H/1473/5. szám

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló H/1473. számú országgyûlési határozati javaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló, H/1473. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/1473/2-4. számú módosító javaslatokat.

A kisebbségi vélemény elõadója: dr. Ábrahám János képviselõ

Megjegyzés: A határozati javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló határozati javaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a határozati javaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a határozati javaslat 1. pontját új a/ alponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  2. /1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy/

   "a/ az Országos Igazságszolgáltatási Tanács javaslata alapján tervezze meg és biztosítsa az igazságszolgáltatási reform költségvetési többletkiadásait;"

   Indokolás: Lásd a H/1473/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Horváth Balázs képviselõ a határozati javaslat 1. pontja db/ alpontjának a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja (a módosító indítvány elfogadása esetén az 1. pont da) alpontjának számozása d/ pontra, a 2-4. pontok számozása pedig 3-5. pontra változik):

/1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy

d) vizsgálja meg 2000. június 30-ig/

"[db) a pártfogó jogi képviselet kiterjesztésének lehetõségét, a pártfogó jogi képviselõ díjazási rendszerének, valamint a költségmentesség engedélyezésének korszerûsítését, tegyen javaslatot ezek újraszabályozására, illetve készítse el a hatáskörébe tartozó szabályozást,]

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy az arra rászorultak jog-, és esélyegyenlõségének, a bírósághoz fordulás alkotmányos jogának védelmében, a jogviták - lehetõség szerint - peren kívül történõ rendezését elõsegítendõ, az állam jogsegélyt szolgáló pénzügyi forrásainak ésszerûbb és átláthatóbb felhasználásának biztosítása céljából 2000. december 31-ig terjessze az Országgyûlés elé a Jogi Tanácsadó és Segélykoordináló Testület (a továbbiakban: Testület) felállításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat határozza meg

a/ a teljes és a részleges (a támogatott személy együttmûködését igénylõ) költségmentességre, illetve kedvezményre jogosító feltételeket a polgári peres és nemperes eljárásban, valamint a bíróságon kívüli jogi tanácsadó szolgáltatások igénybevételét illetõen;

b/ állapítsa meg a Testület szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályokat, valamint a Testület hatáskörébe tartozó feladatokat, amelyek kiterjednének

- a jogi támogatás igénybevételére irányuló kérelmek elbírálására,

- a jogosultság hatósági igazolására,

- az ingyenes vagy kedvezményes jogi szolgáltatás nyújtására vállalkozó személyek, illetve szervezetek szakmai minõsítésére, valamint

- a szerzõdések megkötésére, a rászorulónak nyújtott szolgáltatás ellenõrzésére és a törvényi feltételek szerint az ellenérték folyósítására,

- az Állami Jogsegély Alap kezelésével összefüggõ feladatok ellátásra,

- a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való együttmûködés koordinálására."

Indokolás: Lásd a H/1473/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  1. Az Alkotmányügyi bizottság az országgyûlési határozati javaslat 4. pontjának a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:

"4. Az Országgyûlés felkéri a legfõbb ügyészt, hogy

a/ határozza meg - a 2.a) pontban foglaltakkal összehangoltan - a Fellebbviteli Fõügyészség és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség létesítéséhez és mûködtetéséhez szükséges intézkedéseket és azok ütemezését [határozza meg],

b/ az ügyészség 1999-2003. évekre vonatkozó - a 2. c/ pontban foglaltakhoz igazodóan - kidolgozott középtávú informatikai stratégiai terve alapján határozza meg az ügyészségi informatika fejlesztésének rövidtávú tervét,

c/ az a/ és b/ pontban foglaltakat [és azt] a mûködésérõl készített beszámoló keretében terjessze az Országgyûlés elé, majd ezt követõen a feladatok idõarányos teljesítésének állásáról is tájékoztassa az Országgyûlést."

Indokolás: Lásd a H/1473/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 3.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke