T/1472/139.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

k i e g é s z í t õ a j á n l á s a

az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/1472. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1472/119. sz. ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/1472. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1472/116, /120-138. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Boda Ilona képviselõ a T/1472/116. számú módosító indítványát; dr. Horváth Balázs képviselõ a T/1472/124. számú módosító indítványát visszavonta.

A törvényjavaslat alábbi rendelkezései igénylik a jelenlévõ országgyûlési képviselõk 2/3-ának igen szavazatát:

- a 75. § az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 108. § - a Be. 355/R. § vonatkozásában - az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 120-133. §-ai (Negyedik rész), a 134-137. §-ai (Ötödik rész), a 163-164. §-ai, valamint a 171. § (2) bekezdése az Alkotmány 50. § (5) bek. szerint;

- a 168. § (3)-(4) bekezdései az Alkotmány 58. § (3) bek. szerint.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerûségérõl bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történõ utalást, ha az elsõ helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 21. §-ában a Pp. 124. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. /21. § A Pp. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) A bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellõzve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a jogi képviselõvel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve ha a jogi képviselõ nem csatolta a meghatalmazását, vagy [nem fizették meg] elmulasztották az eljárási illeték[et] megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését."

   Indokolás: Lásd a T/1472/127. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában a Pp. 126. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /23. § A Pp. a 126. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, egyben a 126. § helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Ha az ügy körülményei azt indokolják, így ha a 124. § (3)-(4) bekezdésében foglalt intézkedés megtételére van szükség, a bíróság az idézésben a (3) bekezdésben megjelölt alperesi nyilatkozat megtételére [meghatározott] határidõt állapít[hat] meg. A határidõ nem lehet kevesebb tizenöt napnál. A bíróság ezt követõen - ha a tárgyalási határnapig rendelkezésre álló idõ ezt lehetõvé teszi - a felperest tizenöt napos határidõvel az alperesi nyilatkozatban foglaltakra vonatkozó álláspontjának közlésére hívja fel;"

   Indokolás: Lásd a T/1472/128. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Bauer Tamás és Hankó Faragó Miklós képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/1472/38. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 36. pontja) a törvényjavaslat 22. §-ában a Pp. 125. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  6. /22. § A Pp. 125. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím, a 125. § helyébe pedig a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A tárgyalást - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - úgy kell kitûzni, hogy az elsõ tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követõen legkésõbb [hat] négy hónapon belül megtartható legyen, kivéve, ha a törvény a határidõ kezdõ idõpontját illetõen eltérõ idõpontot határoz meg. A tárgyalási határnap azonban ebben az esetben sem tûzhetõ ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétõl számított kilencedik hónapnál késõbbi idõpontra. A tárgyalási idõpontra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a fél részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni és a kézbesítéshez szükséges idõ a tárgyalás határidõn belüli megtartását nem teszi lehetõvé."

   T/1472/122. és a 121.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 4. és az 5. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/123. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  7. Bauer Tamás és Hankó Faragó Miklós képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/1472/42. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 42. pontja) a törvényjavaslat 27. §-ában a Pp. 142. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. /27. § A Pp. 142. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy az az elhalasztott tárgyalás napját követõen legkésõbb [hat] négy hónapon belül megtartható legyen."

   Indokolás: Lásd a T/1472/122. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  9. Bauer Tamás és Hankó Faragó Miklós képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/1472/43. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 46. pontja) a törvényjavaslat 40. §-ában a Pp. 243. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. /40. § A Pp. 243. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ha az ügy körülményei ezt nem zárják ki, a tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy a tárgyalás az iratoknak a másodfokú bírósághoz való beérkezését követõ [hat] négy hónapon belül megtartható legyen. A tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy a fellebbezésnek az ellenfél részére való kézbesítése a tárgyalás napját legkésõbb tizenöt nappal megelõzze. A tárgyalási idõköz nem rövidíthetõ le."

   Indokolás: Lásd a T/1472/121. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  11. Dr. Ábrahám János képviselõ - kapcsolódva a T/1472/62. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 59. pontja) a törvényjavaslat 57. §-ában a Be. 64. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  12. /57. § A Be. 64. §-a a következõ (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(4) A hatóság - tekintettel a tanú egészségi állapotára vagy egyéb elháríthatatlan akadályra - engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követõen vagy e nélkül írásban, úgy tegyen vallomást, hogy azt a tanú saját kezûleg leírja és aláírja, vagy a tanúnak a más módon leírt vallomását két tanú, illetõleg bíró vagy közjegyzõ hitelesítse."

   Indokolás: Lásd a T/1472/125. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 62. §-ában a Be. 99/D. § (1) és (3)-(5) bekezdéseinek a következõ módosítását javasolja:
  14. /62. § A Be. a következõ alcímmel és 99/D. §-sal egészül ki:

   Az úti okmány elvétele/

   "99/D. § (1) Az [õrizetbe vétel, az] elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés és a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésekor a terhelt úti okmányát el kell venni, és azt a visszavonás elrendelése érdekében haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél hatóságnak, és errõl a központi adatkezelõ szervet értesíteni kell. Az úti okmány elvétele és az útlevél hatóságnak történõ megküldése ellen jogorvoslatnak nincs helye."

   "(3) Az úti okmány elvételének elrendelése esetén az úti okmány visszavonása érdekében haladéktalanul meg kell keresni az útlevél hatóságot és központi adatkezelõ szervet; az elvett úti okmányt haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél hatóságnak.

   (4) A vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen a bíróság a terhelt indokolt kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy az útlevél hatóság a terhelt külföldre utazását meghatározott idõtartamra [és területi hatállyal] engedélyezze.

   (5) Ha az úti okmány elvételének oka megszûnt, vagy az eljárást jogerõsen befejezték, errõl a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen a bíróság értesíti az útlevél hatóságot és a központi adatkezelõ szervet."

   Indokolás: Lásd a T/1472/129. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 79. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 79. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  16. "(2) A Be. 203. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) Fel lehet olvasni - egészben vagy részben - annak a tanúnak a vallomását, akit a tárgyaláson már kihallgattak, de a tárgyalást a 197. § (1) bekezdése vagy a 228. § alapján elölrõl kell kezdeni. Az ügyész, a vádlott vagy a védõ indítványára a tanút újból ki kell hallgatni.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/130. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 84. §-ában a Be. 275/A. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  18. /A Be. X. Fejezete a következõ V. címmel és 275/A. §-sal egészül ki:

   V. Cím

   Kifogás/

   "[275/A. § (1) A másodfokú eljárásban elsõ fokon hozott, nem ügydöntõ végzés ellen kifogásnak van helye.

   (2) Ha a megtámadott végzést hozó bíróság a kifogásnak helyt ad, a végzését megváltoztathatja, illetõleg hatályon kívül helyezheti.

   (3) Ha a bíróságnak a megtámadott végzést hozó tanácsa a kifogásnak nem ad helyt, azt a bíróság másik másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el.]

   (1) A másodfokú eljárásban hozott olyan, nem ügydöntõ végzés ellen, amely ellen az elsõ fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, kifogás emelhetõ. Ha a másodfokú bíróság a végzést kihirdetés útján közli, a kifogást a kihirdetéskor be kell jelenteni. Egyébként a kifogás bejelentésének határidejére a 243. § (2) bekezdése irányadó.

   (2) Az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított tizenöt nap elteltével igazolásnak nincs helye.

   (3) A bíróság a végzést a kifogás alapján maga is megváltoztathatja. Ha a kifogásnak a megtámadott végzést hozó tanács nem ad helyt, a kifogást a bíróságnak ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa - a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával - tanácsülésen bírálja el. E határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

   (4) A végzés a kifogásra tekintet nélkül végrehajtható, kivételesen indokolt esetben azonban a végzés végrehajtását [mind a végzést hozó, mind] a kifogást elbíráló [másodfokú] tanács felfüggesztheti."

   Indokolás: Lásd a T/1472/131. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  19. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. új 355/K. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  20. "(2) A terheltet a tárgyalásról lemondás lehetõségérõl és annak következményeirõl az ügyész a vádemelést megelõzõen tájékoztatja. A tájékoztatást és a terhelt nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az ügyész a tájékoztatásról készült jegyzõkönyvet a nyomozási iratok részeként akkor csatolhatja a vádirat bírósági példányához, ha a terhelt kezdeményezte az ügy nyilvános ülésen való elbírálását."

   Indokolás: Lásd a T/1472/132. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  21. Dr. Ábrahám János képviselõ - kapcsolódva a T/1472/63. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 94. pontja) a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/K. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  22. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "(2) A terheltet a tárgyalásról lemondás lehetõségérõl és annak következményeirõl az ügyész a vádemelést megelõzõen köteles tájékoztatni. A tájékoztatást jegyzõkönyvbe kell foglalni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/126. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 125. §-át új (2) bekezdéssel - a Bjt. 40. §-át érintõen - kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 125. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  24. "(2) A Bjt. 40. §-a a következõ új (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A Hivatalba beosztott bíró jogosult a hivatali munkája színvonalas ellátásához szükséges és a korábbi bírói ügyszak szerinti beosztását érintõ térítésmentes képzésre, amelyen köteles részt venni.

   (4) A hivatali beosztás megszûnését követõen a bírót tényleges bírói álláshelyre, indokolt esetben pályázat nélkül tanácselnöki munkakörbe kell beosztani, illetve kinevezni a bíró hivatali tevékenységét megelõzõ vagy azzal legalább azonos szintû, lehetõleg a bíró lakóhelye szerinti szolgálati helyre.

   (5) A bíró - hozzájárulásával - más szolgálati helyre is beosztható.

   (6) A Hivatalba beosztott bíró jogállására egyebekben a 21-38. §-ok rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.""

   T/1472/133/2. és a /133/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 13. és a 23. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/133/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  25. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 127. §-ában a Bjt. 56/A. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. /127. § A Bjt. IV. fejezetének címe helyébe a következõ cím lép, és a Bjt. e címet követõen a következõ 56/A. §-sal egészül ki:

   A bíró szolgálati viszonyának szünetelése és a bírói tisztség megszûnése /

   "(2) A szolgálati viszony szünetelését követõen a bíró beosztására a [41. §] 40. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/133/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  27. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 128. §-át új (2)-(3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 128. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  28. "(2) A Bjt. 61. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A katonai bírónak a Magyar Honvédségnél fennálló szolgálati viszonya - a lemondás kivételével - csak akkor szüntethetõ meg, ha katonai bírói tisztsége is megszûnik."

   (3) A Bjt. 61. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

   "(3) Ha a katonai bíró a Magyar Honvédségnél fennálló szolgálati viszonya megszûnésekor más bírói munkakörbe való beosztását kéri, az OIT az (1) bekezdés szerinti elõterjesztésben az érintett bírói tisztségének megtartása mellett a katonai bírói tisztségbõl történõ felmentésérõl szóló javaslatot terjeszt a köztársasági elnök elé. A bírót ilyen esetben legalább megyei szintû bíróságra kell beosztani azzal, hogy amennyiben a korábbi szolgálati helye szerinti megyei bíróságra osztják be, a korábbi bírósági vezetõi kinevezését megtartja; e rendelkezéstõl azonban a bíró hozzájárulásával el lehet térni. Ha a katonai bíró nem kéri más bírói munkakörbe való beosztását, az OIT a katonai bírói tisztségbõl felmentésre vonatkozó javaslatot terjeszt a köztársasági elnök elé.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/134. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  29. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 159. § (1) bekezdésének a következõ módosítását, valamint (3) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
  30. "(1) E törvény rendelkezései - ha a 160-166. §-ok , valamint a 171. § (1) bekezdésében foglaltak eltérõen nem rendelkeznek - 2000. január 1. napján lépnek hatályba; ezzel egyidejûleg hatályba lép a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek a Btk.-t kiegészítõ 607. §-a."

   "(3) E törvény 168. §-ának (3)-(5) bekezdései 2000. március 1. napján lépnek hatályba."

