T/1240/9.

Az Országgyûlés

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

a j á n l á s a

az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény módosítására benyújtott T/1240. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként -, valamint az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) módosítására benyújtott, T/1240. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1240/2-8. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Art. 54. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  2. "(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnöke, illetõleg a vám- és pénzügyõrség országos parancsnoka utasítására a Hivatal, illetõleg az Országos Parancsnokság elvégzi az elsõ fokú adóhatóság által korábban lefolytatott ellenõrzés szakszerûségének és törvényességének ellenõrzését, mely a helyszínen is lefolytatható (felülellenõrzés). Felülellenõrzés folytatható le akkor is, ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényrõl, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi ellenõrzéskor nem volt ismert, és az adózó adókötelezettségét 100.000 forintot meghaladó mértékben értinti."

   Indokolás: Lásd a T/1240/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Art. 54. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. "(3) A (2) bekezdés második mondatában meghatározott felülellenõrzés nem indítható[,] az elévülési határidõn túl és ha elrendelése feltételeinek meglététõl számított hat hónap eltelt."

   Indokolás: Lásd a T/1240/5. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Art. 54. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. "(3) A (2) bekezdés második mondatában meghatározott felülellenõrzés nem indítható, ha elrendelése feltételeinek meglététõl számított hat hónap eltelt. A megindított felülvizsgálati eljárás csak kizárólag az adó megállapítását befolyásoló új tény, adat vagy bizonyíték tekintetében, valamint ezeknek adóvonzataira folytatható le, és az nem terjedhet ki az egész eljárásra. "

   Indokolás: Lásd a T/1240/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Art. 54. § (4) bekezdése a/ pontjának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a (4) bekezdésben a pontra történõ utalás megszûnik):
  8. /A felülellenõrzés eredményeként adóigazgatási eljárás nem indítható, ha/

   "[a) a felülellenõrzést megalapozó feltételek az adóhatóság alkalmazottjának fegyelmi felelõsségét megalapozó mulasztására, illetõleg kötelezettségszegésére vezethetõk vissza,]"

   Indokolás: Lásd a T/1240/6. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslat 3. §-a (2)-(3) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik):
  10. "3. § [(1)] Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

   [(2) Az Art. - e törvény 1. §-ával megállapított - 54. § (2) bekezdésének második mondata alapján felülellenõrzés csak akkor folytatható, ha feltételei e törvény hatálybalépését követõen váltak ismertté.

   (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Art. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az állami adóhatóság által rendszeresített - nyomtatványok elõállításának, forgalmazásának, értékesítésének rendjét.]"

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 8. és a 9. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1240/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  12. "[(2) Az Art. - e törvény 1. §-ával megállapított - 54. § (2) bekezdésének második mondata alapján felülellenõrzés csak akkor folytatható, ha feltételei e törvény hatálybalépését követõen váltak ismertté.]"

   Indokolás: Lásd a T/1240/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  13. Göndör István képviselõ a törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. "(3) [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az] Az Art. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az állami adóhatóság által rendszeresített - nyomtatványok elõállításá[nak]t[, forgalmazásának, értékesítésének rendjét] a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény szabályai szerint kell biztosítani. A Kormány a forgalmazás és értékesítés feltételeit rendeletben szabályozza."

   Indokolás: Lásd a T/1240/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslatot új címmel és 4. §-sal kiegészíteni javasolja:
  16. "4. §

   Átmeneti rendelkezések

   Az Art. - e törvény 1. §-ával megállapított - 54. § (2) bekezdésének második mondata alapján felülellenõrzés csak akkor folytatható, ha feltételei e törvény hatálybalépését követõen váltak ismertté."

   Indokolás: Lásd a T/1240/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Danka Lajos képviselõ a törvényjavaslatot új címmel és 5. §-sal kiegészíteni javasolja:

"5. §

Felhatalmazás

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Art. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - az állami adóhatóság által rendszeresített - nyomtatványok elõállításának, forgalmazásának, értékesítésének rendjét."

Indokolás: Lásd a T/1240/3. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 16.

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke