Magyar Köztársaság Országgyûlése HEAD>

T/1141/8.

Az Országgyûlés

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

kiegészítõ ajánlása

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítására benyújtott T/1141. számú törvényjavaslathoz

(Együtt kezelendõ a T/1141/6. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága), valamint az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) megvitatta a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítására benyújtott, T/1141. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1141/7. számú kapcsolódó módosító javaslatot.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/1141/5. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

I.

    1. Kósáné dr. Kovács Magda és dr. Tabajdi Csaba képviselõk - kapcsolódva Láyer József képviselõ T/1141/4. számú módosító indítványához (T/1141/6. számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 6. § eredeti szövege (1) bekezdés számozást kap):

"(2) Az 1. §-ban foglalt rendelkezést azon kisebbségek esetében, amelyek e törvény hatálybalépésekor azért nem rendelkeznek országos önkormányzattal, mert az országos önkormányzatot választó elektori gyûlés határozatképtelen volt, úgy kell alkalmazni, hogy az Országos Választási Bizottság az e törvény hatálybelépésétõl számított 60 napon belüli idõpontra hívja össze az országos önkormányzatot választó elektori gyûlést. Ez a rendelkezés megfelelõen irányadó a fõvárosi kisebbségi önkormányzatokra is."

Indokolás: Lásd a T/1141/7. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

II.

Az Alkotmányügyi bizottság a T/1141/6. számú ajánlás 2. pontjában lévõ T/1141/4. számú módosító javaslatot ismét megtárgyalta, és azt támogatja.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 10.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke