H/1368/28.

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Emberi jogi-, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Oktatási és tudományos
bizottságának

Ifjúsági és sport
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló H/1368. sz.országgyûlési határozati javaslat

v i t á j á h o z

(Együtt kezelendõ a H/1368/22. számú ajánlással!)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), az Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), valamint az Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági és sportbizottság) megvitatta az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló, H/1368. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/1368/23-27. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Erkel Tibor képviselõ - kapcsolódva a H/1368/6. számú módosító javaslathoz (a H/1368/22. sz. ajánlás 1. pontja) a határozati javaslat I. fejezete 2. pont 2.1 alpontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  2. "2.1. A prevenció elve, melynek értelmében a társadalomnak mindent meg kell tennie a fogyatékosságot okozó balesetek és betegségek megelõzése érdekében. A prevenció szellemében a fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy ez a fogyatékos állapot rosszabbodását megelõzze."

   Indokolás: Lásd a H/1368/25. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje

  3. Dr. Horváth Zsolt képviselõ - kapcsolódva a H/1368/12. számú módosító javaslathoz (a H/1368/22. sz. ajánlás 9. pontja) a határozati javaslat melléklete V. fejezet 3. bekezdés elsõ francia bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "Felkérést kap a Kormány - az Országos Fogyatékosügyi Tanács bevonásával - az intézkedési tervhez kapcsolódó feladatokra vonatkozó 2000-2003. közötti idõszakban jelentkezõ költségekre, figyelembe véve az arányos feladatmegoldást az esélyegyenlõségi törvényben megjelölt határidõkön belül.

   [Az elsõ részprogramra vonatkozó intézkedési terv a 2000. évre szóló költségvetés tervezésével összhangban, 1999. június 30-ig készüljön el.]"

   Indokolás: Lásd a H/1368/23. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje

  5. Béki Gabriella képviselõ - kapcsolódva a H/1368/20. számú módosító javaslathoz (a H/1368/22. sz. ajánlás 16. pontja) a határozati javaslat VI. fejezet 3. pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  6. "A közlekedésben

   a már mûködõ közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek fokozatosan, de legkésõbb 2010. január 1-ig kell az esélyegyenlõségi törvényben foglaltaknak megfelelnie. Ezen belül elsõdleges a tömegközlekedési eszközök állapotának felmérése 2000. június 30-ig, és a Programban meghatározott jogszabályok, szabványok, irányelvek módosítása 2001. június 30-ig,

   a parkolóhely és parkolókártya biztosításáról 2001. január 1-ig szükséges gondoskodni,

   a közlekedést, szállítást végzõ hálózat kiépítésérõl fokozatosan, de legkésõbb 2010. január 1-ig kell gondoskodni."

   Indokolás: Lásd a H/1368/27. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje

  7. Szabados Tamás, Csige József és Csizmár Gábor képviselõk - kapcsolódva a H/1368/20. számú módosító javaslathoz (a H/1368/22. sz. ajánlás 16. pontja) a határozati javaslat VI. fejezet 5. pontjának új francia bekezdésekkel történõ kiegészítését javasolja:
  8. "- A pedagógus diploma megszerzésére történõ felkészülésben meg kell teremteni legalább fél éves gyógypedagógiai oktatás bevezetésének feltételeit.

   - Meg kell teremteni annak a feltételét, hogy a gyógypedagógus képzettséget másik pedagógus képzettség mellett is - szakpáras rendszerben - meg lehessen szerezni."

   Indokolás: Lásd a H/1368/24. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - az Emberi jogi biz.

   - az Elõterjesztõ képviselõje

  9. Béki Gabriella képviselõ - kapcsolódva a H/1368/20. számú módosító javaslathoz (a H/1368/22. sz. ajánlás 16. pontja) a határozati javaslat VI. fejezet 8. pontjának a következõ módosítását javasolja:

"8. A szociális ellátások tekintetében

a fogyatékossági támogatásról szóló törvényi rendelkezéseket 1999. szeptember 30-ig meg kell alkotni, a támogatásoknak a jogosultak részére történõ folyósítását 2001. év elejétõl kell megkezdeni,

a fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésõbb 2010. január 1-ig kell átalakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása lakóotthonban történjen. Ennek érdekében

a szociális intézményben élõk, ápoló-gondozóotthoni ellátásban részesülõk felülvizsgálatát 2000. január 1. és [2001.] 2000. december 31. között el kell végezni,

a szociális intézményrendszer átalakítására vonatkozó programokat a megyei önkormányzatok bevonásával 2001. szeptember 30-ig el kell készíteni,

a lakóotthoni ellátás szabályainak kidolgozása 2000. január 1-ig történjen meg,

a támogató szolgálatok modellkísérleteire 2000. január 1. és 2003. május 31. között kerüljön sor, ezt követõen szükséges szabályozásukról 2003. december 31-ig gondoskodni,

a szociális alap- és nappali ellátás bõvítésére fokozatosan, de legkésõbb 2003. december 31-ig sort kell keríteni. "

Indokolás: Lásd a H/1368/26. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

- a Foglalkoztatási biz.

- az Emberi jogi biz.

- az Elõterjesztõ képviselõje

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. november 15.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
a Egészségügyi és szociális bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Kósáné Dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi és Vallásügyi bizottság elnöke

Lezsák Sándor s.k.,
az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság elnöke