T/1472/119 szám.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a
az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló T/1472. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló, T/1472. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1472/1-3., 5-115., T/1472/117-118. számú módosító javaslatokat.

Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a T/1472/28., /30., /31., sz., dr. Ábrahám János képviselõ a T/1472/57., /61. sz., dr. Rubovszky György képviselõ a T/1472/115/1. sz., dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a T/1472/16. sz., dr. Csákabonyi Balázs, dr. Wiener György, dr. Vastagh Pál és dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk a T/1472/52. /54.,sz., dr. Csákabonyi Balázs, dr. Avarkeszi Dezsõ és dr. Vastagh Pál képviselõk a T/1472/50. sz. módosító javaslatukat visszavonták.

A törvényjavaslat alábbi rendelkezései igénylik a jelenlévõ országgyûlési képviselõk 2/3-ának igen szavazatát:

- a 75. § az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 108. § - a Be. 355/R. § vonatkozásában - az Alkotmány 57. § (5) bek. szerint;

- a 120-133. §-ai (Negyedik rész), a 134-137. §-ai (Ötödik rész), a 163-164. §-ai, valamint a 171. § (2) bekezdése az Alkotmány 50. § (5) bek. szerint;

- a 168. § (3)-(4) bekezdései az Alkotmány 58. § (3) bek. szerint.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

Összefüggés: A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Vastagh Pál képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  2. "1. § (1) A bírósági szervezet részeként, törvényben meghatározott feladatok ellátására [2002.] 2001. január 1. napjától Országos Ítélõtábla kezdi meg mûködését."

   Indokolás: Lásd a T/1472/95. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Gyimesi József képviselõ a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "1. § (1) A bírósági szervezet részeként, törvényben meghatározott feladatok ellátására [2002.] 2003. január 1. napjától Országos Ítélõtábla kezdi meg mûködését."

   Indokolás: Lásd a T/1472/114/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 2. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "2. § (2) A per befejezésének ésszerû idõtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszerû idõn belül történõ befejezésének követelményére az a fél, aki szándékos magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult."

   Indokolás: Lásd a T/1472/100. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 2. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  8. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   /2. § (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerû idõn belül történõ befejezéséhez való jogát érvényesítse.

   (2) A per befejezésének ésszerû idõtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszerû idõn belül történõ befejezésének követelményére az a fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult./

   "(3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén, a fél - az alapvetõ jogait ért sérelemre hivatkozással - méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el. A kártérítés megállapítását nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható."

   Indokolás: Lásd a T/1472/22/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  9. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 3. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  10. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   3. § (1) A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet [- ha törvény eltérõen nem rendelkezik -] csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elõ.

   (2) A bíróság [- törvény eltérõ rendelkezése hiányában -] a felek által elõterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által elõadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerû megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe."

   Indokolás: Lásd a T/1472/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 3. §-át új (3)-(4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  12. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   /3. § (1) A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen kérelmet - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elõ.

   (2) A bíróság - törvény eltérõ rendelkezése hiányában - a felek által elõterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által elõadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerû megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe./

   "(3) A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérõ rendelkezése hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra szoruló tényekrõl, a bizonyítási teherrõl, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeirõl a feleket elõzetesen tájékoztatni.

   (4) A bíróság a bizonyítási indítványhoz, illetve a bizonyítást elrendelõ határozatához nincs kötve. A bíróság mellõzi a bizonyítás elrendelését, vagy a már elrendelt bizonyítás lefolytatását (kiegészítését, megismétlését), ha az a jogvita elbírálása szempontjából szükségtelen. A bíróság a bizonyítás elrendelését mellõzni köteles, ha a bizonyítási indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemû pervitellel össze nem egyeztethetõ módon terjeszti elõ, kivéve, ha a törvény eltérõen rendelkezik."

   Indokolás: Lásd a T/1472/8/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 3. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   (4) A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek az eljárás során elõterjesztett kérelmeket, jognyilatkozatokat, valamint [más, a jogvita elbírálása szempontjából jelentõs] minden, a bírósághoz benyújtott okirato[ka]t megismerhess[é]enek és azokra - törvényben elõírt idõn belül - nyilatkozhassanak."

   Indokolás: Lásd a T/1472/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  15. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 5. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  16. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja

   5. § (1) A bíróság - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - a felek közötti jogvitát nyilvános tárgyaláson bírálja el./

   "(2) A bíróság a nyilvánosságot indokolt határozatával az egész tárgyalásról vagy annak egy részérõl kizárhatja, ha az államtitok, szolgálati titok, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megõrzése végett feltétlenül szükséges. A bíróság a nyilvánosságot [a közerkölcs védelmében, valamint] az ügyfél kérelmére abban az esetben is kizárhatja, ha az a fél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt."

   Indokolás: Lásd a T/1472/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 5. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  18. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "(3) A bíróság a tárgyalás során hozott határozatát nyilvánosan hirdeti ki. Amennyiben a bíróság az 5. § (2) bekezdés szerint zárt tárgyalást tartott, úgy a határozat kihirdetésének nyilvánossága csak a határozat rendelkezõ részére vonatkozik."

   Indokolás: Lásd a T/1472/97. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 6. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  20. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "6. § (3) A bíróság köteles tolmácsot alkalmazni, ha az az (1)-(2) bekezdésben foglalt elvek érvényesülése érdekében szükséges. A tolmács alkalmazásával felmerült összes költséget az állam viseli."

   Indokolás: Lásd a T/1472/101. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  22. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja

   5. § (1) A bíróság - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - a felek közötti jogvitát nyilvános tárgyaláson bírálja el./

   "(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a bíróság köteles a felet, ha nincs jogi képviselõje - perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeirõl -, a szükséges tájékoztatással ellátni, illetve meghatározott esetben részére jogi képviselõt kirendelni. A bíróság jogszabályban meghatározott esetben és módon a felet - kérelmére - részben vagy egészben mentesíti a pervitellel összefüggõ költségek elõlegezése, illetve viselése alól. Ez nem vonatkozik a pervesztes fél által az ellenérdekû félnek okozott költségre."

   Indokolás: Lásd a T/1472/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 7. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  24. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a bíróság köteles a felet, ha nincs jogi képviselõje - perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeirõl -, a szükséges tájékoztatással ellátni, illetve meghatározott esetben részére jogi képviselõt kirendelni. A bíróság jogszabályban meghatározott esetben és módon a felet - kérelmére - részben vagy egészben mentesíti a pervitellel összefüggõ költségek elõlegezése, illetve viselése alól. A bíróság a pervesztes felet nem mentesítheti a pernyertes félnek járó költség viselése alól."

   Indokolás: Lásd a T/1472/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "8. § (1) A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek a perben jogaikat [helyesen] törvényesen gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek."

   Indokolás: Lásd a T/1472/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  28. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   8. § (1) A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek a perben jogaikat [helyesen] jóhiszemûen gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek."

   Indokolás: Lásd a T/1472/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 8. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  30. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   "8. § (1) A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek [a perben] és a per többi résztvevõje jogaikat [helyesen] rendeltetésszerûen gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek."

   Indokolás: Lásd a T/1472/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Pp. 9. §-ának és az azt megelõzõ címnek az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a Pp. §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  32. /2. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) I. fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [ELSÕ RÉSZ

   Általános rendelkezések]

   "I. Fejezet

   Alapvetõ elvek

   A törvény célja/

   [Az ügyész feladatai a polgári perben

   9. § (1) Az ügyész a felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult jogainak védelmére bármely okból nem képes. Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet érvényesíthet.

   (2) Ha az ügyészt az (1) bekezdésben meghatározott keresetindítási jog illeti meg, de a perbeli részvételét megalapozó körülmények a per folyamán állnak be, az ügyész a perben felléphet. Ha az ügyészi fellépés törvényi feltételei fennállnak, a bíróság errõl az ügyészt értesíti.

   (3) Az ügyészt az általa indított perben, illetve fellépése esetén megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetve jogokat nem ismerhet el.

   (4) Abban a perben, amelynek megindítására külön törvény jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet ellene lehet indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja.

   (5) A pert az az ügyész indíthatja meg, illetve a perben az az ügyész léphet fel, aki a perre illetékes bíróság területén mûködik.]""

   Indokolás: Lásd a T/1472/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. §-a felvezetõ szövegének következõ módosítását javasolja:
  34. "3. § A Pp. 10. §-ának (2)[-(3)] bekezdése helyébe a következõ rendelkezés[ek] lép[nek], egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:"

   Indokolás: Lásd a T/1472/118/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  35. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában a Pp. 12/A. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  36. /4. § A Pp. a 12. §-t követõen a következõ alcímmel és 12/A. §-sal egészül ki:

   "A bírósági titkár és a bírósági ügyintézõ

   12/A. § (1) Az elsõ fokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá a 202. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti bizonyítási eljárás lefolytatására. A bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági titkár eljárására kell alkalmazni.

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bírósági titkárnak - ha törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik - önálló aláírási joga van és megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve meghozhatja mindazokat a határozatokat, amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal.

   (3) A bírósági titkár ideiglenes intézkedésrõl nem hozhat határozatot.

   (4) Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintézõ is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, törvényben meghatározott rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintézõ eljárására kell alkalmazni./

   "(5) A bírósági titkár valamint a bírósági ügyintézõ kizárására a 13. § rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 6. §-ában a Pp. 18. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  38. /6. § A Pp. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ha ugyanannak a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok a 14. § értelmében az egész bíróságra kiterjed, a kizárás kérdésében a másodfokú bíróság, a megyei bíróságot mint másodfokú bíróságot és a munkaügyi bíróságot érintõ ok esetében az ítélõtábla[, az ítélõtáblát érintõ ok esetében pedig a Legfelsõbb Bíróság] határoz."

   Indokolás: Lásd a T/1472/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  39. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Pp. 23. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  40. /7. § A Pp. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:/

   "a) azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a[z ötmillió] tízmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt indítják meg;"

   Indokolás: Lásd a T/1472/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Pp. 23. § (1) bekezdése g/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  42. /7. § A Pp. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:/

   "[g) a személyhez fûzõdõ jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított perek;]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Dr. Isépy Tamás és dr. Gyimesi József képviselõk a törvényjavaslat 7. §-ában a Pp. 23. § (1) bekezdése i/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  44. /7. § A Pp. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:/

   "i) a közigazgatási perek (XX. fejezet), a [társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek (341. §)] Pp. 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek kivételével;"

   T/1472/46/2. és a 46/3. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 50., 52. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/46/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  45. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 7. §-ában a Pp. 23. § (1) bekezdését új m/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  46. /7. § A Pp. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:/

   "m/ a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek;"

   Indokolás: Lásd a T/1472/22/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  47. Dr. Csákabonyi Balázs, dr. Wiener György, dr. Vastagh Pál és dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk a törvényjavaslat 14. §-ában a Pp. 78. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  48. /14. § A Pp. 78. §-a a következõ (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) A feleket nem lehet kötelezni olyan költségek viselésére, amelyek a bíróság érdekkörében felmerült - egyébként elhárítható - ok [(pl. a tárgyalásnak a bíróság által hivatalból történõ elhalasztása)] következtében keletkeztek. Ezeket a költségeket - külön jogszabályban meghatározott módon - az állam viseli."

   Indokolás: Lásd a T/1472/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában a Pp. 95. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  50. /15. § A Pp. 95. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (1)-(4) bekezdés számozása (2)-(5) bekezdésre változik:/

   "(1) A bíróság a beadványt legkésõbb a bírósághoz való érkezését követõ harminc napon belül megvizsgálja, és a szükséges intézkedéseket megteszi (124. § (4)."

   Indokolás: Lásd a T/1472/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  51. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában a Pp. 95. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  52. /15. § A Pp. 95. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (1)-(4) bekezdés számozása (2)-(5) bekezdésre változik:/

   "(1) A bíróság a beadványt legkésõbb a bírósághoz való érkezését követõ harminc napon belül megvizsgálja és annak alapján intézkedik."

   Indokolás: Lásd a T/1472/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  53. Dr. Csákabonyi Balázs, dr. Wiener György, dr. Vastagh Pál és dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk a törvényjavaslat 16. §-ában a Pp. 102. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  54. /16. § Pp. 102. §-a a következõ (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(6) A hirdetményi kézbesítésrõl az eljáró bíróság számítógépes nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a bíróság nevét, az ügy számát, az utolsó ismert lakóhely (székhely) megjelölésével a fél nevét akinek részére a kézbesítés hirdetmény útján történt, továbbá azt az okot, amelynek következtében a kézbesítés szükségessé vált, illetve a kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának idõpontját. Az országosan összekapcsolt számítógépes közhiteles nyilvántartást az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala kezeli, az abban foglalt adatokról az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében a felvilágosítást kérõ személyére vonatkozóan, kérelmére felvilágosítást ad."

   Indokolás: Lásd a T/1472/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  55. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 17. §-ának - a Pp. 104. § (2) bekezdését érintõ rendelkezés - elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  56. "17. § [A Pp. 104. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) Ha a meghosszabbítást a fél kéri, kérelmét a határidõ lejárta elõtt kell elõterjesztenie; a kérelem tárgyában a bíróság az ellenfél meghallgatása nélkül határozhat.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/99. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Pp. 118. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  58. /19. § A Pp. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A bírósági tárgyalásról a jegyzõkönyvet egyidejûleg, hangfelvétel esetén pedig legkésõbb [nyolc] öt munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzõkönyv hangfelvétel alapján készül, a feleket tájékoztatni kell arról, hogy az elkészült jegyzõkönyvet mikor és hol tekinthetik majd meg. A jegyzõkönyvet a tanács elnöke és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá. A bíróság a jegyzõkönyvet további tizenöt napon belül kézbesíti, ha törvény a jegyzõkönyv megküldését írja elõ."

   Indokolás: Lásd a T/1472/98. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában a Pp. 118. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  60. /19. § A Pp. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A bírósági tárgyalásról a jegyzõkönyvet egyidejûleg, hangfelvétel esetén pedig legkésõbb nyolc munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzõkönyv hangfelvétel alapján készül, a feleket tájékoztatni kell arról, hogy az elkészült jegyzõkönyvet mikor és hol tekinthetik majd meg illetve vehetik át. A jegyzõkönyvet a tanács elnöke és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá. A bíróság a jegyzõkönyvet további tizenöt napon belül kézbesíti, ha törvény a jegyzõkönyv megküldését írja elõ."

   Indokolás: Lásd a T/1472/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  61. Dr. Dornbach Alajos képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában a Pp. 120. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  62. /20. § A Pp. 120. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "120. § E törvény rendelkezései alapján kiszabható pénzbírság legmagasabb összege a helyi bíróság elõtt folyó eljárásban kettõszázezer forint, a megyei bíróság, az ítélõtábla és a Legfelsõbb bíróság elõtti eljárásban ötszázezer forint. A kiszabott pénzbírságot szabadságvesztésre átváltoztatni nem lehet. A pénzbírság behajtására és hovafordítására azokat a jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek a bíróságok által büntetõügyben kiszabott pénzbüntetésekre irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1472/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  63. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában a Pp. 120. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  64. /20. § A Pp. 120. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "120. § E törvény rendelkezései alapján kiszabható pénzbírság legmagasabb összege ötszázezer forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg a pertárgy értékét. A kiszabott pénzbírságot szabadságvesztésre átváltoztatni nem lehet. A pénzbírság behajtására és hovafordítására azokat a jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek a bíróságok által büntetõügyben kiszabott pénzbüntetésekre irányadók."

   Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén a módosító javaslat elõterjesztõje által pontosított szöveg.

   Indokolás: Lásd a T/1472/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  65. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában a Pp. 124. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  66. /21. § A Pp. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "124. § (1) A bíróság a keresetlevelet nyomban, de legkésõbb a bírósághoz érkezésétõl számított harminc napon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra visszaadni (95. §), nincs-e helye az ügy áttételének (129. §), illetõleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának (130. §), és a szükséges intézkedéseket megteszi.

   (2) A bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellõzve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a jogi képviselõvel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve ha a jogi képviselõ nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket, vagy - amennyiben okirati bizonyítékokra hivatkozik - nem csatolta az okiratokat a törvényben elõírt példányszámban.

   (3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megtételére nincs szükség, illetõleg a fél hiánypótlási kötelezettségének eleget tett és így a keresetlevél alkalmas a tárgyalás kitûzésére, a bíróság az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében további intézkedéseket tehet a tárgyalás elõkészítésére. Ilyen intézkedéseknek a tárgyalás kitûzése elõtt, valamint az eljárás során szükség esetén bármikor helye van.

   (4) A bíróságnak a (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedései különösen a következõk:

   a) iratok beszerzése más hatóságtól vagy szervezettõl;

   b) a gyermek tartása, elhelyezése, illetõleg a szüléssel kapcsolatos költségek iránti, továbbá az apaság és a származás megállapítására irányuló egyéb perekben, ha az alperes, az anya, vagy a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) ismeretlen, megkeresheti a rendõrséget a lakóhely (tartózkodási hely) felkutatására [96. § (4) bek.];

   c) elõzetes bizonyítást folytathat le (207-211. §);

   d) ideiglenes intézkedést tehet (156. §);

   e) elrendelheti a felek közötti további iratváltást;

   f) elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében történõ elõzetes meghallgatását.

   (5) Ha a (3)-(4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételével egyidejûleg a tárgyalási határnap kitûzésére nem kerül sor, a bíróság - az intézkedés megtételekor - a keresetlevelet kézbesíti az ellenfél számára."

   Indokolás: Lásd a T/1472/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  67. Dr. Dornbach Alajos képviselõ, valamint dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában a Pp. 124. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  68. /21. § A Pp. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "[(2) A bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellõzve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a jogi képviselõvel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve ha a jogi képviselõ nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket.]"

   T/1472/33. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/25. sz., valamint a T/1472/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  69. Dr. Turi-Kovács Béla képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában a Pp. 124. § (4) bekezdése e/ pontjának az elhagyását javasolja:
  70. /21. § A Pp. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (4) A bíróságnak a (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedései különösen a következõk:/

   "d) ideiglenes intézkedést tehet (156. §)[;].

   [e) elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében történõ elõzetes meghallgatását.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/96. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  71. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 22. §-ában a Pp. 125. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  72. /22. § A Pp. 125. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím, a 125. § helyébe pedig a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A tárgyalást - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - úgy kell kitûzni, hogy az elsõ tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követõen legkésõbb [hat] három hónapon belül megtartható legyen, kivéve, ha a törvény a határidõ kezdõ idõpontját illetõen eltérõ idõpontot határoz meg. A tárgyalási határnap azonban ebben az esetben sem tûzhetõ ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétõl számított kilencedik hónapnál késõbbi idõpontra. [A tárgyalási idõpontra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a fél részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni és a kézbesítéshez szükséges idõ a tárgyalás határidõn belüli megtartását nem teszi lehetõvé.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  73. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 23. §-ában a Pp. 126. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  74. /23. § A Pp. a 126. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, egyben a 126. § helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "126. § (1) A bíróság a per tárgyalására megidézi azt, akinek igénye érvényesítése iránt az ügyész, illetve külön jogszabállyal erre feljogosított szervezet pert indított.

   (2) Az idézésben (96. §) figyelmeztetni kell a feleket, hogy a tárgyaláson - ha nem személyesen jelennek meg - csak a 67. §-ban megjelölt meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Az elsõ tárgyalásra szóló idézéshez csatolni kell a keresetlevél egy példányát (másolatát), valamint a keresetlevélhez mellékelt okirati bizonyítékok másolatát is, ha annak kézbesítésére korábban még nem került sor.

   (3) [A feleket az idézésben fel kell hívni, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat a tárgyalásra hozzák magukkal,] Az alperest az idézésben fel kell hívni, hogy a kereseti kérelemre legkésõbb a tárgyalási idõköz elsõ felében nyilatkoznia kell, [az alperest pedig arra is figyelmeztetni kell, hogy a kereseti kérelemre legkésõbb a tárgyaláson nyilatkoznia kell, s] elõ kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, [az ügyre vonatkozó okiratait] okirati bizonyítékait pedig [be is] védekezéséhez csatolnia kell [mutatnia]. [Az idézésben arra is utalni kell, hogy az alperes a nyilatkozatát már a kitûzött határnap elõtt benyújthatja vagy jegyzõkönyvbe mondhatja (94. § (4) bek.).] Az írásbeli nyilatkozat másodpéldányát, illetõleg az arról készített jegyzõkönyv másolatát a bíróság a felperesnek haladéktalanul kézbesíti[, ha pedig erre már nincs elegendõ idõ, azt a tárgyaláson adja át].

   (4) Ha az ügy körülményei azt indokolják, így ha a 124. § (3)-(4) bekezdésében foglalt intézkedés megtételére van szükség, a bíróság az idézésben a (3) bekezdésben megjelölt alperesi nyilatkozat megtételére meghatározott határidõt állapíthat meg. A határidõ nem lehet kevesebb tizenöt napnál."

   Indokolás: Lásd a T/1472/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  75. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 24. §-ában a Pp. 130. § (1) bekezdés i/ pontjának az elhagyását javasolja:
  76. "[24. § A Pp. 130. §-ának (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

   [A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül (125. § (1) bek.) elutasítja, ha megállapítható, hogy]

   [i) a jogi képviselõ által benyújtott keresetlevél nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében foglaltakat, illetve ha a jogi képviselõ nem csatolta a meghatalmazását, vagy nem fizették meg az eljárási illetéket.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  77. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában a Pp. 139. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  78. /25. § A Pp. 139. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "139. § A felperes nyilatkozata után az alperes terjeszti elõ ellenkérelmét, amely vagy a per megszüntetésére (157. §) irányul, vagy érdemi védekezést, illetve ellenkövetelést (viszontkereset, beszámítás) tartalmaz a felperes kereseti kérelmével szemben. Az ellenkérelemben elõ kell adni az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, illetve az okirati bizonyítékokat az ellenkérelemhez csatolni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1472/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  79. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 26. § új (2) bekezdésében a Pp. 141. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 26. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  80. "(2) A Pp. 141. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) A tanács elnöke az elõkészítõ iratok és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján - amennyiben ez a per eldöntéséhez szükségesnek mutatkozik - a tárgyalás folytatására kitûzött határnapra a tanúkat, illetve a feleket személyes megjelenési kötelezettséggel megidézi, és ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti (192. § (1) bek.), a bizonyító fél kérelmére beszerzi a bizonyítékul szolgáló iratokat.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  81. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 26. §-ában a Pp. 141. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  82. /26. § A Pp. 141. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) [Írásbeli elõkészítést csak akkor lehet elrendelni, ha a felet jogi képviselõ képviseli, vagy ha a félnek, illetve képviselõjének az írásbeli elõkészítés nem okoz különösebb nehézséget.] Az írásbeli elõkészítéstõl csak akkor lehet eltekinteni, ha a felet jogi képviselõ nem képviseli, és ha a félnek az írásbeli elõkészítés különösebb nehézséget okoz."

   Indokolás: Lásd a T/1472/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  83. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 27. §-ában a Pp. 142. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  84. /27. § A Pp. 142. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy az az elhalasztott tárgyalás napját követõen legkésõbb hatvan [hó]napon belül megtartható legyen."

   Indokolás: Lásd a T/1472/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  85. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 30. § új (1) bekezdésében a Pp. 182. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 30. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):
  86. "30. § (1) A Pp. 182. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Ha a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával, vagy más szakértõ véleményével, illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a szakértõ köteles a bíróság felhívására a szükséges felvilágosítást megadni. A fél erre irányuló indítványa alapján a bíróság más szakértõt rendelhet ki. Ha a bíróság a bizonyítást hivatalból rendelte el (164. § (2) bek.), szükség szerint hivatalból jogosult új szakértõ kirendelésére is.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/13/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  87. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 36. §-a felvezetõ szövegének következõ módosítását javasolja:
  88. "36. § [(1)] A Pp. 228. §-a (2)[-(3)] bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:"

   Indokolás: Lásd a T/1472/118/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  89. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 38. § új (1) bekezdésében a Pp. 235. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 38. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):
  90. "38. § (1) A Pp. 235. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul és elõ kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték elõadására akkor kerülhet sor, ha az új tény, vagy az új bizonyíték az elsõfokú határozat meghozatalát követõen jutott a fellebbezõ fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezõbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték elõadására, vagy az elsõfokú bíróság által mellõzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az elsõfokú határozat jogszabálysértõ voltának alátámasztására irányul; a 141. § (6) bekezdésében foglaltakat azonban ebben az esetben is alkalmazni kell.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  91. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 40. §-ában a Pp. 243. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  92. /40. § A Pp. 243. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ha az ügy körülményei ezt nem zárják ki, a tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy a tárgyalás az iratoknak a másodfokú bírósághoz való beérkezését követõ [hat] három hónapon belül megtartható legyen. A tárgyalást úgy kell kitûzni, hogy a fellebbezésnek az ellenfél részére való kézbesítése a tárgyalás napját legkésõbb tizenöt nappal megelõzze. A tárgyalási idõköz nem rövidíthetõ le."

   Indokolás: Lásd a T/1472/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  93. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ában a Pp. 256/B. § (1)-(2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  94. /45. § A Pp. 256/B. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "256/B. § (1) A helyi bíróság elsõ fokú hatáskörébe tartozó vagyonjogi perekben, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a 24. § alapján megállapított értéke) a kettõszázezer forintot nem haladja meg, az ítélet elleni fellebbezésre a 233-256/A. §-ok rendelkezéseit a 256/C-D. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A fellebbezés elbírálására ugyanezek a rendelkezések irányadóak akkor is, ha a fellebbezésben vitatott érték nem haladja meg a kereseti kérelemben megjelölt követelés tíz százalékát.

   (2) Nem alkalmazhatók a 256/C-D. §-okban foglalt rendelkezések, ha a per tárgya tartási vagy egyéb járadék jellegû követelés, továbbá akkor sem, ha az ítélet ellen benyújtott fellebbezések bármelyike nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek."

   Indokolás: Lásd a T/1472/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  95. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 47. §-ában a Pp. 271. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  96. /47. § A Pp. 271. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) [Nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyben, amelyben a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték (illetve annak a 24. § alapján megállapított értéke) az ötszázezer forintot nem haladja meg.] A felülvizsgálatnak a kérelmezõ által vitatott határozatban, illetve határozat vitatott részében megítélt, illetve elutasított követelés (vagy annak a 24. § alapján megállapított) értékétõl függetlenül helye van."

   Indokolás: Lásd a T/1472/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  97. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 49. § (1) bekezdésében a Pp. 274. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  98. /49. § (1) A Pp. 274. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri [vagy a Legfelsõbb Bíróság a tárgyaláson való elbírálást szükségesnek tartja]. Végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem esetében tárgyalás tartása nem kérhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1472/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  99. Dr. Isépy Tamás és dr. Gyimesi József képviselõk a törvényjavaslat új 52. §-ában a Pp. 341. § d/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  100. "52. § A Pp. 341. § d/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "d/ illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén a társadalombiztosítás helyi szervének székhelye van.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/46/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  101. Dr. Boda Ilona képviselõ a törvényjavaslat 53. §-ában a Pp. 349. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  102. "53. § [A Pp. 349. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenõrzés keretében hozott közigazgatási határozat, valamint a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; ennek során a munkaügyi bíróság a Pp. XX. fejezetének szabályai szerint jár el."]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/47. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  103. Dr. Isépy Tamás és dr. Gyimesi József képviselõk a törvényjavaslat 53. §-ában a Pp. 349. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  104. /53. § A Pp. 349. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenõrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, [valamint] a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ által hozott közigazgatási határozat, valamint a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata; ennek során a munkaügyi bíróság a Pp. XX. fejezetének szabályai szerint jár el."

   Indokolás: Lásd a T/1472/46/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  105. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat új 55. §-ában a Be. 13. § d/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  106. "55. § A büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 13. §-ának d/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (Büntetõeljárást nem lehet indítani, és a már megindult eljárást meg kell szüntetni vagy felmentõ ítéletet kell hozni, ha)

   d/ a terhelt cselekményét már jogerõsen elbírálták, kivéve a perújítás, a felülvizsgálat és a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat esetét."

   Indokolás: Lásd a T/1472/111. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  107. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdésében a Be. 16. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  108. /55. § (1) A büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 16. §-ának (3) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:/

   "A nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §), az engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (Btk. 298. §), valamint a jövedéki termékre vagy vámárura elkövetett áru hamis megjelölése (Btk. 296. §), a szerzõi és szomszédos jogok megsértése (Btk. 329/A. §)[, továbbá az országba behozatallal elkövetett kábítószerrel visszaélés (Btk. 282-282/A. §)] alapos gyanúja esetén a nyomozást a Vám- és Pénzügyõrség végzi, ha a bûncselekmény gyanúját a Vám- és Pénzügyõrség észleli."

   Indokolás: Lásd a T/1472/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  109. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésében a Be. 16. § (7) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  110. /(2) A Be. 16. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:/

   "(7) Ha a Vám- és Pénzügyõrség, a Határõrség vagy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal hatáskörébe tartozó bûncselekménnyel halmazatban olyan bûncselekmény is megvalósult, amelynek nyomozására e nyomozó hatóság hatásköre nem terjed ki, és az eljárás elkülönítése nem [lehetséges] célszerû, az eljáró nyomozó hatóságot az ügyész jelöli ki."

   Indokolás: Lásd a T/1472/88. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  111. Dr. Dán János képviselõ a törvényjavaslat 56. §-ában a Be. 18. § (5) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  112. "56. § [A Be. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   (5) A helyi bíróságon ügyészségi titkár is képviselheti a vádat.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  113. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 56. §-ában a Be. 18. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  114. /56. § A Be. 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) A helyi bíróságon ügyészségi titkár is képviselheti a vádat, kivéve ha a terheltet fogva tartják."

   Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén a módosító javaslat elõterjesztõje által pontosított szöveg.

   Indokolás: Lásd a T/1472/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  115. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat új 57. §-ában a Be. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  116. "57. § A Be. 40. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) A perújítási eljárásból, a felülvizsgálati indítvány, valamint a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat elbírálásából ki van zárva az a bíró, aki a perújítással, a felülvizsgálati indítvánnyal, illetõleg törvényesség érdekében emelt jogorvoslattal megtámadott határozat meghozatalában részt vett.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/110. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  117. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 57. §-ában a Be. 64. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  118. /57. § A Be. 64. §-a a következõ (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(4) A hatóság kivételes esetben engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követõen vagy e nélkül írásban, úgy tegyen vallomást, hogy azt a tanú saját kezûleg leírja és aláírja, vagy a tanúnak a más módon leírt vallomását két tanú, illetõleg bíró vagy közjegyzõ hitelesítse."

   Indokolás: Lásd a T/1472/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  119. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 57. §-ában a Be. 64. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  120. /57. § A Be. 64. §-a a következõ (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) Ha a tanú szóbeli kihallgatás nélkül, vagy a szóbeli kihallgatást követõen írásban tesz vallomást, az írásbeli vallomásból ki kell tûnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak (65-66. §), valamint a hamis tanúzás következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút az írásbeli vallomás megtételének engedélyezésével egyidejûleg a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmeztetni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1472/91. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  121. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 58. §-ában a Be. 75. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  122. /58. § A Be. 75. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) [A szakértõ az írásbeli szakvélemény elõterjesztésével egyidejûleg bejelentheti, hogy a további eljárási cselekményeken nem kíván jelen lenni. Ebben az esetben - ha a szakértõ megidézésére nincs szükség - az értesítését mellõzni kell.] A szakértõt- ha megidézésére nincs szükség - a további eljárási cselekményekrõl csak akkor kell értesíteni, ha ezt az írásbeli szakvélemény elõterjesztésével egyidejûleg kéri. Errõl a szakértõt a kirendelésérõl szóló határozatban tájékoztatni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1472/80. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  123. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat új 60. §-ában a Be. 87. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  124. "60. § A Be. 87. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (5) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a terhelt beismerése esetén is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat."

   Indokolás: Lásd a T/1472/109. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  125. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat új 60. §-ában a Be.92. § (1) bekezdése c/ pontja helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  126. "60. § A Be. 92. §-a (1) bekezdésének c/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (Szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt a terhelt elõzetes letartóztatásának akkor lehet helye, ha)

   c/ az eljárás alatt szabadságvesztéssel büntetendõ újabb bûncselekményt követett el, illetõleg alaposan feltehetõ, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy elõkészített bûncselekményt véghezvinné vagy újabb, szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekményt követne el."

   Indokolás: Lásd a T/1472/112. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  127. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 60. §-ában a Be. 95. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  128. /60. § A Be. 95. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(4) Ha az elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, illetõleg a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetése iránti ismételt kérelem nem tartalmaz új körülményt, a bíróság[, illetõleg az ügyész] a határozat hozatalát mellõzheti."

   Indokolás: Lásd a T/1472/60. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  129. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a Be. 99. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  130. /61. § A Be. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a Be. a következõ 99/A-99/C. §-sal egészül ki:/

   "(3) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésérõl [a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen] a bíróság határoz. A 379/A-379/B. §-ban meghatározott eljárásban a bíróság az elõzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat is elrendelhet."

   Indokolás: Lásd a T/1472/59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  131. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a Be. 99/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  132. /61. § A Be. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a Be. a következõ 99/A-99/C. §-sal egészül ki:/

   "99/A. § (1) A vádirat benyújtása elõtt elrendelt lakhelyelhagyási tilalom az elsõ fokú bíróság tárgyalás elõkészítése során hozott határozatáig, az ezt követõen elrendelt vagy fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az elsõ fokú bíróság ügydöntõ határozatának kihirdetéséig, [az elsõ fokú bíróság által az ügydöntõ határozat kihirdetése után, valamint a másodfokú bíróság által] az ezután elrendelt vagy fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az eljárás jogerõs befejezéséig tart."

   Indokolás: Lásd a T/1472/84. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  133. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 61. §-ában a Be. 99/A. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  134. /61. § A Be. 99. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a Be. a következõ 99/A-99/C. §-sal egészül ki:/

   "(4) A lakhelyelhagyási tilalmat meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka megszûnt, vagy az eljárást jogerõsen befejezték. A bíróság által elrendelt lakhelyelhagyási tilalom megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult."

   Indokolás: Lásd a T/1472/81. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  135. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 62. §-ában a Be. 99/D. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  136. /62. § A Be. a következõ alcímmel és 99/D. §-sal egészül ki:

   Az úti okmány elvétele/

   "99/D. § (1) Az õrizetbe vétel, az elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés és a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésekor a terhelt úti okmányát el kell venni, és azt a visszavonás elrendelése érdekében haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél hatóságnak. Személyi igazolvány úti okmányként nem vonható be. Az úti okmány elvétele és az útlevél hatóságnak történõ megküldése ellen jogorvoslatnak nincs helye."

   Indokolás: Lásd a T/1472/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  137. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 62. §-ában a Be. 99/D. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  138. /62. § A Be. a következõ alcímmel és 99/D. §-sal egészül ki:

   Az úti okmány elvétele/

   "99/D. § (1) Az [õrizetbe vétel, az] elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés és a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésekor a terhelt úti okmányát el kell venni, és azt a visszavonás elrendelése érdekében haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél hatóságnak. Az úti okmány elvétele és az útlevél hatóságnak történõ megküldése ellen jogorvoslatnak nincs helye."

   T/1472/87. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 71. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  139. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 62. §-ában a Be. 99/D. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  140. /62. § A Be. a következõ alcímmel és 99/D. §-sal egészül ki:

   Az úti okmány elvétele/

   "99/D. § (1) Az [õrizetbe vétel, az] elõzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés [és a lakhelyelhagyási tilalom] elrendelésekor a terhelt úti okmányát el kell venni, és azt a visszavonás elrendelése érdekében haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél hatóságnak. Az úti okmány elvétele és az útlevél hatóságnak történõ megküldése ellen jogorvoslatnak nincs helye."

   Indokolás: Lásd a T/1472/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  141. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 62. §-ában a Be. 99/D. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  142. /62. § A Be. a következõ alcímmel és 99/D. §-sal egészül ki:

   Az úti okmány elvétele/

   "(6) Az õrizetbe vétel elrendeléskor a terhelt úti okmányát el kell venni, de azt az õrizetbe vétel megszûnését követõen a terheltnek vissza kell adni. Ha a terhelt õrizetbe vétele úgy szûnt meg, hogy vele szemben elõzetes letartóztatást, ideiglenes kényszergyógykezelést, vagy lakhelyelhagyási tilalmat nem rendeltek el, de az útlevél elvételének elrendelése a (2) bekezdés alapján indokolt, az útlevél elvételét elrendelõ határozatot az õrizetbe vétel meszûnését követõ hetvenkét órán belül meg kell hozni. A határozat meghozataláig a terhelt útlevele visszatartható."

   Indokolás: Lásd a T/1472/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  143. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 63. §-ában a Be. 102. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  144. "63. § A Be. 102. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyben a 102. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

   "(6) A lefoglalás megszüntetése esetén, ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog elõzetes értékesítésébõl befolyt ellenértéket - vámáru esetén az elfogadott vámértéket - alapul véve, a kezelésébõl, tárolásából eredõ költségekkel - vámáru esetén a vámteherrel is - csökkentett, a megtérítés idõpontjáig eltelt idõre számított mindenkori törvényes kamatával növelt összegét kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/108. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  145. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslatot új 64. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  146. "64. § A Be. 107/A. §-ának (3) bekezdésének elsõ mondatában az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésben" szövegrész kerül."

   Indokolás: Lásd a T/1472/107. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  147. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 67. §-ában a Be. 131/B. § (1)-(3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  148. /67. § A Be. a következõ alcímmel és 131/B. §-sal egészül ki:

   A nyomozó hatóság egyéb adatszerzõ tevékenysége/

   "131/B. § (1) A nyomozó hatóság a nyomozás elrendelése után tájékozódhat annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyítási eszközök, és ezek hol találhatók[, puhatolást végezhet, ennek]. Tájékozódása során információt gyûjthet, felvilágosítást kérhet, iratokat megtekinthet, a bûncselekmény helyszínét megtekintheti, szaktanácsadót vehet igénybe, és a megszerzett adatokat ellenõrizheti.

   (2) A nyomozó hatóság a [puhatolás] tájékozódás során fénykép vagy más adathordozó bemutatásával személyt vagy tárgyat kiválasztathat, illetõleg a bemutatott személyrõl vagy tárgyról felvilágosítást kérhet.

   (3) A nyomozó hatóságnak az a tagja, aki a [puhatolást] tájékozódást végezte, errõl jelentést készít. A jelentés tartalmára a 150. § (3) bekezdésének rendelkezései irányadók."

   Indokolás: Lásd a T/1472/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  149. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõ a törvényjavaslat 69. § (1) bekezdésében a Be. 134. § (1)-(2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  150. "69. § [(1) A Be. 134. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Ha a gyanúsítottat a hatóság kihallgatja, a védõje a kihallgatáson jelen lehet. A védõ jelen lehet az általa, illetve az általa védett gyanúsított részérõl indítványozott tanú kihallgatásán is. Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatóság megengedheti, hogy a védõ más tanú kihallgatásánál is jelen legyen. A kihallgatáson jelenlévõ védõ a gyanúsítotthoz és a tanúhoz kérdéseket intézhet.

   (2) Ha a hatóság a tanú kihallgatásán a védõ jelenlétét nem engedélyezte, ezt a tényt a nyomozati iratokban fel kell tüntetni."]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  151. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 70. §-ában a Be. 135. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  152. /70. § A Be. 135. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "135. § (1) A nyomozó hatóság a felismerésre bemutatás, a házkutatás, a motozás végrehajtásánál, valamint az írni-olvasni nem tudó személy kihallgatásáról felvett jegyzõkönyv ismertetésénél két hatósági tanút alkalmaz[hat]. A hatósági tanú igazolja annak a nyomozási cselekménynek a lefolyását és eredményét, amelynél jelen volt."

   Indokolás: Lásd a T/1472/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  153. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 70. §-ában a Be. 135. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  154. /70. § A Be. 135. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "135. § (1) A nyomozó hatóság a szemle, a helyszínelés, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a lefoglalás, a házkutatás, és a motozás végrehajtásánál, valamint az írni-olvasni nem tudó személy kihallgatásáról felvett jegyzõkönyv ismertetésénél a tehrelt, védõje, valamint a szemlével érintett személy, továbbá a lefoglalást, a házkutatást, a motozást elszenvedõ személy, továbbá az írni-olvasni nem tudó személy indítványára - elháríthatatlan akadály kivételével - hatósági tanút alkalmaz[hat]. Erre az érdekeltet figyelmeztetni kell. A hatósági tanú igazolja annak a nyomozási cselekménynek a lefolyását és eredményét, amelynél jelen volt."

   Indokolás: Lásd a T/1472/89. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  155. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 70. §-ában a Be. 135. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  156. /70. § A Be. 135. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) A nyomozási cselekményrõl készült jegyzõkönyvben fel kell tüntetni a hatósági tanú[k] nevét, lakcímét, érdektelenségét vagy esetleges érdekeltségét. Ha a hatósági tanú az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság alkalmazottja, a lakcíme helyett a munkakörét, illetve beosztását kell feltüntetni. Ha a nyomozási cselekmény során a hatósági tanú észrevételt tett, a jegyzõkönyvben ezt is fel kell tüntetni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  157. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 73. §-ában a Be. 147/A. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  158. /73. § A Be. 147/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) Ha a gyanúsította[l]t [szemben] a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett szándékos bûncselekmény miatt [vádemelésre kerül sor] elítélik, illetve a gyanúsított a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, az ügyész vádat emel. Az ügyész akkor is vádat emel, ha a vádemelés elhalasztásának tartama alatt állapítják meg, hogy a vádemelés elhalasztása a 147/B. §-ban meghatározott valamely kizáró ok ellenére történt."

   Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén a módosító javaslat elõterjesztõje által pontosított szöveg.

   Indokolás: Lásd a T/1472/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  159. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 74. §-ában a Be. 147/B. §-a b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  160. /74. § A Be. a következõ 147/B. §-sal egészül ki:

   147/B. § A vádemelés nem halasztható el, ha a gyanúsított/

   "b) a szándékos bûncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt, vagy a szándékos bûncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése elõtt követte el."

   Indokolás: Lásd a T/1472/82. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  161. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 75. §-ában a Be. 148. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  162. /75. § A Be. 148. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Nincs helye panasznak a feljelentés kiegészítése, valamint a nyomozó hatóság egyéb adatszerzõ tevékenysége során végzett eljárási cselekmények, a nyomozás elrendelése, a vádemelés, [a vádemelés mellõzése,] továbbá a bizonyítás körébe tartozó nyomozási cselekmények elrendelése és sorrendje miatt. Csak a sértett élhet panasszal a vádemelés mellõzése miatt."

   Megjegyzés: Az Alkotmányügyi bizottság ülésén a módosító javaslat elõterjesztõje által pontosított szöveg.

   Indokolás: Lásd a T/1472/90. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  163. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 79. §-ában a Be. 203. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  164. "A Be. 203. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) Ha a szakértõ az idézés vagy értesítés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, illetõleg az értesítést a bíróság a 75. § (3) bekezdése alapján mellõzte, az írásbeli szakvéleményt fel kell olvasni; ha meghallgatása szükséges, a tárgyalást el kell napolni, és a szakértõt a kitûzött tárgyalásra meg kell idézni.

   (4) Fel lehet olvasni - egészben vagy részben - annak a tanúnak a vallomását, akit a tárgyalson már kihallgattak, de a tárgyalást meg kell ismételni (Be. 197. § (2) bekezdés, 228. §.). Az ügyész, a vádlott vagy a védõ indítványára a tanút újból ki kell hallgatni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/115/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  165. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 84. §-ában a Be. 275/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést, valamint a (4) bekezdésének a módosítását javasolja:
  166. /A Be. X. Fejezete a következõ V. címmel és 275/A. §-sal egészül ki:

   V. Cím

   Kifogás/

   "[275/A. § (1) A másodfokú eljárásban elsõ fokon hozott, nem ügydöntõ végzés ellen kifogásnak van helye.

   (2) Ha a megtámadott végzést hozó bíróság a kifogásnak helyt ad, a végzését megváltoztathatja, illetõleg hatályon kívül helyezheti.

   (3) Ha a bíróságnak a megtámadott végzést hozó tanácsa a kifogásnak nem ad helyt, azt a bíróság másik másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el.]

   (1) A másodfokú eljárásban, illetve a felülvizsgálati eljárásban hozott olyan, nem ügydöntõ végzés ellen, amely ellen az elsõ fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, kifogásnak van helye. Ha a másodfokú bíróság, illetõleg a Legfelsõbb Bíróság a végzést kihirdetés útján közli, a kifogást a kihirdetéskor be kell jelenteni. Egyébként a kifogás bejelentésének határidejére a 243. § (2) bekezdése irányadó.

   (2) Az elmulasztott határidõ utolsó napjától számított tizenöt nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak késõbb jutott az érdekelt tudomására, vagy az akadály csak késõbb szûnt meg.

   (3) A bíróság a végzést a kifogás alapján maga is meváltoztathatja. Ha a kifogásnak a megtámadott végzést hozó tanács nem ad helyzt, a kifogást a bíróságnak ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa - a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával - tanácsülésen bírálja el. E határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

   (4) A végzés a kifogásra tekintet nélkül végrehajtható, kivételesen indokolt esetben azonban a végzés végrehajtását [mind a végzést hozó, mind] a kifogást elbíráló [másodfokú] tanács felfüggesztheti."

   Indokolás: Lásd a T/1472/85. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  167. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 85. §-ában a Be. 276. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  168. "(6) Az (5) bekezdésben meghatározott okok miatt perújításnak csak a terhelt javára van helye. A perújítást csak a nemzetközi emberi jogi szerv határozatának közlésétõl, illetve a jogegységi határozat közzétételétõl számított hat hónapon belül lehet kezdeményezni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/86. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  169. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdésében a Be. 291. § (1) bekezdését új b/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  170. /88. § (1) A Be. 291. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

   [A Legfelsõbb Bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a korábban eljárt bíróságot, illetõleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bíróságot új eljárásra utasítja, ha]

   a) a másodfokú bíróság ügydöntõ határozatát a 284. § (1) bekezdésében írt anyagi jogi szabálysértéssel hozta, illetõleg a bíróság az ügydöntõ határozatban a büntetés végrehajtását a Btk. 90. §-ában foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel,/

   "b/ a határozat meghozatalára a 250. § II. pontjában, a 355/A. §-ban, vagy a 355/S. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor."

   Indokolás: Lásd a T/1472/106. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  171. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 89. §-ában a Be. 291/B. § felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  172. /89. § A Be. a következõ XII/A. fejezettel egészül ki:/

   "291/B. § A bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen [a terhelt javára] a törvényesség érdekében jogorvoslatnak van helye, ha"

   Indokolás: Lásd a T/1472/69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  173. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 89. §-ában a Be. 291/D. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  174. /89. § A Be. a következõ XII/A. fejezettel egészül ki:/

   "291/D. § Ha [a legfõbb ügyész] a 291/C. § (3)-(4) bekezdése szerinti kezdeményezés[sel egyetért,] a 291/B. §-ban foglalt törvényi elõfeltételeknek megfelel, a legfõbb ügyész a törvényesség érdekében jogorvoslati indítványt nyújt be a Legfelsõbb Bírósághoz."

   Indokolás: Lásd a T/1472/105. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  175. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat új 100. §-ában a Be-t új 342. §-al kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  176. "100. § A Be. a következõ alcímmel és 342. §-sal egészül ki:

   Bûncselekmény elbírálása fegyelmi jogkörben

   "342. § (1) Katonai vétség esetén a katonai ügyész a nyomozást megtagadja vagy megszünteti és az iratokat az illetékes parancsnoknak megküldi, ha a büntetés célja fegyelmi fenyítéssel is elérhetõ. A fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok a katonával szemben fenyítést alkalmaz.

   (2) Ha a gyanusított a katonai ügyész határozata ellen panaszt jelent be, a katonai ügyész - ha az eljárás megszüntetésének oka nem áll fenn - az eljárást lefolytatja, de újabb fegyelmi eljárásra utaló határozatot nem hozhat.

   (3) A fegyelmi eljárás lefolytatására és a kiszabható fegyelmi fenyítésekre külön törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

   (4) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot a katonai ügyész részére is meg kell küldeni.

   (5) Ha a fegyelmi fenyítést az (1) bekezdés alapján szabták ki - a fogság fenyítés esetét kivéve -, a külön törvényben meghatározott bírósági felülvizsgálatnak nincs helye. Erre a gyanusítottat a nyomozást megtagadó vagy megszüntetõ határozatban figyelmeztetni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1472/58. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  177. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 107. §-ában a Be. 355/D. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  178. /107. § A Be. a következõ XVII/A. fejezettel egészül ki:/

   "355/D. § (1) A bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra jár el. Ha az ügyész indítványozta az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szembeni eljárást, a bíróság az eljárást a 137. § (1) bekezdésének a/ pontja alapján nem függesztheti fel."

   Indokolás: Lásd a T/1472/76. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  179. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 107. §-ában a Be. 355/H. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  180. /107. § A Be. a következõ XVII/A. fejezettel egészül ki:/

   "(3) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye, vagy a kiadatását megtagadták, és a bíróság a büntetõeljárás [átadását] felajánlását nem tartja indokoltnak, a bíróság az ügyész felhívása [nélkül] után folytatja a tárgyalást."

   Indokolás: Lásd a T/1472/67. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  181. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/J. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  182. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "355/J. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános ülés[en] alapján hozott ítélettel megállapíthatja a vádlott bûnösségét, és büntetést szabhat ki, ha a vádlott a tárgyaláshoz való jogáról lemond, és beismerõ vallomást tesz."

   Indokolás: Lásd a T/1472/75. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  183. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/J. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  184. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "(4) A bíróság a polgári jogi igényt érdemben nem utasíthatja el."

   Indokolás: Lásd a T/1472/74. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  185. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/K. § (1) bekezdése felvezetõ szövegének a következõ kiegészítését javasolja:
  186. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "355/K. § (1) Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a [gyanúsított] terhelt személyének és az elkövetett bûncselekménynek figyelembe vételével a vádiratban indítványozhatja az ügy nyilvános ülésen való elbírálását, ha a [gyanúsított] terhelt"

   /a) a nyomozás során beismerõ vallomást tett, és

   b) kezdeményezi az ügy nyilvános ülésen való elbírálását./

   Indokolás: Lásd a T/1472/73. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  187. Dr. Ábrahám János képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/K. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  188. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "(2) A terheltet a tárgyalásról lemondás lehetõségeirõl és annak következményeirõl az ügyész a nyomozás befejezését követõen tájékoztatja. A tájékoztatást jegyzõkönyvbe kell foglalni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA!

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  189. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/N. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  190. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "355/N. § (1) A bíróság a vádlottat a tárgyalásról lemondó nyilatkozata után kihallgatja a vád tárgyává tett cselekményekrõl. Ha a vádlott a vallomástételt megtagadja, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja; e végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. Erre a vádlottat a kihallgatás megkezdése elõtt figyelmeztetni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1472/77. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  191. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/N. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  192. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "(2) Ha a vádlott kihallgatását követõen a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismerésének önkéntessége, vagy hitelt érdemlõsége iránt ésszerû kételyek mutatkoznak, továbbá ha - a 355/K. § (2) bekezdésének esetét kivéve - a vádlott vallomása a nyomozás során tett vallomásától lényegesen eltér, az ügyet tárgyalásra utalja. Ha a bíróság erre nem lát alapot, a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is kihallgatja."

   Indokolás: Lásd a T/1472/72. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  193. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 108. §-ában a Be. 355/S. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  194. /108. § A Be. a következõ XVII/B. fejezettel egészül ki:/

   "(2) [Ha az elsõ fokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi feltételek hiányában tartotta meg, a] A másodfokú bíróság [az elsõ fokú bíróság ítéletét] a határozatot hatályon kívül helyezi, [és az eljárásnak a megismételt eljárás szabályai szerinti lefolytatására] és az elsõ fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a nyilvános ülést a törvényi elõfeltételek hiányában tartotta meg."

   Indokolás: Lásd a T/1472/104. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  195. Dr. Tímár György képviselõ a törvényjavaslat 109. §-ában a Be. 356. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  196. /109. § A Be. 356. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) Az e fejezetben meghatározott eljárásokat - a 360. §, a 371. §, a 373. §, a 374. § (1) bekezdése, a 378-378/A. §, a 379/A-380. §, a 393/A-393/B. § és a 394/A. § szerinti eljárások kivételével - bírósági titkár is lefolytathatja."

   Indokolás: Lásd a T/1472/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  197. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 113. §-ában a Be. 375/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  198. /113. § A Be. a következõ 375/A. §-sal egészül ki:/

   "375/A. § (1) Ha a lefoglalt dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy a dolog birtoklása jogszabályba ütközik, a bíróság a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - szükség esetén mintavétel elrendelése mellett - a lefoglalt dolog elkobzásáról határoz."

   Indokolás: Lásd a T/1472/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  199. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 120. §-ában a Bjt. 3. § (1) bekezdése f/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  200. /120. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [A Magyar Köztársaságban bíróvá az nevezhetõ ki, aki]/

   "f) legalább egy évig bírósági vagy ügyészségi titkárként, illetve korábban alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként, ügyészként, közjegyzõként, ügyvédként, jogtanácsosként mûködött, vagy a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott."

   T/1472/79/2-3. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 101., 102. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  201. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 121. §-ában a Bjt. 11. § (2) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  202. /121. § A Bjt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) A bíró elsõ kinevezése - az OIT javaslatára - határozatlan idõre szól, ha/

   "a) kinevezését megelõzõen korábban - ha törvény eltérõen nem rendelkezik - legalább három évig bíróként, illetve katonai bíróként dolgozott, vagy"

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  203. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 122. §-ában a Bjt. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 122. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  204. "122. § (1) A Bjt. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (2) Az OIT osztja be - a bíróság elnökének javaslatára - a katonai bírót a katonai tanácsba, valamint a Magyar Honvédségnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyának megszûnésekor - a 61. § (3) bekezdése alapján - más bírói munkakörbe."

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  205. Dr. Balsai István képviselõ a törvényjavaslat 122. §-ában a Bjt. 14. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  206. /122. § A Bjt. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) A közigazgatási perekben [- ideértve a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pereket is -] eljárásra jogosult bírákat [ítélkezõ bírákat], valamint a fiatalkorúak büntetõügyében eljáró bírákat a bíróság elnökének javaslatára az OIT jelöli ki."

   Indokolás: Lásd a T/1472/93. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  207. Dr. Isépy Tamás és dr. Gyimesi József képviselõk a törvényjavaslat 125. §-ában a Bjt. 41. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 125. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  208. "(2) A Bjt. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(4) A hivatali beosztás megszûnését követõen a bírót tényleges bírói álláshelyre, indokolt esetben pályázat nélkül tanácselnöki munkakörbe kell beosztani, a bíró hivatali tevékenységét megelõzõ vagy azzal legalább azonos szintû, lehetõleg a bíró lakóhelye szerinti szolgálati helyre.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  209. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 128. § új (2)-(3) bekezdésében a Bjt. 61. § (2) bekezdése helyébe új rendelkezést, valamint a következõ új (3) bekezdést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 128. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  210. "(2) A Bjt. 61. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A katonai bírónak a Magyar Honvédségnél fennálló szolgálati viszonya - a lemondás kivételével - csak akkor szüntethetõ meg, ha katonai bírói tisztsége is megszûnik."

   (3) A Bjt. 61. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

   "(3) Ha a katonai bíró a Magyar Honvédségnél fennálló szolgálati viszonya megszünésekor más bírói munkakörbe való beosztását kéri, az OIT az (1) bekezdés szerinti elõterjesztésben az érintett bírói tisztségének megtartása mellett a katonai bírói tisztségbõl történõ felmentésérõl szóló javaslatot terjeszt a köztársasági elnök elé. A bírót ilyen esetben legalább megyei szintû bíróságra kell beosztani korábbi bírósági vezetõi kinevezésének és bírói címének megtartásával, e rendelkezéstõl azonban a bíró hozzájárulásával el lehet térni. Ha a katonai bíró nem kéri más bírói munkakörbe való beosztását, az OIT a katonai bírói tisztségbõl felmentésre vonatkozó javaslatot terjeszt a köztársasági elnök elé.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  211. Dr. Balsai István képviselõ a törvényjavaslat új 134. §-ában a Bsz. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  212. "134. § A bíróságok szervezetérõl és igazgatásárólszóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A munkaügyi bíróság elsõ fokon jár el a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegû jogviszonyból származó perekben, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/94. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  213. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 134. §-ában a Bsz. 35. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  214. "134. § [A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az OIT létszáma 19 fõ. Tagjai: 10 választott bíró, valamint az igazságügy-miniszter, a legfõbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnöke, a Magyar Igazságügyi Szakértõi Kamara elnöke és a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnöke, továbbá az Országgyûlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága, valamint Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága által kijelölt egy-egy országgyûlési képviselõ. Elnöke a Legfelsõbb Bíróság elnöke."]"

   T/1472/117/2-3. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 108., 121. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1472/117/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  215. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 135. §-ában a Bsz. 77/A. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  216. "135. § [A Bsz. a 77. § után a következõ 77/A. §-sal egészül ki:

   "77/A. § (1) Az elnöki értekezlet a Legfelsõbb Bíróság elnöke vagy az általa kijelölt személy, az ítélõtábla és a megyei bíróságok elnökei, valamint az OIT Hivatala vezetõjének részvételével mûködõ tanácskozó testület.

   (2) Az elnöki értekezlet

   a) véleményt nyilvánít az OIT, az OIT elnöke és az OIT Hivatalának vezetõje által elõterjesztett kérdésekrõl,

   b) javaslatot tesz a bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatok megoldására.

   (3) Az elnöki értekezlet a mûködésének rendjét - a törvény keretei között - maga állapítja meg."]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/117/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal) - Az Elõterjesztõ képviselõje:egyetért

  217. Dr. Rubovszky György képviselõ a törvényjavaslat 137. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  218. "(3) A Bsz. 23. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi rendelkezés pedig az (1) bekezdés jelölést kapja.

   "(2) A kijelölt megyei bíróságokon mûködõ katonai tanácsok által elsõ fokon elbírált ügyekben az ítélõtábla katonai tanácsa jár el.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/102. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  219. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat 146. §-ában az Üsztv. 14. § (4)-(5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  220. /146. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (4) Az ügyészt a legfõbb ügyész elsõ alkalommal (elsõ ügyészi kinevezés) három évre, azt követõen pedig határozatlan idõre nevezi ki. Nyugdíjas, illetõleg nyugdíjkorhatárt betöltött személy kinevezése ettõl eltérõ határozott idõre, illetõleg határozatlan idõre is szólhat. Az ügyész elsõ kinevezése határozatlan idõre szól, ha/

   "a) kinevezését megelõzõen korábban legalább három évig ügyészként, vagy a kinevezését közvetlenül megelõzõen alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként közjegyzõként, ügyvédként, jogtanácsosként, vagy a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott és legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, illetõleg

   (5) A legfõbb ügyész - az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl - azt a személyt nevezheti ki ügyésszé, aki legalább egy évig ügyészségi titkárként, bírósági titkárként vagy alkotmánybíróként, ügyészként, bíróként, katonai bíróként, közjegyzõként, ügyvédként, jogtanácsosként mûködött, vagy a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott."

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  221. Dr. Balsai István képviselõ a törvényjavaslat 149. §-ában az Üsztv. 24. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  222. /149. § Az Üsztv. 24. §-ának (3) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:/

   "Ha az ügyészt más [megyei] ügyészség illetékességi területére, továbbá a Fellebbviteli Fõügyészség, illetõleg a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyészét más szolgálati helyre rendelik ki, a napidíj 150 százalékára jogosult."

   Indokolás: Lásd a T/1472/92. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  223. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 152. §-ában az Üsztv. 35. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  224. /152. § Az Üsztv. 35. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:/

   "(2) Az ügyész egyidejûleg nem lehet országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ, polgármester, illetõleg állami vezetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1472/70. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  225. Dr. Csiha Judit képviselõ a törvényjavaslat 153. §-ában az Üsztv. 40. §-ának a következõ módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén az Üsztv. 40. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  226. "153. § Az Üsztv. 40. §[-a (1) bekezdésének elsõ mondata] helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (1) Ha az ügyész országgyûlési, önkormányzati képviselõi, illetõleg polgármesteri választáson jelöltetni kívánja magát, köteles e szándékát - a jelöltkénti indulásnak a választási szervnél való bejelentését követõ napig - a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni.

   (2) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az országgyûlési, önkormányzati képviselõvé, állami vezetõvé, illetõleg polgármesterré történõ megválasztásával megszûnik.

   (3) Az országgyûlési, önkormányzati képviselõi, állami vezetõi és a polgármesteri megbízatás idõtartamát - ha e megbízatás megszûnésekor az ügyész ismét ügyészségi szolgálati viszonyt létesít - ügyészségi szolgálati viszonyban töltött idõnek kell tekinteni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  227. Dr. Vastagh Pál képviselõ a törvényjavaslat 159. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  228. "(2) Az Országos Ítélõtábla, valamint a Fellebbviteli Fõügyészség és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség felállítására, illetõleg az azzal összefüggõ intézkedésekre [2001. szeptember] 2000. január 1. napjától kerül sor."

   Indokolás: Lásd a T/1472/95. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  229. Dr. Gyimesi Jószef képviselõ a törvényjavaslat 159. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  230. "(2) Az Országos Ítélõtábla, valamint a Fellebbviteli Fõügyészség és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség felállítására, illetõleg az azzal összefüggõ intézkedésekre [2001.] 2002. szeptember 1. napjától kerül sor."

   Indokolás: Lásd a T/1472/114/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  231. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 160. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  232. "160. § (1) E törvény 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, 35. §-a (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá a 21. § által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése valamint a 169/A.-169/C. §-a 2002. január 1. napján lép hatályba. A törvényjavaslat 169/A-C. §-aiban foglaltakat csak az adott rendelkezés hatályba lépése után indult ügyekben lehet alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/113/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  233. Dr. Gyimesi József képviselõ a törvényjavaslat 160. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  234. "160. § (1) E törvény 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, 35. §-a (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá a 21. § által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése [2002.] 2003. január 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1472/114/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  235. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 160. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  236. "160. § (1) E törvény 2. §-ának (3) bekezdése, 3. §-a, 4. §-ának a Pp. 12/A. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 5-7. §-a, 11. §-a, 13-14. §-a, 16. §-a, a 21. §-a által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése, 35. §-[a]ának (2) bekezdése, 37-38. §-a, 46. §-a, 52. §-a, továbbá az [21. § által megállapított Pp. 124. § (5) bekezdése] 54. §-a által megállapított Pp. 249. § (2) bekezdése, valamint 167. §-ának (2) bekezdése 2002. január 1. napján lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1472/22/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  237. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 160. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  238. "(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a bírósági ügyintézõ által ellátható feladatokat, valamint a szakértõi névjegyzék számítógépes nyilvántartásának szabályait, a nyilvántartás adatait rendeletben állapítsa meg."

   Indokolás: Lásd a T/1472/13/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  239. Bauer Tamás képviselõ a törvényjavaslat 161. § (9) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  240. "(9) A törvény 15. §-a által megállapított Pp. 95. § (1) bekezdésében, 19. §-a által megállapított Pp. 118. § (1) bekezdésében, 22. §-a által megállapított Pp. 125. § (1) és (3) bekezdésében, 40. §-a által megállapított Pp. 243. § (1) bekezdésében, 43. §-a által megállapított Pp. 254. § (4) bekezdésében a bíróság számára meghatározott, és a törvény hatálybalépése elõtt nem érvényesülõ új határidõkre vonatkozó rendelkezéseket csak a [2003.] 2001. január 1. napját követõen indult ügyekben kell alkalmazni."

   Indokolás: Lásd a T/1472/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  241. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 164. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  242. "164. § [E törvénynek a Bsz. 35. § (1) bekezdését módosító 134. §-a alapján, az OIT létszámának emelése során elsõ alkalommal az OIT új bíró tagja a már megválasztott póttagok körébõl az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlõség esetén az azonos számú szavazatot kapott póttagok közül az OIT dönt az új tag személyérõl.]"

   Indokolás: Lásd a T/1472/117/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  243. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 167. § új (1) bekezdésében a Ptk. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezést javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 167. § eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja):
  244. /Egyes kapcsolódó módosuló jogszabályok/

   "(1) A Polgári Törvénykönyv 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A törvény rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az az alapvetõ jogok védelmét a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt rendelkezésekkel összhangban biztosítsa.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  245. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 167. § új (2) bekezdésében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdését új m/ ponttal kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 167. § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést kapja):
  246. "(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. §-ának (1) bekezdése a következõ m/ ponttal egészül ki:

   (A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:)

   "m/ az olyan kártérítési perben, amelyet a fél a per tisztességes lefolytatásához, illetve ésszerû idõn belül történõ befejezéséhez fûzõdõ alapvetõ jogai megsértése miatt indít""

   Indokolás: Lásd a T/1472/22/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  247. Dr. Gyimesi József képviselõ a törvényjavaslat 168. § (1) bekezdésében s büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 605. §-ának (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  248. /168. § (1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 605. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(1) Ez a törvény - a 607. § kivételével - [2003.] 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ büntetõeljárásokban is alkalmazni kell. A 607. § hatálybalépésérõl külön törvény rendelkezik."

   Indokolás: Lásd a T/1472/114/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  249. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslatot új 169/A. §-sal kiegészíteni javasolja:
  250. "169/A. § (1) Az ipari minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejû rendelet a 18/A. §-át megelõzõen a következõ alcímmel, illetve a következõ 18/A. §-sal egészül ki:

   "A másodfokú bíróság eljárása

   18/A. § (1) A másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság végzése ellen irányuló fellebbezést a Pp. szabályai szerint bírálja el azzal, hogy kisebb terjedelmû bizonyítást - tárgyaláson - maga is lefolytathat.

   (2) A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha az eljárásban ellenérdekû fél vesz részt."

   "(2) Az ipari minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejû rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   19. § A Fõvárosi Bíróság végzése ellen felülvizsgálatnak van helye. A bíróság jogerõs határozata ellen a Magyar Szabadalmi Hivatal is felülvizsgálati kérelemmel élhet, ha a bíróság határozata megváltoztatta a Magyar Szabadalmi Hivatal döntését és a jogerõs bírósági határozat anyagi jogi szabályt sért.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/113/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  251. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslatot új 169/B. §-sal kiegészíteni javasolja:
  252. "169/B § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 102. §-át megelõzõen a következõ alcímmel, illetve a következõ 102. §-sal egészül ki:

   "A másodfokú bíróság eljárása

   102. § (1) A másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság végzése ellen irányuló fellebbezést a Pp. szabályai szerint bírálja el azzal, hogy kisebb terjedelmû bizonyítást - tárgyaláson - maga is lefolytathat.

   (2) A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, ha az eljárásban ellenérdekû fél vesz részt."

   "(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 103. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   103. § A Fõvárosi Bíróság jogerõs végzése ellen felülvizsgálatnak van helye. A bíróság jogerõs határozata ellen a Magyar Szabadalmi Hivatal is felülvizsgálati kérelemmel élhet, ha a bíróság határozata megváltoztatta a Magyar Szabadalmi Hivatal döntését és a jogerõs bírósági határozat anyagi jogi szabályt sért.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/113/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  253. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslatot új 169/C. §-sal kiegészíteni javasolja:
  254. "169/C. § (1) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 93. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, illetve 93. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "A másodfokú bíróság eljárása

   93. § (1) A másodfokú bíróság az elsõfokú bíróság végzése ellen irányuló fellebbezést a Pp. szabályai szerint bírálja el azzal, hogy kisebb terjedelmû bizonyítást - tárgyaláson - maga is lefolytathat.

   (2) A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, ha az eljárásban ellenérdekû fél vesz részt."

   "(2) A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 94. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   94. § A Fõvárosi Bíróság végzése ellen felülvizsgálatnak van helye. A bíróság jogerõs határozata ellen a Magyar Szabadalmi Hivatal is felülvizsgálati kérelemmel élhet, ha a bíróság határozata megváltoztatta a Magyar Szabadalmi Hivatal döntését és a jogerõs bírósági határozat anyagi jogi szabályt sért.""

   Indokolás: Lásd a T/1472/113/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  255. Dr. Helmeczy László képviselõ a törvényjavaslat új 170. §-ában az 1996. évi XLIII. törvény 229. §-ának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  256. "170. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 229. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyben a 229. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre módosul és az új számozás szerinti (5) bekezdésben a "(3) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben" szövegrész lép:

   "(2) A katonai bírónak a honvédséggel fennálló szolgálati viszonya - a lemondása kivételével - akkor szüntethetõ meg, illetõleg az a törvény erejénél fogva a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése miatt csak akkor szûnik meg, ha a katonai bírói tisztsége megszûnik."

   (3) Az igazságügyi alkalmazottként szolgálatot teljesítõ hivatásos katonának a honvédséggel fennálló szolgálati viszonya akkor szüntethetõ meg, ha igazságügyi szolgálati viszonya megszûnik, vagy az igazságügyi alkalmazottként szolgálatot teljesítõ hivatásos katonát - kérelmére - a munkáltatói jogkör gyakorlója más igazságügyi szervhez véglegesen áthelyezi."

   Indokolás: Lásd a T/1472/79/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  257. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 170. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  258. "170. § (1) 2000. január 1. napján hatályát veszti a Pp. 36. §-ának (1) bekezdése, 82. §-ának (3) bekezdésébõl az "a 2. §-ban megjelölt állami szerv" szövegrész, 85. §-ának (2) bekezdése, 130. §-ának (3) bekezdésébõl a "2. §-ban megjelölt" szövegrész, a Pp. 165. §-a, 211. §-ának (2) bekezdése, 256/C. §-a (6) bekezdésének elsõ mondata, 257. § (2) bekezdése, 270. § (1) bekezdésének utolsó mondata, a 271. § (4)-(5) bekezdése, 319. §-ának (1) bekezdésébõl az "a fizetési meghagyásnak bármilyen címen elõterjesztett megtámadása ellentmondásnak számít" szövegrész."

   Indokolás: Lásd a T/1472/8/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  259. Dr. Horváth Balázs képviselõ, valamint dr. Csákabonyi Balázs, dr. Wiener György, dr. Vastagh Pál és dr. Avarkeszi Dezsõ képviselõk a törvényjavaslat 170. § (2) bekezdése d/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  260. /(2) 2000. január 1. napján hatályát veszti:/

   "d) az ipari [munkák] minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejû rendelet 18. §-ának (1) bekezdésébõl az "illetõleg a határozat kihirdetésérõl" szövegrész,"

   Indokolás: Lásd a T/1472/14. sz., valamint a T/1472/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  261. Dr. Gyimesi József képviselõ a törvényjavaslat 170. § (3) bekezdés felvezetõ szövegének a következõ módosítását javasolja:
  262. "(3) [2002.] 2003. január 1. napján hatályát veszti a Pp. 259/A. §-a továbbá,"

   Indokolás: Lásd a T/1472/114/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  263. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 170. § (3) bekezdése a/ pontjának következõ módosítását javasolja:
  264. /(3) 2002. január 1. napján hatályát veszti a Pp. 259/A. §-a továbbá,/

   "a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról rendelkezõ 1954. évi VI. törvény 5. §-[a]ából a Pp. 10. § (2) bekezdését megállapító része,"

   Indokolás: Lásd a T/1472/118/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  265. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 170. § (3) bekezdését új d/-e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  266. /(3) 2002. január 1. napján hatályát veszti a Pp. 259/A. §-a továbbá,/

   "d/ - az ipari minták oltalmáról szóló 1978. évi 28. törvényerejû rendelet 18. §-ának (4) bekezdése,

   e/ - a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 101. §-ának (2) bekezdése."

   Indokolás: Lásd a T/1472/113/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. döntése szerint a módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerû.

  267. Dr. Horváth Balázs képviselõ a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"171. § (1) A Be. 14. §-ában a "vagy társadalmi bírósági" szövegrész, 21. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdése a) és b) pontjában, és (4) bekezdésében a "népi" szövegrész, 47. §-ának d) pontja, 90. §-a (3) bekezdésének c) pontja, 101. §-a (1) bekezdésének c) pontja, 137. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "népi" szövegrész, 137. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 145. §-ának (3) bekezdése, 166. §-ának (3) bekezdése, 181. §-ának (2) bekezdése, 192. §-a (3) bekezdésének a) pontja, 214/B. §-a, 303/A. §-ának (5) bekezdése, 306. §-ának (3) bekezdése, 356. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "népi" szövegrész, 375. §-ának (6) bekezdése, 385/B-385/D. §-a, 398/E. §-a, 407. §-ának (3) bekezdése, a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 87/B. §-a és azt megelõzõ alcím, valamint a Magyar Köztársaság Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény mellékletének 1. g) pontja a hatályát veszti."

Indokolás: Lásd a T/1472/103. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 4.

Dr. Pokol Béla s.k.,
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának elnöke