H/1304/22.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

az egyes állami vezetõk tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant FIDESZ-Lockheed botrány tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1304. sz. országgyûlési határozati javaslat
z á r ó
v i t á j á h o z

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta "az egyes állami vezetõk tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant FIDESZ-Lockheed botrány tényeit és következményeit vizsgáló bizottság felállításáról" szóló, H/1304/14. számon beterjesztett egységes javaslathoz benyújtott H/1304/15., 16., 17.,18., 19., 20., 21. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottság állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat a egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

 1. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat I. részének a következõ módosítását javasolják:
 2. "I. Az Országgyûlés vizsgálóbizottságot hoz léte az egyes állami vezetõk [által a Lockheed Martin cég egyik tisztségviselõje érdekében írottt levél] tisztázatlan érdekeltségi kapcsolatai következtében kirobbant FIDESZ-Lockheed botrány tényeinek és következményeinek megvizsgálására."

  Indokolás: Lásd a T/1304/15. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 3. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. rész második bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 4. "Létezik-e a nyilvánosságra került dokumentum[ok] mellett egy másik levél is, ha igen, akkor milyen tartalmi különbség van [közöttük, és mi indokolja, hogy a Népszava több változatot is publikált, illetve több változat jutott el a Külügyi bizottság tagjaihoz] a kettõ között?"

  Indokolás: Lásd a T/1304/16. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 5. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. rész harmadik bekezdésének az elhagyását javasolják:
 6. "[Milyen szerepük van a levél fejlécén szereplõ faxszámok tulajdonosainak az ügyben ?] "

  Indokolás: Lásd a T/1304/17. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 7. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. rész negyedik bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
 8. "Az aláírók közül melyik politikus[ok álltak-e valamilyen] milyen - közvetett vagy közvetlen - érdekeltségi kapcsolatban áll vagy állt a Lockheed Martin céggel?"

  Indokolás: Lásd a T/1304/18. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 9. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. rész ötödik bekezdésének az elhagyását javasolják:
 10. "[Milyen tárgyalásokat folytattak és milyen egyéb kapcsolatban álltak az elõzõ parlamenti ciklus idején a kormányzati szervek és kormánypárti politikusok a magyarországi katonairepülõgép-pályázatban érdekelt hadiipari cégekkel?]"

  Indokolás: Lásd a T/1304/19. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 11. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. részének új kilencedik bekezdéssel történõ kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerûen változik):
 12. "Miért tartották a levélírók indokoltnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok még három évig hivatalban lévõ magyarországi nagykövete helyett más személyt ajánljanak a Külügyi bizottság figyelmébe?"

  Indokolás: Lásd a T/1304/20. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

  nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

  szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

 13. Kuncze Gábor és Szent-Iványi István elõterjesztõk az egységes javaslat II. rész kilencedik bekezdésének a következõ módosítását javasolják:

"A [levél nyilvánosságra kerülését] botrány kirobbanását követõen milyen intézkedéseket tett a kormány a következmények elhárítása, a nemzetközi téren kialakult kedvezõtlen benyomások enyhítése érdekében? [Történt-e károkozás, és ha igen, ki ezért] Az okozott kárért ki a felelõs, megtörtént-e a felelõsségre vonása?"

Indokolás: Lásd a T/1304/21. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatról: - az Alkotmányügyi biz. nem döntött, mert az

nem minõsül a Házszabály 107. § (1) bekezdése

szerinti zárószavazás elõtti módosító javaslatnak.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. október 18.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke