H/1473/10. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló H/1473. számú országgyûlési határozati javaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló, H/1473/8. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/1473/9. számú módosító javaslatot.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

    1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 1. pontja e/ alpontjának a következõ módosítását javasolja (a módosító indítvány elfogadása esetén az e/ pont alpont nélkülivé változik):

/(Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy/

"e) 2001. június 30-ig

[ea) az 1973. évi I. törvénynek az ítélõtábla felállításával összefüggésben szükségessé váló, a büntetõeljárás jogorvoslati fórumrendszerével kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslatot terjessze az Országgyûlés elé,

eb)] vizsgálja felül - az 1998. március 10.-e óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra is tekintettel - a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt és ennek eredményétõl függõen a törvény módosítására vonatkozó javaslatot terjessze az Országgyûlés elé."

Indokolás: Lásd a H/1473/9. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 6.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke