T/1267/32.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Környezetvédelmi
bizottságának

a j á n l á s a

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosítására benyújtott T/1267. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, valamint a Környezetvédelmi bizottsága megvitatta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény (Ántv.) módosítására benyújtott, T/1267. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1267/3-31. számú módosító javaslatokat.

Dr. Csáky András képviselõ a T/1267/22. sz. módosító javaslatát; dr. Bartha László és dr. Mánya Kristóf képviselõk a T/1267/28. sz. módosító javaslatukat; dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a T/1267/25. sz. módosító javaslatukat, továbbá Béki Gabriella képviselõ a T/1267/15. sz. módosító javaslatát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésében az Ántv. 1. (1) bekezdése jelölésének az elhagyását javasolja:
  2. "1. [(1)] Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló - az 1994. évi XXXIV. törvénnyel, az 1994. évi LIV. törvénnyel és az 1997. évi CXLVI. törvénnyel módosított - 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ántv.) 1. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   1. (1) A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegõrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat."

   T/1267/13/2. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1267/13/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. (1) bekezdésében az Ántv. 1. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. /1. (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló - az 1994. évi XXXIV. törvénnyel, az 1994. évi LIV. törvénnyel és az 1997. évi CXLVI. törvénnyel módosított - 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ántv.) 1. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "1. (1) A közegészségügyi [(különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, munka- és sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegõrzési)], az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat."

   Indokolás: Lásd a T/1267/12/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Tokár István képviselõ, valamint dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk, továbbá Béki Gabriella képviselõ, valamint Farkas Imre és Göndör István képviselõk, továbbá dr. Csáky András képviselõ, valamint dr. Mánya Kristóf képviselõ, továbbá dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 1. (2) bekezdésében az Ántv. 1. (3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a -on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  6. "[(2) Az Ántv. 1. -a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A Szolgálat az állami költségvetésbõl mûködtetett központi hivatal."]"

   Indokolás: Lásd a T/1267/3. valamint a T/1267/4. sz., továbbá a T/1267/13/2. sz., valamint a T/1267/21. sz., továbbá a T/1267/23. sz., valamint a T/1267/27. sz., továbbá a T/1267/12/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 2. -ában az Ántv. 2. (1) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  8. "2. A) Az Ántv. 2. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

   [A Szolgálat felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében]

   "a) az ország egész területén - [a fegyveres erõk, beleértve] az országban tartózkodó külföldi fegyveres erõk[et is, és a rendvédelmi szervek tevékenységének] kivételével - közegészségügyi ellenõrzést végez[;],"

   B) Az Ántv. 2. (3) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   ["(3) A fegyveres erõk közegészségügyi feladataikat saját egészségügyi szolgálatuk útján látják el"]

   (3) A fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek közegészségügyi és járványügyi feladataikat - az országos tisztiorvos szakmai irányításával és koordinálásával - saját egészségügyi szolgálatuk útján látják el."

   Indokolás: Lásd a T/1267/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 2. -ában az Ántv. 2. (1) bekezdése a/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  10. /2. Az Ántv. 2. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

   [A Szolgálat felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett. Ennek keretében]/

   "a) az ország egész területén [- a fegyveres erõk, beleértve az országban tartózkodó külföldi fegyveres erõket is, és a rendvédelmi szervek tevékenységének kivételével -] közegészségügyi ellenõrzést végez[;], kivéve a fegyveres erõk, beleértve az országban tartózkodó külföldi fegyveres erõket és a rendvédelmi szervek kizárólagos használatában lévõ ingatlanokat."

   Indokolás: Lásd a T/1267/12/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 2. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 2. eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  12. "(2) Az Ántv. 2..(3) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép

   "(3) A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek közegészségügyi és járványügyi feladatukat - az országos tisztifõorvos szakmai irányításával és koordinálásával - saját egészségügyi szolgálatuk útján látják el.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Dr. Mánya Kristóf képviselõ a törvényjavaslat 3. -a helyébe a következõ rendelkezést javasolja:
  14. "3. [Az Ántv. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

   a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,

   aa) értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát,

   ab) az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelõzése érdekében közegészségügyi, járványügyi programokat kezdeményez, illetve végez,

   ac) kezdeményezi, intézkedik és intézkedéseivel elõsegíti az egészséges élet- és munkakörülmények, életmód kialakítását,

   ad) az aa)-ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében jogosult valamennyi természetes személytõl, jogi személytõl, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl az egészségi állapottal összefüggõ adatokat térítésmentesen megkérni;

   b) kialakítja és mûködteti a fertõzõ és nem fertõzõ betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggõ egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét;

   c) tudományosan megalapozza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhetõ értékeket, határértékeket, az egészségkárosító kockázat csökkentésének módozatait (a továbbiakban: közegészségügyi követelmények), amelyek betartása, illetve érvényesülése lehetõvé teszi a környezeti ártalmak és az egészségkárosodások kialakulásának megelõzését, fokozza az emberi szervezet teljesítõ- és védekezõképességét, biztosítja az egyén, a közösség és az utódnemzedék zavartalan testi, szellemi és pszichoszociális fejlõdésének környezeti feltételeit;

   d) ösztönzi és szakmailag támogatja a közegészségügyi ártalmak megelõzését szolgáló - az állampolgárok önálló döntését segítõ közegészségügyi információn alapuló - tudatos és aktív magatartás társadalmi méretû kialakítását."]

   Az Ántv. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

   a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek és életmódnak az állapotát,

   aa) értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát,

   ab) az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelõzése érdekében közegészségügyi, járványügyi, egészségvédelmi programokat kezdeményez, illetve szükség szerint intézkedik,

   ac) kezdeményezi, intézkedik és intézkedéseivel elõsegíti az egészséges élet- és munkakörülmények, életmód kialakítását,

   ad) az aa)-ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében jogosult valamennyi természetes személytõl, jogi személytõl, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl az egészségi állapottal összefüggõ adatokat térítésmentesen megkérni.

   b) "Kialakítja és mûködteti a fertõzõ és nem fertõzõ betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggõ egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét, epidemiológiai elemzéseket végez,"

   c) tudományosan megalapozza az egészségügyi követelményeket, az egészségügyi szempontból megengedhetõ értékeket, határértékeket, az egészségkárosító kockázat csökkentésének módozatait (a továbbiakban: közegészségügyi követelmények), amelyek betartása, illetve érvényesülése lehetõvé teszi a környezeti ártalmak és az egészségkárosodások kialakulásának megelõzését, fokozza az emberi szervezet teljesítõ- és védekezõképességét, biztosítja az egyén, a közösség és az utódnemzedék zavartalan testi, szellemi és pszichoszociális fejlõdésének környezeti feltételeit,

   d) ösztönzi és szakmailag támogatja a közegészségügyi ártalmak megelõzését szolgáló - az állampolgárok önálló döntését segítõ közegészségügyi információn alapuló - tudatos és aktív magatartás társadalmi méretû kialakítását.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolják:
  16. /3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében/

   "a) folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását, vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,"

   Indokolás: Lásd a T/1267/10. számú módosító javaslat indokolását.

    

    

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. a/ pont ad/ alpontjának a következõ módosítását javasolja:
  18. /3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

   a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,/

   "ad) az aa)-ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében [jogosult] köteles valamennyi természetes személy[tõl], jogi személy[tõl], jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet[tõl], [az] a lakosság egészségi állapot[tal]ával összefüggõ adatokat, valamint a lakosság egészségi állapotára kiható adatokat térítésmentesen [megkérni] a Szolgálat rendelkezésére bocsátani;"

   Indokolás: Lásd a T/1267/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. a/ pont ad/ alpontját kiegészíteni javasolják:
  20. /3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

   a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,

   ad) - az aa)-ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében jogosult valamennyi természetes személytõl, jogi személytõl, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl az egészségi állapottal összefüggõ adatokat térítésmentesen megkérni;/

   "- a közfeladatot ellátó szervek kötelesek a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos adatokat, valamint az egészségi állapotra kiható adatokat térítésmentesen a Szolgálat rendelkezésére bocsátani"

   Indokolás: Lásd a T/1267/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  21. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. a/ pontja ad/ alpontját új b/ alponttal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a ad/ alpont eredeti szövege a/ pont jelölést kap):
  22. /3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében

   a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,

   ad) az aa)-ac) pontokban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében jogosult valamennyi természetes személytõl, jogi személytõl, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl az egészségi állapottal összefüggõ adatokat térítésmentesen megkérni;/

   "b/ a közfeladatot ellátó szervek kötelesek a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos adatokat, valamint az egészségi állapotra kiható adatokat térítésmentesen a Szolgálat rendelkezésére bocsátani"

   Indokolás: Lásd a T/1267/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  23. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  24. /3. Az Ántv. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében/

   "b) K[k]ialakítja és mûködteti a fertõzõ és nem fertõzõ betegségek, valamint a környezeti hatásokkal összefüggõ egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét, epidemiológiai elemzéseket végez;""

   Indokolás: Lásd a T/1267/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. -át új e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  26. /3. Az Ántv. 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében/

   "e/ az a/ - d/ bekezdés végrehajtásának érdekében elrendelheti a vizsgálatokat és azok adatait esetleges intézkedések megtételéhez díjmentesen bekérheti. A vizsgálatokat a vizsgált egység akkreditált -, arra alkalmas laboratóriummal vagy szervezettel köteles elvégeztetni. Más esetben a vizsgált egység költségére a vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni."

   Indokolás: Lásd a T/1267/12/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. (6) bekezdése g/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  28. /4. Az Ántv. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (6) A járványügyi tevékenység körében a Szolgálat/

   "g) nyilvántartja - a személyiségi jogok védelmének biztosításával - a bejelentésköteles fertõzõ betegségben szenvedõket;"

   Indokolás: Lásd a T/1267/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. (7) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  30. /4. Az Ántv. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(7) Közegészségügyi és járványügyi feladatai ellátása érdekében a Szolgálat laboratóriumokat, illetve regionális laboratóriumokat tart fenn."

   Indokolás: Lásd a T/1267/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  31. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. -át új (9) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  32. /4. Az Ántv. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(9) Közegészségügyi és járványügyi feladatai ellátása érdekében a Szolgálat laboratóriumokat és járványveszély illetve katasztrófa elhárításra felkészült operatív (fertõtlenítõ, kártevõ mentesítõ) csoportokat tart fenn."

   Indokolás: Lásd a T/1267/12/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Dr. Bartha László és dr. Mánya Kristóf képviselõk a törvényjavaslat 5. -ában az Ántv. 5. (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  34. /5. Az Ántv. 5. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "5. (1) A Szolgálat az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegõrzési) tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és [szakmailag] felügyeli a népbetegségek megelõzését szolgáló feladatok végrehajtását[.], különösen:

   a/ gyógyító-megelõzõ alapellátás tanácsadó tevékenységét

   b/ család- és nõvédelmi feladatokat ellátó intézményeket

   c/ anya és csecsemõvédelmi feladatokat ellátó intézményeket

   d/ mentálhigiénés szogálatokat."

   Indokolás: Lásd a T/1267/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 5. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 5. eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  36. "(2) A Szolgálat mûködteti - külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen - a családvédelmi szolgálatot."

   Indokolás: Lásd a T/1267/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  37. Dr. Fenyvessy Zoltán képviselõ a törvényjavaslat 6. (2) bekezdésében az Ántv. 6. (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  38. /(2) Az Ántv. 6. -a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében]/

   "e) engedélyezi [- ha jogszabály másként nem rendelkezik -] - jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén - az egészségügyi szolgáltató tevékenységének végzését, ellenõrzi a tevékenységet és nyilvántartja az engedélyeket;"

   Indokolás: Lásd a T/1267/12/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 6. (4) bekezdésében az Ántv. 6. (1) bekezdése g/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  40. "[(4) Az Ántv. 6. -a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében]

   "g) ellátja a gyógyhelyek, gyógyfürdõ intézmények és a természetes gyógytényezõk vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat;"]"

   Indokolás: Lásd a T/1267/16/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 6. (5) bekezdésében az Ántv. 6. (1) bekezdése k/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  42. /(5) Az Ántv. 6. -a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [A Szolgálat egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében]/

   "k) a helyi önkormányzatokat évente rendszeresen, szükség esetén alkalomszerûen tájékoztatja a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról;"

   Indokolás: Lásd a T/1267/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 6. -át - amely az Ántv. 6. (1) bekezdés p/ pontját érinti - új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  44. "(7) Az Ántv. 6. -ának (1) bekezdése a következõ p/ ponttal egészül ki:

   [A Szolgálat egészségügyi igazgatási és kooirdinációs feladatai körében]

   "p/ ellátja a gyógyhelyek, gyógyfürdõ intézmények és a természetes gyógytényezõk vonatkozásában a külön jogszabályban meghatározott feladatokat.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/16/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 6. (7) bekezdésében az Ántv. 6. (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  46. "(7) Az Ántv. 6. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A Szolgálat az (1) bekezdés h), i) és o) pontjaiban foglalt feladatokat - külön jogszabályban foglaltak szerint - a tisztifõgyógyszerész (tisztigyógyszerész) útján látja el.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/6. sz., valamint a T/1267/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  47. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 7. -át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 7. eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):
  48. "(2) Az Ántv. 10. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) A Szolgálat ellenõrzése során minden munkahelyre, bármely emberi tartózkodásra szolgáló helyre - a 2. . (3) bekezdésében megjelölt szervek esetében azokkal egyeztetve - beléphet. Az ellenõrzött köteles az ellenõrzést tûrni és az ellenõrzéshez szükséges anyagokat, adatokat - beleértve a közegészségügyi elõírásoknak való megfelelõségét bizonyító adatokat, vizsgálati eredményeket is - ellenszolgáltatás nélkül az ellenõrzõ rendelkezésére bocsátani.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  49. Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslatot új 8. -sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):
  50. "8. Az Ántv. 11. (2) bekezdése új d/ ponttal egészül ki:

   [Határozattal kell elrendelni]

   "d/ az egészségügyi szolgáltató tevékenysége feletti szakmai felügyelet során észlelt hiányosságok esetén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - a szolgáltató tevékenységének korlátozását, vagy felfüggesztését, engedélyének visszavonását, illetõleg a szolgáltatást nyújtó egészségügyi dolgozó továbbképzését.""

   Indokolás: Lásd a T/1267/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  51. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 10. (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"(3) Felhatalmazást kapnak a 2. (3) bekezdése szerint érintett miniszterek, hogy a közegészségügyi feladatok ellátásának rendjét az egészségügyi miniszterrel egyetértésben a törvény hatályba lépését követõ 3. hónap utolsó napjáig rendeletben szabályozzák."

Indokolás: Lásd a T/1267/18. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. szeptember 2.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Illés Zoltán s.k.,
Környezetvédelmi bizottság elnöke

 

  1. (9.) Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 3. -ában az Ántv. 3. a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  2. A T/1267/22. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /3. A Szolgálat népegészségügyi tevékenysége keretében/

   "a) vizsgálja, vizsgáltatja, ellenõrzi, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotá[t]nak alakulását, valamint az azt veszélyeztetõ, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezõinek állapotát,"

   Indokolás: Lásd a T/1267/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Környezetvédelmi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  3. (16.) Dr. Bartha László és dr. Mánya Kristóf képviselõk a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. (1) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolják:
  4. A T/1267/28. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /4. Az Ántv. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "4. (1) A Szolgálat környezet- és településegészségügyi feladata különösen/

   "b) az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízisport, ivóvízkivétel) szolgáló felszíni vizekre, valamint medencés fürdõkre vonatkozó közegészségügyi követelmények vizsgálata, valamint az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek kimunkálása, az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minõségének vizsgálata, vizsgáltatása, a közegészségügyi követelmények betartásának, illetve érvényesülésének a rendszeres ellenõrzése;"

   Indokolás: Lásd a T/1267/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Környezetvédelmi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  5. (17.) Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. (4) bekezdése c/-d/ pontjainak az elhagyását javasolják:
  6. A T/1267/25. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   /Az Ántv. 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "4. (1) A Szolgálat környezet- és településegészségügyi feladata különösen

   (4) A Szolgálat munkaegészségügyi tevékenysége körében/

   "[c) kivizsgálja a foglalkozással összefüggõ megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott expozíciós eseteket,

   d) együttmûködik a foglalkozásegészségügyi szolgálattal az egészséges munkakörnyezet kialakításával, egészségkárosodások megelõzésével kapcsolatos feladatokban.]"

   T/1267/25. sz.

   Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18. pontjában ismertetett javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1267/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Környezetvédelmi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  7. (18.) Dr. Schvarz Tibor, dr. Vojnik Mária, dr. Koleszár Lajos és dr. Kökény Mihály képviselõk a törvényjavaslat 4. -ában az Ántv. 4. -át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  8. A T/1267/25. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

   "(5) A Szolgálat foglalkozásegészségüggyel kapcsolatos feladata különösen:

   a) a foglalkozásegészségügyi szolgálattal együttmûködve ellenõrzi a (4) bekezdés a/ pontjában szereplõ elõírások betartását.

   b) kivizsgálja a foglalkozással összefüggõ megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott expozíciós eseteket,

   c) együttmûködik a foglalkozásegészségügyi szolgálattal az egészséges munkakörnyezet kialakításával, egészségkárosodások megelõzésével kapcsolatos feladatokban."

   Indokolás: Lásd a T/1267/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - a Környezetvédelmi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

  9. (22.) Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 5. -ának - amely az Ántv. 5. (1) bekezdését érinti - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat -ainak számozása értelemszerûen változik):

A T/1267/15. sz. módosító indítvány az Egészségügyi bizottság ülésén VISSZAVONVA!

"5. [Az Ántv. 5. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

5. (1) A Szolgálat az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegõrzési) tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és szakmailag felügyeli a népbetegségek megelõzését szolgáló feladatok végrehajtását.]"

Indokolás: Lásd a T/1267/15. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

- a Környezetvédelmi biz.

- Az Elõterjesztõ képviselõje