ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

T/1501/237.

Módosító javaslat

Dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elõ:

A törvényjavaslat 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

10. (1) Az áfa-tv. 33.-a (1) bekezdésének a.) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a törvényhely egyidejûleg a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

[ (1) Nem vonható le az elõzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást ]

"a.) egészben vagy részben [ - függetlenül attól, hogy azok jogilag, vagy természetük szerint oszthatók -] nem az adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja, kivéve, ha a terméket és a szolgáltatást részben a 7. (3) bekezdésében meghatározott célok elérése érdekében használja fel, hasznosítja. "

"(3) Az adóalanyiságot eredményezõ gazdasági tevékenységhez és az adóalanyiságon kívüli tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzések között arányos megosztás nem alkalmazható, az ilyen beszerzés adótartalmát -teljes egészében- le nem vonható adóként kell kezelni."

I n d o k o l á s:

A javaslat pontosító jellegû. A korábbi javaslatban szereplõ gondolatjelek közötti kitételt a félreértések elkerülése érdekében célszerû egyszerûbb megfogalmazásban és önálló bekezdésben megjeleníteni.

Budapest, 1999. szeptember

Tállai András
országgyûlési képviselõ