   T/1472/135/2-4

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 18., 20. és a 22. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/135/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  31. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 160. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  32. "160. § (1) E törvény a 2. §-ának a Pp. 2. §-ának (3) bekezdését megállapító része, 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §-a, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, a 21. §-a által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése, 35. §-ának (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá az [21. § által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése] 54. §-ának a Pp. 249. § (2) bekezdését megállapító része, valamint 167. §-ának (2) bekezdése 2002. január 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1472/136. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  33. Bauer Tamás és Hankó Faragó Miklós képviselõk - kapcsolódva Bauer Tamás képviselõ T/1472/44. sz. módosító javaslatához (a T/1472/119. sz. ajánlás 120. pontja) a törvényjavaslat 161. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  34. "(9) A törvény 15. §-a által megállapított Pp. 95. § (1) bekezdésében, 19. §-a által megállapított Pp. 118. § (1) bekezdésében, 22. §-a által megállapított Pp. 125. § (1) és (3) bekezdésében, 40. §-a által megállapított Pp. 243. § (1) bekezdésében, 43. §-a által megállapított Pp. 254. § (4) bekezdésében a bíróság számára meghatározott, és a törvény hatálybalépése elõtt nem érvényesülõ új határidõkre vonatkozó rendelkezéseket csak a [2003.] 2002. január 1. napját követõen indult ügyekben kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/120. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  35. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 162. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  36. "[(1) E törvénynek a Be. módosításáról szóló rendelkezéseit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel - csak a törvény hatálybalépése után indult ügyekben lehet alkalmazni.]

   "(1) E törvény 55-119. §-ai 2000. március 1-én lépnek hatályba.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/135/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  37. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 163. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 163. § eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):
  38. "163. § (1) E törvénynek - a Bjt. 14. §-ának (3) bekezdését módosító - 122. §-a 2000. február 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1472/137. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  39. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 168. § (2) bekezdésében az 1998. LXXXVII. törvény 93. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  40. "(2) A büntetõ jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 93. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) E törvény 20. §-a, 27. §-ának (1) bekezdése, valamint a Btk. e törvény 15. §-ával beiktatott 72. §-ának (3) bekezdése, 24. §-ával beiktatott 90. §-ának e) pontja 2000. [január 1-én] március 1-én, a Btk. e törvény 53. §-ával beiktatott 227/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében az "illetõleg a büntetõeljárás során bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést" szövegrész 2003. január 1-én lép hatályba.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/135/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  41. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 168. § (5) bekezdésében a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény melléklete 1. f/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  42. [Az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe tartozó bûncselekmények:]

   "f) A rendõrség hivatásos állományú tagjai által elkövetett nem katonai bûncselekmények, [valamint] a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett, nem katonai büntetõeljárásra tartozó bûncselekmények, továbbá a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai által, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozó hatósága állományába tartozó adónyomozó által elkövetett bûncselekmények,"

   Indokolás: Lásd a T/1472/138. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  43. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  44. "(1) 2000. március 1 napján hatályát veszti [A] a Be. 14. §-ában a "vagy társadalmi bírósági" szövegrész, 21. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdése a) és b) pontjában, és (4) bekezdésében a "népi" szövegrész, 47. §-ának d) pontja, 90. §-a (3) bekezdésének c) pontja, 101. §-a (1) bekezdésének c) pontja, 137. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "népi" szövegrész, 137. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 145. §-ának (3) bekezdése, 166. §-ának (3) bekezdése 181. §-ának (2) bekezdése, 192. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 214/B. §-a, 303/A. §-ának (5) bekezdése, 306. §-ának (3) bekezdése, 356. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a " népi" szövegrész, 375. §-ának (6) bekezdése, 385/B-385/D. §-a, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 87/B. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint a Magyar Köztársaság Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény mellékletének 1. g) pontja [a hatályát veszti]."

   Indokolás: Lásd a T/1472/135/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  45. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 171. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"(2) A Bjt. 20. §-ában a "másik ítélõtáblára, illetve" szövegrész, és a Bjt. 41. §-ának (3)-(6) bekezdése, a 71. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "vagy más ítélõtábla" szövegrész, továbbá a Bsz. 89. §-ának (4) bekezdésében "az ítélõtáblák illetékességi területéhez tartozó" szövegrész a hatályát veszti, egyidejûleg a Bjt. 6. §-ának (2) bekezdésében, 44. §-ának (3) bekezdésében, és 46. §-ának (2) bekezdésében a 41. § (4)-(5) bekezdésére való hivatkozás a 40. § (4)-(5) bekezdésére változik."

Indokolás: Lásd a T/1472/133/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslattal: - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 25.

Dr. Pokol Béla s.k.,

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke