javaslatai (T/1501/294. sz. ajánlás 208., 212., 213., 222., 223. pont), dr. Katona Béla képviselõ a T/1501/341. és T/1501/342. számú javaslatai, dr. Veres János képviselõ a T/1501/361. számú javaslata

Helyettesített módosító javaslatok: dr. Lotz Károly képviselõ a T/1501/151. számú módosító javaslatát (T/1501/294. sz. ajánlás 36. pont) új változatban - T/1501/378. számon - nyújtotta be.

T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a T/1501/235. számon benyújtott módosító javaslatukat (T/1501/294. sz. ajánlás 185. pont) új változatban - T/1501/295. számon - terjesztették be.

Font Sándor képviselõ a T/1501/207. számú módosító javaslatát (T/1501/294. sz. ajánlás 317. pont) visszavonta, de azt dr. Szabó Attila képviselõ saját javaslataként változatlanul fenntartja.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betûvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 94. § (3) bekezdése alapján, ha a törvényjavaslat jogszabály módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a jogszabály módosításával nem érintett részeire, kivéve ha ez a szabályszerû módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fûzött megjegyzés tartalmazza.

I rész

1/ 1. Dr. Orosz Sándor képviselõ kapcsolódva Bauer Tamás, Béki Gabriella, Kovács Kálmán, Kuncze Gábor, dr. Lotz Károly, Szalay Gábor, Tardos Márton és dr. Wekler Ferenc képviselõk T/1501/ 48. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 1. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új elsõ rész felvételével:

"ELSÕ RÉSZ

Az adórendszer fejlesztésének fõ irányai

1. § Az Országgyûlés az adórendszer fejlesztésének fõ irányait a következõ években az alábbiak szerint jelöli meg:

a) Az adórendszer egészét tekintve az adóterhelés az államháztartási kiadások növekedésének mérséklésével összhangban fokozatosan csökkenjen.

b) A személyi jövedelemadó-terhelés a kulcsok változatlanul hagyása mellett, de a sávok inflációnál gyorsabb csúsztatásával évrõl-évre fokozatosan csökkenjen. Vissza kell állítani a legalacsonyabb jövedelemsávban alkalmazott adókulccsal azonos mértékû adójóváírást, hogy csökkenjen az alacsony jövedelmek adója, illetve az alacsony jövedelmûek foglalkoztatásának terhelése.

c) Adókedvezményekkel indokolt ösztönözni a jövedelmek felhalmozási célú felhasználását. A fogyasztásra elköltött jövedelmek adókedvezményeit néhány év alatt, elõre meghirdetve fokozatosan kell megszüntetni, egyidejûleg az átlagos adóterhelés csökkenésével.

d) Adókedvezményekkel indokolt támogatni, hogy az üzletrésztulajdonosok és a szövetkezetek az üzletrész-probléma kezelését érdekeiknek megfelelõen megoldhassák.

e) A gyermekek utáni adókedvezményt a családi pótlék azonos összegû emelésével kell felváltani, a gyermekvállalás támogatását ki kell venni az adórendszerbõl.

f) Az alacsony jövedelmûek egyenes adóterhelésének megszüntetése lehetõséget nyújthat az áfa két kulcsa közötti különbség fokozatos csökkentésére.

g) A társasági adóból nyújtott beruházási kedvezményeket a vállalkozások számára nagyságkategóriától függetlenül hozzáférhetõvé kell tenni.

h) A központi adók csökkentésével kell teret nyitni a helyi adók növelésének azzal, hogy az átlagos illetve az átlagosnál jobb helyzetû önkormányzatok kiadásaikat saját adóbevételükbõl fedezhessék.

i) Az egészségbiztosítási járulékot fokozatosan csökkenteni kell abban a mértékben, ahogy csökken az egészségbiztosítási alapból illetve az egészségbiztosító alapok (pénztárak) által finanszírozott egészségügyi kiadások összege. A tb-járulék alóli törvényi mentességeket fokozatosan meg kell szüntetni, illetve a biztosító és a biztosított közötti megállapodás tárgyává válhatnak."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a további részek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

3/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 3. §-ban az áfa tv. 13. § (1) bekezdés új 23. pontja módosítását javasolja:

"3. § Az áfa tv. 13.§-ának (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"23. folyamatos teljesítés: a tevékenység jellegébõl fakadó, illetõleg a felek közötti szerzõdésben rögzített állandó rendelkezésre állás, amelyben a termék tényleges beszerzése vagy a szolgáltatás tényleges igénybevétele kifejezetten az igénybevevõ döntésétõl függ (így különösen a dolog módjára hasznosítható természeti erõk értékesítése, a közüzemi szolgáltatások, a bérbeadás, az átalánydíjas szerzõdésen alapuló tevékenységek, az újság, folyóirat elõfizetéses értékesítése)." "

Indokolás: Lásd a T/1501/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

21/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 238. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 21. pontja), a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha/

"c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának

- legalább 20%-a a 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból, vagy

- legalább 40%-a [a 29.§-ban vagy ]az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból, vagy

- legalább 30 %-a a 29. §-ban és az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból

származik." "

Indokolás: Lásd a T/1501/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén egyetértett, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

24/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésben az áfa tv. 48. § új (5) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét, illetve a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beszerzés, a termékimport, és a 40. § (2) bekezdése szerint adófizetésre kötelezett személy esetében az adó összegét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg, és azt követelés mérséklése útján sem egyenlítette ki. E bekezdés alkalmazásában az ellenérték megfizetettnek tekintendõ, ha abból kizárólag szerzõdésben elõre kikötött teljesítési garancia miatt történt visszatartás. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/ 2. (13.§ (2) áfa tv.48.§új(6)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

24/ 2. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésben az áfa tv. 48. § új (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) Átalakulás esetén a jogelõd megszûnéshez kapcsolódó adóbevallásában szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód - több jogutód esetén a felek külön megállapodásban kijelölt jogutód - a (3) bekezdés a) pontja szerint [- ]fizetendõ adót csökkentõ tételként veheti figyelembe."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24/ 1. (13.§ (2) áfa tv.48.§új(5)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

27/ 1. T. Asztalos Ildikó képviselõ kapcsolódva Tállai András képviselõ T/1501/ 243. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 28. pontja), a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésben az áfa tv. 65. § új (4) bekezdése módosítását javasolja:

"16. § (1) Az áfa tv. 65.§-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E fejezet rendelkezéseit arra a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kell alkalmazni, melyet az adóalany az utas részére saját nevében - az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló kormányrendeletben meghatározott utazási csomagként - teljesít, és amelyhez más adóalany által értékesített terméket és nyújtott szolgáltatást használ fel, hasznosít.

(4) E fejezet alkalmazásában teljesítési idõpont [a részvételre jogosító útiokmányok átadásának] az utazás utolsó napja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

28/ 1. T. Asztalos Ildikó képviselõ kapcsolódva Tállai András képviselõ T/1501/ 243. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 28. pontja), a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésben az áfa tv. 66. § új (5) bekezdése módosítását javasolja:

"(3) Az áfa tv. 66.§-a a következõ (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Az idegenforgalmi tevékenységet folytató adóalany számlázási kötelezettségének olyan módot tesz eleget, hogy e fejezet rendelkezései szerint teljesített szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott számlában, egyszerûsített számlában, számlát helyettesítõ okmányban [nem tüntethet fel áthárított adót, felszámított adómértéket és a 44.§ (2) bekezdése szerinti százalékértéket] csak a kalkulált árrésre esõ számított és áthárított adó összegét köteles feltüntetni. Utólag a tényleges árrés alapján számított adóról a 45. § szerinti helyesbítõ számlát csak abban az esetben köteles kiállítani, ha azt az utas utólag kéri és az utas adóalany.

(6) Önálló pozíciószámon kell nyilvántartani azokat a szervezett utakat, amelyek azonos településre (településekre) irányulnak, azonos tartalmú és színvonalú szolgáltatásokat kínálnak függetlenül attól, hogy az azonos pozíciószámon belül eltérõ idõpontokban eltérõ részvételi díj mellett több utazási turnus is indítható." "

Indokolás: Lásd a T/1501/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

28/ 2. T. Asztalos Ildikó képviselõ kapcsolódva Tállai András képviselõ T/1501/ 243. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 28. pontja), a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésben az áfa tv. 66. § új (6) bekezdése módosítását javasolja:

"(3) Az áfa tv. 66.§-a a következõ (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Az idegenforgalmi tevékenységet folytató adóalany számlázási kötelezettségének olyan módot tesz eleget, hogy e fejezet rendelkezései szerint teljesített szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott számlában, egyszerûsített számlában, számlát helyettesítõ okmányban nem tüntethet fel áthárított adót, felszámított adómértéket és a 44.§ (2) bekezdése szerinti százalékértéket.

(6) Önálló pozíciószámon kell nyilvántartani azokat a szervezett utakat, amelyek azonos [településre (településekre) irányulnak, azonos tartalmú és színvonalú szolgáltatásokat kínálnak függetlenül attól, hogy az azonos pozíciószámon belül eltérõ idõpontokban eltérõ részvételi díj mellett több utazási turnus is indítható] szálláskapacitást vagy azonos közlekedési szolgáltatást tartalmaznak és az utazások egy naptári éven belül történnek. Azonos a szálláskapacitás akkor, ha az utazás azonos célországba irányul és azonos üdülõterületen vesz igénybe kereskedelmi szálláshelyeket azonos szolgáltatótól, de ezen szálláshelyek fekvésben, színvonalban, árban különbözhetnek. Azonos a közlekedési szolgáltatás akkor, ha az utazás kiinduló és célállomása azonos, független a közlekedési eszköz fajtájától." "

Indokolás: Lásd a T/1501/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

37/ 1. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. pont új j) alpontja módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja új j) alponttal egészül ki:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-nél kisebb szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása [naptári] az 54/B. § (3) bekezdése szerinti gazdasági évenként, háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Megjegyzés: Új változat a T/1501/151. számú módosító javaslat helyett.

Indokolás: Lásd a T/1501/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

37/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 176. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 37. pontja), Glattfelder Béla és Zsikla Gyõzõ képviselõk T/1501/ 181. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 77. és 78. pontjai), a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. pont új j) alpontja módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja új j) alponttal egészül ki:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-[nél kisebb]t meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása[ naptári évenként,] az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott gazdasági évenként, a természetes személy háztartásában élõ nagykorú családtagonként 250 liter, de háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 79/ 3. (44.§ Jöt.54/D.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

48/ 1. Balla György képviselõ kapcsolódva Márton Attila képviselõ T/1501/ 218. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 46. pontja), a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése a) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:

a) a 2710 00 26, a 2710 00 27, 2710 00 29 vámtarifaszámú ólmozatlan benzinekre, továbbá [és] a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzin[ek]re, ha annak kéntartalma 50 ppm-nél kisebb és összaromástartalma nem haladja meg a 35 % értéket, 93,00 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50/ 1. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetértett, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén nem értett egyet.

50/ 1. Balla György képviselõ kapcsolódva Márton Attila képviselõ T/1501/ 218. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 46. pontja), a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése b) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre, továbbá a 2710 00 32 vámtarifaszámú ólmozatlan benzinre, ha annak kéntartalma 50 ppm-nél nagyobb vagy összaromástartalma meghaladja a 35 % értéket, 100,50 Ft/liter, " "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48/ 1. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetértett, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Környezetvédelmi bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén nem értett egyet.

60/ 1. Dr. Dán János képviselõ kapcsolódva dr. Lotz Károly képviselõ T/1501/ 149. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 48. és 50. pontjai), a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése l) pont módosítását javasolja:

"36. § ¨1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

l) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 100,50 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolajként, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén - kivéve a zárt rendszerben elõállított és felhasznált, nem szabadforgalmú növényolaj motor-hajtóanyagot (biodízelt) - 80,20 Ft/liter, a közúti jármûvek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén 43,00 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 22,00 Ft/nm3." "

Indokolás: Lásd a T/1501/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

62/ 1. Balla György képviselõ kapcsolódva Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk T/1501/ 36. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 62. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 38. § felvételével:

"38. § A Jöt. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

39. § (1) A gázolaj adójának visszaigénylésére az a közutakat közvetlenül igénybe nem vevõ gázolaj felhasználó jogosult, aki a 2710 00 66 01 vámtarifaszám alatti gázolajat a Központi Statisztikai Hivatalnak a Szolgáltatások Jegyzékében (a továbbiakban: SZJ) 60,11 számon jelölt vasúti szállítási tevékenységéhez, illetve a magyar hajólajstromban vagy hajójegyzékben nyilvántartott, áru- vagy személyszállítást végzõ hajón (ide értve a kompot is) az SZJ 61,20 belvízi szállítási tevékenységéhez üzemanyagként használ fel.

(2) A 2710 00 66 02, 2710 00 67 02 vámtarifaszám alatti tüzelõolaj adójának visszaigénylésére az a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmény, továbbá az Áht. alapján kincstári finanszírozási körbe tartozó gazdálkodó szerv jogosult, amely a tüzelõolaj felhasználását és adóvisszaigénylési szándékát a 38. § (1) bekezdése szerinti tartalommal a vámhatóságnak elõzetesen bejelentette, és a tüzelõolajat adóraktárból szállították ki.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti visszaigénylés csak a ténylegesen felhasznált mennyiség után vehetõ igénybe."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

66/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 204. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 66. pontja), a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésben a Jöt. 43. § (3) bekezdése módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat [adója hektoliterfokonként 1290 forint], a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka) adója hektoliterfokonként [1232] 1250 forint[ (a továbbiakban borpárlat és gyümölcspálinka együtt: pálinka)]." "

Indokolás: Lásd a T/1501/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

67/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 205. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 67. pontja), a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdésben a Jöt. 43. § (4) bekezdése módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig [550] 540 forint, 50 hektoliterfok felett [1290] 1250 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

72/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Zsikla Gyõzõ, dr. Kerényi János és Font Sándor képviselõk T/1501/ 20. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 71. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/B. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az adó mértéke[ literenként 10]

a) a szõlõborra literenként 5 forint,

b) az egyéb borra literenként 20 forint."

Indokolás: Lásd a T/1501/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

73/ 1. Farkas Imre, Göndör István és Herczog Edit képviselõk kapcsolódva Farkas Imre és Göndör István képviselõk T/1501/ 92. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 73. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/B. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) Adómentes a természetes személy által elõállított saját fogyasztásra szánt bor, a természetes személy háztartásában élõ nagykorú családtagonként, gazdasági évenként [250] 50Hl-ig 500 liter, de háztartásonként legfeljebb [1000] 2000 liter mennyiségig. Gazdasági év alatt e fejezet alkalmazásában a tárgyévet megelõzõ év december 1-jétõl tárgyév november 30-áig terjedõ egy éves idõszakot kell érteni. A bekezdésben meghatározott értékek igazodnak a 43. §-ban meghatározott kedvezményzett bérfõzés mértékéhez."

Indokolás: Lásd a T/1501/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

77/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva a Mezõgazdasági bizottság T/1501/ 286. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 75. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) A szõlõtermelõ a bejelentkezésében megadott adatok változását köteles a vámhatósághoz bejelenteni. Ha a bejelentkezéskor adott nyilatkozatától eltérõen a szõlõtermelõ az új termését részben vagy egészben szõlõbor elõállítására kívánja felhasználni, legkésõbb a tárgyév szeptember 30-áig egyszerûsített adóraktári vagy boradóraktári engedély iránti kérelmet kell a vámhatósághoz benyújtania, amellyel az adatváltozás bejelentését is teljesítettnek kell tekinteni. A vámhatóság a kérelem alapján az [egyszerûsített ]adóraktári engedélyt - amennyiben az annak megszerzéséhez elõírt feltételek fennállnak - a feldolgozás megkezdésének kérelemben jelzett napjáig visszamenõleges hatállyal adja ki."

Indokolás: Lásd a T/1501/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

79/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Glattfelder Béla és Zsikla Gyõzõ képviselõk T/1501/ 181. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 77. és 78. pontjai), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) A szõlõtermelõnek a szõlõtermése helyi hegyközség által igazolt mennyiségérõl, annak értékesítésérõl vagy nem szõlõbor elõállításához való felhasználásáról gazdasági évenként - vevõnkénti részletezésben - elszámolást kell készítenie és azt a vámhatósághoz legkésõbb a gazdasági év [november 30-áig] december 15-éig benyújtania. A szõlõtermelõnek a hegyközség által hitelesített pincekönyvet kell vezetnie."

Indokolás: Lásd a T/1501/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

79/ 2. A Költségvetési bizottság kapcsolódva a Mezõgazdasági bizottság T/1501/ 286. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 75. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"(7) A szõlõtermelõnek a szõlõtermés e helyi hegyközség által igazolt mennyiségérõl, annak értékesítésérõl vagy nem szõlõbor elõállításához való felhasználásáról gazdasági évenként - vevõnkénti részletezésben - elszámolást kell készítenie, és azt a vámhatósághoz legkésõbb a gazdasági évet követõ [november 30-áig] december 15-éig benyújtania. A szõlõtermelõnek a hegyközség által hitelesített pincekönyvet kell vezetnie."

Indokolás: Lásd a T/1501/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

79/ 3. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 176. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 37. pontja), Glattfelder Béla és Zsikla Gyõzõ képviselõk T/1501/ 181. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 77. és 78. pontjai), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/D. § módosítását javasolja:

"54/D. § (1) A bor elõállítása - az 500 m2-t meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott adómenetes mennyiséget meghaladó szõlõbor elõállítása kivételével - az 54/E. §-ban meghatározott egyszerûsített adóraktári engedéllyel vagy az 54/G. § szerinti bor adóraktári engedéllyel lehetséges.

(2) Az (1) bekezdésben kivételként említett termék elõállítás esetén az adót a gazdasági évet követõ december 15-éig kell bevallani és azzal egyidejûleg kell megfizetni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37/ 2. (21.§ (1) Jöt.7.§1.újj)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

81/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) Egyszerûsített adóraktári engedély[t köteles kérni, illetve kaphat]re jogosult - a (8) bekezdésben foglalt eltéréssel - az az 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvelõ személy, aki (amely) a saját termésû friss szõlõbõl a tevékenysége során az utolsó három [egymást követõ ]gazdasági év - amennyiben a szõlõterület mûvelése három évnél rövidebb ideje történik, a mûvelés idõtartamának - átlagában évente az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó, de legfeljebb 1000 hektoliter szõlõbort állít elõ.[ Új szõlõterület telepítése esetén az 1000 hektoliter tekintetében a helyi hegyközség által a kérelmezõ részére megadott termésátlagot kell figyelembe venni.]"

Indokolás: Lásd a T/1501/310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

81/ 2. Dr. Pósán László képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 69. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 82. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"54/E. § (1) Egyszerûsített adóraktári engedélyt köteles kérni, illetve kaphat az az 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvelõ személy, aki (amely) a saját termésû friss szõlõbõl, és/vagy vásárolt szõlõbõl három egymást követõ gazdasági év átlagában évente az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó, de legfeljebb 1000 hektoliter szõlõbort állít elõ. Új szõlõterület telepítése esetén az 1000 hektoliter tekintetében a helyi hegyközség által a kérelmezõ részére megadott termésátlagot kell figyelembe venni."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/ 4. (44.§ Jöt.54/E.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetértett, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén nem értett egyet.

81/ 3. A Költségvetési bizottság kapcsolódva dr. Pósán László képviselõ T/1501/ 362. számú módosító javaslatához (az ajánlás 81/ 2. és 81/ 4. pontjai), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"54/E. § (1) Egyszerûsített adóraktári engedély[t köteles kérni, illetve kaphat]re jogosult - a (8) bekezdében foglalt eltéréssel - az a[z 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvelõ] személy, aki (amely) [a saját termésû friss szõlõbõl]a tevékenysége során az utolsó három [egymást követõ ]gazdasági év - amennyiben tevékenységét három évnél rövidebb ideje végzi, a tevékenység folytatásának idõtartama - átlagában évente az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó, de legfeljebb 1000 hektoliter szõlõbort állít elõ.[ Új szõlõterület telepítése esetén az 1000 hektoliter tekintetében a helyi hegyközség által a kérelmezõ részére megadott termésátlagot kell figyelembe venni.]"

Indokolás: Lásd a T/1501/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

81/ 4. Dr. Pósán László képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 69. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 82. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

[(2) Saját termésû friss szõlõbõl elõállított szõlõbornak kell tekinteni a fajtabõvítés vagy házasítás céljából az ugyanazon borvidékrõl vagy bortermõ helyrõl vásárolt szõlõbõl elõállított vagy onnan e célból beszerzett szõlõbort, amennyiben annak mennyisége három gazdasági év átlagában a szõlõterületet mûvelõ személy által forgalomba hozott szõlõbor mennyiségének egytized részét nem haladja meg.]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 81/ 2. (44.§ Jöt.54/E.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetértett, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén nem értett egyet.

83/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Saját termésû friss szõlõbõl elõállított szõlõbornak kell tekinteni a fajtabõvítés vagy házasítás céljából az ugyanazon borvidékrõl vagy bortermõ helyrõl vásárolt szõlõbõl elõállított vagy onnan e célból beszerzett szõlõbort, amennyiben annak mennyisége [három gazdasági év átlagában ]a szõlõterületet mûvelõ személy által forgalomba hozott szõlõbor mennyiségének egytized részét nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/1501/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

83/ 2. Kékkõi Zoltán, dr. Hargitai János és Zsikla Gyõzõ képviselõk kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 69. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 82. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Saját termésû friss szõlõbõl elõállított szõlõbornak kell tekinteni a fajtabõvítés vagy házasítás céljából az ugyanazon borvidékrõl vagy bortermõ helyrõl vásárolt szõlõbõl elõállított vagy onnan e célból beszerzett szõlõbort, amennyiben annak mennyisége [három gazdasági év átlagában a szõlõterületet mûvelõ személy által forgalomba hozott szõlõbor mennyiségének egytized részét] a 14 tonnát vagy 100 hektolitert nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/1501/337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 182. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 85. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § ¨3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort

a) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag [60] 25 litert meghaladó kiszerelésben (a továbbiakban: hordós kiszerelés); vagy

b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl kizárólag 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: palackos kiszerelés) vagy helyben fogyasztásra kimérve, és/vagy jövedéki engedélyes kereskedõnek és nem jövedéki engedélyes kereskedõnek [a] 2 liternél nagyobb, de [60]25 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: kannás kiszerelés) [vagy hordós kiszerelésben kizárólag a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kereskedõnek,] és[/vagy] palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre

értékesítheti."

Indokolás: Lásd a T/1501/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

85/ 2. Dr. Lotz Károly képviselõ kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 182. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 85. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § ¨3) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort

a) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag [60] 20 litert meghaladó kiszerelésben (a továbbiakban: hordós kiszerelés); vagy"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85/ 4. (44.§ Jöt.54/E.§ (3) b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/377-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85/ 3. Dr. Lotz Károly képviselõ kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 182. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 85. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (3) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort

a) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag [60] 22 litert meghaladó kiszerelésben (a továbbiakban: hordós kiszerelés); vagy"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85/ 5. (44.§ Jöt.54/E.§ (3) b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/377-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85/ 4. Dr. Lotz Károly képviselõ kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 182. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 85. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort/

"b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl kizárólag 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: palackos kiszerelés)[ vagy kimérve], és/vagy a 2 liternél nagyobb, de [60] 20 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: kannás kiszerelés)[ vagy hordós kiszerelésben] kizárólag a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kereskedõnek, és/vagy palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre

értékesítheti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85/ 2. (44.§ Jöt.54/E.§ ¨3) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/377-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85/ 5. Dr. Lotz Károly képviselõ kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 182. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 85. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort/

"b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl kizárólag 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: palackos kiszerelés)[ vagy kimérve], és/vagy a 2 liternél nagyobb, de [60] 22 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: kannás kiszerelés)[ vagy hordós kiszerelésben] kizárólag a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kereskedõnek, és/vagy palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre

értékesítheti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 85/ 3. (44.§ Jöt.54/E.§ (3) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/377-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85/ 6. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (5) bekezdés e) pont módosítását javasolja:

/(5) Az egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell/

"e) a kérelmezõ nyilatkozatát az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülésérõl, a szõlõbor értékesítésének módjáról a (3) bekezdés szerinti részletezésben, továbbá arról, hogy értékesít-e, illetve felhasznál-e nem szõlõbor elõállítására szõlõt."

Indokolás: Lásd a T/1501/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

85/ 7. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) Az egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemhez a kérelmezõnek csatolni kell hitelesítés céljából a külön jogszabályban elõírt pincekönyvét[, továbbá az (1) bekezdésben elõírt feltétel teljesülésérõl a helyi hegyközség igazolását]."

Indokolás: Lásd a T/1501/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

86/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § kiegészítését javasolja a következõ új (8) bekezdés felvételével:

"(8) A szõlõterületet mûvelõ azon közeli hozzátartozók ( a továbbiakban: családtagok közössége), akik a saját mûvelésükben lévõ szõlõterületen termelt szõlõbõl a szõlõbor elõállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt, adóraktárnak minõsíthetõ helyen (a továbbiakban: közös adóraktár) végzik, e tevékenységüket egy egyszerûsített adóraktári engedéllyel folytathatják, amennyiben

a) az így mûvelt szõlõterületeik nagysága együttesen meghaladja az 500 m2-t, és

b) a közös adóraktárban a szõlõbort - figyelembevéve a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést is - kizárólag saját termésû friss szõlõbõl és az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ mennyiségben állítják elõ.

Adóalanynak a családtagok közössége minõsül. Az adóalanyisághoz fûzõdõ kötelezettségeket és jogokat a családtagok közössége - a családtagok egyetemleges felelõssége mellett - az általa kijelölt képviselõ útján gyakorolja."

Indokolás: Lásd a T/1501/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

86/ 2. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Kékkõi Zoltán képviselõ T/1501/ 67. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 86. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § kiegészítését javasolja a következõ új (9) bekezdés felvételével:

"(9) Ha az egyszerûsített adóraktár engedélyese az 54/G. § (1) bekezdésében meghatározott bor adóraktárként kíván, illetve köteles továbbmûködni, legkésõbb annak a hónapnak az elsõ napján köteles benyújtani bor adóraktári engedély iránti kérelmét, amely hónapban az 54/E. § (1) és (2) bekezdésében foglalt mennyiségi korlátokat túllépi. A vámhatóság a bor adóraktári engedélyt a kérelem benyújtása végsõ határidejének napjáig visszamenõleges hatállyal adja ki."

Indokolás: Lásd a T/1501/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

86/ 3. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a Mezõgazdasági bizottság T/1501/ 286. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 75. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/F. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) Az egyszerûsített adóraktár engedélyesének az 54/E. § (2) bekezdése szerint vásárolt szõlõ, szõlõbor mennyiségérõl, továbbá a szõlõtermése helyi hegyközség által igazolt mennyiségérõl, annak felhasználásáról, az elõállított és értékesített szõlõborról gazdasági évenként - az 54/E. § (3) bekezdése szerinti bontásban, vevõnkénti részletezésben - mennyiségi elszámolást kell készítenie, és a vámhatósághoz a gazdasági évet követõ december 15-éig benyújtania."

Indokolás: Lásd a T/1501/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

86/ 4. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/(1) Adóraktári engedély/

"a) a szõlõbor elõállítását saját termésû friss szõlõbõl[,] a feldolgozási tevékenység során az utolsó három [3 egymást követõ] gazdasági év - amennyiben a szõlõterület mûvelése három évnél rövidebb ideje történik, a mûvelés idõtartamának - átlagában 1000 hektolitert meghaladó mennyiségben elõállító, és/vagy szõlõt, szõlõbort saját termékelõállításra, feldolgozásra, illetve - az 54/E. § (2) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó mennyiségben - fajtabõvítés, házasítás céljából felvásárló, és/vagy a szõlõt, szõlõbort bérmunkában feldolgozó üzemre (a továbbiakban: szõlõ borászati üzem),"

/adható/

Indokolás: Lásd a T/1501/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A bor adóraktári engedély megadásának nem feltétele a bor tárolására szolgáló tároló eszközök hitelesítése[, azonban olyan jogsértés elkövetése esetén, amely az adókötelezettséget érinti, a vámhatóság elõírhatja a hitelesítés meghatározott határidõig történõ elvégzését]."

Indokolás: Lásd a T/1501/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 2. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § (5) bekezdés módosítását javasolják:

"(5) A jövedéki biztosítékot adóraktár engedélyesenként legfeljebb 10 millió forint értékben kell nyújtani. A jövedéki biztosíték nyújtásától a kizárólag szõlõbor elõállítását végzõ bor adóraktár engedélyese esetében el kell tekinteni, [A]amennyiben az e törvény 22. § (2) és (5) bekezdése szerint adódó jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500 ezer forintot[, a biztosíték nyújtásától el kell tekinteni]."

Indokolás: Lásd a T/1501/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 3. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § kiegészítését javasolják a következõ új (6) bekezdés felvételével:

"(6) A szõlõbor és az egyéb bor elõállítása, raktározása, illetve tárolása - a 21. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen - ugyanabban az adóraktárban nem megengedett."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/ 4. (44.§ Jöt.54/G.§ új(7)), 88/ 5. (44.§ Jöt.54/G.§ új(8)), 88/ 6. (44.§ Jöt.54/G.§ új(9)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 4. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § kiegészítését javasolják a következõ új (7) bekezdés felvételével:

"(7) Ha a szõlõ borászati üzem engedélyese egyszerûsített adóraktári engedély megszerzésére válik jogosulttá, legkorábban a szüret megkezdésekor, legkésõbb a tárgyév október 31-éig nyújthat be egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelmet. A kérelemhez csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy a gazdasági évben elõállításra kerülõ szõlõbor, és/vagy a fajtabõvítés, házasítás céljából vásárolni szándékolt szõlõ, szõlõbor mennyisége nem haladja meg az 54/E. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti mennyiséget. A vámhatóság az egyszerûsített adóraktári engedélyt a kérelem benyújtása évének december 1. napjával adja ki."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/ 3. (44.§ Jöt.54/G.§ új(6)), 88/ 5. (44.§ Jöt.54/G.§ új(8)), 88/ 6. (44.§ Jöt.54/G.§ ¦uacute;j(9)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 5. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § kiegészítését javasolják a következõ új (8) bekezdés felvételével:

"(8) Amennyiben a tényleges szõlõbor elõállítás alapján utólag megállapítást nyer, hogy a (7) bekezdés szerinti esetben az egyszerûsített adóraktári engedély kiadásának feltételei nem teljesültek, az egyszerûsített adóraktári engedély visszavonását követõ három évig a bor adóraktár engedélyese nem élhet a (7) bekezdésben meghatározott lehetõséggel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/ 3. (44.§ Jöt.54/G.§ új(6)), 88/ 4. (44.§ Jöt.54/G.§ új(7)), 88/ 6. (44.§ Jöt.54/G.§ új(9)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

88/ 6. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 209. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 87. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § kiegészítését javasolják a következõ új (9) bekezdés felvételével:

"(9) A bor adóraktár engedélyese a szõlõbort kizárólag palackos és kannás kiszerelésben, az egyéb bort kizárólag palackos kiszerelésben bocsáthatja szabadforgalomba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 88/ 3. (44.§ Jöt.54/G.§ új(6)), 88/ 4. (44.§ Jöt.54/G.§ új(7)), 88/ 5. (44.§ Jöt.54/G.§ új(8)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

90/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk T/1501/ 133. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 89. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/H. § (3) bekezdés lezáró szövege módosítását javasolja:

"(3) A palackozott és a kannás kiszerelésû bor

a) szállítása és értékesítése,

b) belföldi forgalom számára történõ vámkezelése, feltéve, hogy az importáló nem adóraktárba szállítja be a terméket,

kizárólag zárjeggyel történhet, amely a palackozott kiszerelésû bor esetében kör alakú és a kapszulára kerül felhelyezésre (a továbbiakban: bor zárjegy)."

Indokolás: Lásd a T/1501/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

91/ 1. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 183. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 91. pontja), a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/H. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

"(9) Amennyiben a bor adóraktár engedélyese az 500 m2-[nél kisebb]t meg nem haladó szõlõterületet mûvelõ személytõl vásárol fel szõlõt, a szõlõ a bor adóraktár engedélyese által a külön jogszabály szerint kiállított borkísérõ okmánnyal szállítható. Abban az esetben, ha a bor adóraktár engedélyese szõlõt is értékesít, e törvény 54/C. §-a (8) bekezdésének rendelkezését kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

95/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 210. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 96. pontja), a törvényjavaslat 49. § (1) bekezdésben a Jöt. 59. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják:

" "/(2) Az adó mértéke/

b) a nem habzó köztes alkoholtermékre[ - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel -] literenként 97,70 forint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96/ 1. (49.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

96/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 210. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 96. pontja), a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

49. § "[(2) A Jöt. 59. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:

"(3) Az adó mértéke az 58. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nem habzó köztes alkoholtermékre literenként 10 forint."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § szövege bekezdésnélküli szövegre változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 219. § (1) és (6) bekezdését is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95/ 1. (49.§ (1) Jöt.59.§(2) b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

97/ 1. Farkas Imre, Göndör István és Podolák György képviselõk kapcsolódva Farkas Imre, Podolák György és Göndör István képviselõk T/1501/ 85. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 98. pontja), a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésben a Jöt. 62. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"51. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ c) ponttal:

/(2) Az adó mértéke/

"a) a cigarettára

[ "A" változat:

2000. január 1-jétõl 2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka, 2000. július 1-jétõl 2990 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka;

"B" változat:]

2645 forint (light cigarettára: 2500 Ft) ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka; "

Indokolás: Lásd a T/1501/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

100/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 187. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 101. pontja), a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"54. § (1) A Jöt. 69. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(2) A jövedéki engedélyre jogosult - a (14) bekezdésben foglalt eltéréssel - az a személy,/

"a) aki - az (5), (8), (9), (15) bekezdésben foglalt eltéréssel - az ásványolaj termékek esetében 120 millió Ft, az egyéb jövedéki termékek esetében 22 millió Ft jövedéki biztosítékot nyújt,

b) aki könyvvezetési kötelezettségének a kettõs könyvvezetés szabályai, illetve az egyéni vállalkozó és az Szja törvény szerinti mezõgazdasági õstermelõ esetében az Szja törvény rendelkezései szerint tesz eleget, és olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a forgalmazott jövedéki termék mennyiségi számbavétele ellenõrizhetõ." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 101/ 2. (54.§ új(5)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

101/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 187. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 101. pontja), a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésben a Jöt. 69. § (4) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 69. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(4) A jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységre és saját számlára végzett importtevékenységre szóló jövedéki engedély (2) bekezdésben foglaltakon túli feltétele, hogy a kérelmezõ/

"a) a 36. § (1) bekezdés a), b), d)[-f)], e) pontja szerinti motorbenzin, gázolaj, tüzelõolaj, fûtõolaj esetében telephelyenként legalább 500 m3 ûrtartalmú, az illetékes hatóság által hitelesített és engedélyezett, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz rögzített tárolótartállyal vagy tárolótartályban tárolótérfogattal (a továbbiakban: tárolótartály),"

/is rendelkezzen./"

Indokolás: Lásd a T/1501/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

101/ 2. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 187. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 101. pontja), a törvényjavaslat 54. § kiegészítését javasolják a következõ új (5) bekezdés felvételével:

"(5) A Jöt. 69. §-a kiegészül a következõ (15) bekezdéssel:

"(15) Mentesül a (2) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéknyújtás alól az a szõlõtermelõ, aki a saját termésû szõlõjébõl bérfeldolgozásban elõállított szõlõborát továbbforgalmazók részére értékesíti. ""

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/ 1. (54.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

109/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 189. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 111. pontja), a törvényjavaslat 57. § (5) bekezdésben a Jöt. 72. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) A Jöt. 72. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(13) Alkoholterméket és bort az üzlethelyiség raktárában, továbbá - a vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely kivételével - az üzlethelyiség eladóterében kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott palackban, a szõlõbor esetében kannában is [fogyasztói csomagolásban] lehet tárolni, értékesíteni. A vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében választékonként alkoholtermékbõl, köztes alkoholtermékbõl és borból csak egy-egy bontott palackot (ideértve a kannás kiszerelésû bort is) lehet tartani, illetve abból lehet a terméket kimérni. A kannás kiszerelésû szõlõbor kimérése csak az eladótér kiszolgálásra szolgáló részében az e célra kialakított kimérõ edénybõl történhet." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/ 1. (57.§ (6) Jöt.72.§új(18)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

111/ 1. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 189. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 111. pontja), a törvényjavaslat 57. § (6) bekezdésben a Jöt. 72. § új (18) bekezdés módosítását javasolja:

/(6) A Jöt. 72. §-a (17) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (18) bekezdéssel:/

"(18) A [kannás és a hordós kiszerelésû bort csak a] vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító üzletkörre kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes [kis]kereskedõ elvitelre bort csak zárjeggyel ellátott palackban és kannában forgalmazhat[, aki (amely) e tevékenységérõl]. A borkimérést végzõ nem jövedéki engedélyes kereskedõ az értékesítésrõl külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásban naponta - több mûszakos üzemelés esetén mûszakonként - fel kell jegyezni a beszerzett és az értékesített mennyiséget, valamint meg kell állapítani a zárókészletet. A beszerzett mennyiséget szállítónként, és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109/ 1. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

121/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 266. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 121. pontja), a törvényjavaslat 61. § (3) bekezdésben a Jöt. 77. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 77. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az alkoholtermék elõállítására alkalmas desztilláló berendezés jogosulatlan elõállítása, értékesítése vagy birtokolása elsõ alkalommal legalább 20 ezer forint összegû, [de ]legfeljebb 200 ezer forintig terjedõ, ismétlõdés esetén legalább az elõzõ alkalommal kiszab[ott]ható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének megfelelõ összeg[ének]û [kétszereséig], legfeljebb az elõzõ alkalommal kiszabható jövedéki bírság legmagasabb összegének kétszereséig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ." "

Indokolás: Lásd a T/1501/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

122/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 212. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 122. pontja), a törvényjavaslat 61. § (4) bekezdésben a Jöt. 77. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) A Jöt. 77. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Ásványolaj elõállítására alkalmas desztilláló berendezés, sör elõállítására alkalmas fõzõüst és forraló üst, dohánygyártmány elõállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz jogosulatlan elõállítása, birtokolása, értékesítése legalább 20 ezer forint összegû, legfeljebb 200 ezer forintig terjedõ, ismétlõdés esetén legalább az elõzõ alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének megfelelõ összegû, legfeljebb az elõzõ alkalommal kiszabható jövedéki bírság legmagasabb összegének kétszereséig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ." "

Indokolás: Lásd a T/1501/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

123/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk T/1501/ 130. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 124. pontja), a törvényjavaslat 64. § (3) bekezdésben a Jöt. 81. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) A lefoglalt terméket, egyéb tárgyat és eszközt el kell kobozni, ha a jövedéki ügyben jövedéki bírság megállapításának van helye. A szállításra használt eszköz abban az esetben kobozható el, ha a szállítóeszköz tulajdonosa az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti terméket elõállító, forgalmazó vagy azt birtokoló személy, illetve ha a szállítóeszköz tulajdonosának az ügy összes körülményére tekintettel tudnia kellett arról, hogy szállítóeszközével az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti terméket szállítanak. Az elkobzásról a jövedéki bírságot megállapító, illetve ismeretlen tettes esetén az eljárást megszüntetõ határozatban kell rendelkezni."

Indokolás: Lásd a T/1501/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

134/ 1. Jauernik István képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 173. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 130. pontja), a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont felvezetõ szövege módosítását javasolja:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - december és január hónapokban történõ igény benyújtása esetén az igény benyújtásának napjától számított [60]45, egyéb esetekben 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait, "

Indokolás: Lásd a T/1501/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

135/ 1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Jöt. 89. §-ának (1) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg /

"c) az SZJ 10,10, 10,20, 10,30, 11,10,99, 11,20,11, 12,00, 13 és 14 számon jelölt bányászati tevékenység során a közúti forgalomban nem használt gépek és mechanikus berendezések bányaterületen való üzemeltetéséhez felhasznált 2710 00 66 01 vámtarifaszám alá tartozó gázolaj jövedéki adója 15 százalékának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti, hatósági engedéllyel rendelkezõ bányavállalkozó részére történõ visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait." "

Indokolás: Lásd a T/1501/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

140/ 1. Dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk kapcsolódva Nagyiványi Zoltán, Kertész István és Filló Pál képviselõk T/1501/ 142. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 176. pontja), a törvényjavaslat 71. § (1) bekezdésben a Szja tv. 3. § 21. pont módosítását javasolják:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:/

"21. Bér: munkaviszonyból származó jövedelem - ide nem értve a munkáltató által fizetett adóköteles biztosítási díjat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag számlájára a munkáltatói tag által fizetett munkáltatói hozzájárulást, valamint a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítést -, az adóköteles társadalombiztosítási ellátás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás - kivéve a nyugdíjat és az azzal azonosan adózó jövedelmeket -, a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított munkanélküli járadék, pályakezdõk munkanélküli segélye, átképzési és képzési támogatás, a fegyveres erõknél tartalékos katonai szolgálatot teljesítõ magánszemély illetménye, a munkaviszonyból származó jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), ideértve a felelõsségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is."

Indokolás: Lásd a T/1501/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

144/ 1. Dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk kapcsolódva Nagyiványi Zoltán és Kertész István képviselõk T/1501/ 144. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 7. pontja), a törvényjavaslat 72. § (1) bekezdésben a Szja tv. 7. § k) pont módosítását javasolják:

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket:/

"k) azt az összeget, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a munkáltató a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizet[, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a magánszemély tag munkáltatójának havonta fizetett munkáltatói hozzájárulásából azt a részt, amely nem haladja meg havonta a megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér 115 százalékát];"

Indokolás: Lásd a T/1501/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

146/ 1. Balczó Zoltán képviselõ kapcsolódva Font Sándor képviselõ T/1501/ 28. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 145. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 77. § felvételével:

"77. § A Szja tv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"Az adótábla

30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege

0-400 000 Ft 20 %-a

400 001 - 1 000 000 Ft 80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

1 000 001 - 5 000 000 Ft 260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a

5 000 001 Ft-tól 1 860 000 Ft és az 5 000 000 Ft-on felüli rész 45 %-a." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A Hsz. 94. § (3) bekezdése alapján, ha a törvényjavaslat jogszabály módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a jogszabály módosításával nem érintett részeire, kivéve ha ez a szabályszerû módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslatot az Alkotmányügyi bizottság 1/3-a sem támogatja. a Hsz. 94. § (3) bekezdésére tekintettel..

Indokolás: Lásd a T/1501/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/ 1. Danka Lajos képviselõ kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Horváth Zsolt és Tállai András képviselõk T/1501/ 264. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 148. pontja), a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolja:

"77. § A Szja tv. 33. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, de nem éri el az 1 millió 240 ezer forintot, akkor az adójóváírás összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, csökkentve az 1 millió forint feletti jövedelem 15 százalékával.

(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/ 2. Balczó Zoltán képviselõ kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Horváth Zsolt és Tállai András képviselõk T/1501/ 264. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 148. pontja), a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolja:

"77. § A Szja tv. 33. §-a a következõ [(3)] (2) és (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § (2) bekezdésének számozása (3)-ra változik:

"(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, de nem éri el az 1 millió 300 ezer forintot, akkor az adójóváírás összege az (1) bekezdésben meghatározott összegnek az 1 millió forint feletti jövedelem 12 százalékával csökkentett része.

