T/1280/17.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Ifjúsági és sport bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

a j á n l á s a

a gyermekgondozási díj bevezétésével összefüggõ törvénymódosításokról szóló T/1280. sz. törvényjavaslat

r é s z l e t e s

vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - mint elsõ helyen kijelölt bizottság -, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság, valamint Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggõ törvénymódosításokról szóló, T/1280. számon beterjesztett törvényjavaslatot, az ahhoz benyújtott T/1280/5-14., továbbá a T/1280/16 .számú módosító javaslatokat.

Dr. képvicslõ a T/1280/. számú módosító indítványát visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló tövényjavaslat (HSZ 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában az 1998. évi LXVIII. törvénnyel módosított 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebt.) 39. (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 2. "(3) A [szülõk közös] saját háztartásában élõ gyermeke után egyidejûleg csak az egyik szülõ jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra."

  Indokolás: Lásd a T/1280/6. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 3. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában az Ebt. 39. (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 4. "(4) [Ha a] A szülõk [a közös] háztartásában élõ gyermek(ek) után egyidejûleg jogosultak lennének az (1) bekezdés szerinti ellátások és a gyermekgondozási támogatás bármelyik formájára, úgy - kivéve az (5) bekezdésben foglalt esetet - pénzbeli ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülõ részére lehet megállapítani. "

  Indokolás: Lásd a T/1280/7. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 5. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. -ában az Ebt. 39. (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 6. "(5) Ha a [közös] háztartásban élõ gyermek után az egyik szülõ (1) bekezdés szerinti ellátást, vagy gyermekgondozási támogatást vesz igénybe, úgy a másik szülõ gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve, hogy az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra."

  Indokolás: Lásd a T/1280/8. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 7. Szabó Sándorné, Dr. Kökény Mihály, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ebt. 42/A. (2) bekezdés a) pontjának a következõ módosítását javasolják:
 8. /Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor szülõ alatt érteni kell /

  "a) a vér szerinti, [és] az örökbefogadó és a nevelõszülõt, továbbá a szülõvel együtt élõ házastársat, élettársat,"

  Indokolás: Lásd a T/1280/13. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 9. Szabó Sándorné, Dr. Kökény Mihály, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ebt. 42/B -ának a következõ módosítását javasolják:
 10. "42/B. A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító idõtartam leteltét követõ naptól (a továbbiakban: a jogosultság kezdõ napja) a gyermek [második] harmadik életévének betöltéséig jár. Ha a gyermeket szülõ nõ - ide értve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nõt is - meghal, vagy a gyermek nem az õ háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító idõtartamra, illetõleg annak fennmaradó részére is jár."

  Indokolás: Lásd a T/1280/14. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 11. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ebt. tv. 42/C. c) pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
 12. /Nem jár a gyermekgondozási díj, ha/

  "c) a jogosult a minimálbért meghaladó egyéb rendszeres pénzellátásban részesül [1993. évi III. törvény 4. (1) bek. i) pont];"

  Indokolás: Lásd a T/1280/9. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 13. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ebt. tv. 42/D. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
 14. "42/D. (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, azonban havonta legfeljebb az igénybevétel kezdõ idõpontjában érvényes minimálbér [kétszerese] két és félszerese. "

  Indokolás: Lásd a T/1280/5. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz.

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet,

 15. Szabó Sándorné, Dr. Kökény Mihály, Dr. Schvarcz Tibor és Dr. Vojnik Mária képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ebt. 42/D. (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
 16. "42/D. (1) A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, azonban havonta legfeljebb az igénybevétel kezdõ idõpontjában érvényes minimálbér kétszerese. A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 80 %-a, ha a naptári napi átlagkereset az igénybevétel kezdõ idõpontjában érvényes minimálbér kétszeresét nem haladja meg."

  Indokolás: Lásd a T/1280/12. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 17. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 5. -ának elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik)
 18. "[ 5. (1) Az Ebt. 62. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt a biztosítottnak a biztosítás fennállása alatt és megszûnése után a munkáltatójánál kell bejelentenie."

  (2) Az Ebt. 62. -a (4) bekezdésének felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt"

  (3) Az Ebt. 62. -ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(7) A terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat havonta utólag kell folyósítani a (4) bekezdés a)-b) pontjában említett esetben a munkabér (munkadíj) végelszámolásakor. Ha a gyermekgondozási díjat a MEP folyósítja, azt a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig kell kiutalni."]"

  Indokolás: Lásd a T/1280/11/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 19. Dr. Horváth Zsolt képviselõ a törvényjavaslat 10-17. -ainak elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén a további -ok számozása értelemszerûen változik)
 20. "[10.

  A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló többször módosított 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 8. -a a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság, vagy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés, valamint az igazolatlan távollét idõtartama alatt, kivéve]

  "1. ha a fizetés nélküli szabadságot három évesnél fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizennégy évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekgondozási segélyre való jogosultság, illetõleg tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén vették igénybe."

  11.

  A Tbj. 9. -a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Az 5. (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása - a 7. (1) bekezdésében említett idõszakon belül - akkor is fennáll, ha]

  "a) táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,"

  [részesül]

  12.

  A Tbj. 14. -a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Egészségbiztosítási ellátások:]

  "b) pénzbeli ellátások:

  ba) terhességi-gyermekágyi segély,

  bb) gyermekgondozási díj,

  bc) táppénz;"

  13.

  (1) A Tbj. 26. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "(1) A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülõ személy a díj, segély, támogatás összege után nyugdíjjárulékot (ide értve a tagdíjat is) fizet."

  (2) A Tbj. 26. -a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

  "A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj után a foglalkoztatót [4. a) pont, 5. alpont] terhelõ nyugdíjbiztosítási járulékot a központi költségvetés fizeti."

  14.

  A Tbj. 28. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A 27. -ban meghatározott járulékalap alsó és a 24. -ban meghatározott felsõ határát azzal az idõszakkal arányosan (a minimálbér harmincad részével, illetve a járulékfizetési felsõ határ napi összegével) csökkenteni kell, amely alatt a társas vállalkozó]

  "a) táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, baleseti táppénzben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának idõtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,"

  15.

  A Tbj. 29. -a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Az egyéni vállalkozó a minimálbér alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az idõtartamra, amelynek tartama alatt]

  "a) táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának idõtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,"

  Az egészségügyi hozzájárulásról szóló

  1998. évi LXVI. törvény módosítása

  16.

  Az egészségügyi hozzájárulásról szóló - az 1998. évi XCI. törvénnyel módosított - 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 5. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Nem kell megfizetni a százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást a következõ jogcímeken keletkezõ jövedelmek után:]

  "a) táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,"

  17.

  Az Eho. 7. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást]

  "a) a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj folyósításának,"

  [idõtartama alatt]]""

  Indokolás: Lásd a T/1280/11/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. támogatja

  - a Költségvetési biz. támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

 21. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 19. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja:
 22. "[ (2) A Tbp. 4. -a (3) bekezdése e) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:

  e) a központi költségvetési hozzájárulások, támogatások, ide értve]

  "1. a gyermekgondozási díjban és a gyermekgondozási segélyben részesülõk után a központi költségvetés által fizetett nyugdíjbiztosítási járulékot,"] "

  Indokolás: Lásd a T/1280/10/1. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 23. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 20. (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: (a módosító javaslat elfogadása esetén az elsõ bekezdés jelölése is elmarad)
 24. "[(2) A Tbp. 5. -a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

  [A kiadás fedezetét a következõ bevételek képezik:]

  "f) a központi költségvetésbõl származó hozzájárulások, térítések, ide értve a gyermekgondozási díjjal, a terhesség megszakítással kapcsolatos költségvetési térítés, és egyéb, a törvényben elõírt költségvetési támogatások, térítések összegét;"]"

  Indokolás: Lásd a T/1280/10/2. sz. módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

  - az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

 25. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 21. (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mt.

a) 90. -a (1) bekezdésének [b)] e) pontjában a zárójelben lévõ "138. (4) bekezdés [a) pont, 139. ] szövegrész helyébe a "138. (5) bekezdés [c) pont, 139. "] szövegrész,

b) [90. -a (1) bekezdésének c) pontjában a zárójelben lévõ "138. (4) bekezdés b) pont" szövegrész helyébe a "138. (5) bekezdés a)-b) pontjai" szövegrész,]

[c)] 130. -a (2) bekezdésének c) pontjában a "tizenkét" szó helyébe a "tizennégy" szó

lép."

Indokolás: Lásd a T/1280/16. sz. módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. szeptember 23.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
a Egészségügyi és szociális bizottság

elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke

Páva Zoltán s.k.,
az Ifjúsági és sport bizottság

elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési és pénzügyi bizottság

elnöke