T/1472/143.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/1472. számú törvényjavaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/1472/140. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1472/141-142. számú módosító javaslatokat.

A törvényjavaslat alábbi rendelkezései igénylik a jelenlévõ országgyûlési képviselõk 2/3-ának igen szavazatát:

- a 75. § az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 108. § - a Be. 355/R. § vonatkozásában - az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 120-133. §-ai (Negyedik rész), a 134-137. §-ai (Ötödik rész), a 163-164. §-ai, valamint a 171. § (2) bekezdése az Alkotmány 50. § (5) bek. szerint;

- a 168. § (3)-(4) bekezdései az Alkotmány 58. § (3) bek. szerint.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 2. §-ának a Pp. 3. § (6) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "3. § (6) A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden az eljárás során elõterjesztett kérelme[ke]t, jognyilatkozato[ka]t, valamint [minden] a bírósághoz benyújtott okiratot megismerhessenek és azokra - törvényben elõírt idõn belül - nyilatkozhassanak "

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 113. §-ában a Be. 355/N. §-a (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /113. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "355/N. § (2) Ha a vádlott kihallgatását követõen a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismerésének önkéntessége, vagy hitelt érdemlõsége iránt ésszerû kételyek mutatkoznak, továbbá ha - a 355/K. § [(2)] (3) bekezdésének esetét kivéve - a vádlott vallomása a nyomozás során tett vallomásától lényegesen eltér, az ügyet tárgyalásra utalja. Ha a bíróság erre nem lát alapot, a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is kihallgatja."

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  5. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 113. §-ában a Be. 355/P. §-ának elsõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  6. /113. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "355/P. § Ha az ügyész a nyilvános ülést a 355/K. § [(2)] (3) bekezdése alapján indítványozta, és a bíróság a nyilvános ülésen az ügyet tárgyalásra utalta - feltéve, hogy a megidézettek a korábban kibocsátott idézésre a bíróságon megjelentek, és a tárgyalás megtartásának nincs akadálya -, a bíróság a tárgyalást nyomban megtartja. A tárgyalásra a IX. fejezet rendelkezései az irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  7. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 139. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  8. "(2) A Bsz. 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A bírósági vezetõi állást - a Legfelsõbb Bíróság elnökének kivételével - pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  9. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 141. §- ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  10. "[(2) A Bsz. 23.§-ában a "valamint büntetõ és polgári kollégiumok mûködnek. A Fõvárosi Ítélõtáblán közigazgatási kollégium is mûködik:" szövegrész helyébe a "valamint büntetõ, polgári és közigazgatási kollégium mûködik." szövegrész lép.

   (3) A Bsz.23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi rendelkezés pedig az (1) bekezdés jelölést kapja:

   "(2) A kijelölt megyei bíróságokon mûködõ katonai tanácsok által elsõ fokon elbírált ügyekben az ítélõtábla katonai tanácsa jár el."]

   (2) A Bsz 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "23. § (1) Az ítélõtáblán tanácsok, valamint büntetõ, polgári és közigazgatási kollégiumok mûködnek.

   (2) A kijelölt megyei bíróságokon mûködõ katonai tanácsok által elsõ fokon elbírált ügyekben az ítélõtábla katonai tanácsa jár el."

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  11. Dr. Csiha Judit képviselõ az egységes javaslat 157. §-ában az Üsztv. 40. § (1) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  12. /Az Üsztv. 40. §-a [(1) bekezdésének elsõ mondata] helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Ha az ügyész országgyûlési, önkormányzati képviselõi, illetõleg polgármesteri választáson jelöltetni kívánja magát, köteles e szándékát - a jelöltkénti indulásnak a választási szervnél való bejelentését követõ napig - a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni. A bejelentéstõl a választás eredményének közzétételéig, illetõleg a megválasztása esetén mandátuma igazolásáig az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya szünetel. A szünetelés idõtartama ügyészségi szolgálati viszonyban töltött idõnek minõsül.