[(3)] (4) Az (1) és (2) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

147/ 3. Révész Máriusz, dr. Horváth Zsolt és Tállai András képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 264. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 148. pontja), a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolják:

"77. § A Szja tv. 33. §-a a következõ új (2) és (4)[(3)] bekezdéssel egészül ki és egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik:

"(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, de nem éri el az 1 millió 200 ezer forintot, akkor az adójóváírás összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, csökkentve az 1 millió forint feletti jövedelem 18 százalékával."

"[(3)](4) Az (1) és (2) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

161/ 1. Dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk kapcsolódva dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõk T/1501/ 158. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 71. pontja), a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésben a Szja tv. 35. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"/79. § (1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése, továbbá a magánszemély tag munkáltatója által fizetett munkáltatói hozzájárulásból az a rész, amely nem haladja meg az adóév elsõ napján érvényes minimálbér 115 százalékát, és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének 30 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161/ 2. (79.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

161/ 2. Dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk kapcsolódva dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõk T/1501/ 158. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 71. pontja), a törvényjavaslat 79. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Szja tv. 35.§-ának (4) [és (5)] bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítõ befizetésnek - ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget - a 30 százaléka.

[(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kedvezményeket az adózás rendjérõl szóló törvény elõírásai szerint kiadott igazolás alapján lehet igénybe venni, amely tartalmazza az adóévben a magánszemély által befizetett összeget, illetõleg a magánszemély egyéni számláján jóváírt támogatói adomány összegét.]" "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161/ 1. (79.§ (1) Szja tv.35.§(2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

162/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva Mécs Imre képviselõ T/1501/ 55. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 163. pontja), a törvényjavaslat 80. § módosítását javasolja:

"80. § A Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A családi kedvezmény eltartottanként

a) egy és kettõ eltartott esetében havi [2200] 2400 forint;

b) három vagy több eltartott esetében havi [3000] 3200 forint;

c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos

eltartottanként havi [3400] 3600 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

166/ 1. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 51-1. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 162. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új 81. § felvételével:

"81. § A Szja tv. 40. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Nem vehetõ igénybe a családi adókedvezmény, ha az összevont adóalap

a) a 3 millió Ft-ot,

b) az eltartott egy háztartásban élõ szülõi esetében együttesen a 4 millió Ft-ot

meghaladja." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

170/ 1. Dr. Hegedûs Mihály és dr. Csáky András képviselõk kapcsolódva Jauernik István képviselõ T/1501/ 171. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 227. pontja), a törvényjavaslat 82. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"82. § [(1) A Szja tv. 47. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:/

"b) a bérfizetést megelõzõen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a magánszemély igazolt tagdíjbefizetése után járó kedvezményt;" ]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

170/ 2. Tállai András és Mádi László képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 260. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 171. pontja), a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Szja tv. 47. §-a (5) bekezdése f) pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a bekezdés, az utolsó mondatát követõen a következõ mondatokkal egészüljön ki:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:

f) a családi kedvezményt annál a magánszemélynél,/

"3. aki az együttélõ házastársával közösen tett nyilatkozatban kéri, hogy - a házastársának történõ családi pótlék-folyósítás ellenére - a kedvezményt ne a házastársnál, hanem nála vegyék figyelembe."

Az f) pont 3. alpontjának rendelkezésében említett nyilatkozat alapján akkor lehet eljárni, ha a családi pótlékban részesülõ magánszemély munkáltatója igazolja a nyilatkozatban foglalt kérelem tudomásulvételét, vagy a családi pótlékban részesülõ magánszemély nyilatkozik arról, hogy nincs munkáltatója. A nyilatkozat tartalmával összefüggõ változást az érintettek kötelesek a munkáltató(juk)nál bejelenteni."

Indokolás: Lásd a T/1501/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

182/ 1. Tállai András és Mádi László képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 259. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 182. és 183. pontjai), a törvényjavaslat 86. §-ban a Szja tv. 53. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"86. § A Szja tv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"53. § (1) Az átalányadó alapját a bevételbõl a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel

a) az egyéni vállalkozó [30] 35 százalék,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183/ 1. (86.§ Szja tv.53.§ (2) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

183/ 1. Tállai András és Mádi László képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 259. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 182. és 183. pontjai), a törvényjavaslat 86. §-ban a Szja tv. 53. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos mérték

a) az a) pontban meghatározott helyett [15] 17,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182/ 1. (86.§ Szja tv.53.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

184/ 1. T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 90. § kiegészítését javasolják a következõ új (1) bekezdés felvételével:

90. § "(1) A Szja tv. 74. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Más ingatlan bérbeadása esetén az adót a kifizetõ állapítja meg, vonja le, fizeti be. Nem kell az adót levonnia a kifizetõnek akkor, ha a magánszemély igazolja, hogy fizetõvendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást választotta, vagy falusi vendégfogadás esetén írásban nyilatkozatot ad arról, hogy az adóévben várható bevétele ebbõl a tevékenységébõl nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy ha a magánszemély igazolja, hogy ingatlan bérbeadási tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, illetõleg a kifizetõ bármely ok miatt az adót nem vonta le, akkor az adót a magánszemélynek kell megállapítania, és negyedévenként az adózás rendjérõl szóló törvénynek az adóelõlegre vonatkozó rendelkezései szerint kell megfizetnie." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (2) bekezdésre változik.

Megjegyzés: Új változat a T/1501/235. helyett.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315/ 3. (7.mell. új1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

186/ 1. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõk kapcsolódva a T/1501/ 51-3. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/1501/294. sz. ajánlás 187. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új negyedik fejezet felvételével:

"IV fejezet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

91. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény a következõ címmel és 9/A. §-sal egészül ki:

Kiegészítõ nevelési ellátás

9/A. § (1) Az a nevelési ellátásra jogosult személy, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény 40. §-a alapján a családi kedvezményt az adóévben nem tudja igénybe venni, kiegészítõ nevelési ellátásra jogosult.

(2) Aki nevelési ellátásra jogosult, és adóköteles jövedelmének adója az egyéb kedvezmények levonása után elõre láthatóan nem éri el az Szja tv. 40. § (3) bekezdése szerinti családi kedvezmény összegét, az adókedvezmény igénybevétele helyett kiegészítõ nevelési ellátást igényelhet.

(3) A kiegészítõ nevelési ellátás összege azonos az Szja tv. 40. § (3) bekezdésében megfogalmazott, egyébként reá irányadó családi kedvezmény összegével.

(4) Az igénybenyújtás és kifizetés szabályait kormányrendelet állapítja meg.

"." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a fejezetek számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A Hsz. 94. § (3) bekezdése alapján, ha a törvényjavaslat jogszabály módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a jogszabály módosításával nem érintett részeire, kivéve ha ez a szabályszerû módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslatot az Alkotmányügyi bizottság 1/3-a sem támogatja. a Hsz. 94. § (3) bekezdésére tekintettel..

Indokolás: Lásd a T/1501/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

228/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 135. § módosítását javasolja:

"135. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. §[-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki] (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép :

"(5) Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevõ a másik lakástulajdonát a vásárlást megelõzõ vagy azt követõ egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. Ha a magánszemély vevõ egy éven belül több lakástulajdont vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képezõ értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelõzõ vagy követõ - a fizetésre kötelezett számára kedvezõbb illetékalapot eredményezõ - egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Amennyiben a magánszemély vevõ a további lakásvásárlásaival szemben az elõbbi feltételeknek megfelelõ, további lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul."

(2) Az Itv. 21. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a vagyonszerzõt a 27. § (1) bekezdése alapján terhelõ illeték összege magasabb, mint amit az általa megszerzett lakás tulajdonjoga, illetve az ahhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga után az (1) bekezdés, illetve a 23. § szerint fizetnie kellene, akkor tõle csak ez az alacsonyabb összegû illeték követelhetõ." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/ 3. (223.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

230/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 246. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 230. pontja), a törvényjavaslat 137. § (1) bekezdésben az Itv. 26. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"137. § (1) Az Itv. 26. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mentesség feltételeit az illetékhivatalnál kell - a gépjármûforgalmazást fõtevékenységként folytató vállalkozó esetében cégbizonyítvánnyal, illetve vállalkozói igazolvánnyal; a gépjármûlízinget fõtevékenységként végzõ vállalkozó esetében az erre vonatkozó statisztikai jelzõszámmal, az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet engedélyével és a Magyar Lízingszövetség által kiállított igazolással - bejelenteni.[bizonyítja. Az igazolás érvényességére a 23/A. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak értelemszerûen irányadók.] A kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató, tevékenységét az illetékkötelezettség keletkezésének évében (tárgyév) - jogelõd nélkül - kezdõ vállalkozó jogosult e § (1) bekezdés l) pontja szerinti illetékmentességre, ha a gépjármû, pótkocsi szerzés illetékkiszabásra bejelentésekor az illetékhivatalhoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy a tárgyévi nettó árbevételének 50%-a gépjármû pénzügyi lízingjébõl, vagy 75%-a ingatlan és gépjármû pénzügyi lízingjébõl fog származni. Amennyiben a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a vállalkozó nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a Magyar Lízingszövetség olyan igazolását, amely a tárgyévi nettó árbevétel - vállalt feltételek szerinti - megoszlását bizonyítja, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 24. § (1)-(2) bekezdés alapján fizetendõ illetéket a vállalkozó terhére 50 százalékkal növelten megállapítja. A Magyar Lízingszövetség említett igazolása a kiadása évének utolsó napjáig igazolja a tevékenységnek fõtevékenységként való folytatását, a kiadását követõ év elsõ napjától június 30-áig terjedõ idõszakban pedig ideiglenes igazolásként szolgál. Kérésére az ideiglenes igazolás alapján is mentesíteni kell a vállalkozót a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha azonban a vagyonszerzõ legkésõbb az illetékkötelezettség keletkezése évének július 15. napjáig nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a 102. § o) vagy p) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésrõl szóló igazolást, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 24. § (1)-(2) bekezdése alapján fizetendõ illetéket a vállalkozó terhére 50 százalékkal növelten megállapítja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

239/ 1. Farkas Imre és Jauernik István képviselõk kapcsolódva Jauernik István képviselõ T/1501/ 169. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 239. pontja), a törvényjavaslat 155. § (3) bekezdés kiegészítését javasolják a következõ új d) pont felvételével:

/(3) Mentes az adó alól továbbá:/

c) a nemzetközi szervezet, illetve annak diplomáciai rangban levõ tagja biztosításáért fizetett díj, ha azokat jogszabályba foglalt, vagy a Magyar Közlönyben közzétett nemzetközi szerzõdés értelmében a diplomáciai kapcsolatokban szokásos kiváltságok és mentességek illetik meg[.];

"d) önkormányzati vagyon biztosítása."

Indokolás: Lásd a T/1501/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

239/ 2. Tállai András képviselõ kapcsolódva dr. Csúcs László képviselõ T/1501/ 16. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 236. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 161. § felvételével:

161. § "A biztosítási adóból származó bevételt kizárólag katasztrófavédelmi célokra lehet fordítani. A felhasználás részletes szabályairól külön törvény rendelkezik."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

240/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 26. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 240. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új harmadik rész felvételével:

"HARMADIK RÉSZ

A gazdasági reklám- és hirdetési tevékenység adója

161. § (1) A 23. számú mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele után az ott meghatározott mértékû reklám- és hirdetési adót (a továbbiakban együtt: reklámadót) kell megfizetni.

(2) Az adó megfizetésére a termék kiadója, illetve importálója, szolgáltatás esetében a szolgáltató kötelezett. Az adókötelezettséget nem befolyásolja, ha a reklámanyag, illetve a hirdetés közzététele jogszabályba ütközik.

162. § (1) Mentes a reklámadó fizetési kötelezettség alól

a) az a termék, illetve szolgáltatás, amely az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXVI. törvény szerint külföldön teljesítettnek minõsül;

b) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény szerinti gyógyszert ismertetõ szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus;

c) a községi, városi és fõvárosi kerületi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévõ helyi terjesztésû lapok reklám- és hirdetési bevételei.

163. § A reklámadót a fizetésre kötelezett havonként, a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg az állami adóhatósághoz.

164. § Az adófizetési kötelezettség teljesítésével, ellenõrzésével, valamint az adózással kapcsolatos eljárás során az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

165. § A reklámadóra fizetési könnyítés, adómérséklés nem engedélyezhetõ."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és részek számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296/ 2. (új233.§), 322/ 1. (új23.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

241/ 1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 164. § módosítását javasolja:

"164. § Az Art. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ [mondattal egészül ki] rendelkezés lép:

"(2) Visszterhes ingatlanátruházás esetén - az ingatlannak közérdekû célra történõ megvásárlása, illetve a kizárólag magánszemélyek által kötött tartási, életjáradéki és öröklési szerzõdés keretében történõ ingatlan átruházásának kivételével - az ingatlant értékesítõ és vevõ magánszemélynek; az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogról ellenérték fejében való lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén az átruházó (átengedõ), e jogot alapító, illetve megszüntetõ magánszemélynek - a jogügyletet tartalmazó okiratnak a földhivatalhoz történõ benyújtásakor - az erre a célra az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon be kell jelentenie a 12. § ¨1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatait és az adóazonosító jelét (nem magyar állampolgárságú magánszemélynek az útlevél számát). Amennyiben a bejelentés az adóazonosító jelet, illetõleg ennek hiányában a természetes azonosító adatokat nem, vagy hiányosan tartalmazza, a földhivatal a kérelmet a hiánypótlásig visszautasítja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

250/ 1. Zakó László képviselõ kapcsolódva Danka Lajos képviselõ T/1501/ 203. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 248. pontja), a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolja:

27. § "(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül[, a visszaigényelt általános forgalmi adót[, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül] kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,

a) ha az adózó bevallásának, igénylésének kijavítását az adóhatóság a 24. § (6) bekezdésének alkalmazásával rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától,

b) ha az ellenõrzés befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszûnésének napjától,

c) ha a kiutalási igény jogosságának az 51. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzése az igény (bevallás) benyújtásának napjától számított 30 napon belül megkezdõdik, s az ellenõrzés akadályozása miatt a 74. § (13) bekezdés e) pontja alapján mulasztási bírság kiszabására vagy az 59. § (1)-(2) bekezdés szerinti elõvezetésre kerül sor, az ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyv átadásának napjától

kell számítani."

Indokolás: Lásd a T/1501/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

250/ 2. Tállai András és Font Sándor képviselõk kapcsolódva Kovács Kálmán képviselõ T/1501/ 154. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 247. pontja), a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolják:

"171. § (1) Az Art. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a [200] 500 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,"

Indokolás: Lásd a T/1501/365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

254/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk T/1501/ 275. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 254. pontja), a törvényjavaslat 183. § (1) bekezdésben az Art. 74. § (8) bekezdés módosítását javasolja:

"(8) A magánszemély adózó 50 ezer forintig, más adózó [100] 150 ezer forintig terjedõ bírsággal sújtható, ha a bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255/ 1. (183.§ (1) Art.74.§(9)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

255/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk T/1501/ 275. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 254. pontja), a törvényjavaslat 183. § (1) bekezdésben az Art. 74. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

"(9) Ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, továbbá a bevallási kötelezettségét nem teljesítette, [200] 300 ezer forintig, magánszemély esetén 100 ezer forintig terjedõ mulasztási bírságot szab ki, és ezzel egyidejûleg - határidõ tûzésével - az adózót teljesítésre hívja fel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254/ 1. (183.§ (1) Art.74.§(8)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

266/ 1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 199. §-ban az 1996. évi CXII. törvény 2. § (1) bekezdés új g) pont módosítását javasolja:

"199. § [E törvény kihirdetésével egyidejûleg a]A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

/2.§ (1) E törvény rendelkezései nem terjednek ki:/

"g) az állami adóhatóság engedélye alapján végzett általános forgalmi adó visszatérítési tevékenységre, ha azt nem pénzügyi intézmény végzi." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296/ 3. (új233.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

273/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva Simicskó István képviselõ T/1501/ 79. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 273. pontja), a T/1501/ 244. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 273. pontja), a T/1501/ 251. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 30. pontja), a törvényjavaslat 216. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) [Az áfa tv-nek e törvény 2.§-ával megállapított 12.§-ának j) pontjában foglalt rendelkezésének hatálybalépésérõl a NATO Biztonsági Beruházási Programról szóló törvény rendelkezik.]

Az áfa tv. 71. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7)-(8) bekezdésre változik:

"(6) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a pénzügyminiszter arra, hogy együttes rendeletben szabályozza az e törvény 12. §-ának j) pontja szerinti igazolás módját." "

Indokolás: Lásd a T/1501/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

275/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 252. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 275. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 219. § felvételével:

219. § A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés jelenlegi f) pontja g) pontra változik:

/(1) Külföldi a 2. § c) pontja szerinti gazdasági célú letelepedés nélkül végezhet Magyarországon üzletszerû gazdasági tevékenységként/

"f) olyan tevékenységet, amely az általa megszerzett belföldön lévõ termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására korlátozódik, ha ez személyes jelenlét nélkül és az általa külföldön kibocsátott kereskedelmi kártya felhasználásával történik;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel a felvezetõ szöveg tekintetében.

Indokolás: Lásd a T/1501/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276/ 1. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva dr. Horváth Zsolt képviselõ T/1501/ 84. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 276. pontja), a törvényjavaslat 219. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E [törvény 49. § (2) bekezdését 1999. január 1-jétõl, e ]törvény 56. § (2) bekezdésének, 57. § (5) bekezdésének és 60. §-ának a borra vonatkozó rendelkezéseit 2000. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276/ 2. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva dr. Horváth Zsolt képviselõ T/1501/ 84. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 276. pontja), a törvényjavaslat 219. § (10) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(10) A Jöt. e törvény 44. §-ával megállapított 54/E. §-a (1) bekezdésének rendelkezését a 2002. november 30-a elõtt benyújtott egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemre, illetve az engedély kiadására azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ három gazdasági év (Jöt. 54/B. § (3) bekezdés) - amennyiben a szõlõterület 3 évnél fiatalabb telepítésû, a mûvelés idõtartamának - átlagában ténylegesen elõállított, a helyi hegyközség által igazolt mennyiségrõl a kérelmezõnek nyilatkozatot kell benyújtania.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276/ 3. Csatári József képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 281. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 126. pontja), a törvényjavaslat 219. § kiegészítését javasolja a következõ új (16) bekezdés felvételével:

"(16) A törvény 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti normák 50 százalékkal megemelt mértékéig terjedõ visszatérítés alkalmazható az 1999. évre az ár- és belvízkárokkal sújtott területeken történt gázolaj-felhasználásra."

Indokolás: Lásd a T/1501/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

276/ 4. Glattfelder Béla képviselõ kapcsolódva dr. Horváth Zsolt képviselõ T/1501/ 84. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 276. pontja), a törvényjavaslat 219. § kiegészítését javasolja a következõ új (16) bekezdés felvételével:

"(16) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arra, hogy 2000. július 1-jéig rendeletben határozza meg a bor és az 54/I. § (2) bekezdésében említett melléktermékek lepárlásának rendjét."

Indokolás: Lásd a T/1501/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276/ 5. Glattfelder Béla és Font Sándor képviselõk kapcsolódva dr. Horváth Zsolt képviselõ T/1501/ 84. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 276. pontja), a törvényjavaslat 219. § kiegészítését javasolják a következõ új (17) bekezdés felvételével:

"(17) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arra, hogy 2000. július 1-jéig rendeletben határozza meg a Jöt. 54/A. § (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározott egyéb borok elõállításának, minõségellenõrzésének és fogyasztói forgalomba-hozatalának szakmai szabályait."

Indokolás: Lásd a T/1501/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276/ 7. Mádi László képviselõ kapcsolódva dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István és dr. Veres János képviselõk T/1501/ 201. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 162. és 277. pontjai), a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"220. § (1) E törvénynek a 71-90. §-ban foglalt rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdések rendelkezéseire is figyelemmel - a 2000. január 1-jétõl megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. E törvénynek 199. §-ban foglalt rendelkezéseit a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálybalépésével kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

276/ 8. A Költségvetési bizottság kapcsolódva Mádi László képviselõ T/1501/ 376. számú módosító javaslatához (az ajánlás 276/ 7. pontja), a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"220. § (1) E törvénynek a 71-90. §-ban foglalt rendelkezéseit - a (2)-(5) bekezdések rendelkezéseire is figyelemmel - a 2000. január 1-jétõl megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni. E törvénynek a 199. §-ban foglalt rendelkezéseit a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

281/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk T/1501/ 267. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 281. és 283. pontjai), a törvényjavaslat 220. § kiegészítését javasolja a következõ új (6) bekezdés felvételével:

"(6) A Szja tv. 83. § (4) bekezdés a) pontjának 3. alpontja a költségvetési forrásból történõ kifizetés esetén a 2000. adóévben is alkalmazható."

Indokolás: Lásd a T/1501/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

291/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1501/ 288. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 190., 192., 193., 204., 206., 210., 216., 217., 218., 220., 260., 263. és 285. pontjai), a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont kiegészítését javasolja a következõ új 11. francia bekezdés felvételével:

222. § /(1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

b) hatályát veszti:/

"- az Mpt. 88. §-a (1) bekezdésének e) pontja;"

Indokolás: Lásd a T/1501/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

294/ 1. Dr. Szabó Attila képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 207. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 293. és 317. pontjai), Tállai András képviselõ T/1501/ 250. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 294. pontja), a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolja:

"223. § (1) E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontjai, 26. §-ának (10) bekezdés[e]ébõl a "valamint a 26. § (9) bekezdésében" szövegrész, 33. § (2) bekezdésének 13. és 29. pontja, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról ,valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai, továbbá a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/B. §-a (1) bekezdésébõl a "forgalmi engedélyért, törzskönyvért" szövegrész hatály[á]ukat vesztik.

(2) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény 1996. évi XX. törvény 9. és 10. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

"9. § (1) Az adóazonosító jel és a Társadalombiztosítási Azonosító Jel képzése és az ezekrõl szóló hatósági igazolványnak a polgár részére elsõ alkalommal történõ kiadása díjmentes.

(2) Díjmentesen kell kiadni az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolványt akkor is, ha a korábban kiadott igazolványban szereplõ adat megváltozott, téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt.

10. § Az adóazonosító jelet, illetõleg a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiadásáért az általános tételû eljárási illetéknek megfelelõ összegû igazgatási szolgáltatási díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (lopás, elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé."

(3) Az Itv. Mellékletének az e törvény 14. számú mellékletének A. pontjával megállapított IX. cím III. 1. pontja 2001. január 1-jén lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317/ 1. (14.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

294/ 2. Font Sándor képviselõ kapcsolódva Karakas János és Fodor Sándor képviselõk T/1501/ 129. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 292. pontja), a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolja:

"223. § E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontjai, 26. §-ának (10) bekezdése, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai hatályát vesztik azzal, hogy a közös gazdálkodás céljára a tag által szolgáltatott ingatlanapport vagyonátruházási illeték alá esõ megszerzése után 2000-ben az egyébként járó illeték 20 %-át kell megfizetni, az ezt követõ három évben az egyébként járó illeték 40, 60, 80%-át, a 2004. évtõl kezdve pedig 100 %-át kell megfizetni.."

Indokolás: Lásd a T/1501/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

294/ 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolja:

"223. § (1) Az Itv. 21. § (5) bekezdésének az e törvény 135. §-ával megállapított rendelkezéseit 1999. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések kivételével a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontjai, 26. §-ának (10) bekezdése, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai hatályát vesztik."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228/ 1. (135.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

295/ 1. Farkas Imre, Göndör István és Jauernik István képviselõk kapcsolódva Bakonyi Tibor képviselõ T/1501/ 14. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 236. és 295. pontjai), a törvényjavaslat 227. § módosítását javasolják:

227. § "E törvény 150-160. §-ai 2000. év április hó 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket elõször [azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a díjfizetés] a 2000. év március hó 31. napját követõen [történik]megkötött biztosításokra kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

296/ 1. Tállai András képviselõ kapcsolódva T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk T/1501/ 274. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 296. pontja), a törvényjavaslat 228. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"228. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Art. 11. § (3) bekezdésének k) pontjából a "tételes" szövegrész, a 29. § (1) bekezdésének elsõ mondatából, továbbá a 32. § (1) bekezdésének harmadik és a (2) bekezdés elsõ mondatából az "állami" szó, a 32. § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 32. § (3) bekezdésébõl "az állami adóhatóság járulékigazgatóságánál," szövegrész, a 32. § (7) bekezdésének elsõ mondatából "az adóhatóság értesítésétõl számított 30 napon belül" szövegrész, a 49. § (2) bekezdésének d) pontja, a 64. § (2) bekezdése, a 75. § (4) bekezdésébõl a ", ha zárótárgyalást tartottak, a zárótárgyalás napját" szövegrész, a 96/B. §, [valamint a 97. § z) pontjából "a táppénz-hozzájárulás," szövegrész, ]az 5. számú melléklet 3. pontjának második, harmadik és negyedik mondata, az 5. pontjának harmadik mondata, az Art. módosításáról szóló 1997. évi CX. törvény 26. §-ának (9) bekezdése azzal, hogy a külföldi vállalkozó a 2000. év elsõ két negyedévére bevallott társasági adó elõlegét 2000. július 15-éig fizeti meg, az Art. módosításáról szóló 1998. évi LXII. törvény 28. §-ának (7) bekezdése, a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. §-ának i) pontja."

Indokolás: Lásd a T/1501/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

296/ 2. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 26. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 240. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 233. § felvételével:

"233. § E törvény hatályba lépésével hatályát veszti a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény mellékletébõl

a) a "222212 00 00 Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus, és hasonlók 1 Kiadó (importáló)"

b) a "143 Hirdetés 1 Szolgáltató"

c) a "143-ból Nyomtatott sajtóban megjelenõ hirdetés 0,5 Szolgáltató"

szövegrész."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240/ 1. ( új harmadik rész), 322/ 1. (új23.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

296/ 3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 233. § felvételével:

"233. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény e törvény 199. §-ával megállapított 2. § (1) bekezdésének g) pontja e törvény kihirdetésével lép hatályba."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 266/ 1. (199.§ 1996.CXII.tv.2.§(1)újg)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

297/ 1. Molnár László képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 159. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 297. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 19. sorszám módosítását javasolja:

"1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

19. Valamennyi hazailag elõállított gyümölcslé. Zöldségfélékbõl, [gyümölcsbõl,] dióból és más növényrészekbõl elõállított készítmények 2001-tõl 2008-ig, 2009 50" "

Indokolás: Lásd a T/1501/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

298/ 1. Dr. Kálmán András képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 21. sorszám módosítását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

"21. Víz [(ásványvizekbõl csak az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóság (OGYFI) minõsítésével rendelkezõk)] [ex] 2201"

Indokolás: Lásd a T/1501/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság restancia,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

298/ 2. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 24. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

24. Élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok, elkészített állati takarmány 2301-tõl 2308-ig"

Indokolás: Lásd a T/1501/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

298/ 3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 24. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

24. Élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, elkészített állati takarmány 2301-tõl 2309-ig"

Indokolás: Lásd a T/1501/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

301/ 1. A Környezetvédelmi bizottság kapcsolódva Danka Lajos képviselõ T/1501/ 81-1. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 301., 302. és 303. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 56. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

56. Napelem 8541 40 91 00"

Indokolás: Lásd a T/1501/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

302/ 1. A Környezetvédelmi bizottság kapcsolódva Danka Lajos képviselõ T/1501/ 81-1. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 301., 302. és 303. pontjai), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 57. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

57. Napelemmel mûködõ készülékek, berendezések"

Indokolás: Lásd a T/1501/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

303/ 1. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés Szolgáltatási kódszám

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/ 3. (1.mell. magy.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

303/ 2. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont módosítását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

Sorszám Megnevezés Szolgáltatási kódszám

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/ 4. (1.mell. magy.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

305/ 3. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont 69. sorszám elhagyását javasolja:

"[69. Diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet sorszámainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/ 1. (1.mell. II. 2. új53.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

305/ 4. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont 69. sorszám elhagyását javasolja:

"[69. Diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet sorszámainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313/ 2. (1.mell. II. 2. új53.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

305/ 5. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont 74. sorszám módosítását javasolja:

"71. Szállítás, raktározás, posta és távközlés SZJ 60, 61, 62, 63, 64

Kivéve:

- Utazásszervezés, utazási ügynöki szolgáltatás, idegenvezetés, turistatájékoztatás SZJ 63,30,1

- Postai szolgáltatás SZJ 64,11,12,0, 64,11,13,0, 64,11,14,0, 64,11,15,0

- Távközlés

kivéve kábeltv (SZJ 64,20,3-ból)

- Légijármû javítás

- Városnézõ busz szolgáltatás"

Indokolás: Lásd a T/1501/398-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

310/ 1. Az Egészségügyi bizottság kapcsolódva Glattfelder Béla képviselõ T/1501/ 311. számú módosító javaslatához (az ajánlás 83/ 1. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 1. pont 1. sorszám módosítását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Humán gyógyszerek, amelyeket a jogszabályok szerint az arra jogosult hatóság [forgalomba hozatalra ]engedélyezett (az 1. számú melléklet I. részének 54. pontjában szereplõ 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozó gyógyhatású termékek kivételével), oltóanyagok, galenusi gyógyszerek

ex 3002

ex 3003

ex 3004

ex 3006 60"

Indokolás: Lásd a T/1501/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetértett, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság ülésén nem értett egyet.

311/ 1. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 1. pont 51. sorszám elhagyását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

[51. Magisztrális gyógyszerek elkészítése SZJ 52,31,1]"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a rész pontjainak számozása értelemszerûen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/ 3. (1.mell. II. 2. új52.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

311/ 2. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 1. pont 51. sorszám elhagyását javasolja:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

[51. Magisztrális gyógyszerek elkészítése SZJ 52,31,1]"

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a rész pontjainak számozása értelemszerûen módosul.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/ 4. (1.mell. II. 2. új52.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

311/ 3. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 52. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

52. Magisztrális gyógyszerek elkészítése SZJ 52,31,1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/ 1. (1.mell. II. 1. 51.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

311/ 4. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 52. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

52. Magisztrális gyógyszerek elkészítése SZJ 52,31,1"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311/ 2. (1.mell. II. 1. 51.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 1. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 53. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

53. Gyermek- és diákétkeztetés SZJ 55,51, kivéve 55,51,10,4"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/ 3. (1.mell. I. 2.p 69.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 2. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 53. sorszám felvételével:

1. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

2. Szolgáltatások

53. Gyermek- és diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, SZJ 55,51,10,2, SZJ 55,51,10,3"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305/ 4. (1.mell. I. 2.p 69.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 3. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet magyarázó szövege kiegészítését javasolja:

"E törvény alkalmazásában a szolgáltatási kódszám: a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett Szolgáltatási Jegyzék 1998. július 1-én hatályos szövegének szolgáltatási kódszámai. A hétszámjegynél kevesebb számjeggyel megadott szolgáltatási kódszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendõ."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/ 1. (1.mell. I. 2.p) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/343-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 4. Dr. Katona Béla képviselõ kapcsolódva Karakas János képviselõ T/1501/ 230. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 249. pontja), a törvényjavaslat 1. számú melléklet magyarázó szövege kiegészítését javasolja:

"E törvény alkalmazásában a szolgáltatási kódszám: a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett Szolgáltatási Jegyzék 1998. július 1-én hatályos szövegének szolgáltatási kódszámai. A hétszámjegynél kevesebb számjeggyel megadott szolgáltatási kódszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendõ."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 303/ 2. (1.mell. I. 2.p) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/344-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313/ 7. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 5. pont módosítását javasolja:

"2. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"2. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

5. postai szolgáltatás [(SZJ 64,11,1)] SZJ 64,11,12,0, 64,11,13,0, 64,11,14,0, 64,11,15,0;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/398-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

313/ 8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 6. pont módosítását javasolja:

"2. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"2. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

6.* pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ szolgáltatásai (SZJ 65,11,1, 65,12,1, 65,21,1, 65,22,1, 65,23,1, 66,01,1, 66,02,1, 66,03,1, 67), ideértve a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: hit.) 3. §-a szerinti - hitelintézeti elszámolóház által végzett - elszámolásforgalmi ügyletet is, de kivéve

- a széfügyletet (SZJ 67,13,10,0-ból), valamint

- a hit. szerinti pénzügyi lízinget a lízingdíj teljes tõketörlesztõ részének erejéig, de legalább a lízingbe adott termék adó nélkül számított beszerzési árának, illetve - ha a lízingbe adott termék saját elõállítású - elõállítási költségének erejéig;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/398-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

313/ 9. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. számú melléklet 15. pont módosítását javasolja:

"2. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

"2. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások köre

/A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következõk:/

15. az ügyvéd[ség]ekrõl szóló törvény szerint a kizárólag ügyvéd által végezhetõ tevékenység, illetõleg jogi képviseleti tevékenység, továbbá jogi dokumentációs tevékenység (SZJ 74,11,1, kivéve 74,11,17,0);" "

Indokolás: Lásd a T/1501/398-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

315/ 1. Pál Béla és Lendvai Ildikó képviselõk kapcsolódva a Költségvetési bizottság T/1501/ 290. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 141. és 315. pontjai), a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolják a következõ új 1. pont felvételével:

"1. A Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4,6 alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

/4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

"4,6. a Kossuth-, a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai arany-, ezüst- és bronzéremhez, az életmentõ emlékéremhez, a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjhoz, valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozott mûvészeti és egyéb szakmai díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom, továbbá a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt tárgyi formája, valamint a Kormány, a miniszterelnök, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a büntetésvégrehajtást, valamint a vám- és pénzügyõrséget felügyelõ miniszterek továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által adományozott emléktárgy (dísztõr, gyûrû, stb.) értékébõl a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékû összeg, azzal, hogy kapcsolódó pénzjutalom alatt azt az összeget kell érteni, amelyet a díj (az érem) tulajdonosának állami elismerésként adnak át;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

315/ 2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolja a következõ új 1. pont felvételével:

"1. A Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4,6 alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

/4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

"4,6. a Kossuth-, a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai arany-, ezüst- és bronzéremhez, az életmentõ emlékéremhez, a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjhoz kapcsolódó pénzjutalom, továbbá a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt tárgyi formája, valamint a Kormány, a miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a büntetés-végrehajtást, valamint a vám- és pénzügyõrséget felügyelõ miniszterek, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által adományozott emléktárgy (dísztõr, gyûrû, stb.) értékébõl a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom 1/10-ed részét meg nem haladó mértékû összeg, azzal, hogy kapcsolódó pénzjutalom alatt azt az összeget kell érteni, amelyet a díj (az érem) tulajdonosának állami elismerésként adnak át;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

315/ 3. T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolják a következõ új 1. pont felvételével:

"1. A Szja tv. 1. számú melléklete 4. pontjának 4,12 pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"4. /Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:/

4,12. a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy

a) az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésében elõírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az évi 600 ezer forintot nem haladja meg - azonban, ha meghaladja, akkor a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni -, és " "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184/ 1. (90.§ új(1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

315/ 4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet 1. pont módosítását javasolja:

"1. A Szja tv. 1. számú melléklete 6. pontjának 6,1, 6,4 és 6,6 alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a pont a következõ 6,7 alponttal egészül ki:

/6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:/

"6,1 az elemi károk, katasztrófák esetén a károsultnak nyújtott állami segély, a jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kapott tartásdíj, a kártalanítás (ideértve a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekû célra megvásárolt ingatlan vételárát is), a kárpótlás, a kártérítés, kivéve a jövedelmet pótló kártérítést;"

"6,4 Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tagjának az egyéni számlájára befektetések hozama címén jóváírt összeg, ideértve az értékelési különbözet figyelembevétele alapján jóváírt összeget is;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

316/ 1. Bánki Erik, dr. Bóka István, Lasztovicza Jenõ és Kovács Ferenc képviselõk kapcsolódva dr. Bóka István, Lasztovicza Jenõ, Kovács Ferenc és Bánki Erik képviselõk T/1501/ 214. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 316. pontja), a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolják a következõ új 2. pont felvételével:

"2. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8,3 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,3 A kifizetõ által a belföldi illetékességû magánszemélynek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) ellenértékébõl adott engedmény az üdülési csekk értékének 50 százalékáig, de - több kifizetõ esetén is - legfeljebb évi 20 ezer forintig terjedõ rész.""

Indokolás: Lásd a T/1501/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

316/ 3. Keller László képviselõ, valamint Farkas Imre és Göndör István képviselõk kapcsolódva dr. Szekeres Imre képviselõ T/1501/ 77. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 316. pontja), a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolják a következõ új 2. pont felvételével:

"2. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8,3 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,3 A kifizetõ által a magányszemélyek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) ellenértékébõl adott engedmény az üdülési csekk értékének 50 %-ig, de - több kifizetõ esetén is - legfeljebb évi 20 ezer forintig terjedõ rész.""

Indokolás: Lásd a T/1501/352., 355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

317/ 1. Dr. Szabó Attila képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 207. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 293. és 317. pontjai), Tállai András képviselõ T/1501/ 250. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 294. pontja), a törvényjavaslat 14. számú melléklet módosítását javasolja:

"A. Az Itv. Melléklete IX. címe és rendelkezése helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép:

IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

I. A bevándorlással, valamint az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. A bevándorlási engedély iránti kérelem illetéke 10 000 forint.

2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 4000 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 6000 forint. A kérelem benyújtásának idõpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke - érvényességi idõtõl függetlenül - 1000 forint.

3. A második magánútlevél kiadásának illetéke 4000 forint.

4. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

5. Illetékmentes:

a) a diplomata útlevél,

b) a külügyi szolgálati útlevél,

c) a határátlépési igazolvány.

6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongált és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a 2-4. pontban meghatározott illeték kétszerese.

7. Az úti okmányban történõ idegen nyelvû bejegyzésért - az 1-4. pontban foglalt illetéken felül - 2000 forint illetéket kell fizetni.

8. Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 4000 forint.

II. Személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. Az állandó személyazonosító igazolvány, valamint kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint.

2. Illetékmentes a más személyazonosító okmánnyal nem rendelkezõ

a) 14. életévét betöltõ polgár elsõ állandó személyazonosító igazolványa, ha azt annak a naptári évnek a végéig kéri, amelyben a 14. életévét betölti,

b) 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványa.

3. Illetékmentes a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges - jogszabályban meghatározott - anyakönyvi kivonat kiállítása.

4. A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakáscímet nem érintõ adatváltozás miatt indult - 500 forint.

5. Illetékementes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor.

6. Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 forint.

III. A gépjármûvezetõi engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. A gépjármûvezetõi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint.

2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 4000 forint.

3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az I-III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történõ igénylése esetén is az eljárási illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni.

2. Illetékmentes

a) az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul, vagy az okmány gyártmányhibás;

b) a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményezõ adatváltozást is - miatt kiállított hatósági igazolvány;

c) az érintett polgár adatainak a polgár személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárás."

"B. Az Itv. Melléklete XVI. címe 2. pontjának elsõ mondata a következõk szerint módosul:

"A jelzálog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás illetéke a jelzáloggal biztosított követelés értékének 5%-a, de legfeljebb 5000 forint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294/ 1. (223.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

322/ 1. Font Sándor képviselõ kapcsolódva a T/1501/ 26. számú módosító javaslatához (T/1501/294. sz. ajánlás 240. pontja), a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 23. számú melléklet felvételével:

"23. sz. melléklet az 1999. évi .... törvényhez

Reklám- és hirdetési adó fizetési kötelezettség alá esõ termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én hatályos belföldi termékosztályozás (BTO) és szolgáltatások jegyzéke szerint:

222212 00 00 Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus, és hasonlók 6 %

43. Hirdetés 6 %.

143-ból Nyomtatott sajtóban megjelenõ hirdetés 6 %"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240/ 1. ( új harmadik rész), 296/ 2. (új233.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

 

II. rész

A Mezõgazdasági bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

23

nem támogatja

nem ért egyet

26

nem támogatja

nem ért egyet

27

nem támogatja

nem ért egyet

28

nem támogatja

egyetért

33

támogatja

egyetért

43

támogatja

egyetért

67

nem támogatja

nem ért egyet

141

támogatja

egyetért

147

támogatja

egyetért

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

199

támogatja

egyetért

200

támogatja

egyetért

204

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

260

támogatja

egyetért

263

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

314

támogatja

egyetért

315

támogatja

egyetért

Az Egészségügyi bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

141

támogatja

nem ért egyet

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

199

támogatja

egyetért

200

támogatja

egyetért

204

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

210

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

263

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

315

támogatja

egyetért

A Gazdasági bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

75

támogatja

egyetért

92

támogatja

egyetért

97

támogatja

nem ért egyet

126

nem támogatja

nem ért egyet

141

nem támogatja

nem ért egyet

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

199

támogatja

egyetért

200

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

210

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

223

nem támogatja

nem ért egyet

235

nem támogatja

nem ért egyet

256

nem támogatja

nem ért egyet

260

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

293

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

314

támogatja

egyetért

317

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

Az Alkotmányügyi bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

33

támogatja

egyetért

43

támogatja

egyetért

75

támogatja

egyetért

92

támogatja

egyetért

97

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

141

támogatja

egyetért

147

támogatja

egyetért

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

199

támogatja

egyetért

200

támogatja

egyetért

204

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

210

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

260

támogatja

egyetért

263

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

314

támogatja

egyetért

315

támogatja

egyetért

Az Emberi jogi bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

204

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

210

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

260

támogatja

egyetért

263

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

A Önkormányzati bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

75

támogatja

egyetért

92

támogatja

egyetért

97

támogatja

nem ért egyet

126

nem támogatja

nem ért egyet

141

nem támogatja

nem ért egyet

190

támogatja

egyetért

192

támogatja

egyetért

193

támogatja

egyetért

199

támogatja

egyetért

200

támogatja

egyetért

206

támogatja

egyetért

210

támogatja

egyetért

216

támogatja

egyetért

217

támogatja

egyetért

218

támogatja

egyetért

220

támogatja

egyetért

223

nem támogatja

nem ért egyet

235

nem támogatja

nem ért egyet

256

nem támogatja

nem ért egyet

260

támogatja

egyetért

285

támogatja

egyetért

293

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

314

támogatja

egyetért

317

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

A Költségvetési bizottság hiányzó állásfoglalásai a T/1501/294. számú ajánlás pontjai szerint:

Pont

Bizottság

Elõterjesztõ

75

támogatja

egyetért

92

támogatja

egyetért

97

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

126

1/3-a sem támogatja

nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. október 14.

Dr. Szekeres Imre sk.
a Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla sk.
az Alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke

 

Dr. Kökény Mihály sk.

az Egészségügyi és szociális
bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda sk.
az Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Sándor László sk.
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság alelnöke

Dr. Latorcai János sk.
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Katona Béla sk.
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán sk.
a Környezetvédelmi bizottság elnöke

Dr. Sasvári Szilárd sk.
a Kulturális és sajtó bizottság elnöke

Farkas Sándor sk.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Lezsák Sándor sk.
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs sk.
az Önkormányzati és rendészeti bizottság elnöke

Balsay István sk.

a Területfejlesztési
bizottság elnöke