1999. szeptember 15.

T/1501/294. számú

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

Idegenforgalmi
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

Kulturális és sajtó
bizottságának

Mezõgazdasági
bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Területfejlesztési
bizottságának

ajánlása

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
T/1501. sz. törvényjavaslat
részletes vitájához


Tartalomjegyzék

ÚJ ELSÕ RÉSZ
ELSÕ RÉSZ
I. fejezet
II. fejezet
III. fejezet
új IV. fejezet
IV. fejezet
V. fejezet
VI. fejezet
VIII. fejezet
IX. fejezet
XI. fejezet
MÁSODIK RÉSZ
ÚJ HARMADIK RÉSZ
HARMADIK RÉSZ
NEGYEDIK RÉSZ
I. fejezet
II. fejezet
III. fejezet
IV. fejezet
VII. fejezet
IX. fejezet
X. fejezet
XI. fejezet
ÖTÖDIK RÉSZ
1. számú melléklet
7. számú melléklet
14. számú melléklet
15. számú melléklet
17. számú melléklet
új 23. számú melléklet


Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi és szociális bizottsága (a továbbiakban: Egészségügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezõgazdasági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság) és Területfejlesztési bizottsága megtárgyalta "az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról" szóló T/1501. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott, alábbiakban felsorolt módosító javaslatokat: T/1501/ 13., / 14., / 15., / 16., / 20., / 21., / 22., / 23., / 24., / 25., / 26., / 28., / 29., / 31., / 32., / 33., / 34., / 35., / 36., / 37., / 38., / 39., / 40., / 41., / 42., / 43., / 44., / 45., / 46., / 47., / 48., / 49., / 50., / 51., / 52., / 53., / 54., / 55., / 56., / 57., / 58., / 59., / 60., / 61., / 62., / 63., / 64., / 65., / 66., / 67., / 69., / 71., / 72., / 73., / 74., / 75., / 76., / 77., / 78., / 79., / 80., / 81., / 82., / 83., / 84., / 85., / 86., / 87., / 88., / 89., / 90., / 91., / 92., / 93., / 94., / 95., / 96., / 97., / 98., / 99., /100., /101., /102., /103., /104., /105., /106., /107., /108., /109., /110., /111., /112., /113., /114., /115., /117., /118., /119., /120., /121., /122., /123., /124., /125., /126., /127., /128., /129., /130., /131., /132., /133., /134., /135., /136., /137., /138., /139., /140., /141., /142., /143., /144., /145., /146., /147., /148., /149., /150., /151., /152., /153., /154., /155., /156., /157., /158., /159., /160., /161., /162., /163., /164., /165., /166., /167., /168., /169., /170., /171., /172., /173., /174., /175., /176., /177., /178., /179., /180., /181., /182., /183., /184., /185., /186., /187., /188., /189., /190., /191., /192., /193., /194., /195., /196., /197., /198., /199., /200., /201., /202., /203., /204., /205., /206., /207., /209., /210., /212., /213., /214., /215., /216., /217., /218., /220., /221., /230., /231., /232., /233., /234., /235., /236., /237., /238., /239., /240., /241., /242., /243., /244., /245., /246., /247., /248., /249., /250., /251., /252., /253., /254., /255., /256., /257., /258., /259., /260., /261., /262., /263., /264., /266., /267., /268., /269., /270., /271., /273., /274., /275., /276., /277., /278., /279., /280., /281., /283., /284., /285., /286., /288., /289., /290., /291., /292., /293.

Visszavont módosító javaslatok: T/1501/17 (Zsikla Gyõzõ, dr. Kerényi János, Font Sándor), /18 (Zsikla Gyõzõ, dr. Kerényi János, Font Sándor), /19 (Zsikla Gyõzõ, dr. Kerényi János, Font Sándor), /27 (Font Sándor), /30 (Bakonyi Tibor, Páva Zoltán, dr. Szabó Imre, Csizmár Gábor, Tóbiás József), /68 (Kékkõi Zoltán), /70 (Kékkõi Zoltán), /116 (Pásztohy András), /208 (Font Sándor), /211 (Font Sándor), /219 (Mádi László, Tállai András), /265 (dr. Horváth Zsolt)

A T/1501/222-229 számú módosító javaslatok átirányítva a T/1469/19-26. számokra.

A T/1501/272. számú módosító javaslat átirányítva a T/1510/1 számra.

A Foglalkoztatási bizottság a módosító javaslatokat 1999. szeptember 27-ei ülésén tárgyalja, döntésérõl külön ajánlásban tájékoztatja az Országgyûlést.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt részeket [ ] zárójel közé téve, vastag betûvel szedve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöltük. Ha a javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a módosító javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk, annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, arra történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 94. § (3) bekezdése alapján, ha a törvényjavaslat jogszabály módosítására irányul, akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a jogszabály módosításával nem érintett részeire, kivéve ha ez a szabályszerû módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjához fûzött megjegyzés tartalmazza.

ÚJ ELSÕ RÉSZ

1. Bauer Tamás, Béki Gabriella, Kovács Kálmán, Kuncze Gábor, dr. Lotz Károly, Szalay Gábor, Tardos Márton és dr. Wekler Ferenc képviselõk a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új elsõ rész felvételével:

"ELSÕ RÉSZ

Az adórendszer fejlesztésének fõ irányai

1. § Az Országgyûlés az adórendszer fejlesztésének fõ irányait a következõ években az alábbiak szerint jelöli meg:

a) Az adórendszer egészét tekintve az adóterhelés az államháztartási kiadások növekedésének mérséklésével összhangban fokozatosan csökkenjen.

b) A személyi jövedelemadó-terhelés a kulcsok változatlanul hagyása mellett, de a sávok inflációnál gyorsabb csúsztatásával évrõl-évre fokozatosan csökkenjen. Vissza kell állítani a legalacsonyabb jövedelemsávban alkalmazott adókulccsal azonos mértékû adójóváírást, hogy csökkenjen az alacsony jövedelmek adója, illetve az alacsony jövedelmûek foglalkoztatásának terhelése.

c) Adókedvezményekkel indokolt ösztönözni a jövedelmek felhalmozási célú felhasználását. A fogyasztásra elköltött jövedelmek adókedvezményeit néhány év alatt, elõre meghirdetve fokozatosan meg kell szüntetni, egyidejûleg az átlagos adóterhelés csökkenésével.

d) A gyermekek utáni adókedvezményt a családi pótlék azonos összegû emelésével fel kell váltani, a gyermekvállalás támogatását ki kell venni az adórendszerbõl.

e) Az alacsony jövedelmûek egyenes adóterhelésének megszüntetése lehetõséget nyújthat az áfa két kulcsa közötti különbség fokozatos csökkentésére.

f) A társasági adóból nyújtott beruházási kedvezményeket a vállalkozások számára nagyságkategóriától függetlenül hozzáférhetõvé kell tenni.

g) A központi adók csökkentésével kell teret nyitni a helyi adók növelésének azzal, hogy az átlagos illetve az átlagosnál jobb helyzetû önkormányzatok kiadásaikat saját adóbevételükbõl fedezhessék.

h) Az egészségbiztosítási járulékot fokozatosan csökkenteni kell abban a mértékben, ahogy csökken az egészségbiztosítási alapból illetve az egészségbiztosító alapok (pénztárak) által finanszírozott egészségügyi kiadások összege. A tb-járulék alóli törvényi mentességeket fokozatosan meg kell szüntetni, illetve a biztosító és a biztosított közötti megállapodás tárgyává válhatnak."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a további részek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

ELSÕ RÉSZ

I. fejezet

2. Nagyiványi Zoltán, Pusztai Csaba és Kertész István képviselõk a törvényjavaslat 3. § módosítását javasolják:

"3. § Az áfa tv. 13.§-ának (1) bekezdése a következõ 23.-24. ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"23. folyamatos teljesítés: a tevékenység jellegébõl fakadó, illetõleg a felek közötti szerzõdésben rögzített állandó rendelkezésre állás, amelyben a termék vagy a szolgáltatás tényleges igénybevétele kifejezetten az igénybevevõ döntésétõl függ (így különösen a közüzemi szolgáltatások, a bérbeadás, az átalánydíjas szerzõdésen alapuló tevékenységek, az újság, folyóirat elõfizetéses értékesítése)[.];"

24. aránytalanul alacsony ár: a 22. § (6) bekezdésének alkalmazásában nem minõsül aránytalanul alacsony árnak az, ha a térítés mértékét jogszabály írja elõ."

Indokolás: Lásd a T/1501/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

3. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ban az áfa tv. 13. § (1) bekezdés új 23. pontja módosítását javasolja:

"3. § Az áfa tv. 13.§-ának (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"23. folyamatos teljesítés: a tevékenység jellegébõl fakadó, illetõleg a felek közötti szerzõdésben rögzített állandó rendelkezésre állás, amelyben [a termék vagy ]a szolgáltatás tényleges igénybevétele kifejezetten az igénybevevõ döntésétõl függ (így különösen a közüzemi szolgáltatások, a bérbeadás, az átalánydíjas szerzõdésen alapuló tevékenységek), valamint az újság, folyóirat elõfizetéses értékesítése[)]." "

Indokolás: Lásd a T/1501/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság ülésén nem értett egyet.

4. Farkas Imre, Göndör István, Podolák György és Fritz Péter képviselõk a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

10. § "[(1) Az áfa tv. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Nem vonható le az elõzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást/

"a) egészben vagy részben - függetlenül attól, hogy azok jogilag, vagy természetük szerint oszthatók - nem az adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja, kivéve, ha a terméket és a szolgáltatást részben a 7.§ (3) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja;"] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

5. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésben az áfa tv. 33. § (1) bekezdés a) pontja módosítását javasolja:

"10. § (1) Az áfa tv. 33. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Nem vonható le az elõzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást/

"a) egészben vagy részben [- függetlenül attól, hogy azok jogilag, vagy természetük szerint oszthatók - ]nem az adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja, kivéve, ha a terméket és a szolgáltatást részben a 7.§ (3) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja;" "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (10.§ új(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

6. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 10. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdés felvételével:

"(3) Az áfa tv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységhez és az adóalanyiságon kívüli tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzések között arányos megosztás nem alkalmazható, az ilyen beszerzés adótartalmát - teljes egészében - le nem vonható adóként kell kezelni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 5. (10.§ (1) áfa tv. 33.§(1)a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

7. Nagyiványi Zoltán és Kertész István képviselõk a törvényjavaslat 12. § elhagyását javasolják:

"12.§ [Az áfa tv. 47.§-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgyévet megelõzõ évben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adót nem tartalmazó termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke - kivéve a XIII. fejezetben szabályozott különleges jogállású mezõgazdasági termelõ mezõgazdasági tevékenységébõl elért ellenértéket - , vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege a 8 millió forintot nem haladta meg, és az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, a tárgyévrõl éves adóbevallás benyújtására kötelezett.

Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany negyedéves bevallásra köteles áttérni, ha a tárgyévben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adót nem tartalmazó termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke - kivéve a XIII. fejezetben szabályozott különleges jogállású mezõgazdasági termelõ mezõgazdasági tevékenységébõl elért ellenértéket - a 8 millió forintot elérte. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig - benyújtani, amelyben az adóalany az értékhatárt elérte."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

8. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ban az áfa tv. 47. § (2) bekezdése módosítását javasolja:

"(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgyévet megelõzõ évben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adót nem tartalmazó termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke - kivéve a XIII. fejezetben szabályozott különleges jogállású mezõgazdasági termelõ mezõgazdasági tevékenységébõl elért ellenértéket - , vagy annak idõarányosan éves szintre átszámított összege a 8 millió forintot nem haladta meg, és az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, a tárgyévrõl éves adóbevallás benyújtására kötelezett.

Az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany negyedéves bevallásra köteles áttérni, ha a tárgyévben a gazdasági tevékenységébõl származó általános forgalmi adót nem tartalmazó termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke - kivéve a XIII. fejezetben szabályozott különleges jogállású mezõgazdasági termelõ mezõgazdasági tevékenységébõl elért ellenértéket - a 8 millió forintot elérte. A tárgyévi elsõ bevallást a tárgyév elsõ napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedõ idõszakról kell - a negyedéves bevallás benyújtására elõírt idõpontig - benyújtani, amelyben az adóalany az értékhatárt elérte. Az adóalany havi bevallásra köteles áttérni, ha a tárgyévi elsõ adóbevallásában megállapított elszámolandó adója pozitív elõjelû, és az 1 millió Ft-ot elérte."

Indokolás: Lásd a T/1501/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

9. Farkas Imre, Göndör István, Fritz Péter és Podolák György képviselõk a törvényjavaslat 13. § elhagyását javasolják:

13.§ "[(1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot; vagy

ab) a tárgyi eszköz beszerzésére - ideértve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is - jutó levonható, korábban vissza nem igényelt elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét megfizette;

b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább három egymást követõ hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;

c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik."

(2) Az áfa tv. 48.§-a a következõ (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (5) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik:

"(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe.

(6) Átalakulás esetén a jogelõd megszûnéshez kapcsolódó adóbevallásában szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód - a (3) bekezdés a) pontja szerint - fizetendõ adót csökkentõ tételként veheti figyelembe."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

10. Tokár István képviselõ a törvényjavaslat 13. § módosítását javasolja:

13.§ [(1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot; vagy

ab) a tárgyi eszköz beszerzésére - ideértve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is - jutó levonható, korábban vissza nem igényelt elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét megfizette;

b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább három egymást követõ hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;

c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik."

(2) Az áfa tv. 48.§-a a következõ (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi (5) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik:

"(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe.

(6) Átalakulás esetén a jogelõd megszûnéshez kapcsolódó adóbevallásában szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód - a (3) bekezdés a) pontja szerint - fizetendõ adót csökkentõ tételként veheti figyelembe."]

Az áfa tv. 48. §-ának (3), (4) és (7) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyidejûleg az alábbi (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Ha az elszámolandó adó elõjele az (1) bekezdés szerinti számítás eredményeként negatív, az elszámolandó adót az adóalany

a) a következõ adóbevallási idõszakban beszámíthatja úgy, mint a fizetendõ adót csökkentõ tétel, vagy

b) külön kérelemre az adóhatóságtól visszaigényelheti.

(4) Átalakulás esetén a jogelõd megszûnéséhez kapcsolódó adóbevallásban szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód a (3) bekezdés a) pontja szerint fizetendõ adót csökkentõ tételként veheti figyelembe.

"(7) Ha az adóalany az adó alapjául szolgáló ellenértéket behajthatatlan követelésként leírja, jogosult - az adóhatóság elõzetes hozzájárulásával - a leírás idõpontját követõ elsõ adóbevallásában az elszámolandó adót csökkenteni a behajthatatlan követelésére jutó adó összegével.

(8) Az adóhatóság az elõzetes hozzájárulást akkor adja meg, ha az adóalany igazolja, hogy

a) megtett minden szükséges intézkedést a követelése behajtására, továbbá

b) az érvényesíteni kívánt követelése az annak alapjául szolgáló bizonyítékok ellenére valószínûsíthetõen nem nyer kielégítést.

(9) Ha azonban a behajthatatlan követelésként leírt ellenérték a késõbbiekben egészben vagy részben mégis kielégítést nyer, az adóalany köteles a soron következõ elsõ adóbevallásában az elszámolandó adót növelni a kielégítést nyert ellenértékére arányosan jutó adó összegével."

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 216. § (2) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/13-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

11. Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István, Nagyiványi Zoltán, dr. Veres János és Kertész István képviselõk a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"13.§ [(1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot; vagy

ab) a tárgyi eszköz beszerzésére - ideértve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is - jutó levonható, korábban vissza nem igényelt elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét megfizette;

b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább három egymást követõ hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;

c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

12. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

/(1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha/

"a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot; vagy

ab) a tárgyi eszköz beszerzésére - ideértve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is - jutó levonható, korábban vissza nem igényelt elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább [200 000] 100 000 forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét megfizette;

b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább [három egymást követõ] egy hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;

c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany[ esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik] megszûnéshez kapcsolódó adóbevallást nyújt be." "

Indokolás: Lásd a T/1501/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

13. Farkas Imre, Göndör István, Podolák György és Fritz Péter képviselõk, valamint Kovács Kálmán képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés a) pont aa) alpont módosítását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén/

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a [4] 3 millió forintot; vagy" "

Indokolás: Lásd a T/1501/88., 155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Mezõgazdasági bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem értett egyet.

14. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés a) pont aa) alpont módosítását javasolja:

/"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén

"aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a [4] 2 millió forintot; vagy" "

Indokolás: Lásd a T/1501/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

15. Tállai András és Danka Lajos képviselõk a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés a) pont aa) alpont módosítását javasolják:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén/

aa) a 28. és 29. §-ban meghatározott adómérték alá tartozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétõl, illetve - ha az adóalany év közben jelentkezik be - az adóalanyként történõ bejelentkezés idõpontjától kezdõdõen idõarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri vagy meghaladja a 4 millió forintot; vagy" "

Indokolás: Lásd a T/1501/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

16. Kovács Kálmán képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés a) pont ab) alpont elhagyását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha

a) az éves és a negyedéves bevallásra kötelezett adóalany esetén/

"[ab) a tárgyi eszköz beszerzésére - ideértve a saját vállalkozásban megvalósított beruházást is - jutó levonható, korábban vissza nem igényelt elõzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen idõszakban fizetendõ adó göngyölített összegét, feltéve, hogy az adóbevallás benyújtása esedékességének idõpontjáig az adóalany a tárgyi eszköz adóval növelt ellenértékét megfizette;]"

Indokolás: Lásd a T/1501/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

17. Farkas Imre, Göndör István, Podolák György és Fritz Péter képviselõk, valamint Kovács Kálmán képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha /

" "[b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább három egymást követõ hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;"] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/89., 156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

18. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 13. § ¨1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha/

"b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl [az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább három egymást követõ hónapban negatív;] - a havi adóbevallást követõ hónapban az adó visszaigényelhetõ, - kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;"

Indokolás: Lásd a T/1501/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

19. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha /

" "b) a havi bevallásra kötelezett adóalany esetén az a) pontban foglalt feltételek teljesítésén túl az elszámolandó adó a tárgyéven belül legalább [három] kettõ egymást követõ hónapban negatív; kivéve azt az adóalanyt, aki (amely) gyakorított általános forgalmi adó megállapításra jogosult;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

20. Farkas Imre, Göndör István, Podolák György és Fritz Péter képviselõk a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés c) pont elhagyását javasolják:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha/

"[c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik.]" "

Indokolás: Lásd a T/1501/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

21. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésben az áfa tv. 48. § (4) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/13.§ (1) Az áfa tv. 48.§-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti, ha/

"c) a jogutód nélkül megszûnõ adóalany [esetén a tárgyévet megelõzõ évben az aa) pont szerinti összesített adóalapjának legalább 40%-a a 29.§-ban vagy az 1. számú mellékletben felsorolt termékértékesítésbõl és szolgáltatásnyújtásból származik] a megszûnéshez kapcsolódóan adóbevallást nyújt be." "

Indokolás: Lásd a T/1501/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

22. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az áfa tv. 48.§-a a következõ [(5)-](6) bekezdés[ekkel]sel egészül ki[, egyidejûleg a § jelenlegi (5) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik]:

"[(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe.]

(6) Átalakulás esetén a jogelõd megszûnéshez kapcsolódó adóbevallásában szerepeltetett negatív elszámolandó adót a jogutód - a (3) bekezdés a) pontja szerint - fizetendõ adót csökkentõ tételként veheti figyelembe."

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 216. § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

23. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésben az áfa tv. 48. § új (5) bekezdés módosítását javasolja:

" "(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre jutó adóval, kivéve a mezõgazdasági tevékenységet folytató, nem különleges jogállást választó adóalanyok tevékenységükkel kapcsolatos beszerzéseire jutó adót, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 230. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 249. (171.§ (1) Art.27.§(4) felv.) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

24. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdésben az áfa tv. 48. § új (5) bekezdés módosítását javasolja:

""(5) A negatív elszámolandó adót - legfeljebb annak összegéig - csökkenteni kell azon beszerzésekre, a 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beszerzés esetén a részletekre jutó adóval, amelyeknek adóval növelt ellenértékét az adóalany a visszaigénylési kérelmet tartalmazó bevallás benyújtására elõírt idõpontig nem fizette meg, és azt részben vagy egészben követelés mérséklése útján sem egyenlítette ki. A negatív elszámolandó adó vissza nem téríthetõ részét az adóalany a (3) bekezdés a) pontja szerint veheti figyelembe."

Indokolás: Lásd a T/1501/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

25. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 15. § elhagyását javasolja:

"15. § [Az áfa tv. 49.§-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 2 000 000 forint, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást választó egyéni vállalkozó adóalany esetén az alanyi adómentesség összeghatára 4 000 000 forint."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

26. Mayer Bertalan és Herbály Imre képviselõk a törvényjavaslat 15. §-ban az áfa tv. 49. § (2) bekezdése módosítását javasolják:

"15. § Az áfa tv. 49.§-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár [2 000 000] 3 000 000 forint, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást választó egyéni vállalkozó adóalany esetén az alanyi adómentesség összeghatára 4 000 000 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

27. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 15. §-ban az áfa tv. 49. § (2) bekezdése módosítását javasolják:

"15. § Az áfa tv. 49.§-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár [2 000 000 forint, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást választó egyéni vállalkozó adóalany esetén az alanyi adómentesség összeghatára] 4 000 000 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

28. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésben az áfa tv. 66. § (1) bekezdése módosítását javasolja:

" "(1) Az idegenforgalmi tevékenységet folytató adóalany adóalapja az általa elért, önálló pozíciószámonként számított árrés. Az árrés az utas által fizetendõ adóval növelt ellenérték, csökkentve az idegenforgalmi tevékenységet folytató adóalany által a saját nevében, az utas javára megrendelt, más adóalany által értékesített termék, nyújtott szolgáltatás adóval növelt ellenértékével. Az árrés számításához szükséges véglegezéséig az adó alapját az elõkalkulált árrés képezi, melyet a végleges adatok alapján helyesbíteni szükséges." "

Indokolás: Lásd a T/1501/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

29. Dr. Hörcsik Richárd képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 19. § felvételével:

/I. fejezet/

"19. § Az áfa törvény 71. § (6) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ d) ponttal egészül ki:

/Az adóhatóság felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény rendelkezései alapján le nem vonható, az a) pontban felsorolt tevékenységek érdekében felmerült kiadásokra jutó elõzetesen felszámított adó visszatérítését indokolt kérelemre - saját hatáskörében - méltányosságból engedélyezze olyan társadalmi szervezet, egyház, valamint alapítvány részére, amely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:/

"c) a vezetõje, az igazgatását ellátó személyzete, vagy az igazgatásában közremûködõ személyek részére pénzbeni vagy természetbeni - ide nem értve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 4,8 és 8,20 pontjaiban foglalt eseteket - ellenszolgáltatást (ide értve a költségtérítést) nem nyújt, és ezek a személyek, valamint hozzátartozóik sem közvetlenül, sem közvetetten nem élveznek elõnyt a szervezet mûködésébõl.

d) A c) pontban felsoroltakat nem kell vizsgálni abban az esetben, ha a visszatérítés a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény alapján kapott ingatlankártalanítás összegébõl megvalósított beruházások, felújítások alapján történik.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/15-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

30. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 19. § felvételével:

/I. fejezet/

"19. § Az áfa törvény 71. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7)-(8) bekezdésre változik:

"(6) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a pénzügyminiszter arra, hogy együttes rendeletben szabályozza az e törvény 12. §-ának j) pontja szerinti igazolás módját.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

31. Dr. Isépy Tamás és Sasvári Szilárd képviselõk a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új 19. § felvételével:

/I. fejezet/

19. § Az áfa tv. 71. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés és a további bekezdések jelölése értelemszerûen megváltozik:

"(3) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 2000. március 31-ig rendeletben szabályozza a közmûvelõdési, a köz- és felsõoktatási, valamint a nyilvános könyvtári dokumentumok beszerzése esetén járó adóvisszatérítési támogatás módját és részletes szabályait."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

II. fejezet

32. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ban a Jöt. 3. § (2) bekezdése d) pont elhagyását javasolja:

19. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Jövedéki termékek:

a) az ásványolaj,

b) az alkoholtermék,

c) a sör,

[d) a bor,]

e) a pezsgõ,

f) a köztes alkoholtermék,

g) a dohánygyártmány."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(³)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és az 1. pont kiegészül a következõ[új] j) alponttal[ egészül ki]:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

g) az üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltõ állomáson vagy a jövedéki engedélyes kereskedõ telephelyén a lefejtéskor bekövetkezõ keveredését, ha azt a vámhatóságnak haladéktalanul bejelentették,

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2[-nél kisebb] meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása naptári évenként, a természetes személy háztartásában élõ nagykorú családtagonként 250 liter, de háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Indokolás: Lásd a T/1501/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

34. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és új j) alponttal egészül ki:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

g) az üzemanyagoknak a fuvarozás során, az üzemanyagtöltõ állomásokon vagy a jövedéki engedélyes telepeken a lefejtéskor, fogadáskor bekövetkezõ keveredését, ha azt a vámhatóságnak haladéktalanul bejelentették,

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-nél kisebb szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása naptári évenként, háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Indokolás: Lásd a T/1501/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

35. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

/21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja új j) alponttal egészül ki:/

[1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:]

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-nél kisebb szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása naptári évenként, háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig."

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikailag nem értelmezhetõ.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

36. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. pont új j) alpontja módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja új j) alponttal egészül ki:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-nél kisebb szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása [naptári] gazdasági évenként, háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Indokolás: Lásd a T/1501/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

37. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésben a Jöt. 7. § 1. pont új j) alpontja módosítását javasolja:

"21. § (1) A Jöt. 7. §-ának 1. pontja új j) alponttal egészül ki:

/1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:/

"j) a természetes személy mûvelésében álló, 500 m2-[nél kisebb]t meg nem haladó szõlõterületen termelt szõlõbõl saját fogyasztásra szánt bor elõállítása naptári évenként, a természetes személy háztartásában élõ nagykorú családtagonként 250 liter, de háztartásonként legfeljebb 1000 liter mennyiségig." "

Indokolás: Lásd a T/1501/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

38. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésben a Jöt. 7. § 6. pontja módosítását javasolja:

" (3) A Jöt. 7. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"6. adóraktár (ideértve az 54/E. § szerinti egyszerûsített adóraktárt is): az a fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített, - terméktávvezeték adóraktár kivételével - helyrajzi számmal beazonosított, egy technológiai egységet képezõ üzem, raktár, ahol az e törvényben meghatározott engedély birtokában jövedéki termék elõállítása folyik, illetve ahol olyan jövedéki termék tárolását, raktározását végzik, amely után az adót még nem fizették meg;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

39. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésben a Jöt. 7. § 6. pontja módosítását javasolják:

" (3) A Jöt. 7. §-ának 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"6. adóraktár (ideértve az 54/E. § szerinti egyszerûsített adóraktárt is): az a fizikailag (pl. fallal, kerítéssel, mérési ponttal) elkülönített, helyrajzi számmal beazonosított, egy technológiai egységet képezõ üzem, raktár - terméktáv-vezeték adóraktár kivételével - , ahol az e törvényben meghatározott engedély birtokában jövedéki termék elõállítása folyik, illetve ahol olyan jövedéki termék tárolását, raktározását végzik, amely után az adót még nem fizették meg;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

40. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"25. § (1) A Jöt. 19. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondata és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:

"(1) Adóraktári engedélyre olyan személy jogosult,

a) aki könyvvezetési kötelezettségének - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kettõs könyvvezetés szabályai szerint tesz eleget, továbbá olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, hogy annak alapján a felhasznált alapanyag, valamint a termelt, a raktározott jövedéki termék mennyiségi számbavétele ellenõrizhetõ;"

"f) ez alól mentesül a kizárólag bérfõzési tevékenységet végzõ vállalkozó, aki az általa bérfõzéssel elõállításra kerülõ pálinka, borpárlat mennyisége az évi 15 ezer hektoliterfokot nem éri el." "

Indokolás: Lásd a T/1501/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

41. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 29. §-ban a Jöt. 25. § (1) bekezdése módosítását javasolják:

/29. § A Jöt. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

" "(1) Az adóraktár engedélyese - kivéve a sûrített gáztöltõ adóraktár engedélyesét - a jövedéki termék értékesítésérõl vevõnként (címzettenként), - üzemanyag tároló adóraktárból a raktározott ásványolaj termék tulajdonosának történõ kitárolás esetén tulajdonosonként - külön nyilvántartást is köteles vezetni, és az értékesített, kitárolt jövedéki termék értékét és mennyiségét havonta, tárgyhó végén összesíteni. Ásványolajtermékek esetén a kitárolt termékekrõl csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

42. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"33. § (1) A Jöt. 31. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondata a következõk szerint módosul és a bekezdés a) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására) jogosult"

a) az adóraktár engedélyese, ha a szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket vagy keveredett árut saját hálózatából szállította vissza, vagy igazoltan adóval növelt áron vásárolta, és azt az adóraktárban jövedéki termék elõállításához adóraktárban felhasználta,

"d) az a személy, aki adóraktárból vagy importálótól a 37. § (1) bekezdésben megjelölt ásványolajat, a 47. § (1) bekezdésében megjelölt alkoholterméket, illetve a bort adóval növelt áron szerezte be és adómentes célra használta fel." "

Indokolás: Lásd a T/1501/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

43. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"33. § (1) A Jöt. 31. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondata a következõk szerint módosul és a bekezdés a) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a megfizetett adó visszaigénylésére (levonására) jogosult"

a) az adóraktár engedélyese, ha jövedéki terméket a szabadforgalomból igazoltan adóval növelt áron vásárolt, vagy a szabadforgalomba bocsátott üzemanyagot a lefejtéskor bekövetkezett keveredés miatt saját jövedéki engedélyes telephelyérõl vagy üzemanyagtöltõ állomásáról adóraktárába visszaszállította és azt jövedéki termék elõállításához felhasználta,

"d) az a személy, aki adóraktárból vagy importálótól a 37. § (1) bekezdésben megjelölt ásványolajat, a 47. § (1) bekezdésében megjelölt alkoholterméket, illetve a bort adóval növelt áron szerezte be és adómentes célra használta fel." "

Indokolás: Lásd a T/1501/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

44. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 33. § kiegészítését javasolja a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Jöt. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés b), c) pontja szerinti visszaigénylés esetében az alkoholtermék, illetve a dohánygyártmány adója visszaigénylésének feltétele az is, hogy az importáló, az exportáló az alkoholtermékrõl a zárjegyet, illetve a dohánygyártmányról az adójegyet a vámhatóság képviselõjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse, vagy felülragasztással érvénytelenítse. A megsemmisítésrõl, illetve az érvénytelenítésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amely a visszaigénylés kötelezõ bizonylata. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján kincstári finanszírozás körébe tartozó gazdálkodó szervezet mentesül az e bekezdésben megjelölt kötelezettségek alól, amennyiben az általa exportált jövedéki termék külföldön szolgálatot teljesítõ magyar fegyveres erõk részére kerül kiszállításra." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

45. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésben a Jöt. 31. § (9) bekezdés c) pontja módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 31. §-a (9) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, a jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik:

/(9) A visszaigénylés (levonás) jogosultságát a jövedéki termék adóval növelt áron való beszerzését, illetve importálását igazoló eredeti bizonylattal, továbbá/

"c) az (1) bekezdés c) pontja esetében - a d) pontban foglalt eltéréssel - a jövedéki termék külföldre, tranzitterületre történõ kiszállítását igazoló, a vámhatóság által kiállított, az exportáló nevére szóló vámokmánnyal[, továbbá a jövedéki termékre a fogadó államban kivetett vám- és adóterhek megfizetésérõl szóló igazolással], "

Indokolás: Lásd a T/1501/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

46. Márton Attila képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:

a) [a 2710 00 26,] a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre 93,00 Ft/liter,

b) a 2710 00 26 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinre 67,50 Ft/liter,

[b)] c) [a 2710 00 26,] a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre 100,50 Ft/liter,

d) a 2710 00 26 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinre 73,00 Ft/liter,

[c)] e) a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37 és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 100,50 Ft/liter,

[d)] f) a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55 és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 100,50 Ft/liter,

[e)] g) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelõolajokra, továbbá azokra a 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajokra, amelyek viszkozitása 20 oC hõmérsékleten kisebb, mint 10 mm2/s, vagy a desztillációs vizsgálatnál a 250 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 25 %-ot, vagy a 350 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 80 %-ot, vagy 15 oC-on mért sûrûsége kisebb 860 kg/m3-nél, 80,20 Ft/liter,

[f)] h) a 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 19 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a cseppfolyós halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 43,00 Ft/kg,

[g)] i) a 2711 21 és a 2711 29 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a sûrített gáz halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, 22,00 Ft/nm3,

[h)] j) a 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra és homológjaira - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - 100,50 Ft/liter,

[i)] k) a 2710 00 81, 2710 00 83, 27 10 00 85 vámtarifaszám alatti kenõolajra 72,20 Ft/kg,

[j)] l) a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra, kivéve az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésû adalékanyagot, 72,20 Ft/kg,

[k)] m) a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra - a stabilizálatlan gazolin kivételével - 100,50 Ft/liter,

[l)] n) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 100,50 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolajként, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén 80,20 Ft/liter, a közúti jármûvek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén 43,00 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén 22,00 Ft/nm3."

"

Indokolás: Lásd a T/1501/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

47. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése a) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"a) a 2710 00 26, a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre [93,00] 90,00 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

48. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése a) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"a) a 2710 00 26, a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinekre [93,00] 92,00 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 50. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

49. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése b) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre [100,50] 97,50 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

50. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése b) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"b) a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti ólmozott benzinekre [100,50] 99,50 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

51. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése c) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"c) a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37 és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [100,50] 97,50 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

52. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése d) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"d) a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55 és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [100,50] 97,50 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ ¨1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

53. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése e) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"e) a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67 és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelõolajokra, továbbá azokra a 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77, 2710 00 78 vámtarifaszám alá tartozó fûtõolajokra, amelyek viszkozitása 20 oC hõmérsékleten kisebb, mint 10 mm2/s, vagy a desztillációs vizsgálatnál a 250 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 25 %-ot, vagy a 350 oC hõmérsékletig átdesztilláló rész mennyisége meghaladja a 80 %-ot, vagy 15 oC-on mért sûrûsége kisebb 860 kg/m3-nél, [80,20] 78,00 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(±) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

54. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése f) pont módosítását javasolják:

/"(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"f) a 2711 11, 2711 12, 2711 13, 2711 19 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a cseppfolyós halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, [43,00] 86,70 Ft/kg, " "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 55. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) g)), 60. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) l)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

55. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése g) pont módosítását javasolják:

/Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"g) a 2711 21 és a 2711 29 vámtarifaszám alatti természetes gáz és egyéb gáz termékbõl arra a sûrített gáz halmazállapotú szénhidrogénre, amelyet közúti jármûvek üzemanyagaként értékesítenek, importálnak vagy e célra használnak fel, [22,00] 41,80 Ft/nm3,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) f)), 60. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) l)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

56. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése h) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"h) a 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra és homológjaira - a finomvegyszernek minõsülõ ásványolaj termék kivételével - [100,50] 97,50 Ft/liter," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

57. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése i) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"i) a 2710 00 81, 2710 00 83, 27 10 00 85 vámtarifaszám alatti kenõolajra [72,20] 70,00 Ft/kg," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

58. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése j) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"j) a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra, kivéve az 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésû adalékanyagot, [72,20] 70,00 Ft/kg," "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ ¨1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 59. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) k)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

59. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése k) pont módosítását javasolja:

"36. § (1) A Jöt. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"k) a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra - a stabilizálatlan gazolin kivételével - [100,50] 97,50 Ft/liter,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) a)), 49. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) b)), 51. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) c)), 52. (36.§ ¨1) Jöt.36.§(1) d)), 53. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) e)), 56. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) h)), 57. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) i)), 58. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) j)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

60. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésben a Jöt. 36. § (1) bekezdése l) pont módosítását javasolják:

/Az ásványolaj adójának mértéke - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -:/

"l) a 34. § szerinti, de e § a)-k) pontjában nem említett ásványolajra - a 2710 00 87 vámtarifaszám alá tartozó kétütemû motorolaj kivételével - a belsõégésû motorokhoz motorbenzinként, a motorbenzin adalékaként vagy higítóanyagaként való kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén [100,50] 97,50 Ft/liter, a belsõégésû motorokhoz gázolajként, a gázolaj adalékaként vagy higítóanyagaként, illetve a tüzelõolajként történõ kínálás és értékesítés vagy felhasználás esetén 80,20 Ft/liter, a közúti jármûvek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált cseppfolyós halmazállapotú gáz esetén [43,00] 86,70 Ft/kg, gáz halmazállapot esetén [22,00] 41,80 Ft/nm3." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 54. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) f)), 55. (36.§ (1) Jöt.36.§(1) g)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

61. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 37. § (3) bekezdésben a Jöt. 37. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 37. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Adómentes célú felhasználásnak minõsül/

"c) a 2710 00 66 02, 2710 00 67 02, 2710 00 68 02 vámtarifaszám alatti tüzelõolajnak mûködési engedéllyel rendelkezõ erõmûben vagy távhõtermelõ létesítményben kizárólag villamos energia és/vagy hõtermelésre való felhasználása;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/39. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

62. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új 38. § felvételével:

"38. § (1) A Jöt. 39. §-ában a gázolaj adójának visszaigénylésére az a közutakat közvetlenül igénybe nem vevõ gázolaj felhasználó jogosult, aki a 2710 00 66 01 vámtarifaszám alatti gázolajat a Központi Statisztikai Hivatalnak a Szolgáltatások Jegyzékében (a továbbiakban: SZJ) 60,10 számon jelölt vasúti szállítási tevékenységhez, illetve a magyar hajólajstromban vagy hajójegyzékben nyilvántartott, áru-, vagy személyszállítást végzõ hajón (ide értve a kompot is) az SZJ 61,20 belvízi szállítási tevékenységhez, üzemanyagként használja fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaigénylés csak a ténylegesen felhasznált mennyiség után vehetõ igénybe."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 37. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 140. (70.§) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

63. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésben a Jöt. 41. § (1) bekezdés b) pontja módosítását javasolja:

"38. § (1) A Jöt. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Ásványolaj adóraktári engedély/

"b) a kõolajfinomító engedélyesének a kõolajfinomító területén kívül található ásványolaj tárolására, raktározására alkalmas tárolóra, ahol a betárolt ásványolaj termék kiszerelése, továbbá a Magyar Gyógyszerkönyvben meghatározott benzin és a hatályos magyar szabvány szerinti finomított petróleum elõállítása, valamint adalékanyag és [kenõolaj] a 36. §-ban említett ásványolaj termékek felhasználásával elõállítható nem jövedéki termék gyártása is végezhetõ külön engedély nélkül, adóraktári engedéllyel (a továbbiakban: finomítói ásványolaj-raktár);" "

Indokolás: Lásd a T/1501/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

64. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 39. § felvételével:

"39. § Az Jöt. egyes rendelkezéseinek helyébe a következõk lépnek:

42. § (1) E törvény alkalmazásában alkoholtermék alatt a 2204, a 2205, a 2206 vámtarifaszámú, 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, továbbá a 2207 és a 2208 - a 2208901100-2208903800 kivételével - vámtarifaszámú, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú terméket kell érteni.

43. § (1) Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége, hektoliterfokban meghatározva. Hektoliterfok alatt a 20 |°C-on mért 1 liter 100 térfogatszázalékos etilalkohol értendõ.

(2) Az adó mértéke - a (3)[-(4)] bekezdésben foglalt eltéréssel - hektoliterfokonként 1400 forint.

(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat[, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka (a továbbiakban együtt: pálinka)] adója hektoliterfokonként 1120 forint.

[(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig 500 forint, 50 hektoliterfok felett 1120 forint.]

[44. § (1) A 8-17. §-ban foglalt rendelkezésektõl eltérõen a bérfõzött pálinka utáni adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha

a) a szeszfõzde a terméket átadja a bérfõzetõnek, vagy

b) a szeszfõzde a terméket még nem adta át a bérfõzetõnek, de az adó összege elérte a 100 ezer forintot, vagy

c) a havi elszámolási idõszak utolsó napján a szeszfõzdében a bérfõzetõ által még el nem szállított bérfõzött pálinka található.

(2) Az adó alanya a bérfõzetõ, akinek az adót készpénzben kell megfizetnie a részére átadott, vagy a részére elõállított és az (1) bekezdés b), c) pontja szerint elszámolt pálinka után.

(3) Ha a bérfõzetõ az adófizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a bérfõzött pálinka nem adható ki.

45. § (1) A bérfõzött pálinka utáni adó (a továbbiakban: bérfõzési szeszadó) összegét a szeszfõzde állapítja meg, és szedi be a bérfõzetõtõl. A bérfõzetõ a szeszfõzdének írásbeli nyilatkozatot ad a tárgyévben más szeszfõzdékben fõzetett pálinka mennyiségérõl.

(2) A 44. §-ban meghatározott rendelkezések elmulasztásával be nem szedett bérfõzési szeszadót a szeszfõzde köteles megfizetni. Amennyiben a szeszfõzde a bérfõzetõ valótlan nyilatkozata alapján állapította meg helytelenül a bérfõzési szeszadó összegét, a bérfõzetõ az adókülönbözet megfizetésén felül az adókülönbözettel azonos összegben adóbírságot is fizet.

(3) A szeszfõzde a bérfõzetõtõl beszedett bérfõzési szeszadót a 100 ezer forint értékhatár elérését, illetve az elszámolási idõszakonkénti rendszeres, vagy a szúrópróbaszerû elszámolást követõ munkanapon befizeti a vámhatóság bérfõzési szeszadó számlájára.

(4) A beszedett bérfõzési szeszadó késedelmes befizetése esetén a szeszfõzde a (3) bekezdés szerinti fizetési határidõ napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot köteles fizetni.

(5) A bérfõzési szeszadó, valamint a felszámított késedelmi pótlék nem engedhetõ el és nem mérsékelhetõ, fizetési halasztás, részletfizetés nem adható.

(6) A szeszfõzde a bérfõzetõ részére egyszerûsített kísérõ okmányt állít ki, és azzal igazolja a bérfõzési szeszadó megfizetését.

46. § A bérfõzetõtõl a bérfõzött pálinkát, borpárlatot csak az alkoholtermék adóraktár engedélyese vásárolhatja meg.]

49. § (1) Alkoholtermék adóraktári engedély

a) az etilalkoholt, nyersszeszt, finomított szeszt, víztelenített szeszt, [a lepárlással elõállított gyümölcs-, gabona- és egyéb pálinkát,] borpárlatot elõállító ipari szeszgyárra, mezõgazdasági szeszüzemre, szeszfõzdére (a továbbiakban: szeszüzem),

b) az etilalkoholból, [gyümölcs-, gabona- és egyéb pálinkából,] borpárlatból, valamint egyéb alkoholtartalmú alapanyagból hideg úton alkoholtermék elõállítását, palackozását végzõ termelõüzemre (a továbbiakban: italgyár),

50. § ¨1) Az alkoholtermék - kivéve az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, fémdoboz csomagolású terméket -

a) szabadforgalomba bocsátása,

b) belföldi forgalom számára való vámkezelése, feltéve, hogy az importáló nem adóraktárba szállítja be a terméket,

a (3) bekezdés szerinti zárjeggyel történhet.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik

[a) a bérfõzött pálinka bérfõzetõ részére történõ kiadására,]

b) a külföldrõl nem kereskedelmi forgalomban behozott, illetve az árumintaként importált, vámmentesen vámkezelt alkoholtermékre,

c) a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermékre, amennyiben az laboratóriumi vizsgálatok, kísérleti, kutatási és fejlesztési célok, kísérleti termékek próbagyártása, laboreszközök, gépek mosása, tisztítása, szolgáltató tevékenységek, kórházak, rendelõintézetek, gyógyszertárak céljára kerül nem palackozott formában, adózottan értékesítésre.

51. § (1) A vámhatóság engedélyével szabad etilalkohol, [lepárlással gyártott pálinka,] borpárlat elõállítására alkalmas készüléket (a továbbiakban: desztilláló berendezés) elõállítani és birtokolni. Nem szükséges a vámhatóság engedélye a rendeltetésszerûen használt, túlnyomással üzemelõ háztartási fõzõedényekre, valamint a tudományos és oktatási célra használt üveg desztilláló berendezésekre." "

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

65. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésben a Jöt. 43. § (3) bekezdése módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat adója hektoliterfokonként [1290] 1232 forint, a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka adója hektoliterfokonként 1232 forint (a továbbiakban borpárlat és gyümölcspálinka együtt: pálinka)." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (39.§ ¨3) Jöt.43.§(4)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

66. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésben a Jöt. 43. § (3) bekezdése módosítását javasolja:

"(3) A 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat adója [hektoliterfokonként 1290 forint], a 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 41, 2208 90 45, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka adója hektoliterfokonként 1232 forint (a továbbiakban borpárlat és gyümölcspálinka együtt: pálinka)."

Indokolás: Lásd a T/1501/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

67. Jauernik István képviselõ, valamint Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 39. § (3) bekezdésben a Jöt. 43. § (4) bekezdése módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A szeszfõzdében bérfõzés keretében elõállított pálinka (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bérfõzetõ részére hektoliterfokonként évente legfeljebb 50 hektoliterfok mennyiségig [550] 500 forint, 50 hektoliterfok felett [1290] 1232 forint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (39.§ (2) Jöt.43.§(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/175., 205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

68. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 41. §-ban a Jöt. 51. § (1) bekezdés elsõ mondata módosítását javasolja:

"41. § A Jöt. 51. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A vámhatóság engedélyével szabad alkoholtermék elõállítására alkalmas [desztilláló ]berendezést elõállítani, birtokolni és értékesíteni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

69. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 42. §-ban a Jöt. 53. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"42. § A Jöt. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Az adó hektoliterre vetítve Balling (Plató) fokonként [334] 331 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

70. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 44. § elhagyását javasolja:

Megjegyzés: A módosító indítvány közlésétõl annak nagy terjedelme miatt e helyen eltekintünk. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat vonatkozó részeinek módosítása is szükséges.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 102. (56.§ ¨1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

71. Zsikla Gyõzõ, dr. Kerényi János és Font Sándor képviselõk, valamint Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk, valamint Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk, valamint Dr. Lotz Károly és Kovács Kálmán képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/B. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az adó mértéke literenként [10] 5 forint."

Indokolás: Lásd a T/1501/20., 35., 91., 138., 158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

72. Dr. Németh Imre képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/B. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Az adó mértéke literenként [10] 6 forint."

Indokolás: Lásd a T/1501/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

73. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/B. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) Adómentes a természetes személy által elõállított saját fogyasztásra szánt bor, a természetes személy háztartásában élõ nagykorú családtagonként, gazdasági évenként [250] 350 liter, de háztartásonként legfeljebb [1000] 1500 liter mennyiségig. Gazdasági év alatt e fejezet alkalmazásában a tárgyévet megelõzõ év december 1-jétõl tárgyév november 30-áig terjedõ egy éves idõszakot kell érteni."

Indokolás: Lásd a T/1501/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

74. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E törvény alkalmazásában szõlõtermelõ az a személy, aki (amely) 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvel és szõlõbor elõállításával - kivéve az 54/B. § (3) bekezdése szerinti adómentes mennyiségben való elõállítást - nem foglalkozik, szõlõtermését teljes egészében értékesíti vagy nem szõlõbor elõállítására [is] felhasználja."

Indokolás: Lásd a T/1501/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

75. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (3) bekezdés g) pont módosítását javasolja:

/(3) A nyilvántartási szám megszerzéséhez a szõlõtermelõ köteles bejelentkezni a vámhatósághoz. A bejelentkezésnek tartalmaznia kell:/

"g) a szõlõtermelõ nyilatkozatát arról, hogy szõlõbor elõállításával nem foglalkozik, a szõlõtermését részben vagy teljes egészében értékesíti vagy nem szõlõbor elõállítására is felhasználja."

Indokolás: Lásd a T/1501/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság restancia.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

76. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (3) bekezdés g) pont módosítását javasolják:

/(3) A nyilvántartási szám megszerzéséhez a szõlõtermelõ köteles bejelentkezni a vámhatósághoz. A bejelentkezésnek tartalmaznia kell:/

"g) a szõlõtermelõ nyilatkozatát arról, hogy szõlõbor elõállításával nem foglalkozik, a szõlõtermését részben vagy teljes egészében értékesíti vagy nem szõlõbor elõállítására [is] felhasználja."

Indokolás: Lásd a T/1501/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

77. Glattfelder Béla és Zsikla Gyõzõ képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:

["(4) A (3) bekezdésben elõírt bejelentkezéshez a szõlõtermelõnek hitelesítés céljából csatolnia kell a külön jogszabályban elõírt pincekönyvét."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 78. (44.§ Jöt.54/C.§ (7)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

78. Glattfelder Béla és Zsikla Gyõzõ képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) A szõlõtermelõnek a szõlõtermés mennyiségérõl, annak értékesítésérõl vagy nem szõlõbor elõállításához való felhasználásáról gazdasági évenként - vevõnkénti részletezésben - elszámolást kell készítenie és azt a vámhatósághoz legkésõbb a gazdasági év november 30-áig benyújtania. A szõlõtermelõnek a hegyközség által hitelesített pincekönyvet kell vezetnie."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (44.§ Jöt.54/C.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

79. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/C. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) A szõlõtermelõnek a szõlõtermés mennyiségérõl, annak értékesítésérõl vagy nem szõlõbor elõállításához való felhasználásáról gazdasági évenként - vevõnkénti részletezésben - elszámolást kell készítenie és azt a vámhatósághoz legkésõbb a gazdasági év [november 30] december 20-áig benyújtania."

Indokolás: Lásd a T/1501/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

80. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) Egyszerûsített adóraktári engedélyt köteles kérni, illetve kaphat az az 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvelõ személy, aki (amely) a saját termésû friss szõlõbõl három egymást követõ gazdasági év átlagában évente az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó, de legfeljebb [1000] 1500 hektoliter szõlõbort állít elõ. Új szõlõterület telepítése esetén az [1000] 1500 hektoliter tekintetében a helyi hegyközség által a kérelmezõ részére megadott termésátlagot kell figyelembe venni."

Indokolás: Lásd a T/1501/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

81. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) Egyszerûsített adóraktári engedélyt köteles kérni, illetve kaphat az az 500 m2-nél nagyobb szõlõterületet mûvelõ személy, aki (amely) a saját termésû friss szõlõbõl három egymást követõ gazdasági év átlagában évente az 54/B. § (3) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó, de legfeljebb 1000 hektoliter szõlõbort állít elõ. Az egyszerûsített adóraktári engedéllyel rendelkezõ szõlõtermelõ jogosult maximum 30 000 palackig tradicionális pezsgõ elõállítására, illetve értékesítésére. Új szõlõterület telepítése esetén az 1000 hektoliter tekintetében a helyi hegyközség által a kérelmezõ részére megadott termésátlagot kell figyelembe venni."

Indokolás: Lásd a T/1501/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

82. Kékkõi Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) Saját termésû friss szõlõbõl elõállított szõlõbornak kell tekinteni a fajtabõvítés vagy házasítás céljából az ugyanazon borvidékrõl vagy bortermõ helyrõl vásárolt szõlõbõl elõállított vagy onnan e célból beszerzett szõlõbort, amennyiben annak mennyisége három gazdasági év átlagában a szõlõterületet mûvelõ személy által forgalomba hozott szõlõbor mennyiségének [egytized] héttized részét nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/1501/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

83. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Saját termésû friss szõlõbõl elõállított szõlõbornak kell tekinteni a fajtabõvítés vagy házasítás céljából az ugyanazon borvidékrõl vagy bortermõ helyrõl vásárolt szõlõbõl elõállított vagy onnan e célból beszerzett szõlõbort, amennyiben annak mennyisége három gazdasági év átlagában a szõlõterületet mûvelõ személy által forgalomba hozott szõlõbor mennyiségének [egytized] háromtized részét nem haladja meg."

Indokolás: Lásd a T/1501/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

84. Dr. Lotz Károly és dr. Kis Zoltán képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort

a) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag [60] 20 litert meghaladó kiszerelésben (a továbbiakban: hordós kiszerelés); vagy

b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl kizárólag 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: palackos kiszerelés)[ vagy kimérve], és/vagy a 2 liternél nagyobb, de [60] 20 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: kannás kiszerelés)[ vagy hordós kiszerelésben] kizárólag a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kereskedõnek, és/vagy palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre

értékesítheti."

Indokolás: Lásd a T/1501/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

85. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy az elõállított szõlõbort

a) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag [60] 25 litert meghaladó kiszerelésben (a továbbiakban: hordós kiszerelés); vagy

b) adóraktárnak továbbfeldolgozási céllal, kizárólag hordós kiszerelésben, és/vagy közvetlenül végsõ fogyasztó részére pincéjébõl kizárólag 2 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: palackos kiszerelés) vagy helyben fogyasztásra kimérve, és/vagy a 2 liternél nagyobb, de [60] 25 litert meg nem haladó kiszerelésben (továbbiakban: kannás kiszerelés) [vagy hordós kiszerelésben ]kizárólag a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kereskedõnek, és/vagy palackos kiszerelésben, és/vagy külföldre

értékesítheti."

Indokolás: Lásd a T/1501/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

86. Kékkõi Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/E. § kiegészítését javasolja a következõ új (8) bekezdés felvételével:

"(8) Az egyszerûsített adóraktári engedélyre jogosult személy:

a) egy egyszerûsített adóraktáron belül kettõ vagy több egymáshoz, valamilyen módon kapcsolódó vállalkozást is mûködtethet,

b) egy háztartáson belül lévõ több szõlõtermelõ személy közös egyszerûsített adóraktárt használhat."

Indokolás: Lásd a T/1501/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

87. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A bor adóraktári engedély megadásának nem feltétele a bor tárolására szolgáló tároló eszközök hitelesítése, azonban olyan jogsértés elkövetése esetén, amely az adókötelezettséget érinti, a vámhatóság elõírhatja a hitelesítés meghatározott határidõig történõ elvégzését, a vitatott tárolótartályra vonatkozóan."

Indokolás: Lásd a T/1501/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

88. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/G. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A bor adóraktári engedély megadásának nem feltétele a bor tárolására szolgáló tároló eszközök hitelesítése, azonban olyan jogsértés elkövetése esetén, amely az adókötelezettséget érinti, a vámhatóság elõírhatja a vitatott tárolótartály hitelesítését meghatározott határidõig történõ elvégzését."

Indokolás: Lásd a T/1501/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

89. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/H. § módosítását javasolják:

"54/H. § (3) A palackozott és a kannás kiszerelésû bor

a) szállítása és értékesítése,

b) belföldi forgalom számára történõ vámkezelése, feltéve, hogy az importáló nem adóraktárba szállítja be a terméket,

kizárólag zárjeg[g]y[el] vagy adóazonosító jellel ellátott kapszulával történhet.

(4) A bor zárjegyre vagy adóazonosító jellel ellátott kapszulára- az (5)-(7) bekezdésben foglalt eltéréssel - az 50. § (3)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell azzal, hogy

a) a palackos kiszerelésû bor zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula darabonként 20 forint értéket,

b) a kannás kiszerelésû bor zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula darabonként 600 forint értéket

képvisel.

(5) A zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula felhasználó részére a bor zárjegy a vámhatóság engedélye alapján, a külön jogszabályban foglaltak szerint kerül átadásra.

(6) A bor zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula elõállítója a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles az elõállított és az átadott zárjegyekrõl vagy adóazonosító jellel ellátott kapszulákról a vámhatóság felé elszámolni. Zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula hiánya esetén a bor zárjegy vagy adóazonosító jellel ellátott kapszula elõállítójának a (4) bekezdésben meghatározott értékkel számított összeget kell megfizetnie.

(7) Az egyszerûsített adóraktárban felhasznált zárjeggyel vagy adóazonosító jellel ellátott kapszulával a vámhatóság által tartott helyszíni készletfelvétel során kell elszámolni."

Indokolás: Lásd a T/1501/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

90. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/H. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Hordós kiszerelésben a bor szállítása és értékesítése minden esetben kizárólag a külön jogszabályban elõírt rendelkezések szerint felhelyezett hivatalos zár alkalmazásával megengedett. A gazdálkodó szervezetek telephelyei közötti szállítás továbbfeldolgozás céljából a VPOP a telephelyek számának megfelelõ számú hitelesített, hivatalos plombáló fogót és zárat telepíthet a gazdálkodóhoz."

Indokolás: Lásd a T/1501/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

91. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/H. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

"(9) Amennyiben a bor adóraktár engedélyese az 500 m2-[nél kisebb]t meg nem haladó szõlõterületet mûvelõ személytõl vásárol fel szõlõt, a szõlõ a bor adóraktár engedélyese által a külön jogszabály szerint kiállított borkísérõ okmánnyal szállítható."

Indokolás: Lásd a T/1501/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

92. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/I. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A bor elõállítása során keletkezõ melléktermékek közül a borseprõ, a derítési alj, az aljbor és a seprõtészta kizárólag alkoholtermék adóraktár részére hozható forgalomba, és/vagy exportálható."

Indokolás: Lásd a T/1501/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság restancia.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

93. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 44. §-ban a Jöt. 54/I. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A bor elõállítása során keletkezõ melléktermékek közül a borseprõ, a derítési alj, az aljbor és a seprõtészta kizárólag alkoholtermék adóraktár részére hozható forgalomba, vagy exportálható."

Indokolás: Lásd a T/1501/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

94. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 45. § módosítását javasolja:

"45. § A Jöt. 55. §-[ának (1) bekezdése] a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"[(1)] A pezsgõ alatt a dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt vagy másképpen kiszerelt, 20 0C-on oldott állapotban jelenlévõ, széndioxid által elõidézett 3 bar vagy annál nagyobb túlnyomású olyan italt kell érteni, amely

a) a 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 és 2205 vámtarifaszám alá tartozik, amennyiben tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék és kizárólag erjedéssel keletkezett,

b) a 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205, 2206 00 31 és 2206 00 39 vámtarifaszám alá tartozik, amennyiben tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék és nem kizárólag erjedéssel keletkezett,

c) a 2206 00 31 és 2206 00 39 vámtarifaszám alá tartozik, amennyiben tényleges alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék és kizárólag erjedéssel keletkezett." "

Indokolás: Lásd a T/1501/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

95. Zsikla Gyõzõ és Glattfelder Béla képviselõk a törvényjavaslat 47. §-ban a Jöt. 57. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"47. § A Jöt. 57. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A jövedéki biztosítékot - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti adóraktárt -adóraktár engedélyesenként legfeljebb 30 millió forint értékben kell nyújtani. Amennyiben az e törvény 22. § (2) és (5) bekezdése szerint adódó jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500 ezer forintot, a jövedéki biztosíték nyújtásától el kell tekinteni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

96. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk, valamint Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:

49. § "[(2) A Jöt. 59. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:

"(3) Az adó mértéke az 58. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nem habzó köztes alkoholtermékre literenként 10 forint."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § szövege bekezdésnélküli szövegre változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 219. § (1) és (6) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/139., 210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

97. A Mezõgazdasági bizottság a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésben a Jöt. 62. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"51. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ c) ponttal:

/(2) Az adó mértéke/

"a) a cigarettára

[ "A" változat:]

2000. január 1-jétõl 2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka, [2000. július 1-jétõl 2990 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka;

"B" változat:

2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka;] "

Indokolás: Lásd a T/1501/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság restancia.

98. Farkas Imre, Podolák György és Göndör István képviselõk, valamint Pásztohy András, dr. Orosz Sándor, Mayer Bertalan és Herbály Imre képviselõk a törvényjavaslat 51. § ¨1) bekezdésben a Jöt. 62. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"51. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ c) ponttal:

/(2) Az adó mértéke/

"a) a cigarettára

[ "A" változat:

2000. január 1-jétõl 2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka, 2000. július 1-jétõl 2990 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka;

"B" változat:]

2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka; "

Indokolás: Lásd a T/1501/85., 111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

99. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésben a Jöt. 62. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"51. § (1) A Jöt. 62. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés kiegészül a következõ c) ponttal:

/(2) Az adó mértéke/

"a) a cigarettára

"A" változat:

2000. január 1-jétõl 2645 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka, 2000. július 1-jétõl 2990 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka;

"B" változat:

[2645] 2990 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 17 százaléka; "

Indokolás: Lásd a T/1501/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

100. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 53. § módosítását javasolja:

"53. § (1) A Jöt. 68. §-a (2) bekezdése 1. pontjának c) alpontja és 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(2) E törvény alkalmazásában:

1. jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység:/

"c) a szabadforgalomba bocsátott, az e bekezdés a) és b) pontjában nem említett egyéb jövedéki termék belföldön történõ beszerzése, készletezése és továbbforgalmazók részére történõ továbbértékesítése, a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel;"

"4. üzemanyagtöltõ állomás: az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített kútoszloppal és az illetékes hatóság által engedélyezett és hitelesített tárolótartállyal, illetve a sûrített gáz esetében térfogat- vagy tömegáram- mérõvel és összegzõvel ellátott kiskereskedelmi elárusítóhely;"

[(3)] (2) A Jöt. 68. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem tekintendõ a (2) bekezdés 1. c) pontja alá tartozó tevékenységnek a külön jogszabályban meghatározott esetekben és eljárás keretében a jövedéki terméknek nem jövedéki engedélyes kereskedõk közötti nem rendszeres értékesítése, átadása, apportálása." "

Indokolás: Lásd a T/1501/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

101. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésben a Jöt. 69. § (4) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 69. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(4) A jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységre és saját számlára végzett importtevékenységre szóló jövedéki engedély (2) bekezdésben foglaltakon túli feltétele, hogy a kérelmezõ/

"a) a 36. § (1) bekezdés a), b), d)[-f)], e) pontja szerinti motorbenzin, gázolaj, tüzelõolaj, fûtõolaj esetében telephelyenként legalább 500 m3 ûrtartalmú, az illetékes hatóság által hitelesített és engedélyezett, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz rögzített tárolótartállyal (a továbbiakban: tárolótartály),"

/is rendelkezzen./ "

Indokolás: Lásd a T/1501/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

102. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdésben a Jöt. 71. § (1) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/56. § (1) A Jöt. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:"

" "(1) A jövedéki engedélyes kereskedõnek a beszerzett, az értékesített és a készleten lévõ jövedéki termék eredetét, származását hitelt érdemlõen igazolnia kell. A jövedéki engedélyes kereskedõ

a) az alkoholterméket - kivéve az 5,5 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú, fémdoboz csomagolású terméket - csak zárjeggyel és 2 liter ûrtartalmat el nem érõ göngyölegben, illetve az 50. § (10) bekezdésének rendelkezése szerint - kivételesen - 2 litert meghaladó ûrtartalmú göngyölegben palackozva,

[b) a palackozott és a kannás kiszerelésû bort csak zárjeggyel, a hordós kiszerelésû bort csak a vámhatóság által felhelyezett hivatalos zárral ellátva,]

c) a dohánygyártmányt csak adójeggyel

szerezheti be, készletezheti, értékesítheti." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

103. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 56. § (1) bekezdésben a Jöt. 71. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

"56. § (1) A Jöt. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A jövedéki engedélyes kereskedõnek a beszerzett, az értékesített és a készleten lévõ jövedéki termék eredetét, származását hitelt érdemlõen igazolnia kell. A jövedéki engedélyes kereskedõ

a) az alkoholterméket - kivéve az 5,5 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú, fémdoboz csomagolású terméket - csak zárjeggyel és 2 liter ûrtartalmat el nem érõ göngyölegben, illetve az 50. § (10) bekezdésének rendelkezése szerint - kivételesen - 2 litert meghaladó ûrtartalmú göngyölegben palackozva,

b) a palackozott és a kannás kiszerelésû bort csak zárjeggyel, a hordós kiszerelésû bort csak [a vámhatóság által felhelyezett ]hivatalos zárral ellátva,

c) a dohánygyártmányt csak adójeggyel

szerezheti be, készletezheti, értékesítheti." "

Indokolás: Lásd a T/1501/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

104. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 56. § (2) bekezdésben a Jöt. 71. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 71. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A jövedéki engedélyes kereskedõ dohánygyártmány, alkoholtermék, [bor, ]pezsgõ, köztes alkoholtermék és sör árukészletének továbbforgalmazók, továbbá a tüzelõolajnak, a gázolajnak és a légi jármûvek üzemanyagának végfelhasználók részére, gépjármûrõl történõ helyszíni értékesítése, kiszolgálása (a továbbiakban: terítõjárat) a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint megengedett." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

105. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdésben a Jöt. 71. § (4) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 71. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A jövedéki engedélyes kereskedõ jövedéki terméket

a) kizárólag olyan számla kibocsátásával értékesíthet, amelynek az áfa-törvényben meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell a kereskedelmi jövedéki engedélye számát, valamint a vevõ adóigazgatási azonosító számát és - ha a vevõ kereskedõ - az e törvényben elõírt engedélye számát is,

b) szállítólevéllel[, a bort borkísérõ okmánnyal] szállíthat." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ ¨1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

106. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 56. § (4) bekezdésben a Jöt. 71. § (10) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) A Jöt. 71. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(10) Az exportáló zárjeggyel ellátott alkoholterméket[ és bort], illetve adójeggyel ellátott dohánygyártmányt nem értékesíthet, kivéve, ha a zárjegyet, az adójegyet felülragasztással érvényteleníti. Az exporttevékenységérõl külön nyilvántartást köteles folyamatosan vezetni, amely tartalmazza az exportált termék megnevezését és mennyiségét, az exportszámla számát, a vámokmány megnevezését és azonosító számát, a külföldi vevõ és a rendeltetési ország megjelölését, a vámhivatal által végzett kiviteli ellenõrzés, valamint a vámhatáron való kiléptetés idõpontját." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

107. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 57. § (1) bekezdésben a Jöt. 72. § (6) bekezdés b) pont módosítását javasolja:

"57. § (1) A Jöt. 72. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(6) A jövedéki termék értékesítésére szolgáló mozgóboltnak az a forgalmi rendszámmal ellátott, közúti gépjármû minõsül, amely/

"b) dohánygyártmány, alkoholtermék, [bor, ]sör, pezsgõ, köztes alkoholtermék értékesítése esetén szilárd alapanyagú térelemekkel körülhatárolt, zárt légtérrel rendelkezõ olyan tehergépjármû (autóbusz), amelyben a terméket eladótérben vagy utcán át szolgálják ki, és amely a kis- és tanyatelepülések ellátására, alkalmi rendezvényeken történõ értékesítésre szolgál." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

108. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 57. § (5) bekezdésben a Jöt. 72. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) A Jöt. 72. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(13) Alkoholterméket [és bort] az üzlethelyiség raktárában, továbbá - a vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely kivételével - az üzlethelyiség eladóterében kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott palackban, fogyasztói csomagolásban lehet tárolni, értékesíteni. A vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében választékonként alkoholtermékbõl, köztes alkoholtermékbõl [és borból ]csak egy-egy bontott palackot [(ideértve a kannás kiszerelésû bort is) ]lehet tartani, illetve abból lehet a terméket kimérni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

109. Dr. Lotz Károly képviselõ a törvényjavaslat 57. § (5) bekezdésben a Jöt. 72. § (13) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) A Jöt. 72. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(13) Alkoholterméket és bort az üzlethelyiség raktárában[, továbbá] és eladóterében - a vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely kivételével - [az üzlethelyiség eladóterében] kizárólag bontatlan, zárjeggyel ellátott [palackban,] fogyasztói csomagolásban lehet tárolni, értékesíteni. A vendéglátóipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének [kiszolgálásra szolgáló ] kiszolgáló részében választékonként alkoholtermékbõl, köztes alkoholtermékbõl és borból csak egy-egy bontott palackot [(ideértve a kannás kiszerelésû bort is) ] kannát lehet tartani, illetve abból [lehet ]a terméket kimérni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

110. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 57. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) A Jöt. 72. §-a (17) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép[ és a § kiegészül a következõ (18) bekezdéssel]:

"(17) A nem jövedéki engedélyes kereskedõ alkoholterméket,[ bort,] sört, pezsgõt, köztes alkoholterméket és dohánygyártmányt alkalmi rendezvényen üzlethelyiségen kívül az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz történt elõzetes - három munkanappal korábbi - bejelentése alapján is árusíthat, ha ehhez az egyéb jogszabályokban meghatározott engedélyekkel is rendelkezik.

[(18) A kannás és a hordós kiszerelésû bort csak a vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító üzletkörre kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kiskereskedõ forgalmazhat, aki (amely) e tevékenységérõl külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásban naponta - több mûszakos üzemelés esetén mûszakonként - fel kell jegyezni a beszerzett és az értékesített mennyiséget, valamint meg kell állapítani a zárókészletet. A beszerzett mennyiséget szállítónként, és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt.]" "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ ¨1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

111. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 57. § (6) bekezdésben a Jöt. 72. § új (18) bekezdés módosítását javasolja:

"(6) A Jöt. 72. §-a (17) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép és a § kiegészül a következõ (18) bekezdéssel:

"(17) A nem jövedéki engedélyes kereskedõ alkoholterméket, bort, sört, pezsgõt, köztes alkoholterméket és dohánygyártmányt alkalmi rendezvényen üzlethelyiségen kívül az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz történt elõzetes - három munkanappal korábbi - bejelentése alapján is árusíthat, ha ehhez az egyéb jogszabályokban meghatározott engedélyekkel is rendelkezik.

(18) A [kannás és a hordós kiszerelésû bort csak a ]vonatkozó jogszabály szerint borkimérésre jogosító üzletkörre kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ nem jövedéki engedélyes kiskereskedõ csak palackos és - helyben fogyasztásra - kannás bort forgalmazhat, aki (amely) e tevékenységérõl külön nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásban naponta - több mûszakos üzemelés esetén mûszakonként - fel kell jegyezni a beszerzett és az értékesített mennyiséget, valamint meg kell állapítani a zárókészletet. A beszerzett mennyiséget szállítónként, és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt." "

Indokolás: Lásd a T/1501/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

112. Dr. Lotz Károly képviselõ, valamint Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 59. § (2) bekezdés felvezetõ szövege módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 75. §-[ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép]a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szõlõtermelõre az e törvényben és a végrehajtási rendeletekben elõírt kötelezettségének megsértése esetén legalább 10 ezer forint, legfeljebb 50 ezer forint mulasztási bírságot lehet kivetni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/153., 190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

113. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ban a Jöt. 76. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/60. § A Jöt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni/

"a) azt az e törvény rendelkezései szerint kizárólag adóraktárban elõállítható terméket, amelyet nem adóraktárban, érvényes adóraktári engedély nélkül állítanak elõ, ideértve azt a terméket is, amelyet a 70. §, illetve a 72. § (8) bekezdése rendelkezésének megsértésével szereztek be[, továbbá azt a szõlõbort, amely nem rendelkezik a forgalombahozatalhoz külön jogszabályban elõírt forgalombahozatali engedéllyel vagy minõsítési okirattal],"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

114. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ban a Jöt. 76. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/60. § A Jöt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni/

"a) azt az e törvény rendelkezései szerint kizárólag adóraktárban elõállítható terméket, amelyet nem adóraktárban, érvényes adóraktári engedély nélkül állítanak elõ, ideértve [azt a terméket is, amelyet a 70. §, illetve a 72. § (8) bekezdése rendelkezésének megsértésével szereztek be, továbbá ]azt a szõlõbort is, amely nem rendelkezik a forgalombahozatalhoz külön jogszabályban elõírt forgalombahozatali engedéllyel[ vagy minõsítési okirattal],"

Indokolás: Lásd a T/1501/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

115. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ban a Jöt. 76. § (2) bekezdés c) pont módosítását javasolja:

/60. § A Jöt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni/

"c) a zárjeggyel el nem látott, a hamis, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett zárjegyû alkoholterméket [és palackos, kannás kiszerelésû bort], az 54/H. § (2) bekezdésében elõírt hivatalos zár nélküli vagy jogtalanul megszerzett hivatalos zárral ellátott hordós kiszerelésû bort, valamint az adójegy nélküli, a hamis, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett adójegyû dohánygyártmányt,"

Megjegyzés: A módosító indítvány korábbi részében a 44. §-bak a Jöt. 54/H. §-ának beillesztését is elhagyni javasolta. Ezért a Jöt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a hivatkozás nem értelmezhetõ.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

116. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ban a Jöt. 76. § (2) bekezdés d) pont módosítását javasolja:

/60. § A Jöt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alá tartozónak kell tekinteni/

"d) a vámmentesen vámkezelt zárjegy nélküli alkoholterméket[ és bort], valamint az adójegy nélküli dohánygyártmányt, amennyiben azt értékesítik (a továbbiakban az a)-d) pontban megjelölt termék: adózás alól elvont termék)." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

117. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 61. § (1) bekezdésben a Jöt. 77. § (1) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/"(1) A zárjegy és az 54/H. § (2) bekezdése szerinti hivatalos zár hamisítása, a hamis, a hamisított vagy a jogtalanul megszerzett zárjegy, hivatalos zár birtokolása, továbbadása, értékesítése, átvétele a megtalált zárjegy, hivatalos zár darabszámával és/

"[b) a palackos kiszerelésû bor zárjegy esetében az 54/H. § (4) bekezdésének a) pontjában, a kannás kiszerelésû bor zárjegy esetében az 54/H. § (4) bekezdésének b) pontjában,]"

/meghatározott értékkel számított összeg ötszörösével azonos összegû, de legalább 200 ezer forint bírsággal büntetendõ."/

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(±) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

118. Dr. Lotz Károly és dr. Kis Zoltán képviselõk a törvényjavaslat 61. § (2) bekezdésben a Jöt. 77. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Jöt. 77. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Cukorcefre, illetve a cukorcefrébõl alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206 vámtarifaszám alá tartozó termék jogosulatlan elõállítása, értékesítése, megvásárlása, birtokolása, továbbá a bor külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérõ elõállítása vagy kezelése, illetve az így elõállított vagy kezelt bor értékesítése, birtokolása, valamint az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt borseprõ, derítési alj, aljbor jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén literenként, az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt seprõtészta jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén kilogrammonként [3000] 5000 forint, de legalább [100] 200 ezer forint jövedéki bírságot kell kiszabni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

119. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 61. § (2) bekezdésben a Jöt. 77. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 77. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Cukorcefre, illetve a cukorcefrébõl alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206 vámtarifaszám alá tartozó termék jogosulatlan elõállítása, értékesítése, megvásárlása, birtokolása[, továbbá a bor külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérõ elõállítása vagy kezelése, illetve az így elõállított vagy kezelt bor értékesítése, birtokolása, valamint az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt borseprõ, derítési alj, aljbor jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása] esetén literenként, az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt seprõtészta jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén kilogrammonként 3000 forint, de legalább 100 ezer forint jövedéki bírságot kell kiszabni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 125. (66.§), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

120. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 61. § (2) bekezdésben a Jöt. 77. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) A Jöt. 77. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Cukorcefre, illetve a cukorcefrébõl alkoholtermék vagy a 2204, 2205, 2206 vámtarifaszám alá tartozó termék jogosulatlan elõállítása, értékesítése, megvásárlása, birtokolása, továbbá a bor külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérõ tudatos elõállítása vagy kezelése, illetve az így elõállított vagy kezelt bor értékesítése, birtokolása, valamint az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt borseprõ, derítési alj, aljbor jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén literenként, az 54/I. § (2) bekezdésében megjelölt seprõtészta jogosulatlan értékesítése, megvásárlása, birtokolása esetén kilogrammonként 3000 forint, de legalább 100 ezer forint jövedéki bírságot kell kiszabni. A technológiai hibákból adódó eltéréseket 24 órán belül az OBI-nak és a VPOP-nak jelenteni kell, mely alapján a bírság csökkenthetõ vagy eltörölhetõ." "

Indokolás: Lásd a T/1501/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

121. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 61. § (3) bekezdésben a Jöt. 77. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Jöt. 77. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az alkoholtermék elõállítására alkalmas desztilláló berendezés jogosulatlan elõállítása, értékesítése vagy birtokolása elsõ alkalommal legalább 20 ezer, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedõ, ismétlõdés esetén az elõzõ alkalommal kiszabott jövedéki bírság összegének minimum kétszereséig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ." "

Indokolás: Lásd a T/1501/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

122. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 61. § (4) bekezdésben a Jöt. 77. § (6) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) A Jöt. 77. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Ásványolaj elõállítására alkalmas desztilláló berendezés, sör elõállítására alkalmas fõzõüst és forraló üst, dohánygyártmány elõállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz jogosulatlan elõállítása, birtokolása, értékesítése legalább 20 ezer forint, legfeljebb 200 ezer forintig terjedõ, ismétlõdés esetén az elõzõ alkalommal kiszabott jövedéki bírság összegének minimum kétszereséig terjedõ jövedéki bírsággal büntetendõ." "

Indokolás: Lásd a T/1501/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

123. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 63. § (1) bekezdésben a Jöt. 79. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"63. § (1) A Jöt. 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozóval szemben, amennyiben az adójegyre, a zárjegyre vagy az 54/H. § (2) bekezdésében meghatározott hivatalos zárra vonatkozó, e törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott szabályokat, vagy a 72. § (18) bekezdésének rendelkezését megsérti, az Art. 74/B. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazandó azzal, hogy a helyiséget az elsõ jogsértés alkalmával 30, a második és további jogsértés alkalmával 60 napra kell bezárni.[, a 72. § (8) bekezdése rendelkezésének megsértése esetén] Amennyiben a nem jövedéki engedélyes kereskedõ a 76. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti terméket tart készleten, illetve értékesít, az üzlethelyiségét az elsõ jogsértés alkalmával 10, a második és további jogsértés alkalmával 20 napra kell bezárni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

124. Karakas János, Herbály Imre, Herczog Edit, dr. Karl Imre, Kocsi László, Kovács Tibor, dr. Orosz Sándor, Pásztohy András, Simon József, dr. Solymosi József, dr. Soós Gyõzõ és Mayer Bertalan képviselõk a törvényjavaslat 64. § (4) bekezdésben a Jöt. 81. § (6) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"(4) A Jöt. 81. §-a (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(6) Az elkobzott termékek közül/

"a) az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi XC. törvény hatálya alá tartozó terméket, a cukorcefrét és az abból elõállított terméket, továbbá a külön jogszabályban meghatározott eljárástól eltérõen elõállított vagy kezelt bort meg kell semmisíteni vagy le kell pároltatni. A megsemmisítés vagy lepárlás költségét a tulajdonos viseli;" "

Indokolás: Lásd a T/1501/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

125. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 66. § elhagyását javasolja:

"66. § [A Jöt. 85. §-a kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:

"(7) Azt a bortermelõt, aki (amely) a bor adóraktári engedély iránti kérelmét e törvény rendelkezései szerint 2000. június 30-áig benyújtja és megfelel a 7. § 18. pontjában elõírt feltételeknek (kivéve a 2 éves mûködésre vonatkozó feltételt), az adóraktári engedélye kiadásakor megbízható adósnak kell tekinteni."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(±) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(1) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 136. (68.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

126. Csatári József képviselõ a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont javasolja:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 60 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen, továbbá a természeti katasztrófával, ár- és belvíz károkkal súlytott területeken - a megnövekedett gázolaj felhasználás miatt - a fenti normákat 50 %-kal lehet növelni."

Megjegyzés: Csatári József és Farkas Sándor által T/1501/279. számon benyújtott módosító javaslatot Csatári József képviselõ T/1501/281. számon új változatban nyújtotta be.

Indokolás: Lásd a T/1501/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság restancia,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

127. Pásztohy András, Karakas János, Fodor Sándor, dr. Orosz Sándor, Mayer Bertalan, Simon József, Herbály Imre, Zatykó János és dr. Németh Imre képviselõk a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára, a sertéságazatban a vágósertés kibocsátásra, illetve - a kizárólag tenyészállat elõállítással foglalkozóknál - az éves átlagos kocaállományra, a húscsirke ágazatban a vágócsirke kibocsátásra vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított [60] 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

7. a sertéságazatban 15 liter/vágósertés/év, illetve 50 liter/anyakoca/év,

8. a húscsirke ágazatban 0,2 liter/1 kg vágócsirke

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

128. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 68. § ¨1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított [60] 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen, illetve a domborzati viszonyok és egyéb természeti tényezõk függvényében, a fenti mértékeknél legfeljebb 30 %-al magasabb értékben, eltérõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

129. Karakas János, Fodor Sándor, dr. Orosz Sándor, Simon József, Herbály Imre, Mayer Bertalan, Pásztohy András, Zatykó János és dr. Németh Imre képviselõk a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított [60] 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

130. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - december és január hónapokban az igény benyújtásának napjától számított [60] 45 más hónapokban 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

131. Karakas János és dr. Orosz Sándor képviselõk, valamint Farkas Sándor képviselõ a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"68. § (1) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója 65,6 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 60 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen, illetve az 1999. évben ár- és belvízkárokat szenvedett mezõgazdasági termelõk esetében - a megnövekedett felhasználási igény miatt - az 1999. évre az igazoltan kárt szenvedett területekre vonatkozóan, a fenti mértékeknél 50 százalékkal magasabb értékben növelten,"

Indokolás: Lásd a T/1501/213., 279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

132. Zsikla Gyõzõ képviselõ a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont felvezetõ szövege módosítását javasolja:

"/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója [65,6] 80 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított [60] 30 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

133. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk, valamint Pásztohy András, dr. Orosz Sándor, Herbály Imre, Zatykó János és dr. Németh Imre képviselõk a törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont felvezetõ szövege módosítását javasolják:

"/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója [65,6] 80 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 60 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/31., 113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

134. Mayer Bertalan és Karakas János képviselõk a törvényjavaslat 68. § ¨1) bekezdésben a Jöt. 89. § (1) bekezdés a) pont felvezetõ szövege módosítását javasolják:

"/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg/

"a) a mezõgazdasági termékek elõállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdõmûvelési ágakban a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve a gázolaj jövedéki adója [65,6] 100 százalékának - az igény benyújtásának napjától számított 60 napon belüli - visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait,

1. a szántó mûvelési ágban 90 liter/ha/év,

2. a kert, gyümölcsös, szõlõ mûvelési ágban 200 liter/ha/év,

3. a gyep mûvelési ágban 12 liter/ha/év,

4. a halastó esetében 55 liter/ha/év,

5. az erdõfelújításhoz 90 liter/ha/év,

6. a szarvasmarha ágazatban 85 liter/db/év

mértékig terjedõen," "

Indokolás: Lásd a T/1501/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

135. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Jöt. 89. §-a (1) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg /

"c) a közutakat egyáltalán nem terhelõ bányászati tevékenységhez, bányászati technológiákhoz használt gázolaj jövedéki adójának 15 %-os mértékû, tárgyévet követõ visszatérítését, a visszatérítés feltételeit és szabályait." "

Indokolás: Lásd a T/1501/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

136. Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) A Jöt. 89. §-a (2) bekezdésének c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép[, és a bekezdés kiegészül a következõ l) ponttal]:

/(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben határozza meg/

"c) az adóraktár által vezetendõ nyilvántartásokra, adófizetési kötelezettségének elszámolására, a termékkísérõ okmányra, az egyszerûsített kísérõ okmányra és a borkísérõ okmányra, a figyelembe vehetõ veszteségnormákra vonatkozó részletes szabályokat,"

"e) a zárjegy[ és a hordós borra elõírt hivatalos zár] alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályait,"

["l) a szõlõtermelõ vámhatósághoz történõ bejelentkezésének és a szõlõterméssel való elszámolásának részletes szabályait."] "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 32. (19.§ Jöt.3.§(2) d)), 35. (21.§ (1)), 64. (új39.§), 70. (44.§), 102. (56.§ (1) Jöt.71.§(1) b)), 104. (56.§ (2) Jöt.71.§(3)), 105. (56.§ (3) Jöt.71.§(4) b)), 106. (56.§ (4) Jöt.71.§(10)), 107. (57.§ (1) Jöt.72.§(6)b)), 108. (57.§ (5) Jöt.72.§(13)), 110. (57.§ (6)), 113. (60.§ Jöt.76.§(2) a)), 115. (60.§ Jöt.76.§(2) c)), 116. (60.§ Jöt.76.§(2) d)), 117. (61.§ (1) Jöt.77.§(±) b)), 119. (61.§ (2) Jöt.77.§(3)), 125. (66.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

137. Herczog Edit képviselõ a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következõ új (4) bekezdés felvételével:

"(4) A Jöt. 89. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arra, hogy közös rendeletben határozza meg a bor és a boripari melléktermékek lepárlásának szabályait." "

Indokolás: Lásd a T/1501/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

138. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 68. § kiegészítését javasolja a következõ új (4) bekezdés felvételével:

"(4) A Jöt. 89. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és a pénzügyminiszter arra, hogy együttes rendeletben határozza meg a bor és az 54/I. § (2) bekezdésében említett melléktermékeinek lepárlásának rendjét." "

Indokolás: Lásd a T/1501/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

139. Glattfelder Béla képviselõ a törvényjavaslat 69. § módosítását javasolja:

"69. § A Jöt. 19. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 26. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 69. §-a (2) bekezdésének [b)] d) pontjában "...a társadalombiztosítási szerv felé..." szövegrész hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1501/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

140. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 70. § elhagyását javasolják:

70. § [A Jöt. 39. §-ában említett vasúti szállítási tevékenység meghatározásánál az SZJ 0911 szám az 1999. január 1-jétõl hatályos KSH Szolgáltatások Jegyzéke alapján 60,10 számra, a belvízi szállítási tevékenység esetében az SZJ 0922 szám 61,20 számra változik.]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 36. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 62. (új38.§) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

III. fejezet

141. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 71. § kiegészítését javasolja a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Szja tv. 3. §-ának 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:/

"23. Nyugdíj: ... Nyugdíjnak minõsül a külföldrõl származó, nyugdíj címén folyósított jövedelem, továbbá a nemzeti helytállásért folyósított pótlék, a politikai üldözésre tekintettel a nyugdíjfolyósító szervezet által törvény vagy kormányrendelet alapján folyósított ellátás, valamint az olimpiai bajnoki járadékról szóló törvény illetve a fogyatékos sportolók világversenyein eredményesen szereplõk járadékáról szóló kormányrendelet szerinti járadék és a Kiváló és Érdemes Mûvészi járadékról szóló törvény alapján folyosított Kiváló, illetve Érdemes mûvészi járadék, ideértve az e kitüntetõ cím jogosultjának özvegye részére ezzel összefüggésben folyósított járadékot is."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (7.mell. új1.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

142. Dr. Hörcsik Richárd képviselõ a törvényjavaslat 71. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdés felvételével:

"(3) A Szja tv. 3. §-ának 52. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:/

"52. Közcélú adományra vonatkozó igazolás: a közcélú adomány jogosultja - ide értve a 41. § (2) bekezdése szerinti egyházi szervezeteket is - által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza a kiállító és a magánszemély (ide értve az egyéni vállalkozót is ) megnevezését, nevét, székhelyét, lakóhelyét, telephelyét, adószámát, a közcélú adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelten közhasznú szervezet esetében - ha a közhasznú minõsítésérõl bíróság határoz - a közhasznúsági fokozatot és a bírósági határozat számát." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (81.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/15-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

143. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 71. § (3) bekezdésben a Szja tv. 3. § új 62. pont módosítását javasolja:

"(3) A Szja tv. 3. §-a a következõ 62., 63 és 64. ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:/

"62. Hallgatói munkadíj: a felsõoktatási törvényben felsorolt felsõoktatási intézményben, hitelesített iskolai rendszerû elsõ alapképzésben résztvevõ nappali tagozatos hallgatónál a képesítési követelményekben meghatározott képzési idõ alatt végzett munkájáért az említett intézménytõl kapott bevétel - de legfeljebb a nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatási normatíva adott évi központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott összegének [kétszerese] négyszerese -, feltéve, hogy a díjazás alapjául szolgáló munkavégzés az errõl szóló kormányrendelet szerinti munkalehetõség keretében abban az intézményben történt, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban állt." "

Indokolás: Lásd a T/1501/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

144. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 72. § módosítását javasolja:

"72. § [(1) ]A Szja tv. 7.§-a jelenlegi felvezetõ szövegének jelölése (1) bekezdésre változik, az új (1) bekezdés b) [és k) ]pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a következõ m) ponttal egészül ki:

/A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket:/

"b) a magánszemély adózott jövedelmébõl történt vagyoni érték átadásának (befektetésének) részben vagy egészben történõ visszafizetését (visszajuttatását) - ideértve a vállalkozásban lévõ vagyon kivonásával megszerzett bevételt is, ha ez a vagyon magánszemély adózott jövedelmébõl került befektetésre -, azzal, hogy nem tekinthetõ visszafizetésnek (visszajuttatásnak), ha a bevételt jövedelemként kell figyelembe venni, vagy a kifizetés (juttatás) adóköteles jogcímen történt."

["k) azt az összeget, amelyet a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a munkáltató a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba fizet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a magánszemély tag munkáltatójának havonta fizetett munkáltatói hozzájárulásából azt a részt, amely nem haladja meg havonta a megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér 115 százalékát;"]

"m) azt a vagyoni értéket, amely után a személyi jövedelemadó fizetésére a kifizetõ kötelezett."

[(2) A Szja tv. 7.§-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés k) pontjának alkalmazásában

a) munkáltatónak az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerint a magánszemély után fizetendõ tételes egészségügyi hozzájárulásra kötelezett kifizetõ minõsül, akkor is, ha a törvény szerint azt nem kell megfizetnie;

b) a korlátot meghaladó, illetõleg az a munkáltatói hozzájárulás, amely nem az a) pontban említett kifizetõtõl származik, a 69. § szerinti természetbeni juttatásnak minõsül."]

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (79.§), 170. (82. § (1)), 279. (220.§ (3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

145. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 77. § felvételével:

"77. § A Szja tv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"Az adótábla

30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege

0-400 000 Ft 20 %-a

400 001 - 1 000 000 Ft 80 000 Ft és a 400 000 Ft-on felüli rész 30 %-a

1 000 001 - 5 000 000 Ft 260 000 Ft és az 1 000 000 Ft-on felüli rész 40 %-a

5 000 001 Ft-tól 1 860 000 Ft és az 5 000 000 Ft-on felüli rész 50 %-a." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

146. Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István, Nagyiványi Zoltán, dr. Veres János, Kertész István és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új 77. § felvételével:

""77. § A Szja tv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"30. § Az adó mértéke, ha a jövedelem összege

0-440 000 Ft 20 %,

440 001-1 100 000 Ft

88 000 Ft és a 440 000 Ft-on felüli rész 30 %-a,

1 100 001 Ft-tól

286 000 Ft és az 1 100 000 Ft-on felüli rész 40 %-a.""

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (77.§ új(1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

147. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolja:

"77. § A Szja tv. 33. §-a a következõ (2) és (4)[(3)] bekezdéssel egészül ki és egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik:

"(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, de nem éri el az 1 millió 200 ezer forintot, akkor az adójóváírás összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, csökkentve az 1 millió forint feletti jövedelem 18 százalékával."

"[(3)](4) Az (1) és (2)bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

148. Révész Máriusz, dr. Horváth Zsolt és Tállai András képviselõk a törvényjavaslat 77. § módosítását javasolják:

"77. § A Szja tv. 33. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme meghaladja az 1 millió forintot, de nem éri el az 1 millió 200 ezer forintot, akkor az adójóváírás összege az (1) bekezdésben meghatározott összeg, csökkentve az 1 millió forint feletti jövedelem 18 százalékával.

(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

149. Tóth Sándor képviselõ a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolja a következõ új (1) bekezdés felvételével:

77. § "(1) A Szja tv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 12 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg.

(2) A Szja tv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

150. Tóth Sándor képviselõ a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolja a következõ új (1) bekezdés felvételével:

77. § "(1) A Szja tv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 10 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3600 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió forintot nem haladja meg.

(2) A Szja tv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

151. Tóth Sándor képviselõ a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolja a következõ új (1) bekezdés felvételével:

77. § "(1) A Szja tv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 10 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1,1 millió forintot nem haladja meg.

(2) A Szja tv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

152. Csige József és Csizmár Gábor képviselõk a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolják a következõ új (1) bekezdés felvételével:

"77. § A Szja tv. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 10 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió 200 ezer forintot nem haladja meg."

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

153. Csige József és Csizmár Gábor képviselõk a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolják a következõ új (1) bekezdés felvételével:

"77. § A Szja tv. 33. §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 10 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 3000 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme az 1 millió 500 ezer forintot nem haladja meg."

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

154. Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István, Nagyiványi Zoltán, dr. Veres János, Kertész István és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 77. § kiegészítését javasolják a következõ új (1) bekezdés felvételével:

77. § (1) A Szja tv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely egyenlõ az adóévben megszerzett bér 13 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 6100 forinttal, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban elszámolt éves összes jövedelme a 2 millió forintot nem haladja meg."

(2) A Szja tv. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben említett értékhatár megállapítása szempontjából a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységébõl származó jövedelemként a vállalkozói kivétet és a vállalkozói osztalékalapot kell együttesen figyelembe venni." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (új77.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

155. Nagyiványi Zoltán és Kertész István képviselõk a törvényjavaslat 78. §-ban a Szja tv. 34. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasolják:

"78. § A Szja tv. 34. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A számított adót csökkenti:/

"c) a családok támogatásáról szóló törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján kapott gyermeknevelési támogatás és/vagy" "

Indokolás: Lásd a T/1501/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

156. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 79. § elhagyását javasolja:

"79. § [(1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének 30 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint."

(2) A Szja tv. 35.§-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítõ befizetésnek - ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget - a 30 százaléka.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kedvezményeket az adózás rendjérõl szóló törvény elõírásai szerint kiadott igazolás alapján lehet igénybe venni, amely tartalmazza az adóévben a magánszemély által befizetett összeget, illetõleg a magánszemély egyéni számláján jóváírt támogatói adomány összegét."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (72.§), 170. (82. § (1)), 279. (220.§ (3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

157. Puch László és Podolák György képviselõk a törvényjavaslat 79. § elhagyását javasolják:

"79. § [(1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének 30 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint."

(2) A Szja tv. 35.§-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az összevont adóalap adóját csökkenti a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítõ befizetésnek - ide nem értve a munkáltató által egyoldalú kötelezettségvállalás alapján e címen fizetett összeget - a 30 százaléka.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kedvezményeket az adózás rendjérõl szóló törvény elõírásai szerint kiadott igazolás alapján lehet igénybe venni, amely tartalmazza az adóévben a magánszemély által befizetett összeget, illetõleg a magánszemély egyéni számláján jóváírt támogatói adomány összegét."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

158. Tóth Sándor képviselõ a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésben a Szja tv. 35. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"/79. § ¨1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének [30] 50 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

159. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésben a Szja tv. 35. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"/79. § (1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének 30 százaléka, de legfeljebb évente összesen [100 ezer forint] az adóévre megállapított minimálbér ötszöröse." "

Indokolás: Lásd a T/1501/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

160. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésben a Szja tv. 35. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"/79. § (1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének [30] 40 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

161. Dr. Schwarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 79. § (1) bekezdésben a Szja tv. 35. § (2) bekezdés módosítását javasolják:

"/79. § (1) A Szja tv. 35. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(2) Az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba az adóévben a magánszemély tag befizetése és/vagy a magánszemély egyéni számláján az adóévben jóváírt támogatói adomány együttes összegének [30 százaléka]

a) kiegészítõ nyugdíjpénztár esetében az 50 %-a,

b) kiegészítõ egészségpénztár esetében az 50 %-a,

c) kiegészítõ önsegélyezõ pénztár esetében a 30 %-a

de együttesen legfeljebb évente összesen [100] 200 ezer forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

162. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõk, valamint Dr. Schwarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk, valamint Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István és dr. Veres János képviselõk a törvényjavaslat 80. § elhagyását javasolják:

"80. § [A Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A családi kedvezmény eltartottanként

a) egy és kettõ eltartott esetében havi 2200 forint;

b) három vagy több eltartott esetében havi 3000 forint;

c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos

eltartottanként havi 3400 forint."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/51-1., 72., 201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

163. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 80. §-ban a Szja tv. 40. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"80. § A Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A családi kedvezmény eltartottanként

a) egy és kettõ eltartott esetében havi 2200 forint;

b) három vagy több eltartott esetében havi 3000 forint;

c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 3400 forint.

Amennyiben az eltartottak száma három alá csökken, még két évig a kedvezmény a b) pont szerint számítandó." "

Indokolás: Lásd a T/1501/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

164. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 80. §-ban a Szja tv. 40. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"80. § A Szja tv. 40. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A családi kedvezmény eltartottanként

a) egy és [kettõ] két eltartott esetében havi 2200 forint;

b) három vagy több eltartott esetében havi 3000 forint;

c) súlyosan fogyatékos eltartott esetében fogyatékos eltartottanként havi 3400 forint." "

Indokolás: Lásd a T/1501/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

165. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 80. § kiegészítését javasolja a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Szja tv. 40. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a családi pótlékot olyan magánszemély nevére folyósítják, akinek a 33-34. § rendelkezéseit is figyelembe véve nincs a családi kedvezmény összegének érvényesítéséhez elegendõ adója, akkor az (5) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a családi kedvezmény nem érvényesített részét, illetõleg egészét a vele együtt élõ - házastársa, szülõtársa, szülõje, nagyszülõje, testvére, gyermeke - az adóév végén adóbevallásában (az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) veheti igénybe, feltéve, hogy az eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltüntetik adóbevallásukban, illetõleg az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolásukban." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekezdésre változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

166. Dr. Schwarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 80. § kiegészítését javasolják a következõ új (2) bekezdés felvételével:

"(2) A Szja tv. 40. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben a családi pótlékot olyan magánszemély nevére folyósítják, akinek a 33-34. § rendelkezéseit is figyelembe véve nincs a családi kedvezmény összegének érvényesítéséhez elegendõ adója, akkor az (5) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a családi kedvezmény nem érvényesített részét, illetõleg egészét a vele együtt élõ - házastársa, élettársa - az adóév végén adóbevallásában (az adóbevallást helyettesítõ elszámolásban) veheti igénybe, feltéve, hogy az eltartott természetes azonosító adatait vagy adóazonosító jelét feltüntetik adóbevallásukban, illetõleg az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói elszámolásukban." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) bekezdésre változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 73. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 172. (82. § (2) Szja tv.47.§(5)f)3.) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, n,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

167. Csizmár Gábor és Pál Béla képviselõk, valamint Lendvai Ildikó, Pál Béla, dr. Szabó Zoltán, dr. Szalay István, dr. Kiss Gábor és Lévai Ferenc képviselõk, valamint Lendvai Ildikó, Pál Béla, dr. Szabó Zoltán, dr. Szalay István, dr. Kiss Gábor és Lévai Ferenc képviselõk a törvényjavaslat 81. § elhagyását javasolják:

"81. § [A Szja tv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban

a) kiemelkedõen közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 100 ezer forint;

b) a közhasznú szervezet(ek), illetõleg a közérdekû kötelezettségvállalás(ok) esetében összesen 50 ezer forint."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Indokolás: Lásd a T/1501/59., 146., 271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

168. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 81. § módosítását javasolja:

"81. § A Szja tv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg [30] 50 százaléka, legfeljebb azonban

a) kiemelkedõen közhasznú szervezet(ek) esetében összesen [100 ezer forint] az adóévre megállapított minimálbér negyvenszerese;

b) a közhasznú szervezet(ek), illetõleg a közérdekû kötelezettségvállalás(ok) esetében összesen [50 ezer forint] az adóévben megállapított minimálbér húszszorosa.." "

Indokolás: Lásd a T/1501/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

169. Dr. Hörcsik Richárd képviselõ a törvényjavaslat 81. § módosítását javasolja:

"81. § (1) A Szja tv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A közcélú adomány a közhasznú szervezetekrõl szóló törvényben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet, kiemelkedõen közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára, továbbá egyházi szervezet számára a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek, valamint a hitélet támogatására juttatott vagyoni érték, és a közérdekû kötelezettségvállalás céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg a (3) bekezdésben említettek kivételével."

(2)A Szja tv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban

a) kiemelkedõen közhasznú szervezet(ek) esetében összesen 100 ezer forint;

b) a közhasznú szervezet(ek), a (2) bekezdés szerinti egyházi szervezet, illetõleg a közérdekû kötelezettségvállalás(ok) esetében [összesen 50 ezer forint] a befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb azonban az a) pontban említett adó 15 %-a, illetõleg az a) pont szerinti esettel együttes elõfordulás esetén is legfeljebb az adó 35 %-a." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (71.§ új(3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/15-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

170. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 82. § (1) bekezdés elhagyását javasolja:

"82. § [(1) A Szja tv. 47. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:/

"b) a bérfizetést megelõzõen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár(ak)ba a magánszemély igazolt tagdíjbefizetése után járó kedvezményt;" ]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (72.§), 156. (79.§), 279. (220.§ (3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

171. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdésben a Szja tv. 47. § (5) bekezdés f) pont 3. alpont módosítását javasolják:

"(2) A Szja tv. 47. §-a (5) bekezdése f) pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:

f) a családi kedvezményt annál a magánszemélynél,/

"3. aki az együttélõ házastársával közösen tett nyilatkozatban kéri, hogy - a házastársának történõ családi pótlék-folyósítás ellenére - a kedvezményt ne a házastársnál, hanem nála vegyék figyelembe. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a családi pótlékban részesülõ személy munkáltatójának adatait, akinek részére a nyilatkozat másolati példányát a munkáltató megküldi." "

Indokolás: Lásd a T/1501/260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja,

- az Oktatási bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság, az Oktatási bizottság ülésén egyetértett, az Emberi jogi bizottság ülésén nem értett egyet.

172. Dr. Schwarcz Tibor, dr. Vojnik Mária és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdésben a Szja tv. 47. § (5) bekezdés f) pont 3. alpont módosítását javasolják:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:

f) a családi kedvezményt annál a magánszemélynél,/

" "3. aki az együttélõ házastársával, élettársával közösen tett nyilatkozatban kéri, hogy - a házastársának, élettársának történõ családi pótlék-folyósítás ellenére - a kedvezményt ne a házastársnál, élettársnál, hanem nála vegyék figyelembe." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 74. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 166. (80.§ új(2)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

173. Mécs Imre képviselõ a törvényjavaslat 82. § (2) bekezdésben a Szja tv. 47. § ¨5) bekezdés f) pont 3. alpont módosítását javasolja:

"(2) A Szja tv. 47. §-a (5) bekezdése f) pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/A munkáltató, a bér kifizetõje az adóelõleg levonásánál figyelembe veszi:

f) a családi kedvezményt annál a magánszemélynél,/

"3. aki az együttélõ [házastársával] szülõvel közösen tett nyilatkozatban kéri, hogy - a [házastársának] szülõnek történõ családi pótlék-folyósítás ellenére - a kedvezményt [ne a házastársnál, hanem] nála vegyék figyelembe." "

Indokolás: Lásd a T/1501/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

174. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 84. §-ban a Szja tv. 50. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"84. § A Szja tv. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

/50.§ (1) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett adóévenként az adóév egészére az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint átalányadózást választhat a (4)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve akkor, ha /

"a) az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelõzõ adóévben az egyéni vállalkozói bevétele a [4] tíz millió forintot nem haladta meg, és "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (84.§ Szja tv.50.§ (7)), 180. (85.§ Szja tv.52.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

175. Tokár István képviselõ a törvényjavaslat 84. §-ban a Szja tv. 50. § (1) bekezdés b) pont elhagyását javasolja:

/50. § (1) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett adóévenként az adóév egészére az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint átalányadózást választhat a (4)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve akkor, ha/

"[b) nem áll munkaviszonyban, és ]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (84.§ Szja tv.50.§ (4)), 179. (85.§ Szja tv.52.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/13-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

176. Nagyiványi Zoltán, Kertész István és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 84. §-ban a Szja tv. 50. § (1) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:

/50. § (1) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett adóévenként az adóév egészére az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint átalányadózást választhat a (4)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve akkor, ha/

"[b) nem áll munkaviszonyban, és ]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betûjelzése értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

177. Tokár István képviselõ a törvényjavaslat 84. §-ban a Szja tv. 50. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

"(4) Az (1) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen az az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenysége az adóév egészében kizárólag az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha az átalányadózást közvetlenül megelõzõ adóévben vállalkozói bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg [és nem áll munkaviszonyban]."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (84.§ Szja tv.50.§ (1) b)), 179. (85.§ Szja tv.52.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/13-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

178. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 84. §-ban a Szja tv. 50. § (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(7) Az az egyéni vállalkozó, aki 1999. december 31-ét követõen (is) átalányadózást, tételes átalányadózást alkalmaz és azt megszünteti vagy arra való jogosultsága megszûnik, ismételten átalányadózást, tételes átalányadózást - feltéve, hogy annak egyéb feltételei fennállnak - csak akkor választhat, ha a megszûnés (megszüntetés) évét követõen legalább [4] 1 adóév eltelt. "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (84.§ Szja tv.50.§ (1) a)), 180. (85.§ Szja tv.52.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

179. Tokár István képviselõ a törvényjavaslat 85. §-ban a Szja tv. 52. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

/Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben/

"a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele a 4 millió forintot, az 50. § (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó esetében a 15 millió forintot nem haladja meg [és az egyéni vállalkozó munkaviszonyt nem létesít],"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (84.§ Szja tv.50.§ (1) b)), 177. (84.§ Szja tv.50.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/13-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

180. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 85. §-ban a Szja tv. 52. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

/Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatók, amíg az adóévben/

"a) az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói bevétele a [4] 10 millió forintot, az 50. § (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó esetében a [15] 30 millió forintot nem haladja meg és az egyéni vállalkozó munkaviszonyt nem létesít,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (84.§ Szja tv.50.§ (1) a)), 178. (84.§ Szja tv.50.§ (7)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

181. Nagyiványi Zoltán, Kertész István és Filló Pál képviselõk a törvényjavaslat 86. § módosítását javasolják:

"86. § A Szja tv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"53. § (1) Az átalányadó alapját a bevételbõl a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel

a) az egyéni vállalkozó [30] 50 százalék,

b) az adóév egészében kizárólag a [(3)] (2) bekezdésben, vagy kizárólag a [(3) és (4)] (2) és (3) bekezdésben felsorolt tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 80 százalék,

c) az adóév egészében kizárólag az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 87 százalék,

d) a c) pontban említett egyéni vállalkozó - feltéve, hogy a tevékenysége külön-külön vagy együttesen az adóév egészében kizárólag a (4) bekezdésben felsorolt üzlet(ek) mûködtetésére terjed ki - 93 százalék,

e) a mezõgazdasági kistermelõ 85 százalék, illetõleg a bevételének azon részébõl, amely állattenyésztésbõl vagy állati termék elõállításából származik, 94 százalék

költséghányad levonásával állapítja meg.

[(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos mérték

a) az a) pontban meghatározott helyett 15,

b) a b) pontban meghatározott helyett 75,

c) a c) pontban meghatározott helyett 83,

d) a d) pontban meghatározott helyett 91,

akkor, ha az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvény szerint kiegészítõ tevékenységet folytatónak minõsül.]

[(3)] (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tevékenységek a következõk:

a) ipari és mezõgazdasági termékelõállítás, építõipari kivitelezés;

b) mezõgazdasági, vadgazdálkodási és erdõgazdálkodási szolgáltatás (SZJ 01,4, 01,5, 02,02),

kivéve:

- valamennyi bérmunkában végzett szolgáltatás,

c) halászati szolgáltatás (SZJ 05,01,1), halgazdálkodási szolgáltatás (SZJ 05,02,1),

kivéve:

- halászati bérmunka (SZJ 05,01,10,1);

d) feldolgozóipari szolgáltatás (SZJ 15- 37),

kivéve:

- valamennyi bérmunkában végzett szolgáltatás, termékelõállítás,

- kiadói szolgáltatás (SZJ 22,1),

- hang- és képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók

sokszorosítása (SZJ 22,3);

e) építõipari szolgáltatás (SZJ 45);

f) kereskedelem, közúti jármû és közszükségleti cikk javítása, karbantartása (SZJ 50, 52) felsorolásból:

- közúti jármûjavítás, -karbantartás (SZJ 50,20),

- személyi használatú tárgyak és háztartási eszközök javítása (SZJ 52,71,1, 52,72,1, 52,73,1, 52,74,1);

g) szállítás, raktározás, postaszolgálat és távközlés (SZJ 60,2) felsorolásból:

- taxiközlekedésbõl a helyi (SZJ 60,22,11),

- közúti teherszállítás (SZJ 60,24);

h) ingatlankezelés (SZJ 70,32)

[h)] i) az iroda-, számítógép javítás és karbantartás (SZJ 72,50,1);

[i)] j) a fényképészet, videofelvételkészítés (SZJ 74,81,21, 74,81,22);

[j)] k) egyéb szolgáltatás (SZJ 93) felsorolásból:

- mosás, vegytisztítás, textilfestés (SZJ 93,01,1),

- fodrászat, szépségápolás (SZJ 93,02,2);

[k)] l) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendelet alapján folytatott vendéglátó tevékenység, kiskereskedelmi tevékenység.

[(4)] (3) Az (1) bekezdés d) pontjában említett üzletek a következõk:"

Indokolás: Lásd a T/1501/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

182. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 86. §-ban a Szja tv. 53. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"86. § A Szja tv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"53. § (1) Az átalányadó alapját a bevételbõl a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel

a) az egyéni vállalkozó [30] 40 százalék,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (86.§ Szja tv.53.§ (2) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

183. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 86. §-ban a Szja tv. 53. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:

"(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos mérték

a) az a) pontban meghatározott helyett [15] 20,"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (86.§ Szja tv.53.§ (1) a)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

184. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 89. § elhagyását javasolja:

"89. § [A Szja tv. 69. §-ának (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

/Természetbeni juttatásnak minõsül többek között:/

"d) a társadalmi szervezettõl, az egyháztól, valamint a vetélkedõ és a verseny díjaként kapott tárgyjutalom, szolgáltatás, a versenyeken és vetélkedõkön nyert érmek és trófeák értéke, azzal, hogy nem minõsül tárgyjutalomnak a takarékbetét, valamint azzal, hogy az 1. számú mellékletben adómentesnek minõsített esetekben ezt nem kell bevételként figyelembe venni."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdését is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 278. (220.§ (3)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

185. T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 90. § módosítását javasolják:

"90. § (1) A Szja tv. 74. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(6) Más ingatlan bérbeadása esetén az adót a kifizetõ állapítja meg, vonja le, fizeti be. Nem kell az adót levonnia a kifizetõnek akkor, ha a magánszemély igazolja, hogy fizetõvendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást választotta, vagy falusi vendégfogadás esetén írásban nyilatkozatot ad arról, hogy az adóévben várható bevétele ebbõl a tevékenységébõl nem haladja meg a 600 ezer forintot, vagy ha a magánszemély igazolja, hogy ingatlan bérbeadási tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, illetõleg a kifizetõ bármely ok miatt (ide nem értve a (4) bekezdésben említett eseteket) az adót nem vonta le, akkor az adót a magánszemélynek kell megállapítania, és negyedévenként az adózás rendjérõl szóló törvénynek az adóelõlegre vonatkozó rendelkezései szerint kell megfizetnie."

(2) A Szja tv. 74. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Más ingatlan bérbeadása esetén az adóévi összes ilyen bevételre vonatkozóan az (1) és (6) bekezdés rendelkezései helyett a magánszemély - legalább négy adóévre - választhatja az összevont adóalap részeként az önálló tevékenységbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazását. Ebben az esetben a kifizetõ által levont vagy a magánszemély által megfizetett adó adóelõlegnek minõsül." "

Indokolás: Lásd a T/1501/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

186. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 91. § felvételével:

"91. § A Szja tv. 1. számú mellékletének 5,3 pontja az alábbiak szerint módosul:

/5. Költségtérítés jellegû bevételek közül adómenetes:/

"5,3 a pedagógusoknak és a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidõben szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak szakkönyvvásárlására jogszabály alapján adott összeg;" "

Megjegyzés: A mód. indítvány jogtechnikai pontosítást igényel.

Indokolás: Lásd a T/1501/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

új IV. fejezet

187. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következõ új negyedik fejezet felvételével:

"IV fejezet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

91. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"11. § (1) A nevelési ellátás havi összege

a) egygyermekes család esetén 6000 Ft

b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 6700 Ft

c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 6900 Ft

d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 7600 Ft

e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 8900 Ft

f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 9300 Ft

g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10900 Ft

h) a 7. § (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén - kivéve a g) pont alatt megjelölt gyermeket -, valamint a 9. § (2) bekezdés alapján jogosultságot szerzett gyermek esetén 8400 Ft." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a fejezetek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/51-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

IV. fejezet

188. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 91. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A Tbj. 4. §-ának n) pontja [a következõ rendelkezéssel egészül ki] helyébe a következõ rendelkezés lép:

/E törvény alkalmazásában:/

"n)Tagságra kötelezett (pályakezdõ): az a természetes személy, aki elsõ ízben 1998. június 30-át követõen létesít az 5. §-ban meghatározott jogviszonyt, és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét azzal, hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 72. §-a (4) bekezdése szerinti munkaviszony létesítése esetén az érintett eldöntheti, hogy pályakezdõnek minõsüljön-e. Az elõzõektõl eltérõen pályakezdõnek minõsül az is, aki oktatási intézmény nappali tagozatán - iskolarendszerû képzés keretében - folytatott legutolsó tanulmányai megszûnését követõen elsõ ízben létesít az 5. §-ban meghatározott jogviszonyt és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

189. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 91. § kiegészítését javasolja a következõ új (4) bekezdés felvételével:

"(4) A Tbj. 4. §-ának r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:"

"r) Igazgatási szerv:

1. a járulékfizetési kötelezettség bejelentésével, a járulék bevallásával, megfizetésével, nyilvántartásával, a járulékkötelezettség megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával, a járuléktartozás beszedésével, behajtásával kapcsolatos hatósági ügyben, továbbá a járulékkötelezettség bevallásának ellenõrzésével, valamint az ezzel összefüggõ hatósági ügyben - az e törvény 34-35. §-aiban, 40-43. §-aiban, 44. § (2)-(3) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 47-48. §-aiban meghatározott feladatok kivételével - az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és területi szervei;"

2. a 34. § (1), (5), (8) bekezdésének, a 46. § (2) bekezdésének és a 47. § alkalmazásánál az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és területi igazgatási szervei;

3. a 34. § (3), (10) és (12) bekezdésének alkalmazásánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és területi igazgatási szervei;

4. a 35. §, a 40-43. §-ok, 44. § (2)-(3) bekezdésének, a 46. § (1) bekezdésének, továbbá a 48. § alkalmazásánál az ONYF és az OEP, valamint területi igazgatási szerveik;

5. a magánnyugdíjpénztárak vonatkozásában az Állami Pénztárfelügyelet." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

190. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 98. §-ban a Tbj. 18. § módosítását javasolja:

98. § A Tbj. 18.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"18. § (1) A társadalombiztosítási ellátások fedezetére

a) a biztosított egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot,

b) a foglalkoztató egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot (a továbbiakban együtt: társadalombiztosítási járulék),

c) a kiegészítõ tevékenységet folytatónak minõsülõ egyéni vállalkozó, továbbá a társas vállalkozás a kiegészítõ tevékenységet folytatónak minõsülõ társas vállalkozó után baleseti járulékot,

d) az egészségbiztosítási ellátások fedezetére a külön törvényben meghatározottak szerint a foglalkoztató, illetõleg a magánszemély egészségügyi hozzájárulást,

e) a 39. § (2) bekezdésében említett személy egészségbiztosítási járulékot

fizet.

(2) A magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésére kötelezett.

(3) A külön törvényben meghatározott szolgálati nyugellátás, valamint a szolgálati rokkantsági nyugdíj járulékfizetéssel nem fedezett többletköltségeit a központi költségvetés fizeti.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott foglalkoztató a táppénz kiadáshoz hozzájárul."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(²)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

191. Puch László és Podolák György képviselõk a törvényjavaslat 99. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:

"[(2) A Tbj. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A biztosított által fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke

a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 8 százalék,

b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében 2 százalék."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

192. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 99. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

(3) A Tbj. 19. §-[ának (5) bekezdése helyébe] a következõ [rendelkezés lép] (6) bekezdéssel egészül ki:

"[(5)] (6) A 39. § (2) bekezdésében említett személy 11 százalékos egészségbiztosítási járulékot fizet."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

193. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 101. § elhagyását javasolja:

101. § [A Tbj. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"23. § A fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a hivatásos állományú tagjaik részére egyes egészségbiztosítási ellátás helyett kifizetett pénzbeli juttatásokat az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának megfelelõ mértékben számolhatják el a járulék terhére."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

194. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 103. §-ban a Tbj. 26. § (5) bekezdés módosítását javasolja:

"(5) A sorkatonai (polgári) szolgálatot teljesítõ hadköteles nyugdíjbiztosítási - és egészségbiztosítási járulékát [és], valamint nyugdíjjárulékát a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ napján érvényes minimálbér alapulvételével a központi költségvetés fizeti."

Indokolás: Lásd a T/1501/217-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

195. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 106. § módosítását javasolja:

"106. § A Tbj. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

"(1) Az egyéni vállalkozó a 29. §-ban meghatározott jövedelem után - az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározottak szerint - negyedévenként köteles a társadalombiztosítási járulékot, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot megfizetni, úgy, hogy ezeknek alapja - a 29. § (6) bekezdése szerinti egyéni vállalkozó kivételével - éves szinten legalább elérje a minimálbér naptári évre számított összegét. Járulékbevallási kötelezettségét az Art. szabályai szerint köteles teljesíteni."

(2) Nyugdíjigény elõterjesztése esetén a járulékot a nyugdíjazás napját megelõzõ utolsó napig soron kívül kell bevallani és megfizetni."

Indokolás: Lásd a T/1501/217-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

196. Bauer Tamás képviselõ, valamint Dr. Vojnik Mária és dr. Veres János képviselõk a törvényjavaslat 108. § elhagyását javasolják:

108. § [A Tbj. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék alapot képezõ jövedelme után 6 százalékos tagdíjat fizet."]

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/49., 71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

197. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 109. § módosítását javasolja:

109. § [(1) A Tbj. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Az 5. §, valamint a 11. § szerint nem biztosított nagykorú személy, illetõleg akinek a biztosítása a 8. § a) pontja szerint szünetel nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és nyugdíjalapot képezõ jövedelem szerzése céljából - magánnyugdíjpénztár tagja esetében a tagdíj mértékével csökkentett - 30 százalékos mértékû nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet, feltéve, hogy nem saját jogú nyugdíjas és a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik."

(2) A Tbj. 34. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti járulékfizetés alapja a megállapodást kötõ személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felsõ határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege."

(3) A Tbj. 34. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(5) Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodás köthetõ, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék megfizetésével

a) 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyezõ otthoni gondozás idejére, valamint

b) arra az idõtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyermekgondozási segély nem jár."

(4) A Tbj. 34. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(7) A 11. § hatálya alá tartozó személy, a külön törvény alapján huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ külföldi állampolgár, továbbá a devizakülföldinek minõsülõ magyar állampolgár megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élõ gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására."]

"109. § A Tbj. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

34. § (1) Az a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú személy

a) aki az 5. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetõleg, akire a 11. § szerint a biztosítás nem terjed ki,

b) akinek a 8. § a) pontja alapján a biztosítása szünetel

nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és nyugdíjalapot képezõ jövedelem szerzése céljából - magánnyugdíjpénztár tagja esetében a tagdíj mértékével csökkentett - 30 százalékos mértékû nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet, kivéve azt, aki saját jogú nyugdíjas.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szolgálati idõre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthetõ meg.

(3) A 39. § (2) bekezdésében említett személy az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 14 százalékos mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján kötött megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodást kötõ személy által megjelölt jövedelem, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felsõ határ napi összegének figyelembevételével a naptári hónapokra számított összeg, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. Amennyiben a megállapodást a minimálbér, vagy a járulékfizetési felsõ határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása esetén a megállapodás alapján fizetendõ nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötõ személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja.

(5) Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodást köthet, a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított - magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelezõ tagdíj mértékével csökkentett - 30 százalékos nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki

a) felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányoknak a Tny. 41. §-a szerint figyelembe vehetõ idejét (ideértve a doktorandusz-képzést is),

b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. 7. § (1) bekezdésében meghatározott húsz év szolgálati idõ, illetõleg a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz a Tny. 18. § (1) bekezdése szerinti húsz év szolgálati idõ, vagy - az igénylõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén - az öregségi résznyugdíjhoz a Tny. 7. § (3) bekezdésének b) pontjában elõírt tizenöt év szolgálati idõ elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetõleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb azonban öt naptári évet

kívánja szolgálati idõként elismertetni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetekben a megállapodás alapján fizetendõ nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék alapja a szolgálati idõként elismerhetõ idõszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti megállapodást a minimálbér alapján kötötték és a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendõ nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott az elsõ fokú határozat - ide nem értve az igénybejelentésnek a Tny. 67. § alapján történt elutasítását - elleni jogorvoslatra meghatározott idõ lejártáig kezdeményezhetõ és a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követõ tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A megállapodást kezdeményezõ személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - Tny. 65. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti - határozatával igazolja. Az elismert szolgálati idõ figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A 2000. január 1-je elõtt jogerõs határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idõ szerzésére megállapodás nem köthetõ.

(8) Szolgálati idõ szerzése érdekében megállapodás köthetõ, a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alapján, a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék megfizetésével

a) 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyezõ otthoni gondozás idejére, valamint

b) arra az idõtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyermekgondozási segély nem jár.

(9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követõ 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén, ha változik a gyermekgondozási segély összege, vagy a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke, a megállapodás alapján fizetendõ nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot a változást követõ hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.

(10) A 11. § hatálya alá tartozó személy, a külön törvény alapján huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ külföldi állampolgár, továbbá a devizakülföldinek minõsülõ magyar állampolgár megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élõ gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

(11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendõ járulék havi összege:

a) a nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 75 százaléka,

b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 30 százaléka.

(12) A Magyar Köztársaság területén oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelõ havi összegû egészségbiztosítási járulék megfizetésének vállalása esetén köthet megállapodást.

(13) Az (1), az (5) és a (8), valamint a (10) és (12) bekezdésben említett megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti. A nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, továbbá az egészségbiztosítási járulékot a magyar törvényes pénznemben és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

198. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 110. § módosítását javasolja:

110. § [A Tbj. 35. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A 34. § szerint kötött megállapodásban meghatározott, a járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem - a minimálbér, a járulékfizetési felsõ határ naptári napi összege, a megállapodást kötõ fél által meghatározott összeg, a gyermekgondozási segély - összegének változása miatt módosított járulékot elsõ ízben a változást követõ hónap 12. napjáig kell megfizetni. A járulék megfizetésének elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja maga után."]

"(1) A Tbj. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követõ hónap elsõ napjától kezdõdõ hatállyal, az elsõ hónapra esedékes járulék egyidejû befizetése mellett köthetõ. Ezt követõen a járulékot havonta elõre, a tárgyhónapot közvetlenül megelõzõ hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja maga után. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszûnéséig áll fenn."

(2) A Tbj. 35. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdés sorszámozása (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) A 34. § (1) bekezdése, és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap elsõ napján jön létre. A tárgyhónap elsõ napját megelõzõ idõre megállapodás nem köthetõ. Ezt követõen a nyugdíjbiztosítási járulékot a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig kell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszûnését vonja maga után." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

199. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 112. §-ban a Tbj. 41. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"112. § A Tbj. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A [külön jogszabályban] törvényben meghatározott nyilvántartás tartalmazza a foglalkoztatók és a biztosítottak által az e törvényben elõírt kötelezettségeik teljesítésével szolgáltatott mindazon adatot, amelybõl megállapítható a biztosított javára megfizetett, illetõleg a tõle levont járulék alapja, összege, a biztosítási jogviszony idõtartama, valamint a biztosítottat megilletõ ellátások megállapításához szükséges adatot." "

Indokolás: Lásd a T/1501/283-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

200. Az Emberi jogi bizottság a törvényjavaslat 114. §-ban a Tbj. 46. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"114. § A Tbj. 46. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

"46. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében személyesen közremûködõ biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba venni és errõl a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a [kormányrendeletben] törvényben elõírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétõl megállapíthatók legyenek. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. szerint megállapítható mulasztási bírság - a nyilvántartásba nem vett személyenként - terheli. "

Indokolás: Lásd a T/1501/283-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

201. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 119. §-ban a Tbj. 54. § módosítását javasolja:

"119. § A Tbj. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"54. § A 4. § r) pontjában említett igazgatási szervek - jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva - ellenõrzik a 46. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartást, a biztosítási kötelezettség elbírálását és a 46. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetését." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

202. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 121. §-ban a Tbj. 58. § (1) bekezdés új e) pont módosítását javasolja:

"121. § A Tbj. 58. §-ának (1) bekezdése a következõ e)-g) ponttal egészül ki:

/A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza/

"e) a 23. § szerinti elszámolás feltételeit, valamint a 18. § (3) bekezdésében, a 26. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját; "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

V. fejezet

203. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 122. § (1) bekezdésben az Mpt. 3. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"122. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 3. §-ának (1) bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:

"Az elõzõektõl eltérõen pályakezdõnek minõsül az is, aki oktatási intézmény nappali tagozatán - iskolarendszerû képzés keretében - folytatott legutolsó tanulmányai megszûnését követõen elsõ ízben válik a Tbj. szerint biztosítottá és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 42. életévét." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

VI. fejezet

204. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 123. § elhagyását javasolja:

123. § [A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.tv.) 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Táppénzre jogosult az, aki a biztosítási jogviszony fennállása alatt keresõképtelenné válik és a Tbj-ben meghatározott mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

205. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 123. §-ban az Eb.tv. 43. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"123. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.tv.) 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Táppénzre jogosult az, aki a biztosítási jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszûnését követõ elsõ, második vagy harmadik napon keresõképtelenné válik és a Tbj-ben meghatározott mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett." "

Indokolás: Lásd a T/1501/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

206. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 124. § elhagyását javasolja:

124. § [Az Eb.tv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelenség esetén naptári évenként 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamig a biztosítottnak járó táppénz a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót terheli."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

207. Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 124. § elhagyását javasolja:

124. § "[Az Eb.tv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelenség esetén naptári évenként 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamig a biztosítottnak járó táppénz a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót terheli."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 222. § (4) bekezdését is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (125.§), 214. (126.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/97., 232-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

208. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 124. §-ban az Eb.tv. 46. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"124. § Az Eb.tv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelenség esetén naptári évenként [40 naptári napnak (30 munkanapnak)] 28 naptári napnak megfelelõ idõtartamig a biztosítottnak járó táppénz a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót terheli." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (1)), 213. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (2)), 222. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 66. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 223. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

209. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 124. §-ban az Eb.tv. 46. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"124. § Az Eb.tv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelenség esetén naptári évenként 40 naptári napnak [(30 munkanapnak)] megfelelõ idõtartamig a biztosítottnak járó táppénz a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót terheli." "

Indokolás: Lásd a T/1501/217-10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetértett, a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezõgazdasági bizottság ülésén nem értett egyet.

210. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 125. § elhagyását javasolja:

125. § [Az Eb.tv. a 46. § után a következõ 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § (1) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót a biztosított évközben keletkezett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya esetén idõarányosan terheli. Ez azonban - ha a biztosított az év folyamán már biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt - nem lehet több, mint a naptári évre járó 40 naptári nap még igénybe nem vett része."

(2) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség alkalmazásában a keresõképtelenség idõtartamát évi 40 naptári napig össze kell számítani akkor is, ha a keresõképtelenség ezen idõtartama több, egymást követõ biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban következik be.

(3) Ha a biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya a 46. § (2) bekezdésében meghatározott keresõképtelenség idõtartama alatt megszûnik - kivéve, ha újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít - a biztosítottat megilletõ táppénz összege azt a foglalkoztatót, társas vállalkozást terheli, amelynél a keresõképtelenség bekövetkezett.

(4) Ha a 62. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzmegtérítési kötelezettségének a foglalkoztató, a társas vállalkozás nem tesz eleget, a fizetendõ összeget a pénztár megkeresésére az állami adóhatóság az Art. szerint szedi be."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

211. Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 125. § elhagyását javasolja:

125. § "[Az Eb.tv. a 46. § után a következõ 46/A. §-sal egészül ki:

"46/A. § (1) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót a biztosított évközben keletkezett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya esetén idõarányosan terheli. Ez azonban - ha a biztosított az év folyamán már biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt - nem lehet több, mint a naptári évre járó 40 naptári nap még igénybe nem vett része."

(2) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség alkalmazásában a keresõképtelenség idõtartamát évi 40 naptári napig össze kell számítani akkor is, ha a keresõképtelenség ezen idõtartama több, egymást követõ biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban következik be.

(3) Ha a biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya a 46. § (2) bekezdésében meghatározott keresõképtelenség idõtartama alatt megszûnik - kivéve, ha újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít - a biztosítottat megilletõ táppénz összege azt a foglalkoztatót, társas vállalkozást terheli, amelynél a keresõképtelenség bekövetkezett.

(4) Ha a 62. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzmegtérítési kötelezettségének a foglalkoztató, a társas vállalkozás nem tesz eleget, a fizetendõ összeget a pénztár megkeresésére az állami adóhatóság az Art. szerint szedi be."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik. A módosító indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 222. § (4) bekezdését is módosítani szükséges.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (124.§), 214. (126.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/97., 232-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

212. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 125. §-ban az Eb.tv. új 46/A. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

" "46/A. § (1) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség a foglalkoztatót, a társas vállalkozást, illetõleg az egyéni vállalkozót a biztosított évközben keletkezett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya esetén idõarányosan terheli. Ez azonban - ha a biztosított az év folyamán már biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt - nem lehet több, mint a naptári évre járó [40] 28 naptári nap még igénybe nem vett része." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (124.§ Eb.tv.46.§(2)), 213. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (2)), 222. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 66. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 223. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

213. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 125. §-ban az Eb.tv. új 46/A. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

" "(2) A 46. § (2) bekezdésében meghatározott táppénzfizetési kötelezettség alkalmazásában a keresõképtelenség idõtartamát évi [40] 28 naptári napig össze kell számítani akkor is, ha a keresõképtelenség ezen idõtartama több, egymást követõ biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban következik be." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (124.§ Eb.tv.46.§(2)), 212. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (1)), 222. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 66. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 223. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

214. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 126. § elhagyását javasolják:

126. § "[Az Eb. tv. 47. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a bekezdés a következõ e) ponttal egészül ki:

/Nem jár táppénz/

"a) a keresõképtelenségnek arra az idõtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs,

e) a saját jogú nyugdíj folyósításának idõtartamára."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (124.§), 211. (125.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

215. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 126. § módosítását javasolja:

"126. § Az Eb. tv. 47. §-a (2) [bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a] bekezdés a következõ e) ponttal egészül ki:

/Nem jár táppénz/

["a) a keresõképtelenségnek arra az idõtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs,]

e) a saját jogú nyugdíj folyósításának idõtartamára." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-5. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 287. (222.§ (1) b) 2.fr.) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-6. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 288. (222.§ (1) b) 5.fr.) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-7. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 290. (222.§ (1) b) 8.fr.) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-2. számú módosító javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/1501/232-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

216. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 126. § felvezetõ szövege módosítását javasolja:

126. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.tv.)[Az Eb. tv.] 47. §-a (2) [bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a ]bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

217. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 126. §-ban az Eb.tv. 47. § (2) bekezdés a) pont elhagyását javasolja:

/Nem jár táppénz/

["a) a keresõképtelenségnek arra az idõtartamára, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs,]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

218. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 127. § elhagyását javasolja:

127. § [Az Eb.tv.a 49. §-t követõen a következõ 49/A. §-sal egészül ki:

"49/A. § A. 62. § (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási, valamint a társadalombiztosítási szervek hatáskörébe utalt egyéb ellátás összegének kifizetéséhez - ide nem értve a 46. § (2) bekezdését - a munkáltató a területileg illetékes egészségbiztosítási igazgatási szervtõl elõleget igényelhet. Az ellátások kifizetését követõ három munkanapon belül a kifizetett ellátások költségével, továbbá a kifizetõhely fenntartóját megilletõ költségtérítés összegével és az igénybe vett elõleggel el kell számolni. Az elszámolás részletes szabályait e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a kincstári körbe, illetõleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó foglalkoztató által kifizetett ellátások elszámolására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései irányadók."]

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ ¨1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

219. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 127. §-ban az Ebtv. új 49/A. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

127. § Az Eb.tv. a 49. §-t követõen a következõ 49/A. §-sal egészül ki:

"49/A. § (1) A. 62. § (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási, valamint a társadalombiztosítási szervek hatáskörébe utalt egyéb ellátás összegének kifizetéséhez - ide nem értve a 46. § (2) bekezdését - a munkáltató a területileg illetékes egészségbiztosítási igazgatási szervtõl elõleget igényelhet. Az ellátások kifizetését követõ három munkanapon belül a kifizetett ellátások költségével, továbbá a kifizetõhely fenntartóját megilletõ költségtérítés összegével és az igénybe vett elõleggel el kell számolni. Az elszámolás részletes szabályait e törvény végrehajtási rendelete tartalmazza."

Indokolás: Lásd a T/1501/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

220. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 128. § módosítását javasolja:

"128. § Az Eb.tv. 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"62. § (1) A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt a biztosítottnak a Tbj. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztatónál kell bejelenteni.

(2) A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt

a) a kifizetõhellyel rendelkezõ munkáltató esetében a kifizetõhely,

b) ha az igény elbírálására a Területi (Fõvárosi) Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (a továbbiakban: TÁKISZ) az illetékes, akkor a TÁKISZ,

c) egyéb esetben [a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével ]a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár

bírálja el és folyósítja.

(3) Ha a biztosított munkáltatója jogutód nélkül megszûnt, az igényt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnál kell bejelenteni.

[(4) A biztosítottnak a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelensége miatt évenként 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra járó táppénz összegét - e törvény rendelkezései alapján - a foglalkoztató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állapítja meg és fizeti ki, amit a pénztár felhívására a foglalkoztató, a társas vállalkozás köteles megtéríteni. Az egyéni vállalkozó a 44. § á) és f) pontja szerinti keresõképtelensége miatti táppénzét - évente 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra - igénybejelentése alapján a székhelye szerint illetékes MEP megállapítja és értesítése alapján az egyéni vállalkozó költségként elszámolja az Szja tv. szerint.]

[(5)] (4) Az igény elbírálásánál az igény teljesítése esetén nem kell alakszerû határozatot hozni.

[(6)] (5) A táppénzt utólag kell folyósítani, a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban [és (4) bekezdésben] említett esetben a[z értesítést követõ] bérfizetési napon.

[(7)] (6) A terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat havonta utólag kell folyósítani, a (2) bekezdés a)-b) pontjaiban említett esetekben a bérfizetési napon, egyéb esetekben a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig."

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

221. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 128. §-ban az Eb.tv. 62. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

"(4) A biztosítottnak a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelensége miatt évenként 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra járó táppénz összegét - e törvény rendelkezései alapján - a foglalkoztató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állapítja meg és fizeti ki, amit a pénztár felhívására a foglalkoztató, a társas vállalkozás köteles megtéríteni.[ Az egyéni vállalkozó a 44. § a) és f) pontja szerinti keresõképtelensége miatti táppénzét - évente 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra - igénybejelentése alapján a székhelye szerint illetékes MEP megállapítja és értesítése alapján az egyéni vállalkozó költségként elszámolja a Szja tv. szerint.] Az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonyának fennállása alatt a 44. § a) és f) pontja szerinti keresõképtelensége elsõ napjától táppénzre jogosult. Táppénzét igénybejelentése alapján a székhelye szerint illetékes MEP állapítja meg és folyósítja."

Indokolás: Lásd a T/1501/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

222. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 128. §-ban az Eb.tv. 62. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

" "(4) A biztosítottnak a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelensége miatt évenként [40] 28 naptári napnak [(30 munkanapnak)] megfelelõ idõtartamra járó táppénz összegét - e törvény rendelkezései alapján - a foglalkoztató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állapítja meg és fizeti ki, amit a pénztár felhívására a foglalkoztató, a társas vállalkozás köteles megtéríteni. Az egyéni vállalkozó a 44. § a) és f) pontja szerinti keresõképtelensége miatti táppénzét - évente 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra - igénybejelentése alapján a székhelye szerint illetékes MEP megállapítja és értesítése alapján az egyéni vállalkozó költségként elszámolja a Szja tv. szerint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (124.§ Eb.tv.46.§(2)), 212. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (1)), 213. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal. A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 66. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 223. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

223. Kósáné dr. Kovács Magda képviselõ a törvényjavaslat 128. §-ban az Eb.tv. 62. § (4) bekezdés módosítását javasolja:

" "(4) A biztosítottnak a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a 44. § a) és f) pontjában említett keresõképtelensége miatt évenként 40 naptári napnak (30 munkanapnak) megfelelõ idõtartamra járó táppénz összegét - e törvény rendelkezései alapján - a foglalkoztató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár állapítja meg és fizeti ki, amit a pénztár felhívására a foglalkoztató, a társas vállalkozás köteles megtéríteni. Az egyéni vállalkozó a 44. § a) és f) pontja szerinti keresõképtelensége miatti táppénzét - évente [40] 28 naptári napnak [(30 munkanapnak) ]megfelelõ idõtartamra [- igénybejelentése alapján ]a székhelye szerint illetékes MEP megállapítja és kifizeti. [értesítése alapján az egyéni vállalkozó] Ezt az összeget az egyéni vállalkozó a pénztár felhívására köteles megtéríteni, majd költségként elszámolja a Szja tv. szerint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 64. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 208. (124.§ Eb.tv.46.§(2)), 212. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (1)), 213. (125.§ Eb.tv.új46/A.§ (2)), 222. (128.§ Ebtv.62.§ (4)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

VIII. fejezet

224. Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 131. §-ban az Eho. 5. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:

"131. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló, többször módosított 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:/

"a) táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj," "

Indokolás: Lásd a T/1501/98., 216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

225. Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 133. § elhagyását javasolják:

"133. § [Az Eho. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának idõtartama alatt havi 3,900 forint (naptári naponként 130 forint)."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/99., 276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

226. Dr. Gidai Erzsébet képviselõ a törvényjavaslat 133. §-ban az Eho. 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"(1) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának idõtartama alatt [havi 3,900 forint (naptári naponként 130 forint)] - kisvállalkozók (beleértve a kisiparosokat és kereskedõket is), költségvetési intézmények, non-profit szervezetek számára havi 2900 forint, a felsoroltakon túli intézmények számára havi 4900 forint."

Indokolás: Lásd a T/1501/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

227. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 133. §-ban az Eho. 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"133. § Az Eho. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának idõtartama alatt havi [3,900] 3,800 forint (naptári naponként [130] 127 forint)." "

Indokolás: Lásd a T/1501/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

228. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 134. §-ban az Eho. 11. § új (6) bekezdés módosítását javasolja:

"134. § Az Eho. 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (6)-(8) bekezdés számozása (7)-(9) bekezdésre változik:

"(6) A kamatkedvezménybõl származó jövedelem után fizetendõ százalékos egészségügyi hozzájárulást évente, az adóévet követõ január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény évközben megszûnik, az egészségügyi hozzájárulást a megszûnés [napján] napjáig kell számítani és a megszûnés idõpontját követõ hónap 12. napjáig kell megfizetni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

IX. fejezet

229. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 136. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"136. § (1) Az Itv. 23/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § egyidejûleg a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, továbbá a jelenlegi (5) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(5) A kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató, tevékenységét az illetékkötelezettség keletkezésének évében (tárgyév) - jogelõd nélkül - kezdõ vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott célú ingatlanvásárlás esetén az ott meghatározott mértékû illetéket fizeti, ha a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor nyilatkozatban vállalja, hogy a tárgyévi nettó árbevételének 50 %-a ingatlanok pénzügyi lízingjébõl, vagy 75 %-a ingatlan- és gépjármû pénzügyi lízingjébõl fog származni. Amennyiben a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a vállalkozó nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a Magyar Lízingszövetség olyan igazolását, amely a tárgyévi nettó árbevétel - vállalt feltételek szerinti - megoszlását bizonyítja, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 19. § (1) bekezdés, illetve 21. § (1) bekezdés alapján az egyébként fizetendõ és az (1) bekezdés szerinti illeték különbözetét a vállalkozó terhére [késedelmi pótlékkal ] 50 százalékkal növelten megállapítja.

(6) A Magyar Lízingszövetség - e § (3) és (5) bekezdésében említett - igazolása a kiadása évének utolsó napjáig igazolja a tevékenységnek fõtevékenységként való folytatását, a kiadását követõ év elsõ napjától június 30-áig terjedõ idõszakban pedig ideiglenes igazolásként szolgál. A vállalkozó kérésére az ideiglenes igazolás alapján is az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell elõírni, ha azonban a vagyonszerzõ legkésõbb az illetékkötelezettség keletkezése évének július 15. napjáig nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a 102. § n)[, o) és] vagy p) pontjaiban meghatározott feltételeknek való megfelelésérõl szóló igazolást, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 19. § (1) bekezdés, illetve a 21. § (1) bekezdés alapján az egyébként fizetendõ és az (1) bekezdés szerinti illeték különbözetét a vállalkozó terhére [késedelmi pótlékkal ] 50 százalékkal növelten megállapítja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

230. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 137. § (1) bekezdésben az Itv. 26. § (7) bekezdés módosítását javasolja:

"137. § (1) Az Itv. 26. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdés l) pontjában meghatározott mentesség feltételeit az illetékhivatalnál kell - a gépjármûforgalmazást fõtevékenységként folytató vállalkozó esetében cégbizonyítvánnyal, illetve vállalkozói igazolvánnyal; a gépjármûlízinget fõtevékenységként végzõ vállalkozó az erre vonatkozó statisztikai jelzõszámmal, az Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet engedélyével és a Magyar Lízingszövetség által kiállított igazolással - bejelenteni.[bizonyítja. Az igazolás érvényességére a 23/A. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak értelemszerûen irányadók.] A kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató, tevékenységét az illetékkötelezettség keletkezésének évében (tárgyév) - jogelõd nélkül - kezdõ vállalkozó jogosult e § (1) bekezdés l) pontja szerinti illetékmentességre, ha a gépjármû, pótkocsi szerzés illetékkiszabásra bejelentésekor az illetékhivatalhoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy a tárgyévi nettó árbevételének 50%-a gépjármû lízingbõl, vagy 75%-a ingatlan és gépjármû pénzügyi lízingjébõl fog származni. Amennyiben a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a vállalkozó nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a Magyar Lízingszövetség olyan igazolását, amely a tárgyévi nettó árbevétel - vállalt feltételek szerinti - megoszlását bizonyítja, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 24. § (1)-(2) bekezdés alapján fizetendõ illetéket a vállalkozó terhére 50 százalékkal növelten megállapítja. A Magyar Lízingszövetség említett igazolása a kiadása évének utolsó napjáig igazolja a tevékenységnek fõtevékenységként való folytatását, a kiadását követõ év elsõ napjától június 30-áig terjedõ idõszakban pedig ideiglenes igazolásként szolgál. Kérésére az ideiglenes igazolás alapján is mentesíteni kell a vállalkozót a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, ha azonban a vagyonszerzõ legkésõbb az illetékkötelezettség keletkezése évének július 15. napjáig nem nyújtja be az illetékhivatalhoz a 102. § o) vagy p) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelésrõl szóló igazolást, akkor az illetékhivatal a vagyonszerzés után a 24. § (1)-(2) bekezdése alapján fizetendõ illetéket a vállalkozó terhére 50 százalékkal növelten megállapítja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

231. Farkas Imre, Göndör István, Podolák György és dr. Kálmán András képviselõk a törvényjavaslat 142. § módosítását javasolják:

"142. § Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének m), n) és o) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a § egyidejûleg a következõ p) ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"m) termõföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdõ mûvelési ágban, vagy halastóként nyilvántartott és a felsorolt valamelyik célra hasznosított külterületi földrészlet, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített felépítményt;

n) ingatlanlízinget fõtevékenységként folytató vállalkoz[ó]ás:

az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkoz[ó]ás, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelõzõ évben az éves nettó árbevételének legalább 50 %-a ingatlanlízingbõl származott;

o) gépjármûlízinget fõtevékenységként folytató vállalkoz[ó]ás:

az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkoz[ó]ás, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelõzõ évben az éves nettó árbevételének legalább 50 %-a gépjármûlízingbõl származott;

p) ingatlan- és gépjármû pénzügyi lízinget egyaránt folytató vállalkoz[ó]ás: az a kizárólag pénzügyi lízingtevékenységet folytató vállalkoz[ó]ás, amelynél a Magyar Lízingszövetség igazolja, hogy a vagyonszerzést megelõzõ évben az éves nettó árbevételének legalább 75 %-a e két tevékenységbõl származott, azzal, hogy egyik tevékenységbõl sem származott az éves nettó árbevételének kevesebb mint 25 %-a." "

Indokolás: Lásd a T/1501/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

232. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 142. §-ban az Itv. 102. § (1) bekezdés m) pont módosítását javasolja:

"142. § Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének m), n) és o) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a § egyidejûleg a következõ p) ponttal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"m) termõföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdõ mûvelési ágban, vagy halastóként nyilvántartott és a felsorolt valamelyik célra hasznosított külterületi földrészlet, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített [felépítményt] épületet; "

Indokolás: Lásd a T/1501/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

XI. fejezet

233. Font Sándor képviselõ, valamint Dr. Lentner Csaba képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 145. § felvételével:

"145. § A Htv. 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

"5. § Az önkormányzat rendeletével:

a) vagyoni típusú adók,

b) kommunális jellegû adók bevezetésére jogosult, továbbá

c) helyi iparûzési adó

bevezetésére kötelezett." "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/29., 41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

234. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 148. § Htv. 51. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"51.§ (1) Ha az önkormányzat a helyi adót bevezeti, az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi - az önkormányzat felhívásában megjelölt - adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának [, illetve évközi bevezetés esetén a rendelet hatálybalépése napjának] megfelelõen."

Indokolás: Lásd a T/1501/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Területfejlesztési bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

235. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 149. § módosítását javasolják:

"149. § A Htv. 52. §-ának 3., [36., 37.] pontja[i] helyébe a következõ rendelkezések lépnek és egyidejûleg a § a következõ [42., ]43. és 44. pontokkal egészül ki:

/E törvény alkalmazásában:/

"3. vagyoni értékû jog: a kezelõi jog, a vagyonkezelõi jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet,"

["36. eladott áruk beszerzési értéke: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelrõl szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Nem minõsül eladott áruk beszerzési értékének a saját elõállítású - áruvá, göngyöleggé minõsített - félkész- és késztermékeknek a számvitelrõl szóló törvény szerint eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt értéke, továbbá az az érték, amelyet a 37. pont szerint anyagköltségként, a 39. pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe venni,

37. anyagköltség: a kettõs könyvvitelt vezetõ vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelrõl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetõ vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó anyagkészlet értékével. Nem minõsül anyagköltségnek a saját vállalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált anyagok beszerzési értéke, továbbá az az érték, amelyet a 36. pont szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 39. pont szerint az alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe venni,

"42. saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minõsülõ eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, létesítése, bõvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdõnevelési, erdõfenntartási, erdõ-felújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges anyagot biztosítja,]

43. építési tilalom: az építésügyi hatóság által elrendelt építési tilalom, továbbá a helyi építési szabályzatban az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény alapján elrendelt változtatási-, telekalakítási tilalom,

44. helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében bárki által igénybevehetõ menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított közlekedés." "

Indokolás: Lásd a T/1501/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság restancia,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

MÁSODIK RÉSZ

236. Bakonyi Tibor képviselõ, valamint Dr. Csúcs László képviselõ, valamint Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk, valamint Dr. Lentner Csaba képviselõ, valamint Bauer Tamás képviselõ, valamint Mécs Imre képviselõ, valamint Farkas Imre, Göndör István, Fritz Péter és Tóth Sándor képviselõk a törvényjavaslat második rész elhagyását javasolják:

Ezen módosító indítvány közlésétõl a nagy terjedelem miatt e helyen eltekintünk.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 295. (227.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/14., 16., 38., 42., 50., 54., 107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

237. Pásztohy András, Mayer Bertalan, dr. Orosz Sándor, Herbály Imre, Karakas János és dr. Németh Imre képviselõk a törvényjavaslat 155. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következõ új h) pont felvételével:

/155. § (1) Mentes az adó alól:/

g) magánnyugdíjpénztárnak,

"h) a mezõgazdasági szakosított biztosító egyesületnek"

/fizetett díj./

Indokolás: Lásd a T/1501/115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

238. Pásztohy András, Mayer Bertalan, dr. Orosz Sándor, Herbály Imre, Karakas János és dr. Németh Imre képviselõk a törvényjavaslat 155. § (3) bekezdés kiegészítését javasolják a következõ új d) pont felvételével:

/(3) Mentes az adó alól továbbá:/

"d) a biztosítóintézetekrõl és a biztosítási tevékenységrõl szóló 1995. XCVI. törvény 1. számú melléklete 8. pont c) és d) alpontja alá tartozó biztosítások után fizetett díj valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által rendeletben meghatározott díjtámogatásban részesülõ biztosítások után fizetett díj."

Indokolás: Lásd a T/1501/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

239. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 155. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja a következõ új d) pont felvételével:

/(3) Mentes az adó alól továbbá:/

c) a nemzetközi szervezet, illetve annak diplomáciai rangban levõ tagja biztosításáért fizetett díj, ha azokat jogszabályba foglalt, vagy a Magyar Közlönyben közzétett nemzetközi szerzõdés értelmében a diplomáciai kapcsolatokban szokásos kiváltságok és mentességek illetik meg[.];

"d) az állami, illetve az önkormányzati vagyon biztosítása."

Indokolás: Lásd a T/1501/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

ÚJ HARMADIK RÉSZ

240. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új harmadik rész felvételével:

"HARMADIK RÉSZ

A gazdasági reklám adója

Adókötelezettség

161. § (1) Adóköteles szerzõdés vagy más megállapodás alapján a reklám közzétevõjének fizetett pénzösszeg.

(2) Az adókötelezettség a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVII. törvény elõírásai alapján kell meghatározni. Az adózási kötelezettség megállapításánál a törvény 2. § g), p) és r) pontjában foglaltak az irányadók.

Az adó alapja

162. § (1) Az adó alapja a reklám közzétételéért ellenértékként fizetett forintban kifejezett összeg.

(2) Az adóalany reklámból eredõ bevételét úgy kell tekinteni, amely magában foglalja az adó összegét is.

163. § (1) Ha a reklám közzétevõje szolgáltatásáért nem pénzben kifejezett bevételhez jut, vagy a reklám közzétevõje a reklámszolgáltatóval azonos, úgy az adó alapja az ilyen tevékenység ellenértékeként kialakult szokásos piaci érték.

(2) Ha a szolgáltatás ellenértékét csak részben fizetik pénzben, az adó alapját annak az összegnek figyelembevételével kell meghatározni, amely a pénzbeli rész értékének és a nem pénzbeli rész (1) bekezdésben számított értékének összeadásából származik.

164. § (1) Ha a szolgáltatás ellenértékét külföldi pénznemben fejezték ki, akkor a forintra történõ átszámításkor a fizetési kötelezettség esedékességének határidejét megelõzõ 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza vagy valuta bevételi árfolyamát kell - a fizetés módjától függõen alkalmazni.

(2) Olyan külföldi fizetõeszköz esetében, amelynek az (1) bekezdés szerint nincs árfolyama, az MNB által közzétett USA dollárban megadott árfolyamot kell a forintra történõ átszámításhoz figyelembe venni.

Adómentesség

165. § Mentesek az adó alól a gyógyszereket hirdetõ reklámok és a községi, városi és fõvárosi kerületi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévõ helyi terjesztésû lapok reklámbevételei.

Az adó mértéke

166. § Az adó mértéke az adó alapjának a 6 %-a.

Az adó alanya

167. § (1) Az adó alanya a reklám közzétevõje.

(2) Az adófizetési kötelezettséget nem befolyásolja, ha a reklám törvénybe ütközõ módon kerül közzétételre.

Eljárási rendelkezések

168. § (1) Az adózással kapcsolatos eljárás során az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az Art-ban meghatározott adókötelezettségek a reklám közzétevõjét terhelik.

169. § A reklám közzétevõje az adó megállapítása, bevallása, megfizetése érdekében olyan nyilvántartást vezet, amely alkalmas az adófizetési kötelezettség megállapítására.

170. § A reklám közzétevõje

a) az adó összegét a tárgyhónap elsõ napjától a tárgyhónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra megállapítja,

b) az a) pont szerint megállapított adót a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig bevallja és

c) a b) pont szerint megállapított adót a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig megfizeti az állami adóhatóságnak.

171. § A jelen törvényben szabályozott adóra fizetési könnyítés, adómérséklés nem engedélyezhetõ.

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és részek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

HARMADIK RÉSZ

241. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 161. §-ban az Art. 5. § ¦uacute;j (3) bekezdés módosítását javasolják:

/161. § Az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:/

" "(3) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában átalakulás esetén a jogutód adózót megilletik mindazon jogok, amelyek a jogelõdöt megillették, továbbá teljesíti a jogelõd által nem teljesített kötelezettségeket. Több jogutód esetén a jogelõd kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, [teljesítés hiányában pedig a jogelõd tartozásáért egyetemlegesen felelnek,] a költségvetési támogatásra - eltérõ megállapodás hiányában - vagyonarányosan jogosultak." "

Indokolás: Lásd a T/1501/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

242. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 169. § (2) bekezdésben az Art. 20. § új (7) bekezdés módosítását javasolják:

"(2) Az Art. 20. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A[z] bevallással lezárt idõszakra az ellenõrzés megkezdését követõen a vizsgálat alá vont adó- és költségvetési támogatás vonatkozásában a be nem nyújtott adóbevallás nem pótolható." "

Indokolás: Lásd a T/1501/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

243. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 170. § (1) bekezdésben az Art. 23. § (3) bekezdés i) pont módosítását javasolja:

"170. § (1) Az Art. 23. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/(3) A 21. §-ban, továbbá a 22. § (1) és (4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az adózónak 30 napon vagy a külön törvényben elõírt határidõn belül adóbevallást kell tennie - a magánszemély személyi jövedelemadójának kivételével -, ha/

"i) az adózó felszámolási eljárás vagy végelszámolás nélkül szûnik meg, vagy adóköteles tevékenységét megszünteti, a megszûnés napjával, - kivéve az iparûzési adót, ha az adózó adókötelezettsége az önkormányzat illetékességi területén azért szûnik meg, mert székhelyét, telephelyét áthelyezi, megszünteti," "

Indokolás: Lásd a T/1501/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

244. Farkas Imre és Göndör István képviselõk, valamint Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István, Nagyiványi Zoltán, Kertész István és dr. Veres János képviselõk a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"171. § [(1) Az Art. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,

a) ha az adózó bevallásának, igénylésének kijavítását az adóhatóság a 24. § (6) bekezdésének alkalmazásával rendelte el, az adóbevallás kijavításának napjától,

b) ha az ellenõrzés befejezését az adózó érdekkörében felmerült ok akadályozza vagy késlelteti, az akadály megszûnésének napjától,

c) ha a kiutalási igény jogosságának az 51. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzése az igény (bevallás) benyújtásának napjától számított 30 napon belül megkezdõdik, s az ellenõrzés akadályozása miatt a 74. § (13) bekezdés e) pontja alapján mulasztási bírság kiszabására vagy az 59. § (1)-(2) bekezdés szerinti elõvezetésre kerül sor, az ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyv átadásának napjától

kell számítani."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/103., 199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

245. Tokár István képviselõ a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolja:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül[, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül] kell kiutalni. A visszatérítendõ [jövedelem]adót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - [az adóévet követõen] az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,"

Indokolás: Lásd a T/1501/13-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

246. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolják:

" "(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül[, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül] kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt, "

Indokolás: Lásd a T/1501/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

247. Kovács Kálmán képviselõ a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolja:

"171. § (1) Az Art. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást, valamint a visszaigényelt általános forgalmi adót az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül[, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül] kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt, "

Indokolás: Lásd a T/1501/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

248. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolja:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót[, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, 45] 30 napon belül kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,"

Indokolás: Lásd a T/1501/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

249. Karakas János képviselõ a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolja:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a 200 ezer forintot meghaladja, - kivéve a mezõgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok tevékenységükkel kapcsolatos adóvisszaigénylését, amelyet 30 napon belül kell kiutalni - 45 napon belül kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,"

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 231. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 23. (13.§ (2) áfa tv.48.§új(5)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

250. Tállai András és Danka Lajos képviselõk a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben az Art. 27. § (4) bekezdés felvezetõ szövegrésze módosítását javasolják:

"(4) Az adózót megilletõ költségvetési támogatás kiutalásának esedékességérõl e törvény melléklete vagy törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) benyújtásának napjától, de legkorábban az esedékességtõl számított 30 napon belül, a visszaigényelt általános forgalmi adót, ha a visszaigényelt adó összege a [200] 300 ezer forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. A visszatérítendõ jövedelemadót és járulékot - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóévet követõen az igény (bevallás) benyújtásától számított 30 napon belül kell kiutalni. Ha a költségvetési támogatást az adóhatóság állapítja meg, a kiutalást az errõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül kell teljesíteni. A kiutalásra nyitva álló határidõt,"

Indokolás: Lásd a T/1501/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

251. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 171. § (2) bekezdésben az Art. 27. § (6) bekezdés módosítását javasolják:

/(2) Az Art. 27. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

" "(6) Ha az adóhatóság a (4) bekezdés szerinti kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékû kamatot fizet. Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg 50%-át meghaladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó technikai jellegû mulasztása akadályozza." "

Indokolás: Lásd a T/1501/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

252. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 173. § módosítását javasolja:

"173. § Az Art. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az illetéket - ha törvény másként nem rendelkezik - az illetékhivatal számlájára kell megfizetni, és az illetéktörvényben meghatározott módon kell elszámolni."

(3) A helyi adókat és más, törvény alapján az önkormányzathoz fizetendõ adókat és adó jellegû kötelezettségeket az önkormányzat által meghatározott adószámlák javára kell megfizetni."

Indokolás: Lásd a T/1501/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

253. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 175. §-ban az Art. 35. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) A kifizetõ és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelybõl kitûnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelõleg vagy az adó alapjául szolgáló összeg és a levont adóelõleg, illetve adó összege. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítõ társadalombiztosítási kifizetõhelyre is. A munkáltató [és a kifizetõ ]az önadózó magánszemélynek - a vállalkozó részére e minõségében teljesített kifizetések kivételével - az elõzõekben említettekrõl, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentõ tételekrõl, valamint az adót, adóelõleget csökkentõ tételekrõl az elszámolási évet követõ év január 31-éig összesített igazolást ad. A magánszemély a vele együtt élõ házastársát megilletõ, de az általa igénybe nem vehetõ családi kedvezményt adóbevallásában vagy a munkáltatói adó-megállapítás során, illetve szükség szerint ezek önellenõrzésével veheti igénybe a házastárs részére a 19. § (4) bekezdése alapján kiadott igazolás, vagy önadózó házastárs esetében az igénybe nem vehetõ családi kedvezményrõl adott nyilatkozat alapján."

Indokolás: Lásd a T/1501/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

254. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 183. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:

"183. § [(1) Az Art. 74. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(8) A magánszemély adózó 50 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedõ bírsággal sújtható, ha a bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

(9) Ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, továbbá a bevallási kötelezettségét nem teljesítette, 200 ezer forintig, magánszemély esetén 100 ezer forintig terjedõ mulasztási bírságot szab ki, és ezzel egyidejûleg - határidõ tûzésével - az adózót teljesítésre hívja fel."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövege bekezdés nélküli szöveggé változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

255. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 183. § (1) bekezdésben az Art. 74. § (9) bekezdés módosítását javasolja:

"/183. § (1) Az Art. 74. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

"(9) Ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket, továbbá a bevallási kötelezettségét nem teljesítette, 200 ezer forintig, magánszemély esetén 100 ezer forintig terjedõ mulasztási bírságot szabhat ki, és ezzel egyidejûleg - határidõ tûzésével - az adózót teljesítésre hívja fel." "

Indokolás: Lásd a T/1501/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

256. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 184. §-ban az Art. 77. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"184. § Az Art. 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Ha az adóigazgatási eljárásban hozott határozat kézbesítése sikertelen, a határozatot a 25. § (2) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezhetõ személlyel kell közölni, ennek hiányában ügygondnokot kell kijelölni. [Sikeresnek minõsül a kézbesítés, ha a határozat kézbesítése azért volt sikertelen, mert a postai kézbesítés második megkísérlését követõ öt munkanapon belül a címzett azt nem vette át és a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelõen a határozatot visszaküldte az adóhatóságnak. Ezzel szemben ellenbizonyításnak van helye.] A határozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta." "

Indokolás: Lásd a T/1501/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság restancia,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

257. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 186. §-ban az Art. 82. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"186. § Az Art. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az õt terhelõ adótartozást[ - a magánszemélyt terhelõ járuléktartozás kivételével -], valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élõ közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti." "

Indokolás: Lásd a T/1501/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

258. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 186. §-ban az Art. 82. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"186. § Az Art. 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) Az adóhatóság - önkormányzati adóhatóság esetén a képviselõtestület vagy az általa megbízott bizottság - a magánszemély kérelme alapján az õt terhelõ adótartozást - a magánszemélyt terhelõ járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élõ közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti." "

Indokolás: Lásd a T/1501/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

259. Kovács Tibor és dr. Toller László képviselõk a törvényjavaslat 189. §-ban az Art. 96. § új (7) bekezdés módosítását javasolják:

/189. § Az Art. 96. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki./

" "(7) A pénzügyminiszter rendeletben állapít[hat]ja meg az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthetõ nyomtatványok tartalmát és formáját." "

Indokolás: Lásd a T/1501/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

NEGYEDIK RÉSZ

I. fejezet

260. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat I. fejezet elhagyását javasolja:

"I. fejezet

[A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

191. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény 98. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/Az igazolás tartalmazza:/

"e) a munkavállaló által a munkaviszony megszûnésének évében igénybevett táppénz idõtartamát." ]"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 263. (196.§ (1)), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

II. fejezet

261. Dr. Sáling József képviselõ a törvényjavaslat 192. § módosítását javasolja:

"192. § Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk.) 1. §-[a]ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"1. § [(1) A törvény hatálya kiterjed:

a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 73. §-ában,

b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. §-ában, továbbá

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében

meghatározott munkáltatóra (a továbbiakban az a)-c) pontban foglaltak együtt: munkáltató).]

(2) Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatható

a) az a természetes személy, aki a Mt. 72. §-a alapján munkavállaló lehet, illetve

b) a Magyarországon mûködõ szakiskolával, középiskolával, alapfokú mûvészetoktatási intézménnyel, felsõoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló külföldi (a továbbiakban a)-b) pontban foglaltak együtt: munkavállaló)." "

Indokolás: Lásd a T/1501/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

262. Farkas Imre és Göndör István képviselõk a törvényjavaslat 196. § módosítását javasolják:

"196. § [(1)] Az Alk. 8. §-ának [(1)-(2) bekezdése] helyébe a következõ rendelkezés[ek] lép[nek]:

"(1) A Szja. és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként a kifizetett munkadíj sávjához tartozó - a melléklet szerinti - ellátási alapot, befizetett adóelõlegként ezen ellátási alap 20 %-át kell figyelembe venni.

(2) A számviteli elszámolás szempontjából az ellátási alapot személyi jellegû egyéb kifizetésként kell elszámolni."

[(2) Az Alk. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(4) Az alkalmi munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati idõre jogosult. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai - kivéve a baleseti táppénzt - nem illetik meg. Mentesül a munkavállaló a Tbj. 19. § (3) bekezdésében meghatározott egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség alól."]

"(3) Az (1) bekezdésben említett bérjövedelmet nem kötelezõ bevallania annak a magánszemélynek, akinek ez a jövedelme kevesebb, mint évi 250 ezer forint, és nyugdíjon vagy az Szja. alkalmazásában azzal azonosan adózó jövedelmen kívül más Szja. szerinti adóbevallás alá esõ adóköteles jövedelme nem volt.

(4) A munkavállalónak az (1) bekezdésben említett jövedelemre és adóelõlegre - kivéve a (3) bekezdésben említett esetet - a Szja. és az Art. megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmaznia azzal, hogy ha a munkavállalónak - kérésére - az 1. § b) pontjában nem említett munkáltatója ezt a jövedelmet a kiállító igazolása alapján beszámítja, akkor az adóbevallást helyettesítõ munkáltatói és azzal egyenértékû elszámolás szabályai - ha egyéb feltételei fennállnak - alkalmazhatók.

(5) Az alkalmi munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati idõre jogosult. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai - kivéve a baleseti táppénzt - nem illetik meg. Mentesül viszont a T. 103. § (2) bekezdésében meghatározott 4% egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség alól.

(6) Az alkalmi munkavállaló az (5) bekezdésben meghatározott jogosultságát az AM könyvbe beragasztott közteherjeggyel igazolhatja." "

Indokolás: Lásd a T/1501/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

263. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 196. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"196. § (1) Az Alk. 8. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés[ek] lép[nek]:

"(1) Az Szja. és az Art. rendelkezéseinek alkalmazásában a munkavállaló bérjövedelmeként a kifizetett munkadíj sávjához tartozó - a melléklet szerinti - ellátási alapot, befizetett adóelõlegként ezen ellátási alap 20 %-át kell figyelembe venni.

(2) A számviteli elszámolás szempontjából [az ellátási alapot] a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét személyi jellegû egyéb kifizetésként kell elszámolni."

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 285. (222.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

264. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 196. § kiegészítését javasolja a következõ új (3) bekezdés felvételével:

"(3) Az Alk. 8. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdésben említett bérjövedelmet nem kötelezõ bevallania annak a magánszemélynek, akinek ez a jövedelme kevesebb, mint évi 250 ezer forint, és nyugdíjon vagy az szja alkalmazásában azzal azonosan adózó jövedelmen kívül más szja szerinti adóbevallás alá esõ adóköteles jövedelme nem volt." "

Indokolás: Lásd a T/1501/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

III. fejezet

265. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 197. §-ban a Kjt. 1. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"197. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen e törvény hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzat által [közhasznú munkavégzés (1991. évi IV. törvény 16. §-a), vagy ]közmunkaprogram keretében foglalkoztatottra, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalóra." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 163. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 266. (198.§ 1992.XXIII.tv.2.§d)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

IV. fejezet

266. Jauernik István képviselõ a törvényjavaslat 198. §-ban az 1992. évi XXIII. törvény 2. § d) pont módosítását javasolja:

"198. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/E törvény hatálya nem terjed ki/

"d) a [közhasznú munkavégzés, vagy a ]közmunka keretében foglalkoztatottra, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalóra." "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 162. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 265. (197.§ Kjt.1.§(3)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

VII. fejezet

267. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 202. § (1) bekezdésben az APEH tv. 5. § új (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés alkalmazását a bûnügyi igazgató, a bûnügyi igazgató helyettese vagy a területi nyomozó hivatal vezetõje engedélyezi. A területi nyomozó hivatal vezetõje által kiadott engedélyt a bûnügyi igazgató, vagy a bûnügyi igazgató helyettese öt munkanapon belül jóváhagyja. A titkos információgyûjtés végrehajtását az engedélyez[ésre jogosult]õ ellenõrzi."

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 257. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 268. (202.§ (4) APEH tv.új17/B.§ (3)) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 257. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 268. (202.§ (4) APEH tv.új17/B.§ (3)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

268. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 202. § (4) bekezdésben az APEH tv. új 17/B. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) A területi nyomozó hivatalok felettes szerve a Bûnügyi Igazgatóság, [melynek ] a Bûnügyi Igazgatóság felettes szerve a Hivatal. A Bûnügyi Igazgatóság és a Hivatal másodfokú határozata bíróság elõtt megtámadható."

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 258. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 267. (202.§ (1) APEH tv.5.§új(3)) pontjában). A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 258. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 267. (202.§ (1) APEH tv.5.§&ơacute;j(3)) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

IX. fejezet

269. Farkas Imre, Göndör István és Podolák György képviselõk a törvényjavaslat IX. fejezet elhagyását javasolják:

"IX. fejezet

[A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény módosítása]

204. § [A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 46. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"46. § (7) Az (5) bekezdésben meghatározott követelések - kivéve az adóhatóság által érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megilletõ követeléseket, valamint az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének a feltétele, hogy a hitelezõ a követelése 1%-át, de legalább 1000 Ft-ot és legfeljebb 100 000 Ft-ot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezõk által befizetett összeget mint hitelezõi követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A Gazdasági Hivatal a felszámolót félévente tájékoztatja a számlán lévõ összeg nagyságáról."] "

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a fejezetek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

X. fejezet

270. Lendvai Ildikó, Pál Béla, dr. Szabó Zoltán, dr. Szalay István és Lévai Ferenc képviselõk, valamint Lendvai Ildikó, Pál Béla, dr. Szabó Zoltán, dr. Szalay István, dr. Kiss Gábor és Lévai Ferenc képviselõk a törvényjavaslat X. fejezet elhagyását javasolják:

"X. fejezet

[A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása

205. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az 1999. január 1-jét megelõzõen az SZJ 143 szám, 1999. január 1-jétõl az SZJ 74,4 alá tartozó tevékenységbõl származó árbevételt csökkenti a számlával igazolt - e törvény szerint járulékköteles - ugyanilyen SZJ szám alá tartozó igénybevett szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg."

(2) A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény e § (1) bekezdésével megállapított 5. §-ának (4) bekezdését 1996. április 27-tõl kell alkalmazni.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok és a fejezetek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/148., 270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

271. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat 205. § (2) bekezdés módosítását javasolja:

"(2) [A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény e § (1) bekezdésével megállapított 5. §-ának (4) bekezdését 1996. április 27-tõl kell alkalmazni.]

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény melléklete helyébe e törvény ... számú melléklete lép."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (új23.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

XI. fejezet

272. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 207. §-ban a Vámtv. 7. § ¨3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) A vámbiztosíték- ha e törvény eltérõen nem rendelkezik - az annak nyújtására kötelezett választása szerint készpénz, belföldi székhelyû [bank] hitelintézet által vállalt vagy felülgarantált külföldi bankgarancia, fedezetigazolás, továbbá a vámhatóság által feljogosított, magyarországi székhellyel rendelkezõ szervezet kezességvállalása lehet. A készpénzben nyújtott vámbiztosíték után a vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége - ha e törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik - nem keletkezhet. "

Indokolás: Lásd a T/1501/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

ÖTÖDIK RÉSZ

273. Simicskó István képviselõ, valamint Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 216. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:

"[(4) Az áfa tv-nek e törvény 2.§-ával megállapított 12.§-ának j) pontjában foglalt rendelkezésének hatálybalépésérõl a NATO Biztonsági Beruházási Programról szóló törvény rendelkezik.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/79., 244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

274. Lendvai Ildikó, Pál Béla és dr. Kiss Gábor képviselõk a törvényjavaslat 216. § kiegészítését javasolják a következõ új (6) bekezdés felvételével:

"(6) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy 1999. december 31-ig rendeletben szabályozza a nyilvános könyvtárak könyvbeszerzése esetén járó - legfeljebb 800 000 forint összegû - adóvisszatérítési támogatás módját és részletes szabályait."

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

275. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 219. § felvételével:

219. § A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló 1998. évi XXIV. törvény 3. § (1) f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés jelenlegi f) pontja g) pontra változik:

/(1) Külföldi a 2. § c) pontja szerinti gazdasági célú letelepedés nélkül végezhet Magyarországon/

"f) olyan tevékenységet, amely az általa megszerzett belföldön lévõ termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására korlátozódik, ha ez személyes jelenlét nélkül és az általa kibocsátott kereskedelmi kártya felhasználásával történik;"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Indokolás: Lásd a T/1501/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

276. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 219. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

219. § "(1) E törvény 49. § (2) bekezdését 1999. január 1-jétõl, [e törvény] 56. § (2) bekezdésének, 57. § (5) bekezdésének és 60. §-ának a borra vonatkozó rendelkezéseit 2000. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1501/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

277. Dr. Szekeres Imre, Burány Sándor, Keller László, Göndör István és dr. Veres János képviselõk a törvényjavaslat 220. § (3) bekezdés módosítását javasolják:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a Szja tv. 12.§ (3) bekezdésnek d) pontja, a 36.§ (4) bekezdésének b) pontja, a 39. § (3)-(4) bekezdése, a 40. § (2)-(6) bekezdése, az 53/A.§, a 71.§, a 78/A.§ (8) bekezdése, a 3. számú melléklet II/5. pontja, valamint a 25.§ (1) bekezdésében a "továbbá ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag magánszemély esetében a munkáltatói tag által az adóévben befizetett munkáltatói hozzájárulást," szövegrész, továbbá a Szja tv. 1. számú mellékletének 1,1 pontjában a "házastársi pótlék" szövegrész, a 4,7 pontja, valamint a 8,11 pontjában az "akkor, ha az munkáltató által, kizárólag munkavégzés céljából történik" szövegrész."

Indokolás: Lásd a T/1501/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

278. Csizmár Gábor képviselõ a törvényjavaslat 220. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a Szja tv. 12.§ (3) bekezdésnek d) pontja, a 36.§ (4) bekezdésének b) pontja, a 39. § (3)-(4) bekezdése, az 53/A.§, a 71.§, a 78/A.§ (8) bekezdése, a 3. számú melléklet II/5. pontja, valamint a 25.§ (1) bekezdésében a "továbbá ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag magánszemély esetében a munkáltatói tag által az adóévben befizetett munkáltatói hozzájárulást," szövegrész, továbbá a Szja tv. 1. számú mellékletének 1,1 pontjában a "házastársi pótlék" szövegrész[, a 4,7 pontja], valamint a 8,11 pontjában az "akkor, ha az munkáltató által, kizárólag munkavégzés céljából történik" szövegrész."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (89.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

279. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 220. § (3) bekezdés módosítását javasolja:

"(3) E törvény hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a Szja tv. 12.§ (3) bekezdésnek d) pontja, a 36.§ (4) bekezdésének b) pontja, a 39. § (3)-(4) bekezdése, az 53/A.§, a 71.§, a 78/A.§ (8) bekezdése, a 3. számú melléklet II/5. pontja,[ valamint a 25.§ (1) bekezdésében a "továbbá ideértve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag magánszemély esetében a munkáltatói tag által az adóévben befizetett munkáltatói hozzájárulást," szövegrész,] továbbá a Szja tv. 1. számú mellékletének 1,1 pontjában a "házastársi pótlék" szövegrész, a 4,7 pontja, valamint a 8,11 pontjában az "akkor, ha az munkáltató által, kizárólag munkavégzés céljából történik" szövegrész."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (72.§), 156. (79.§), 170. (82. § (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

280. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 220. § kiegészítését javasolják a következõ új (4) bekezdés felvételével:

(4) A Szja tv. 81. §-a kiegészül a "(4) felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere és a pénzügyminiszter, hogy rendeletben határozza meg az 1. számú melléklet 4,6 pontjában - "mûvészeti díjak" - foglaltak alkalmazásával összefüggõ részletes szabályokat" szövegrésszel.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (221.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

281. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 220. § (4) bekezdés módosítását javasolják:

"(4) A Szja tv. 28.§ (1) bekezdése kiegészül az ", a hallgatói munkadíj." szövegrésszel, a 33/A.§ felvezetõ szövege kiegészül a "az adóbevallásban, a munkáltatói és az azzal egyenértékû elszámolásban figyelembe vett jövedelembõl" szövegrésszel, a 38. § b) pontja kiegészül a ", kivéve, ha az áthidaló kölcsön" szövegrésszel, a 41.§ (3) bekezdésének utolsó mondatában a "valótlan adat feltüntetésének" szövegrész helyébe "valótlan adatszolgáltatásnak" szövegrész lép, a 49/B.§ (6) bekezdésének c) pontjában a "kutatás és kísérleti fejlesztés (SZJ 13)" szövegrész helyébe a "kutatás, fejlesztés (SZJ 73,10,1, 73,20,1)" szövegrész lép, az 57/A.§ (1) bekezdésében a "fodrász (SZJ 202100), a kozmetikus (SZJ 202210), a személyszállító (SZJ 091250)" szövegrész helyébe a "fodrász (SZJ 93,02,2), a kozmetikus (SZJ 93,02,23,1), a személyszállító (SZJ 60,22,11)" szövegrész lép, az 58. § (7) bekezdésében "20 ezer" szövegrész helyébe a "40 ezer" szövegrész lép, a 70.§ (8) bekezdésének b) pontjában a "postaszolgáltatás (SZJ 09511)" szövegrész helyébe a "postai szolgáltatás (SZJ 64,11,1)" szövegrész lép, a 78. §-ában az "1998. június 30." szövegrész helyébe az "1999. július 1." szövegrész lép, valamint az 5. számú melléklet II/8. pontjában a "KSH besorolási számát" szövegrész helyébe a "vámtarifaszámát" szövegrész lép. A Szja tv. 81. §-a kiegészül a "(4) Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere és a pénzügyminiszter, hogy rendeletben határozza meg az 1. sz. melléklet 4,6 pontjában - "mûvészeti díjak" - foglaltak alkalmazásával összefüggõ részletes szabályokat." szövegrésszel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (221.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

282. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 221. § módosítását javasolják:

"221. § A Szja tv. 1., 3., 5., 6., 7., 10. és 11. számú melléklete e törvény 7-13. számú melléklete szerint módosul, valamint az 1. számú melléklet 4,6 pontja kiegészül "a mûvészeti díjakhoz" szövegrésszel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (220.§ új(4)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

283. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 221. § módosítását javasolják:

"221. § A Szja tv. 1., 3., 5., 6., 7., 10. és 11. számú melléklete e törvény 7-13. számú melléklete szerint módosul, valamint az 1. számú melléklet 4,6 pontja kiegészül "a mûvészeti díjakhoz" szövegrésszel."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (220.§ (4)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

284. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"222. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 24. §-a (3) bekezdésének második mondata a "terhességi-gyermekágyi segélyben" követõen kiegészül a "gyermekgondozási díjban" szövegrésszel; [34. §-ának (8) bekezdése a) pontjában a "külföldi" szövegrész helyébe a "nagykorú" szövegrész lép; 35. §-ának (2) bekezdésében és] 52. §-ának (4) bekezdésében a "10." helyébe a "12." megjelölés lép; 43. §-ának (1) bekezdése a) pontjában az "érdekében az a), c), d) és f) pontjai" szövegrész helyébe az "érdekében az a) pontja" szövegrész lép; 47. §-ának (1) bekezdése a mondatot kezdõ "A" után kiegészül a "46. § (2) bekezdése szerinti" szövegrésszel;

b) hatályát veszti:

- a Tbj. 4. §-a l) pontjából "a táppénz-hozzájárulás" szövegrész; r) pontjából az "a biztosítottak bejelentésével," szövegrész és a rendelkezés utolsó két mondata; 5. §-ának (2) bekezdésébõl a "biztosítási önkormányzat," szövegrész; 7. §-ának (2) bekezdése; 22. §-ának (2) bekezdése és (5) bekezdése; [28. §-ának (2) bekezdése; 31. §-ának (3) bekezdése; 35. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata;] 39. §-ának (3)-(4) bekezdése; 40. §-ának (2) bekezdése; 41. §-ának (2)-(3) és (6) bekezdése; 42. §-ának (2) bekezdése; 45. §-ának (3) bekezdése; 49. §-a és a § elõtti cím; 52. §-ának (1)-(2) bekezdése; 58. §-ának (2) bekezdésébõl az "a nyugdíjbiztosítási önkormányzat, valamint az egészségbiztosítási önkormányzat igazgatási szervei számára" szövegrész;

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról rendelkezõ 1998. évi LXVII. törvény 2. §-a, 5. §-ának (1) bekezdése, 8-[11]10. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, 13. §-ának (2) bekezdése, 15. §-ának (2) bekezdése, 16. §-ának (1) bekezdése, 17. §-a, 18-19. §-a, 21. §-a;"

Indokolás: Lásd a T/1501/217-11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

285. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés módosítását javasolja:

"222. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 24. §-a (3) bekezdésének második mondata a "terhességi-gyermekágyi segélyben" követõen kiegészül a "gyermekgondozási díjban" szövegrésszel; [34. §-ának (8) bekezdése a) pontjában a "külföldi" szövegrész helyébe a "nagykorú" szövegrész lép; 35. §-ának (2) bekezdésében és] 52. §-ának (4) bekezdésében a "10." helyébe a "12." megjelölés lép; 43. §-ának (1) bekezdése a) pontjában az "érdekében az a), c), d) és f) pontjai" szövegrész helyébe az "érdekében az a) pontja" szövegrész lép; 47. §-ának (1) bekezdése a mondatot kezdõ "A" után kiegészül a "46. § (2) bekezdése szerinti" szövegrésszel; az Ebtv. 80. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata "A foglalkoztatók" után kiegészül "az egyéni vállalkozók" szövegrésszel

b) hatályát veszti:

- a Tbj. [4. §-a l) pontjából "a táppénz-hozzájárulás" szövegrész; r) pontjából az "a biztosítottak bejelentésével," szövegrész és a rendelkezés utolsó két mondata;] 5. §-ának (2) bekezdésébõl a "biztosítási önkormányzat," szövegrész; 7. §-ának (2) bekezdése; 22. §-ának (2) bekezdése; 23. §-ából az "a járulékfizetést, illetõelg elszámolást, valamint a nyilvántartást és adatszolgáltatást az igazgatási szervvel kötött megállapodás szerint teljesítik" szövegrész; [28. §-ának (2) bekezdése; 31. §-ának (3) bekezdése;] 35. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata; 39. §-ának (3)-(4) bekezdése; 40. §-ának (2) bekezdése; 41. §-ának (2)-(3) és (6) bekezdése; 42. §-ának (2) bekezdése; 45. §-ának (3) bekezdése; 49. §-a és a § elõtti cím; [52. §-ának (1)-(2) bekezdése;] 58. §-ának (2) bekezdésébõl az "nyugdíjbiztosítási önkormányzat, valamint az egészségbiztosítási önkormányzat igazgatási szervei számára" szövegrész;

- a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény [90 §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ",legfeljebb azonban a betegszabadság" szövegrész;] 137. §-a (2) bekezdésének második mondata;

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 84. § (3) bekezdésébõl "a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelõ személlyel együtt", (5) bekezdésébõl "a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelõ személy jóváhagyásával" szövegrész; 86/A. §-a (1) bekezdésébõl "a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelõ személynek a jóváhagyásával" szövegrész;

- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-ának (4) bekezdésébõl a "továbbá a társadalombiztosítás igazgatási szerveit felügyelõ személy" szövegrész;

[- a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 26. §-ának (2) bekezdése;

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 192. §-a;]

- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 10. §-a;

[- a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LI. törvény 19. §-a;]

- az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény 65. §-ának (3) bekezdése;

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról rendelkezõ 1998. évi LXVII. törvény 2. §-a, 5. §-ának (1) bekezdése, 8-[11]10. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, 13. §-ának (2) bekezdése, 15. §-ának (2) bekezdése, 16. §-ának (1) bekezdése, 17. §-a, 18-19. §-a, 21. §-a, 22. §-ának (5) bekezdése;

- a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XCI. törvény 39. §-a (8) bekezdésének b) pontja.

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (98.§ Tbj.18.§), 192. (99.§ (3)), 193. (101.§), 204. (123.§), 206. (124.§), 210. (125.§), 216. (126.§ felv.), 217. (126.§ Eb.tv.47.§(2)a)), 218. (127.§), 220. (128.§), 260. ( I. fejezet), 263. (196.§ (1)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

286. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont 1. francia bekezdés módosítását javasolja:

"- a Tbj. 4. §-a [l) pontjából "a táppénz-hozzájárulás" szövegrész;] r) pontjából az "a biztosítottak bejelentésével," szövegrész és a rendelkezés utolsó két mondata; 5. §-ának (2) bekezdésébõl a "biztosítási önkormányzat," szövegrész; 7. §-ának (2) bekezdése; 22. §-ának (2) bekezdése; 28. §-ának (2) bekezdése; 31. §-ának (3) bekezdése; 35. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata; 39. §-ának (3)-(4) bekezdése; 40. §-ának (2) bekezdése; 41. §-ának (2)-(3) és (6) bekezdése; 42. §-ának (2) bekezdése; 45. §-ának (3) bekezdése; 49. §-a és a § elõtti cím; 52. §-ának (1)-(2) bekezdése;"

Indokolás: Lásd a T/1501/232-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

287. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont 2. francia bekezdés elhagyását javasolja:

"[- a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 90 §-a (1) bekezdésének a) pontjában a ",legfeljebb azonban a betegszabadság" szövegrész; 137. §-a;]"

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-3. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 215. (126.§) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/232-5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

288. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont 5. francia bekezdés módosítását javasolja:

"- a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény[, továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVIII. törvény 26. §-ának (2) bekezdése]; "

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-3. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 215. (126.§) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/232-6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

289. Simicskó István képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont 6. francia bekezdés elhagyását javasolja:

/b) hatályát veszti:/

"[- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 192. §-a;]"

Indokolás: Lásd a T/1501/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

290. Szalay Gábor képviselõ a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont 8. francia bekezdés elhagyását javasolja:

"[- a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LI. törvény 19. §-a;]"

Megjegyzés: A módosító javaslat együtt kezelendõ a T/1501/ 232-3. számú módosító javaslattal (ld. az ajánlás 215. (126.§) pontjában).

Indokolás: Lásd a T/1501/232-7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

291. Bauer Tamás és Béki Gabriella képviselõk a törvényjavaslat 222. § (1) bekezdés b) pont kiegészítését javasolják a következõ új 11. francia bekezdés felvételével:

/b) hatályát veszti:/

"- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény 40. § (2) és (3) bekezdései;"

Indokolás: Lásd a T/1501/51-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

292. Karakas János és Fodor Sándor képviselõk a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolják:

"223. § E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének [g) és] i) pontja[i], 26. §-ának (10) bekezdése, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról ,valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai hatályát vesztik."

Indokolás: Lásd a T/1501/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

293. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolja:

223. § (1) E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontjai, 26. §-ának (10) bekezdés[e]ébõl a "valamint a 26. § ¨9) bekezdésében" szövegrész, 33. § (2) bekezdésének 13. és 29. pontja, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról ,valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai, a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 9-10. §-ai, továbbá a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 46/B. §-ai (1) bekezdésébõl a "forgalmi engedélyért, törzskönyvért" szövegrész hatály[át]ukat vesztik.

(2) Az Itv. Mellékletének az e törvény 14. számú mellékletének A. pontjával megállapított IX. cím III. 1. pontja 2001. január 1-én lép hatályba.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (14.mell.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság restancia,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

294. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 223. § módosítását javasolja:

"223. § E törvény Itv-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az illetékhivatal tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsõ fokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Itv. 26. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontjai, 26. §-ának (10) bekezdése, a 88. §-ából a "statisztikai illeték tekintetében pedig a vámjogról, a vámeljárásról ,valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény" szövegrész, valamint az Itv. Melléklete 18. címének 8-10. pontjai hatályát vesztik. Az Itv. 100. §-ában az "illetékek kezelésének és könyvelésének" szövegrész az "illetékkel kapcsolatos ügyiratok kezelésének, az illetékek kiszabásának, elszámolásának és könyvelésének" szövegrészre változik."

Indokolás: Lásd a T/1501/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

295. Bakonyi Tibor képviselõ a törvényjavaslat 227. § elhagyását javasolja:

227. § "[E törvény 150-160. §-ai 2000. év április hó 1. napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket elõször azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben a díjfizetés 2000. év március hó 31. napját követõen történik.]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. ( második rész) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

296. T. Asztalos Ildikó és dr. Kóródi Mária képviselõk a törvényjavaslat 228. § (1) bekezdés módosítását javasolják:

"(1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az Art. 11. § (3) bekezdésének k) pontjából a "tételes" szövegrész, a 29. § (1) bekezdésének elsõ mondatából, továbbá a 32. § (1) bekezdésének harmadik és a (2) bekezdés elsõ mondatából az "állami" szó, a 32. § (2) bekezdésének utolsó mondata, a 32. § (3) bekezdésébõl "az állami adóhatóság járulékigazgatóságánál," szövegrész, a 32. § (7) bekezdésének elsõ mondatából "az adóhatóság értesítésétõl számított 30 napon belül" szövegrész, a 49. § (2) bekezdésének d) pontja, a 60. § (7) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 75. § (4) bekezdésébõl a ", ha zárótárgyalást tartottak, a zárótárgyalás napját" szövegrész, a 96/B. §, valamint a 97. § z) pontjából "a táppénz-hozzájárulás," szövegrész, az 5. számú melléklet 3. pontjának második, harmadik és negyedik mondata, az 5. pontjának harmadik mondata, az Art. módosításáról szóló 1997. évi CX. törvény 26. §-ának (9) bekezdése azzal, hogy a külföldi vállalkozó a 2000. év elsõ két negyedévére bevallott társasági adó elõlegét 2000. július 15-éig fizeti meg, az Art. módosításáról szóló 1998. évi LXII. törvény 28. §-ának (7) bekezdése, a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. §-ának i) pontja."

Indokolás: Lásd a T/1501/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

1. számú melléklet

297. Molnár László képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 19. sorszám módosítását javasolja:

19. Zöldségfélékbõl, gyümölcsbõl, dióból és más növényrészekbõl elõállított készítmények 2001-tõl 2008-ig 2009 50

Indokolás: Lásd a T/1501/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

298. Molnár László képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 20. sorszám módosítását javasolja:

20. Egyéb ehetõ készítmények 2102

[2103 90 90]

2104-tõl 2105-ig

2106 10

21032-tõl 21033-ig

2106 90

kivéve: 2106 90 92 01

2106 90 98 01

Indokolás: Lásd a T/1501/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

299. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 28. sorszám módosítását javasolja:

"28. Gyógyszerek ([ az Állatgyógyászati Oltóanyag és Gyógyszerellenõrzõ Intézet által törzskönyvezett termékek,] " állatgyógyászati célra " szövegû magyar alszámos bontások ), gyógyiszap, állatgyógyászati oltóanyag

ex 3002

ex 3003

ex 3004

"

Indokolás: Lásd a T/1501/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Egészségügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

300. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont 40. sorszám módosítását javasolják:

"40. [Könyv]Kiadványok, folyóirat, kotta, térkép

(kivéve: az 1.számú melléklet II. rész 41. pontjában meghatározott tankönyv) 4901 99-tõl 4904-ig

4905 91

4905 99

ex 4901-4901 98-ig

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (1.mell. II. 41.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

301. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 56. sorszám felvételével:

"56. Hõhasznosító napkollektor"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (1.mell. I. 1.p új57.), 303. (1.mell. I. 1.p új58.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/81-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

302. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 57. sorszám felvételével:

"57. Napkollektor"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (1.mell. I. 1.p új56.), 303. (1.mell. I. 1.p új58.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/81-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

303. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 1. pont kiegészítését javasolja a következõ új 58. sorszám felvételével:

"58. Azbesztmentes fékbetét"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 301. (1.mell. I. 1.p új56.), 302. (1.mell. I. 1.p új57.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/81-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Környezetvédelmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

304. Dr. Szekeres Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont 69. sorszám elhagyását javasolja:

"[69. Diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet sorszámainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (1.mell. II. új53.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

305. T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont 69. sorszám elhagyását javasolják:

"[69. Diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3]"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet sorszámainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (1.mell. II. új53.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

306. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 99. sorszám felvételével:

"99. Verseny- és élsport SZJ 19 411"

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet sorszámainak számozása értelemszerûen változik.

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (1.mell. I. 2.p új100.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

307. Tállai András és Danka Lajos képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolják a következõ új 100. sorszám felvételével:

"100. Verseny- és élsport, verseny- és élsport lebonyolítása SZJ 92,61,1-bõl, SZJ 92,62,1-bõl"

Indokolás: Lásd a T/1501/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

308. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 100. sorszám felvételével:

"100. Verseny- és élsport lebonyolítása SZJ 19 41 50-bõl"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (1.mell. I. 2.p új99.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

309. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 100. sorszám felvételével:

"100. Verseny- és élsport (SZJ 19 411)"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (1.mell. I. 2.p új101.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/81-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

310. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. rész 2. pont kiegészítését javasolja a következõ új 101. sorszám felvételével:

"101. Verseny- és élsport lebonyolítása (SZJ 194150-bõl)"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 309. (1.mell. I. 2.p új100.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/81-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

311. Lendvai Ildikó és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész 41. sorszám módosítását javasolják:

"41. Közoktatásban használt tankönyv és CD-ROM ( a segédkönyvek, a tanulási segédletek, a tanári segédletek és a tanári kézikönyvek kivételével), amely a tárgyévet megelõzõ év december hónap 31-ig elkészítendõ, tárgyévre érvényes tankönyvjegyzékben szerepel, könyv, szótár, enciklopédia

[ex 4901]

ex 8524

"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (1.mell. I. 1.p 40.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

312. T. Asztalos Ildikó, dr. Katona Béla és Pál Béla képviselõk a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolják a következõ új 53. sorszám felvételével:

"53. Gyermek- és diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3, 55,51,10,9-bõl"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (1.mell. I. 2.p 69.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

313. Dr. Szekeres Imre képviselõ a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. rész kiegészítését javasolja a következõ új 53. sorszám felvételével:

"53. Diákétkeztetés SZJ 55,51,10,1, 55,51,10,2, 55,51,10,3"

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (1.mell. I. 2.p 69.) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

7. számú melléklet

314. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolja a következõ új 1. pont felvételével:

"1. A Szja tv. 1. számú mellékletének 1,3 alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/1. A szociális és más ellátások közül adómentes:

"1,3 az állami szociális rendszer keretében, illetõleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyház és az egyházi kreatív szervezetek által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján nyújtott rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás, fiatal felnõtt részére utógondozói ellátás keretében biztosított ellátmány, nevelési díj, nevelési díj mellett folyósított külön ellátmány, a helyi önkormányzat által a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nyújtott átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, idõskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, a vakok személyi járadéka, a rokkantsági járadék, a súlyosan mozgáskorlátozott magánszemély részére jogszabály alapján nyújtott közlekedési támogatás, a sorkatona és a polgári szolgálatot teljesítõ hozzátartozójának járó családi segély, a hadigondozási pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettõl az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyezõ feladatott is vállaló társadalmi szervezet , önsegélyezõ egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyezõ feladat ellátásának minõsül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló törvényben felsorolt ellátásokat kiegészítõ juttatások nyújtása;""

Indokolás: Lásd a T/1501/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

315. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolja a következõ új 1. pont felvételével:

"4. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:

4,6. a Kossuth-, a Széchenyi-díjhoz, az olimpiai és a fogyatékos sportolók Világjátékain (Paralimpia, Siketek Világjátéka, Speciális Olimpia, Transzplantáltak Világjátéka) szerzett arany-, ezüst és bronzéremhez, az életmentõ emlékéremhez, ..."

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141. (71.§ új(2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

316. Dr. Szekeres Imre képviselõ, valamint Dr. Bóka István, Lasztovicza Jenõ, Kovács Ferenc és Bánki Erik képviselõk a törvényjavaslat 7. számú melléklet kiegészítését javasolják a következõ új 2. pont felvételével:

"2. A Szja tv. 1. számú mellékletének 8,3 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/8. A természetbeni juttatások közül adómentes:/

"8,3 A kifizetõ által a magányszemélyek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) ellenértékébõl adott engedmény az üdülési csekk értékének 50 %-ig, de - több kifizetõ esetén is - legfeljebb évi 30 ezer forintig terjedõ rész.""

Indokolás: Lásd a T/1501/77., 214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Egészségügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- az Idegenforgalmi bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

14. számú melléklet

317. Font Sándor képviselõ a törvényjavaslat 14. számú melléklet módosítását javasolja:

"A. Az Itv. Melléklete IX. címe és rendelkezése helyébe az alábbi cím és rendelkezés lép:

IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

I. A bevándorlással, valamint az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. A bevándorlási engedély illetéke 10 000 forint.

2. A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 4000 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 6000 forint. A kérelem benyújtásának idõpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke - érvényességi idõtõl függetlenül - 1000 forint.

3. A második útlevél kiadásának illetéke 4000 forint.

4. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint.

5. Illetékmentes:

a) a diplomata útlevél,

b) a külügyi szolgálati útlevél,

c) a határátlépési igazolvány.

6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongált és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke a 2-4. pontban meghatározott illeték kétszerese.

7. Az úti okmányban történõ idegen nyelvû bejegyzésért - az 1-4. pontban foglalt illetéken felül - 2000 forint illetéket kell fizetni.

8. Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 4000 forint.

II. Személyazonosítói igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. Az állandó személyazonosítói igazolvány, valamint kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az eljárásban az állandó személyazonosítói igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosítói igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint.

2. Illetékmentes a más személyazonosítói okmánnyal nem rendelkezõ

a) 14. életévét betöltõ polgár elsõ állandó személyazonosítói igazolványa,

b) 70. életévét betöltött polgár állandó személyazonosítói igazolványa.

3. A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót nem érintõ adatváltozás miatt indult - 500 forint.

4. Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 forint.

III. A gépjármûvezetõi engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1. A gépjármûvezetõ engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint.

2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 4000 forint.

3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az I-III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történõ igénylése esetén is az eljárási illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni.

2. Illetékmentes

a) az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul, vagy az okmány gyártmányhibás;

b) a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményezõ adatváltozást is -;

c) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány elsõ ízben történõ kiadása;

d) az érintett polgár adatszolgáltatásnak vagy igazolásnak nem minõsülõ tájékoztatása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásba bejegyzett adatairól és az azokból történõ adatszolgáltatásról, továbbá a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem."

"B. Az Itv. Melléklete XVI. címe 2. pontjának elsõ mondata a következõk szerint módosul:

"A jelzálog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás illetéke a jelzáloggal biztosított követelés értékének 5%-a, de legfeljebb 5000 forint." "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (223.§) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- az Emberi jogi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság restancia,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

15. számú melléklet

318. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 15. számú melléklet 1. 1 pont módosítását javasolja:

"1 .1 Személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás módszere

A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (továbbiakban együtt: települések) tartozó foglalkoztatottak - ide értve a magánszemély vállalkozó /52.§ 26. a)-d) pont/ esetében önmagát is - után a tárgyévben [elszámolt személyi jellegû ráfordítások] az adott önkormányzat területén foglalkoztatott létszám arányában osztható meg az adóalap. [Személyi jellegû ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendõ, amit a számvitelrõl szóló törvény annak minõsít, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegû ráfordítás címén - az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500,000 Ft-ot kell figyelembe venni.] A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges irányítása történik.

A részletszámítás a következõ:

a) A vállalkozó által foglalkoztatott összes létszámot 100 %-nak véve,[személyi jellegû ráfordításának összegét 100%-nak véve,] meg kell állapítani az egyes települése[kre esõ személyi jellegû ráfordítások] n foglalkoztatottak százalékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel."

Indokolás: Lásd a T/1501/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

319. Kovács Tibor képviselõ a törvényjavaslat 15. számú melléklet 1. 2 pont módosítását javasolja:

"1 .2 Eszközérték arányos megosztás módszere:

A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelrõl szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendõ értéke.

[A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetõleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendelkezései szerint az adóévben költségként elszámolható értékcsökkenési leírás, bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen túlmenõen azon egyébként a tulajdonában lévõ és a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek között nem szerepelhetnek:

- a tárgyévet megelõzõ (de 5 évnél nem korábbi) utolsó évben elszámolt értékcsökkenési leírás összegét;

- saját tulajdonú termõföld esetében aranykoronánként 500 forintot;

- saját tulajdonú telek esetében a beszerzési érték 2%-át

kell eszközértéknek tekinteni.]

Az adóalapot az önkormányzat területén fizikailag fellelhetõ eszközök bruttó értéke (a Számviteli törvény 1. sz. melléklete alapján a mérleg A/II. 1-3 pontok szerinti eszközök) alapján kell felosztani.

A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek mûködtetésének tényleges irányítása történik, illetõleg - jármûveknél - ahol azt jellemzõen tárolják.

A részletszámítás a következõ:

a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre esõ eszközértékek százalékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel."

Indokolás: Lásd a T/1501/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság nem támogatja,

- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

320. Tállai András képviselõ a törvényjavaslat 15. számú melléklet 3. módosítását javasolja:

"3. Az [b) pont szerint az] egyes településekre esõ adóalapok együttes összege egyenlõ a vállalkozó adóalapjának összegével."

Indokolás: Lásd a T/1501/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja,

- az Önkormányzati bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

17. számú melléklet

321. Tállai András és Mádi László képviselõk a törvényjavaslat 17. számú melléklet 2. pont módosítását javasolják:

"2. Az Art. 2. számú mellékletének I. Határidõk 2. b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

/2. Az általános forgalmi adó/

"b) A [fogyasztói árkiegészítésre jogosult] havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét [havonként vagy ]15 naponként, a tárgyhót követõ hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallja be. A[z adóhatóság az éves] negyedévenként bevallásra kötelezett adózó[ kérelmére negyedéves, illetve a negyedéves bevallásra kötelezett adózó kérelmére havi elszámolást - az adóév végéig - abban az esetben is engedélyezhet, ha a megelõzõ adóév adatai alapján az adózó nettó módon elszámolandó általános forgalmi adója negatív elõjelû, és árbevételének legalább 80 %-a a 0 %-os, illetõleg a kedvezményes adókulcs alá tartozó értékesítésbõl származott] a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakoribb elszámolást - az adóév végéig - különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó beszerzéseit terhelõ levonható elõzetesen felszámított forgalmiadó-kulcs magasabb az áthárított forgalmiadó-kulcsnál, illetõleg az adózó beruházást valósít meg.. A gyakorított elszámolás évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási kötelezettségre áttérést megelõzõ, bevallással le nem zárt idõszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani, be kell vallani, meg kell fizetni." "

Indokolás: Lásd a T/1501/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság támogatja,

- a Gazdasági bizottság támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal egyetért.

új 23. számú melléklet

322. Sasvári Szilárd képviselõ a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következõ új 23. számú melléklet felvételével:

"23. számú melléklet az 1999. évi ..... törvényhez

A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:

"SZJ szám Megnevezés Járulékkulcs Kötelezett

74,40,1 Hirdetés 1 Szolgáltató

92,20,1 Rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató "

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (205.§ (2)) számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás: Lásd a T/1501/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot:

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja,

- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Gazdasági bizottság nem támogatja,

- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja,

- a Mezõgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja.

Az Elõterjesztõ képviselõje a módosító javaslattal nem ért egyet.

 

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. szeptember.

Dr. Szekeres Imre sk.
a Költségvetési és pénzügyi
bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla sk.
az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály sk.
az Egészségügyi és szociális
bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda sk.
az Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Sándor László sk.
a Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottság alelnöke

Dr. Latorcai János sk.
a Gazdasági bizottság elnöke

Dr. Katona Béla sk.
az Idegenforgalmi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán sk.
a Környezetvédelmi
bizottság elnöke

Dr. Sasvári Szilárd sk.
a Kulturális és sajtó
bizottság elnöke

Farkas Sándor sk.
a Mezõgazdasági bizottság elnöke

Lezsák Sándor sk.
az Oktatási és tudományos
bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs sk.
az Önkormányzati és rendészeti
bizottság elnöke

Horváth Béla sk.
a Területfejlesztési
bizottság alelnöke