   (2) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az országgyûlési, önkormányzati képviselõvé, állami vezetõvé, illetõleg polgármesterré történõ megválasztásával vagy kinevezésével megszûnik.

   (3) Az országgyûlési, önkormányzati képviselõi, állami vezetõi és a polgármesteri megbizatás idõtartamát - ha e megbízatás megszûnésekor az ügyész ismét ügyészségi szolgálati viszonyt létesít - ügyészségi szolgálati viszonyban töltött idõnek kell tekinteni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/142. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 164. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  14. "[(1) E törvény 2. §-ának a Pp. 2. §-ának (3) bekezdését megállapító része, 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §-a, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, a 21. §-a által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése, 35. §-ának (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá 54. §-ának a Pp. 249. § (2) bekezdését megállapító része, valamint 167. §-ának (2) bekezdése 2003. január 1. napján lép hatályba.

   (1) E törvény 2. §-ának (3) bekezdése, 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §-a, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, a 21. §-a által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése, 35. §-ának (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá a 54. §-a által megállapított Pp. 249. § (2) bekezdése, valamint 167. §-ának (2) bekezdése 2003. január 1. napján lép hatályba.]

   (1) E törvény 2. §-ának a Pp. 2. § (3) bekezdését megállapító része, 3. §-a, 5-6 §-a, 7. §-a, a 7. §-nak a Pp. 23. § (1) bekezdésének i) pontját megállapító rész kivételével, 11. §-a, 13. §-a, 35. §-ának (2) bekezdése, 37 §-a, 38. §-ának (2) bekezdése, 46. §-a, 53. §-a, 55. §-ának a Pp. 249. § (2) bekezdését megállapító része és 170. §-ának (2) bekezdése 2003. január 1. napján lép hatályba""

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  15. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 164. §-át új (2)-(3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
  16. "(2) E törvény 4. §-ának a Pp. 12/A § (4) bekezdését megállapító rendelkezése 14. §-a, 16. §-a, a 21. §-ának a Pp. 124. § (5) bekezdését megállapító része 2002. január 1. napján lép hatályba.

   (3) E törvény 7. §-ának a Pp. 23. § (1) bekezdésének i) pontját megállapító része, továbbá 52. §-a és 54. §-a 2000. március 1. napján lép hatályba "

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  17. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 167. §-ának (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  18. "167. § (1) E törvénynek - a Bjt. 14. §-ának (3) bekezdését módosító - 127. §[-a] (2) bekezdése 2000. február 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1472/141/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  19. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 167. §-ának (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(2) E törvénynek - a Bjt. 56/A. §-át megállapító, illetõleg az 57. § (1) bekezdés g) pontját módosító - 132. §-ában és 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseire tekintettel, ha az országgyûlési képviselõ megválasztása elõtt a bírói szolgálati viszonya 1997. október 1. napját követõen országgyûlési képviselõi választáson jelöltként való indulása miatt szûnt meg, és a képviselõ a képviselõi megbízatásának megszûnésekor ismét bíróvá történõ kinevezését kéri, kinevezésére az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."

Indokolás: Lásd a T/1472/141/11. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot: - az Alkotmányügyi biz. támogatja

II.

- Az Elõterjesztõ a 141/2. sz. módosító indítványában jelezte, hogy az egységes javaslat 7. §-ában a Pp. 23. § (1) bekezdésének i) pontját megállapító rendelkezésében, valamint az 54. §-ában a Pp. 349. § (5) bekezdését megállapító rendelkezésében a Pp-re történõ utalás elhagyásra került, mivel a rendelkezések a Pp-be épülnek be és a törvény önmagára nem hivatkozik vissza.

- Az Elõterjesztõ a 141/3. sz. módosító indítványában jelezte, hogy az egységes javaslat 52. §-ában a Pp. 341. §-a d) pontját megállapító rendelkezés elõl hiányzó felvezetõ szöveget az egységes javaslat tartalmazza.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. december 6.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke