H/1473/7. szám

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló H/1473. számú országgyûlési határozati javaslathoz

(Együtt kezelendõ a H/1473/5. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló, H/1473. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/1473/6. számú bizottsági módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

    1. Az Alkotmányügyi bizottság a határozati javaslat 1. pontja d/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:

/1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy/

"d) vizsgálja meg 2000. [június 30-ig] december 31-ig

da) a polgári jogi jogviták bíróságon kívüli rendezésének további lehetõségét - különösen a szerzõdési kikötésen alapuló permegelõzõ egyeztetések fórumainak kialakítását -, és a vizsgálat eredményétõl függõen dolgozza ki a jogintézményre vonatkozó szabályozást,

db) a pártfogó jogi képviselet kiterjesztésének lehetõségét, a pártfogó jogi képviselõ díjazási rendszerének, valamint a költségmentesség engedélyezésének korszerûsítését, tegyen javaslatot ezek újraszabályozására, illetve készítse el a hatáskörébe tartozó szabályozást,"

Indokolás: Lásd a H/1473/6. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 24.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke