T/1458/9.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosításáról szóló
T/1458. sz. törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, valamint Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosításáról szóló, T/1458. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1458/2., 4, 5., 6., 7., 8. számú módosító javaslatokat.

Dr. képvicslõ a T/1458/. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Dr. Csákabonyi Balázs és Dr. Hankó Faragó Miklós képviselõk a törvényjavaslat 1. §-ának elhagyását javasolják: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik)
 2. "[/A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Bv. tvr.) 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  7/A. § (1) A fogház, illetõleg a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb szabályok alkalmazása, illetõleg alkalmazásuk megszüntetése iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak.

  (2) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának elrendelése, valamint az alkalmazásuk megszüntetésének mellõzése esetén a bûnügyi költséget az állam viseli.]"

  Indokolás: Lásd a T/1458/2. és a T/1458/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában a Bv. tvr. 7/A § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 4. /A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Bv. tvr.) 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "7/A. § (1) A fogház[, illetõleg a börtön] végrehajtásának általános szabályainál enyhébb szabályok alkalmazása, illetõleg alkalmazásuk megszüntetése iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz elõterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak."

  Indokolás: Lásd a T/1458/4/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Bv. tvr. 28/A § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. /A Bv. tvr. 28/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

  "28/A. § (1) A fogház[, illetõleg a börtön] végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok akkor alkalmazhatók, ha - különösen az elítélt személyiségére, elõéletére, életvitelére, családi körülményeire, bûnözõi kapcsolataira, a szabadságvesztés során tanúsított magatartására, az elkövetett bûncselekményre, a szabadságvesztés tartamára tekintettel - a szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhetõ."

  Indokolás: Lásd a T/1458/4/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Dr. Csákabonyi Balázs képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Bv. tvr. 28/A § (2) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 8. /Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha/

  "a) az elítélt a szabadságvesztésbõl - az elõzetes fogvatartásban [a szabadságvesztés foganatbavételét közvetlenül megelõzõen folyamatosan] töltött idõt is beszámítva - a feltételes szabadságra bocsátásig esedékes idõtartam felét nem töltötte le;"

  Indokolás: Lásd a T/1458/5., 7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

  - az Emberi jogi biz. nem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Bv. tvr. 28/A § (2) bekezdés b) pontjának a következõ módosítását javasolja:
 10. /Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha/

  "b) az elítélt a szabadságvesztésbõl fogház fokozatban legalább 3 hónapot, [börtön fokozatban legalább 6 hónapot] nem töltött le;"

  Indokolás: Lásd a T/1458/4/3. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Bv. tvr. 28/A § (2) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja:
 12. /Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha/

  "f) az elítélt korábban a fogház fokozattól szigorúbb büntetés-végrehajtási intézményben kezdte meg szabadságvesztésének a letöltését, de a büntetésvégrehajtási bíró késõbb szabadságvesztésének fokozatát, fogházfokozatra változtatta át."

  Indokolás: Lásd a T/1458/4/4. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Dr. Pokol Béla képviselõ a törvényjavaslat 2. §-ában a Bv. tvr. 28/A § (2) bekezdését új f) ponttal kiegészíteni javasolja:

/Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha/

"(f) a bíróság jogerõs ítéletében fegyházbüntetésre elítélt a szabadságvesztés fokozatának enyhítésével (Btk. 46. § ) tölti börtönbüntetését."

Indokolás: Lásd a T/1458/8. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. október 13.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi- és igazságügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi-, kisebbségi és vallásügyi bizottság elnöke