T/1501/142.

módosító javaslat

dr. Áder János úrnak
az Országgyûlés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/1501. számú törvényjavaslathoz a következ

módosító javaslatot

terjesztem el.

"84. A Szja tv. 50. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

"50. (1) Az egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás helyett adóévenként az adóév egészére az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései szerint átalányadózást választhat a (4)-(7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve akkor, ha

a) az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelõzõ adóévben az egyéni vállalkozói bevétele a 4 millió forintot nem haladta meg, és

b) [ nem áll munkaviszonyban, és

c)] az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi adómentes.

(2) A mezõgazdasági kistermelõ a Második rész rendelkezéseinek alkalmazása helyett adóévenként az adóév egészére átalányadózást választhat.

(3) Az átalányadózás kizárólag az egyéni vállalkozói, illetõleg mezõgazdasági kistermelõi tevékenység egészére választható.

(4) Az (1) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen az az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói igazolványában feltüntetett tevékenysége az adóév egészében kizárólag az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, átalányadózást választhat, ha az átalányadózást közvetlenül megelõzõ adóévben vállalkozói bevétele a 15 millió forintot nem haladta meg és nem áll munkaviszonyban.

(5) Az a magánszemély, aki egyéni vállalkozóként is és mezõgazdasági kistermelõként is jogosult az átalányadózás választására, külön-külön és egyidejûleg is alkalmazhatja a kétféle tevékenységre elkülönülten az átalányadózást.

(6) A tevékenységét az adóévben kezdõ egyéni vállalkozó, illetõleg mezõgazdasági kistermelõ az átalányadózást a tevékenységének megkezdésétõl választhatja az (1)-(5) bekezdések rendelkezései szerint.

(7) Az az egyéni vállalkozó, aki 1999. december 31-ét követõen (is) átalányadózást, tételes átalányadózást alkalmaz és azt megszünteti vagy arra való jogosultsága megszûnik, ismételten átalányadózást, tételes átalányadózást - feltéve, hogy annak egyéb feltételei fennálnak - csak akkor választhat, ha a megszûnés (megszüntetés) évét követõen legalább 4 adóév eltelt. ""

Indokolás

Az egyéni vállalkozók esetében az elõterjesztõ által javasolt korlátozások nem segítik elõ az átalányadózás körének több szempontból is kívánatos kiszélesítését.

Budapest, 1999. szeptember 8.

Nagyiványi Zoltán
MSZP

Kertész István s. k.
MSZP

Filló Pál s. k.
MSZP