T/1090/105. szám

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

k i e g é s z í t õ
a j á n l á s a

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására benyújtott T/1090. számú törvényjavaslat
vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1090/82. számú ajánlással)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására benyújtott, T/1090. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1090/74-81., 83-104. számú kapcsolódó módosító javaslatokat.

Dr. Surján László képviselõ a T/1090/84., a T/1090/94., valamint a T/1090/95. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/45. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése m/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  2. /(2) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "m) fenntartó:

   ma) az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, és az egyéb állami szerv (a továbbiakban [együtt]: állami vagy önkormányzati fenntartó),

   mb) a természetes személy, jogi személy - ide nem értve az ma) pontban megjelölt szervet -, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervei (a továbbiakban [együtt]: nem állami vagy önkormányzati fenntartó)

   /ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint szociális intézményt létesít és mûködtet./"

   Megjegyzés: Fenti módosító javaslat egyidejûleg a törvényjavaslat 4. §-ában (az Szt. 20/A. § (1) bekezdésében) , 17. §-ában (az Szt. 58. § (2) bekezdésében), 35. §-ában (az Szt. 92/B. § (2)-(3) bekezdésében és az Szt. 92/C. § bevezetõ mondatában), 37. §-ában (az Szt. 94/A. § (1) bekezdése bevezetõ mondatában, a 94/B. § (1) bekezdésében, valamint a 94/D. § bevezetõ mondatában), 42. §-ában (az Szt. 101. § (1) bekezdésében és az Szt. 102. §-ában), 43-ában (az Szt. 108. § (1) bekezdésében és 109. § (1) bekezdésében az "állami fenntartó", illetve "állami fenntartású", valamint "nem állami fenntartó", illetve "nem állami fenntartású" szövegrészeket "... vagy önkormányzati..." szövegrésszel kiegészíteni javasolja.

   Indokolás: Lásd a T/1090/81/1-12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/45. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 7. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése m/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  4. /(2) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "m) fenntartó:

   ma) az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, és az egyéb állami szerv (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),

   mb/ egyházi jogi személy és egyéb egyházi szervezet (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó),

   [mb)] mc/ a természetes személy, jogi személy - ide nem értve az ma) és mb/ pontokban megjelölt szervet -, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervei (a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó)

   ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint szociális intézményt létesít és mûködtet.

   Ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1090/83. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Horváth Zsolt képviselõ - kapcsolódva dr. Bartha László képviselõ T/1090/7. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat 9. § új (1) bekezdésében az Szt. 37/B. § (1) bekezdése ba/ pontjának a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 9. § eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):
  6. "9. § (1) Az Szt. 37/B. §-a (1) bekezdésének ba/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak

   b) az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, aki/

   "ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõen folyósított jövedelempótló támogatásra való jogosultságának idõtartama alatt együttmûködést nem vállalónak minõsült a 34/A. § (1) bekezdése szerint,"

   Indokolás: Lásd a T/1090/101. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/71. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 25. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ában az Szt. 41. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  8. "11. § Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk.  685. § b) pont], ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

   a) [önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló] súlyos fogyatékos [személy,] vagy

   b) tartósan beteg 18 év alatti [személy]

   személy gondozását, ápolását végzi.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/85. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  9. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/62. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 13. §-ában az Szt. 44. § (3) bekezdésének a következõ a következõ módosítását javasolják:
  10. "13. § Az Szt. 44. §-ának (3) bekezdése [a "nyugdíjjárulék" szövegrészt követõen " és magánnyugdíjpénztári tagdíj" szövegrésszel egészül ki.] helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. Az ápolási díjban részesülõ személy az ellátás után nyugdíjjárulék, illetve amennyiben magánnyugdíjpénztár tagja (1997. évi LXXX. tv. 4. § m/ pont) magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának idõtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/79. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/62. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 13. §-ában az Szt. 44. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  12. "13. § Az Szt. 44. §-ának (3) bekezdése a "nyugdíjjárulék" szövegrészt követõen "és magánnyugdíjpénztári tagság esetén magánnyugdíjpénztári tagdíj" szövegrésszel egészül ki."

   Indokolás: Lásd a T/1090/86. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Kurucsai Csaba képviselõ és dr. Surján László képviselõ T/1090/9. és 54. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 15. §-ában az Szt. 57. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  14. "15. § Az Szt. 57. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást

   a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény;

   b) a rehabilitációs intézmény;

   c/ szállást biztosító intézmény;

   [c)] d/ a lakóotthon (a továbbiakban a)-[c)]d/ pont együtt: tartós bentlakásos intézmény);

   [d)] e/ az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a)-[d)]e/ pont együtt: bentlakásos intézmény);

   [e)] f/ a nappali ellátást nyújtó intézmény;

   [f)] g/) az egyéb speciális szociális intézmény

   nyújtja."

   T/1090/76/4.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 19. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1090/76/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  15. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/54. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 15. §-ában az Szt. 57. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  16. "15. § Az Szt. 57. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fõ, legfeljebb azonban telephelyenként százötven fõ ellátását biztosítja.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/77/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/70. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-ában az Szt. 57/A. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását, valamint új (4) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
  18. /16. § Az Szt. a következõ 57/A. §-sal egészül ki /

   "57/A. § (1) A települési önkormányzat az idõskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítására gondozási központot mûködtethet.

   (2) A gondozási központ [olyan önálló, nappali ellátást nyújtó intézmény, amely] ellátja

   a) az idõsek klubjának feladatait,

   b) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást,

   c) az ellátási területen jelentkezõ gondozási igények felmérését, a gondozás megszervezését,

   d) a nappali ellátást nyújtó egyéb intézmények tevékenységének összehangolását.

   [végzi.]

   (3) Az önkormányzat rendelete a gondozási központ részére a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon túl egyéb gondozási feladatok ellátását is elõírhatja.

   (4) Gondozási központot egyházi fenntartó is mûködtethet."

   Indokolás: Lásd a T/1090/87. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje

   - az Egészségügyi, az Alkotmányügyi, a Foglalkoztatási és az Emberi jogi bizottság ülésén egyetértett,
   - az Önkormányzati bizottság ülésén nem értett egyet.

  19. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/55. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 31. pontja) - a törvényjavaslat 18. §-ában az Szt. 59. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  20. "18. § Az Szt. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) [600] Hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen az egyes alapellátási feladatok falugondnoki szolgálat keretében is elláthatók. A települési önkormányzat a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét rendeletben állapítja meg. Amennyiben a falugondnoki szolgálat létesítését követõen a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik hatszáz lakos fölé, a szolgálat tovább mûködtethetõ.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/88. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/1090/27. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 19. §-ában az Szt. 65. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  22. /19. § Az Szt. 64-65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(8) Családsegítõ szolgálatot egyházi fenntartó is mûködtethet."

   Indokolás: Lásd a T/1090/89. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  23. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/57. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 36. pontja) - a törvényjavaslat 20. §-ában az Szt. 67. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  24. /20. § Az Szt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "67. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésérõl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körû ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg."

   Indokolás: Lásd a T/1090/90. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  25. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Kurucsai Csaba képviselõ és dr. Surján László képviselõ T/1090/9. és 54. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 20. §-ában az Szt. 67. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  26. /20. § Az Szt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idõsek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok gondozóotthona."

   T/1090/76/3.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 14. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1090/76/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Kurucsai Csaba képviselõ és dr. Surján László képviselõ T/1090/9. és 54. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-ában az Szt. 74/B. §-ának a következõ kiegészítését javasolják:
  28. "24. § Az Szt. IV. Fejezete III. címének "Ápolást, gondozást nyújtó intézmények" alcíme a következõ 71/B. §-sal egészül ki:

   "71/B. § A hajléktalanok gondozóotthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/76/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/68. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 39. pontja) - a törvényjavaslat 25. §-ában az Szt. 72. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  30. "25. § Az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Rehabilitációs intézmény

   a) a pszichiátriai[, illetve szenvedélybetegek] betegek,

   b/ a szenvedélybetegek,

   [b)] c/ a fogyatékos[ok] személyek,

   [c)] d/ a hajléktalan[ok] személyek

   rehabilitációs intézménye.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/91. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  31. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/1090/24. és /68. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 39. és 40. pontja) - a törvényjavaslat 25. §-ában az Szt. 72. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  32. "25. § Az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Rehabilitációs intézmény

   a) a pszichiátriai[, illetve szenvedélybetegek] betegek,

   b/ a szenvedélybetegek,

   [b)] c/ a fogyatékosok,

   [c)] d/ a hajléktalanok

   rehabilitációs intézménye.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/74/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva Béki Gabriella képviselõ T/1090/24. és /68. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 39. és 40. pontja) - a törvényjavaslat új 26. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  34. "26. § (1) Az Szt. 73. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

   "73. § (1) A pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

   (2) A pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében a gondozottak részére képzési, munka jellegû vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elõ kell készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történõ visszatérésüket.""

   "(2) Az Szt. IV. Fejezete III. címének "Rehabilitációs intézmények" alcíme a következõ 73/A. §-sal egészül ki:

   "73/A. § (1) A szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött szenvedélybeteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

   (2) A szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a gondozottak részére képzési, munka jellegû vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elõ kell készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történõ visszatérésüket.A szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye megszervezi az intézményi ellátás megszûnését követõ utógondozást.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/74/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/69. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 28. §-ában az Szt. 78. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  36. "28. § Az Szt. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A nappali melegedõ elsõsorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetõséget. A nappali melegedõ feladata - utcai szociális munka keretében - az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/92. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  37. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Kurucsai Csaba képviselõ és dr. Surján László képviselõ T/1090/9. és 54. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslatot új 31. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  38. "31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 84/A. §-sal egészül ki:

   "Szállást biztosító intézmény

   84/A. § (1) A hajléktalanok szállása olyan intézmény, amely az önmagáról egyébként legalább részben gondoskodni képes, de bármely okból lakásproblémáját tartósan megoldani képtelen igénybe vevõ részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelõ ellátást biztosít.

   (2) A hajléktalanok szállásán az a személy helyezhetõ el, aki

   a/ önmaga ellátására részben képes,

   b/ legalább egy éve állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkezik,

   c/ rendelkezik a lakhatási költségeken kívül a létfenntartásához szükséges jövedelemmel.

   (3) A hajléktalanok szállásán elhelyezett személy részére szükség szerint háztartási textíliával való ellást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/76/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  39. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/59. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 31. §-ában az Szt. 85/A. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  40. "31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 85/A. §-sal egészül ki:

   (3) A lakóotthonba az a személy helyezhetõ el, aki

   a) önmaga ellátására részben képes és

   b) lakóotthonba kerülése idõpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, [de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/78. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/59. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 31. §-ában az Szt. 85/A. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni a következõ módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  42. /31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 85/A. §-sal egészül ki:/

   "(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételektõl kivételes esetben a külön jogszabályban meghatározottak szerint el lehet térni"

   Indokolás: Lásd a T/1090/93. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  43. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva Hortobágyi Krisztina képviselõ T/1090/33. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 32. §-ában az Szt. 88. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  44. "/32. § Az Szt. 88. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) A megyei és fõvárosi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével - a szociális és családügyi miniszter elõzetes véleményének [alapján] kikérésével - az általa vagy a megye, fõváros területén lévõ települési önkormányzat által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó vagy rehabilitációs intézmények közül módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A kijelölés öt évi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/75. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. nem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  45. Dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/67. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslat 32. §-ában az Szt. 88. § (3)-(4) bekezdésének a következõ módosítását,valamint új (5) bekezdéssel történõ kiegészítését javasolja:
  46. "32. § Az Szt. 88. §-a a következõ (3)-[(4)](5) bekezdéssel egészül ki:

   "(3) A megyei önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével - a szociális és családügyi miniszter elõzetes véleményének [alapján] kikérésével - az általa vagy a megye, fõváros területén lévõ települési önkormányzat által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó vagy rehabilitációs intézmények közül módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A kijelölés öt évi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.

   (4) A megyei, fõvárosi módszertani intézmény feladata a megyei, fõvárosi önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévõ helyi önkormányzat által [fenntartott] mûködtetett, továbbá a megye, fõváros területén székhellyel rendelkezõ nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény ellenõrzésében való részvétel a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

   (5) A legalább harminc szociális intézményt mûködtetõ egyházi fenntartó - a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével - a szociális és családügyi miniszter elõzetes véleményének kikérésével egy módszertani intézményt jelölhet ki. A kijelölés öt évi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ. Amennyiben az egyházi fenntartó a fentiekben meghatározott számú intézményt nem mûködtet, a módszertani intézményt csak a szociális és családügyi miniszterrel kötött megállapodás alapján jelölheti ki."

   Indokolás: Lásd a T/1090/102. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  47. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/A. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  48. /35. § Az Szt. IV. Fejezete a következõ V-VI. címmel egészül ki:/

   "(3) A fenntartó köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos mûködésének feltételeit, amelyhez az állam szociális szakmai programok meghirdetésével nyújt segítséget a 131. § szerint."

   Indokolás: Lásd a T/1090/95. és a T/1090/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  49. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/C. § bevezetõ mondatának a következõ kiegészítését javasolja:
  50. /35. § Az Szt. IV. Fejezete a következõ V-VI. címmel egészül ki:/

   "92/C. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi fenntartója a 92/B. § (1) bekezdésének a/, e/ és f/ pontjaiban, nem állami fenntartója a 92/B. § (1) bekezdésének a), e), f)  és h) pontjaiban meghatározott feladatokon túl "

   Indokolás: Lásd a T/1090/95. és a T/1095/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/E. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  52. /35. § Az Szt. IV. Fejezete a következõ V-VI. címmel egészül ki:/

   "92/E. § (1) A személyes gondoskodást végzõ személy - ide nem értendõ az egyházi fenntartású intézményekben személyes gondoskodást végzõ személy - e törvényben meghatározott adatait mûködési nyilvántartásba kell venni."

   Indokolás: Lásd a T/1090/95. és a T/1095/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  53. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva Hortobágyi Krisztina képviselõ T/1090/30. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 37. §-ában az Szt. 94/A. § (1) bekezdése b/ pontjának, valamint (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  54. "37. § Az Szt. a következõ 94/A-94/D. §-okkal egészül ki:

   94/A. § (1) Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrõl

   a) a települési önkormányzat által fenntartott alap-, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezetõ,

   b) a megyei, fõvárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselõ-testülete eltérõen nem rendelkezik, az intézményvezetõ [az ellátást igénylõ lakóhelye szerinti települési önkormányzat képviselõ-testülete],

   c) a települési önkormányzat - ide nem értve a fõvárosi önkormányzat - által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselõtestülete eltérõen nem rendelkezik, az intézményvezetõ,

   d) a Szociális és Családügyi Minisztérium által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezetõ

   dönt.

   (2) Az (1) bekezdés [a), c) és d) pontja] szerinti esetben az intézményvezetõ írásban értesíti döntésérõl az ellátást igénylõt, illetve törvényes képviselõjét."

   T/1090/96. és 99.

   Megjegyzés: Ez a módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. és a 39. pontjában szereplõ módosító javaslattal.

   Indokolás: Lásd a T/1090/96. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  55. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva Hortobágyi Krisztina képviselõ T/1090/32. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 54. pontja) - a törvényjavaslat 39. §-ában az Szt. 96/A. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  56. "39. § [(1)] Az Szt. a következõ 96/A. §-sal egészül ki:

   "96/A. § (1) A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a megyei, fõvárosi módszertani intézmény ismertetõt készít a megye, fõváros területén mûködõ szociális intézményekrõl. Az esetleges intézményi változások ismeretében évente elvégzi az adatok szükség szerinti módosítását. Az ismertetõ az intézmény székhelyét, telephelyeit, a szolgáltatások körét, valamint az intézménybe történõ felvétel, illetve az elhelyezés körülményeire vonatkozó adatokat tartalmazza.

   (2) A szociális intézmény a módszertani intézmény feladatának teljesítéséhez közli az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.Az esetleges változásokat azok keletkezésétõl számított 30 napon belül közli a módszertani intézménnyel."

   Indokolás: Lásd a T/1090/97. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  57. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk T/1090/17. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 58. pontja) - a törvényjavaslat 48. § (3) bekezdésében az Szt. 117. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  58. "(3) Az Szt. 117. §-a (3) bekezdésének felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Ha a (2) bekezdésben [c)  vagy d) pontjában] meghatározott intézményi ellátásban részesülõ a havi jövedelmébõl nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:"

   Indokolás: Lásd a T/1090/80. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva Lezsák Sándor képviselõ T/1090/12. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslat 49. §-ában az Szt. 117/B. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  60. "49. § Az Szt. 117/B. §-[ának]a [(2) bekezdése helyébe] a következõ (3) bekezdéssel [rendelkezés lép] egészül ki:

   "[(2)] (3) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább [negyven] harminc százalékát szociális intézmény-fejlesztésre, mûködtetésre, valamint [a fenntartó elkülönítetten kezeli. Az elkülönítetten kezelt összeg huszonöt százalékát a visszafizetési kötelezettség teljesítésére, hetvenöt százalékát] a tárgyi, személyi feltételek javítására[, fejlesztésére] kell fordítani.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/98. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  61. Dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslatot új 51. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  62. "51. § Az Szt. 127. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "127. § (1) A szociális intézményi normatívák tartalmazzák a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások mûködési költségeihez történõ állami hozzájárulást.

   (2) Az az egyházi és nem állami fenntartó, amely e törvény hatálybalépését követõen kér szociális intézmény mûködéséhez engedélyt, a szociális intézmény mûködési költségeihez történõ állami hozzájárulásra csak akkor lehet jogosult, ha erre vonatkozó igényét a tárgyévet megelõzõ év október 31. napjáig bejelenti.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  63. Dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés felvételét javasolja:
  64. "51. § [Az Szt. 128. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   [Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormányzatok]

   "a) címzett támogatást;"

   [kaphatnak.]]

   Az Szt. 128. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   128. § (1) Kötött felhasználású állami támogatásként a helyi önkormányzatok

   "a) címzett és céltámogatást a külön törvényben foglaltak szerint;

   b/ központosított elõirányzatot;

   c/ szociális szakmai programokhoz nyújtott támogatást"

   kaphatnak.

   (2) Az egyházi és nem állami fenntartó szociális szakmai programokhoz támogatást kaphat."

   Indokolás: Lásd a T/1090/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  65. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/43. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslatot új 52. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  66. "52. § Az Szt. 131. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "131. § A szociális szakmai programok meghirdetésével kell elõsegíteni a fenntartó számára a szociális intézmények olyan mértékû fejlesztésének támogatását, hogy az érintett önkormányzatok eleget tudjanak tenni az e törvényben elõírt kötelezettségüknek.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/95. és a T/1090/103. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  67. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva T/1090/64. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 60. pontja) - a törvényjavaslat 52. §-ában az Szt. 132. § (2) bekezdésének a következõ szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja:
  68. "52. § Az Szt. 132. §-ának (2) bekezdés[e] b/ pontja helyébe a következõ rendlekezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ e)-[g)]h/ pontokkal egészül ki:

   [Felhatalmazást kap a szociális és családügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

   "b/ a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataira és mûködésük feltételeire vonatkozó szabályokat,"

   "e) a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési nyilvántartására vonatkozó szabályokat,

   f) a szociális szakképesítést szerzett személyek szakvizsgáztatására, valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésére vonatkozó szabályokat, ide nem értve a szakirányú továbbképzési szakokon folyó továbbképzést,

   g) a rehabilitációs intézményben elhelyezett és a fogyatékos személyek otthonában élõ személyek állapotának felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat,

   h/ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/99. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  69. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/63. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 53. §-ában az (1) bekezdés kiegészítését, valamit új (2) bekezdés felvételét javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  70. "53. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetés napját követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

   (2) A 37. §-sal megállapított Szt. 94/A. § (1) bekezdésének b/ pontja 2001. január 1. napjától lép hatályba."

   Indokolás: Lásd a T/1090/100. és a T/1090/104. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  71. Dr. Surján László képviselõ, dr. Frajn Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/63. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdése e / pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  72. /(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt./

   "[ e) 42. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "ide nem értve a külön törvényben meghatározottak szerint megállapított gyermekgondozási segélyt." szövegrész,]"

   /hatályát veszti./

   Indokolás: Lásd a T/1090/100. és a T/1090/104. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  73. Dr. Surján László képviselõ, valamint dr. Frajna Imre képviselõ - kapcsolódva T/1090/63. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdését új c/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  74. /(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt./

   "c/ 37/F. §-ának (2) bekezdésében a "Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szövegrész;"

   /lép./

   Indokolás: Lásd a T/1090/100. és a T/1090/104. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  75. Gyárfás Ildikó és dr. Szabó György képviselõk - kapcsolódva dr. Surján László képviselõ T/1090/54. számú módosító indítványához - a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolják:
  76. "(1) A szociális intézményben ellátottak számára vonatkozó, - az e törvény 15. §-[ ának]ával [(3) bekezdésével] megállapított - Szt. 57. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést fokozatosan, de legkésõbb 2009. december 31-ig kell bevezetni. [azon] Azon intézmények esetében [kell alkalmazni], amelyek e törvény hatálybalépését követõen kapnak müködési engedélyt, az Szt. 57. § (3) bekezdésében meghatározott létszám feletti férõhelyekre csak ideiglenes mûködési engedély adható."

   Indokolás: Lásd a T/1090/77/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  77. Dr. Surján László képviselõ - kapcsolódva Hortobágyi Krisztina képviselõ T/1090/30. számú módosító indítványához (T/1090/82. számú ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 54. §-át új (9)-(10) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

"(9) A 37. §-sal megállapított Szt. 94/A. § (1) bekezdés b/ pontjának hatálybalépéséig a megyei, fõvárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti kérelemrõl a kérelmezõ a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-testülete dönt.

(10) A 37. §-sal megállapított Szt. 94/A. § (1) bekezdés b/ pontjának hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyeket a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat képviselõ-testülete bírálja el."

Indokolás: Lásd a T/1090/96. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 10.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke