T/1090/82.

Az Országgyûlés

Egészségügyi és szociális
bizottságának

Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának

Önkormányzati és rendészeti
bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi
bizottságának

Költségvetési és pénzügyi
bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottságának

a j á n l á s a

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására benyújtott T/1090. számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s
vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Egészségügyi és szociális bizottsága (továbbiakban: Egészségügyi bizottság) - elsõ helyen kijelölt bizottságként, az Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), az Önkormányzati és rendészeti bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottsága) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására benyújtott, T/1090. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1090/7-73. számú módosító javaslatokat.

Dr. Bartha László képviselõ a T/1090/7. számú módosító indítványát; Dr. Csáky András képviselõ a T/1090/39., /40., /41. számú módosító indítványát; Dr. Surján László képviselõ a T/1090/47., /48., /49., /50., /51., /52., /53., /54., /58., /60. számú módosító indítványát; Erkel Tibor képviselõ a T/1090/36. számú módosító indítványát; Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a T/1090/19. számú módosító indítványát; Hortobágyi Krisztina képviselõ a T/1090/33., /34. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat címének a következõ módosítását javasolja:
  2. "a szociális igazgatásról és [a] szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról "

   Indokolás: Lásd a T/1090/42. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  3. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 1. §-ában az Szt. 3. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  4. " A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) E törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony fõbb elemeit, továbbá a fenntartónak az intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végzõ [és a képesítési elõírásoknak megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ] személy adatainak mûködési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/44. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  5. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése a/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  6. "2. § (1) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja a "nyugdíjjárulékkal," szövegrészt követõen a "magánnyugdíjpénztári tagdíjjal" szövegrésszel egészül ki, valamint "Nem minõsül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély," szövegrészt követõen "a lakásfenntartási támogatás," szövegrésszel egészül ki ."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  7. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdése b/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  8. /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik a forgalomképes ingatlan, jármû, gépi meghajtású termelô- és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír, továbbá vagyoni értékû jog, amelynek "

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  9. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  10. /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "e) egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, függetlenül attól, hogy a lakásban milyen minõségben lakik ott más személy."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  11. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdése j/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  12. /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "j) keresõ tevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, ideértendõ az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ személy tevékenysége is;"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  13. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése m/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  14. /(2) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

   [E törvény alkalmazásában]/

   "m) fenntartó:

   ma) az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, és az egyéb állami szerv (a továbbiakban [együtt]: állami fenntartó),

   mb) a természetes személy, jogi személy - ide nem értve az ma) pontban megjelölt szervet -, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervei (a továbbiakban [együtt]: nem állami fenntartó)

   /ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint szociális intézményt létesít és mûködtet./"

   Indokolás: Lásd a T/1090/45. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 4. § (1) bekezdése mb/ pontjának a következõ módosítását javasolják:
  16. /(2) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:/

   "mb/ a [természetes személy,] jogi személy - ide nem értve az ma) pontban megjelölt szervet -, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervei (a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó)"

   /ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint szociális intézményt létesít és mûködtet./

   Indokolás: Lásd a T/1090/20. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdését új n/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  18. /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "n/ forgalomképes ingatlan: a kérelmezõ és családtagjának kizárólagos tulajdonában levõ ingatlan,"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében az Szt. 4. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  20. "(3) Az Szt. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) Ahol e törvény jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a [saját] jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/46. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  21. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Szt. 6. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  22. "[3. § Az Szt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte."]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/15. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a törvényjavaslat 3. §-ában az Szt. 6. §-ának a következõ módosítását javasolják:
  24. "3. § Az Szt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területé[t]n a hajléktalan az ellátást igénybeveszi [személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte].""

   Indokolás: Lásd a T/1090/16. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  25. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Szt. 6. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  26. "3. § Az Szt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi [területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte] területére a hajléktalan személy személyi igazolványába beírt lakcím utal.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/37. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  27. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  28. /4. § Az Szt. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:/

   "20/A. § (1) Állami fenntartó által mûködtetett intézmény (a továbbiakban: állami fenntartású intézmény) esetén, ha az intézményvezetõ férõhely hiányában az ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, úgy a kérelmet, beutaló határozatot a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás célja az igények teljesítési sorrendjének megállapíthatósága."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  29. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  30. /(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:/

   "b) a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait,"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  31. Dr. Füle István képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (3) bekezdése felvezetõ mondatának a következõ kiegészítését javasolja:
  32. /4. § Az Szt. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:/

   "(3) A nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát két évente vizsgálni kell. A vizsgálatot, ha az intézményi jogviszony keletkezését "

   Indokolás: Lásd a T/1090/73. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. nem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  33. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  34. /4. § Az Szt. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:/

   "(4) A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül, illetve ha az ellátásra vonatkozó igény megszûnik."

   Indokolás: Lásd a T/1090/13. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  35. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  36. "(5) Amennyiben a kérelmezõ a felajánlott férõhelyet nem fogadja el, az elhelyezést érintõ halasztást kér, a halasztást kérõ idõponttól újra nyilvántartásba kell venni. "

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 5. § új (1) bekezdésében az Szt. 34. § (2) bekezdése d/ pontja helyébe új rendelkezés felvételét javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 5. § eredeti szövege (2) bekezdés számozást kap):
  38. "5. § (1) Az Szt. 34. §-a (2) bekezdésének d/ pontja helyébe a következõ rendelkezés lép

   [Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a munkanélküli]

   d/ jövedelempótló támogatásának folyósítása szünetel és a szünetelés idõtartama a (4) bekezdés szerinti esetben a huszonnégy hónapot, az (5) bekezdés szerinti esetben a harminchat hónapot meghaladja."

   Indokolás: Lásd a T/1090/72. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  39. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 5. §-ában az Szt. 34. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  40. /5. § Az Szt. 34. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:/

   "(5) Ha a jövedelempótló támogatás folyósítása a gyermekgondozási segély, ápolási díj igénybevétele miatt szünetel, a szünetelés idõtartama legfeljebb harminchat hónap."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet, a Foglalkoztatás bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság és az Alkotmányügyi bizottság ülésén egyetért.

  41. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 6. §-át az Szt. 34/A. § (1) bekezdése c/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  42. /34/A. § (1) Együttmûködést nem vállalónak minôsül az a munkanélküli, aki /

   "c) a támogatás feltételeinek évenkénti felülvizsgálatakor az ellátást megállapító önkormányzattal neki felróható módon nem mûködik együtt, illetõleg az önkormányzat felé a határozatban foglalt bejelentési kötelezettségének nem, vagy nem a megadott határidõn belül tesz eleget."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  43. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Szt. 37/A. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  44. /8. § (1) Az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában aktív korú nem foglalkoztatott személynek minõsül az, aki /

   "b) jövedelempótló támogatásban nem részesült, de igazolja, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelõzõ [három] évben az illetékes munkaügyi központtal legalább [két] fél év idõtartamig együttmûködött"

   /és keresõtevékenységet nem folytat, ide nem értve azt a nem rendszeres munkavégzéssel járó keresõtevékenységet, amelynek havi ellenértéke nem éri el a jövedelemmel nem rendelkezõ munkanélkülit megilletõ jövedelempótló támogatás összegének ötven százalékát./

   Indokolás: Lásd a T/1090/29. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  45. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 9. §-át az Szt. 37/B. § (1) bekezdése ba/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  46. /37/B. § (1) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély annak /

   "ba) a jövedelempótló támogatásra való utolsó jogosultságának idôtartama alatt együttmûködést nem vállalónak minôsült a 34/A. § (1) bekezdése szerint,"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  47. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésében az Szt. 37/C. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  48. "(2) Az Szt. 37/C. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

   "(3) Az együttmûködés keretében végzett közcélú munkajellegû tevékenységért - az adott munka jellegének megfelelõ, a munkaerõpiacon szokásos - díjazás jár.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/28. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. nem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  49. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 11. §-ában az Szt. 41. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  50. "11. § Az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk.  685. § b) pont], ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

   a) [önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló] súlyos fogyatékos személy, vagy

   b) tartósan beteg 18 év alatti [személy]

   személy gondozását, ápolását végzi.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/71. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz.nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - a Költségvetési biz. támogatja

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  51. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában az Szt. 42. § (1) bekezdése c/ pontjának az elhagyását javasolja:
  52. "12. § Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése a következõ [c)-]d) ponttal egészül ki:

   [Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha]/

   "[c) szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója;]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/38. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  53. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában az Szt. 42. § (1) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  54. /12. § Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése a következõ c)-d) ponttal egészül ki:

   [Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha]/

   "c) szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója[;], és az ápolási feladatra történõ alkalmasságáról a települési önkormányzat gondozási központjától, vagy a falugondnoktól nem kapott igazolást."

   Indokolás: Lásd a T/1090/14. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  55. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában az Szt. 42. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  56. "12. § Az Szt. 42. §[-ának] (1) bekezdése a következõ c)-d) ponttal, illetve a következõ új (2) bekezdésssel egészül ki, a (2)-(4) bekezdés jelölése (3)-(5) bekezdésre változik:

   [Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha]

   "c) szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója;

   d) keresõtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történõ munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja."

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben is adható ápolási díj a szociális és családügyi miniszter egyéni elbírálása alapján."

   Indokolás: Lásd a T/1090/31. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  57. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 13. §-ában az Szt. 44. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  58. "13. § Az Szt. 44. §-ának (3) bekezdése a "nyugdíjjárulék" szövegrészt követõen "és magánnyugdíjpénztár tagok esetén magánnyugdíjpénztári tagdíj" szövegrésszel egészül ki."

   Indokolás: Lásd a T/1090/62. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  59. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 16. §-ában az Szt. 57/A. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  60. /16. § Az Szt. a következõ 57/A. §-sal egészül ki /

   "57/A. § (1) A települési önkormányzat az idõskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítására gondozási központot mûködtethet.

   (2) A gondozási központ [olyan önálló, nappali ellátást nyújtó intézmény, amely] ellátja

   a) az idõsek klubjának feladatait,

   b) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást,

   c) az ellátási területen jelentkezõ gondozási igények felmérését, a gondozás megszervezését,

   d) a nappali ellátást nyújtó egyéb intézmények tevékenységének összehangolását.

   [végzi.]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/70. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  61. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 18. §-ában az Szt. 59. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  62. "18. § Az Szt. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) 600 lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen az egyes alapellátási feladatok falugondnoki szolgálat keretében is elláthatók. A települési önkormányzat a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét rendeletben állapítja meg. Amennyiben a település lakosságának a száma a falugondnoki szolgálat létesítése után 600 lakos fölé emelkedett, a szolgálat további mûködésére a miniszter engedélyt adhat.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/55. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  63. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában az Szt. 65. § (2) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  64. /(2) A családsegítõ szolgálat a megelõzõ tevékenységek körében /

   "b) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelõ és jelzõ rendszert mûködtet, ennek keretében elõsegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelõzésben."

   Indokolás: Lásd a T/1090/56. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  65. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában az Szt. 65. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  66. /19. § Az Szt. 64-65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) A családsegítõ szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megõrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkezõ probléma megszüntetése érdekében /

   "b) az igénylõ kérelmére szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;"

   Indokolás: Lásd a T/1090/27. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  67. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 19. §-ában az Szt. 65. § (3) bekezdése d/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  68. /19. § Az Szt. 64-65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   (3) A családsegítõ szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megõrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkezõ probléma megszüntetése érdekében /

   "[d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetõség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/26. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  69. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában az Szt. 67. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  70. /20. § Az Szt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "67. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésérõl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körû ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény[ben kell] gondoskod[n]ik ."

   Indokolás: Lásd a T/1090/8. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  71. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában az Szt. 67. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  72. /20. § Az Szt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "67. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetésérõl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körû ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, ha az otthon ápolás feltételei nem adottak."

   Indokolás: Lásd a T/1090/57. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  73. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 20. §-ában az Szt. 67. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  74. /20. § Az Szt. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idõsek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok [otthona] szállása."

   Indokolás: Lásd a T/1090/9. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  75. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 21. §-ában az Szt. 69. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  76. /21. § Az Szt. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Enyhe értelmi fogyatékos [kiskorú] csak kivételes esetben helyezhetõ el a fogyatékos személyek otthonában."

   Indokolás: Lásd a T/1090/25. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  77. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában az Szt. 72. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  78. "25. § Az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Rehabilitációs intézmény

   a) a pszichiátriai, [illetve szenvedélybetegek,]

   b) a [fogyatékosok] szenvedélybetegek,

   c) a [hajléktalanok] fogyatékosok,

   d/ a hajléktalanok

   rehabilitációs intézménye.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/68. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  79. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 25. §-ában az Szt. 72. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  80. "25. § Az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Rehabilitációs intézmény

   a) a pszichiátriai[, illetve szenvedélybetegek] betegek,

   b/ a szenvedélybetegek,

   [b)] c/ a fogyatékosok,

   [c)] d/ a hajléktalanok

   rehabilitációs intézménye.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/24. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  81. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 28. §-ában az Szt. 78. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  82. "28. § Az Szt. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A nappali melegedõ a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetõséget. A nappali melegedõ feladata [továbbá] elsõsorban - utcai szociális munka keretében - az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/69. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  83. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 28. §-ában az Szt. 78. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  84. "28. § Az Szt. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) A nappali melegedõ az arra rászoruló illetve a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetõséget. A nappali melegedõ feladata továbbá - utcai szociális munka keretében - az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/23. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  85. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 31. §-ában az Szt. 85/A. § (3) bekezdése a/-b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  86. /31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 85/A. §-sal egészül ki:

   (3) A lakóotthonba az a személy helyezhetõ el, aki /

   "a) önmaga ellátására részben képes, [és]

   b) [lakóotthonba kerülése idõpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem] önmaga ellátására ugyan nem vagy csak folyamatos segítséggel képes, de elhelyezését és gondozását az intézményvezetõ lehetségesnek ítéli."

   Indokolás: Lásd a T/1090/59. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  87. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 31. §-ában az Szt. 85/A. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  88. /31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 85/A. §-sal egészül ki:

   (3) A lakóotthonba az a személy helyezhetõ el, aki /

   "b) lakóotthonba kerülése idõpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte[, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem]."

   Indokolás: Lásd a T/1090/22. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  89. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 32. §-ában az Szt. 88. § (4) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  90. /32. § Az Szt. 88. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:/

   "(4) A megyei, fõvárosi módszertani intézmény feladata a megyei, fõvárosi önkormányzat által fenntartott, illetve területén lévõ helyi önkormányzat által [fenntartott] mûködtetett, továbbá a megye, fõváros területén székhellyel rendelkezõ nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény ellenõrzésében való részvétel a külön jogszabályban meghatározottak szerint."

   Indokolás: Lásd a T/1090/67. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  91. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 32. §-ában az Szt. 88. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  92. /32. § Az Szt. 88. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:/

   "(4) A megyei, fõvárosi módszertani intézmény feladata a megye, fõváros területén lévõ helyi önkormányzat által fenntartott szociális intézmény szakmai munkájának segítése, a szociális intézmény szakmai ellenõrzésében való részvétel a külön jogszabályban meghatározottak szerint."

   Indokolás: Lásd a T/1090/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - az Önkormányzati biz. támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

  93. Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a törvényjavaslat 35. §-ának és a VI. cím elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerûen változik):
  94. "[VI. cím

   A mûködési nyilvántartás

   92/D. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzõ és a képesítési elõírásoknak megfelelõ szakképesítéssel rendelkezõ személy (a továbbiakban: személyes gondoskodást végzõ személy) a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.

   92/E. § (1) A személyes gondoskodást végzõ személy e törvényben meghatározott adatait mûködési nyilvántartásba kell venni.

   (2) A mûködési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végzõ személy szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési követelmények teljesítésének ellenõrzése.

   (3) A szociális személyes gondoskodást végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális nyilvántartás) a Népjóléti Képzési Központ, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás) az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet vezeti.

   92/F. § (1) A mûködési nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

   a) a személyes gondoskodást végzõ személy neve (leánykori neve), születési helye és ideje, anyja neve;

   b) a munkahely megnevezése és címe;

   c) a személyes gondoskodást végzõ személy által betöltött munkakör megnevezése, a foglalkoztatás kezdõ idõpontja;

   d) a megszerzett szakképesítés megnevezése, az errõl kiállított oklevél, bizonyítvány száma, a kiállítás helye és idõpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése;

   e) a jogszabály által elõírt továbbképzés elvégzésének, illetve szakvizsga letételének adatai.

   (2) A szociális, gyermekjóléti, továbbá gyermekvédelmi intézmény (a továbbiakban együtt: munkáltató) bejelenti a mûködési nyilvántartást vezetõ szervnek

   a) a személyes gondoskodást végzõ személy foglalkoztatását az (1) bekezdésben megjelölt adatok közlésével, továbbá

   b) a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást.

   (3) A munkáltató az adatbejelentést a foglalkoztatás megkezdésétõl, illetõleg az adatváltozás idõpontjától számított 30 napon belül teszi meg.

   (4) A személyes gondoskodást nem intézményi keretek között végzõ személy adatainak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartására a (2) bekezdés rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a munkáltató bejelentési kötelezettségének a személyes gondoskodást végzõ személy tesz eleget.

   92/G. § (1) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki

   a) elhunyt,

   b) foglalkozása gyakorlásától eltiltó jogerõs bírósági határozat hatálya alatt áll.

   (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl törölni kell

   a) a szociális nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akinek már nem áll fenn munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szociális intézménnyel;

   b) a gyermekjóléti nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akinek már nem áll fenn munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménnyel.

   92/H. § A mûködési nyilvántartásból adatok a nyilvántartásba vett személy, a munkáltató, valamint a továbbképzést, szakvizsgáztatást szervezõ részére továbbíthatók.]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/18. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz. nem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  95. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/C. § (1) bekezdésének következõ tartalmi és szerkezeti módosítását javasolja:
  96. "92/C. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény nem állami fenntartója a 92/B. § (1) bekezdésének a), e), f)  és h) pontjaiban meghatározott feladatokon túl

   a) gondoskodik az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának szakmai programjának, szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében házirendjének elkészítésérõl,

   b)  biztosítja az intézmény gazdálkodásának és mûködésének törvényességét.

   c/ ellátja - a férõhelyek tíz százalékában - a megyében, fõvárosban szociális intézményi elhelyezésre váró személyek gondozását, és erre vonatkozóan megállapodást köt a fõvárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzattal.

   (2) A szociális és családügyi miniszter is köthet szociális feladat ellátására vonatkozó megállapodást, feltéve, ha az intézmény fenntartója sikertelenül kezdeményezte az önkormányzattal a megállapodás megkötését."

   Indokolás: Lásd a T/1090/43. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  97. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/H. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  98. "92/H. § A mûködési nyilvántartásból adatok a nyilvántartásba vett személy, a munkáltató, valamint a továbbképzést, szakvizsgáztatást szervezõ, továbbá - az adatvédelmi jogszabályok megtartásával - tudományos, statisztikai feldolgozást végzõk részére továbbíthatók."

   Indokolás: Lásd a T/1090/61. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  99. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 36. §-ában az Szt. 93. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  100. /36. § Az Szt. 93-94. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:/

   "(4) A kérelem, az indítvány elõterjesztésének feltétele, hogy a szolgáltatást igénylõ vagyoni helyzetérõl 5 évre visszamenõen nyilatkozatot adjon"

   Indokolás: Lásd a T/1090/10. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  101. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 37. §-ában az Szt. 94/A. § (1)-(2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  102. "37. § Az Szt. a következõ 94/A-94/D. §-okkal egészül ki:

   "94/A. § (1) Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrõl

   a) a települési önkormányzat által fenntartott alap-, nappali és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetében az intézményvezetõ,

   b) a megyei, fõvárosi önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében az [ellátást igénylõ lakóhelye szerinti települési önkormányzat képviselõ-testülete]intézményvezetõ,

   c) a települési önkormányzat - ide nem értve a fõvárosi önkormányzat - által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselõtestülete eltérõen nem rendelkezik, az intézményvezetõ,

   d) a Szociális és Családügyi Minisztérium által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezetõ

   dönt.

   (2) Az (1) bekezdés a), b/, c) és d) pontja szerinti esetben az intézményvezetõ írásban értesíti döntésérõl az ellátást igénylõt, illetve törvényes képviselõjét."

   Indokolás: Lásd a T/1090/30. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  103. Béki Gabriella képviselõ a törvényjavaslat 37. §-ában az Szt. 94/A. § (1) bekezdése c/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  104. /37. § Az Szt. a következõ 94/A-94/D. §-okkal egészül ki:/

   "c) a települési önkormányzat - ide nem értve a fõvárosi önkormányzat - által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében[, ha] a fenntartó önkormányzat képviselõtestülete [eltérõen nem rendelkezik, az intézményvezetõ],"

   /dönt./

   Indokolás: Lásd a T/1090/21. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  105. Dr. Kurucsai Csaba képviselõ a törvényjavaslat 37. §-ában az Szt. 94/A. § (1) bekezdését új e/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  106. /37. § Az Szt. a következõ 94/A-94/D. §-okkal egészül ki:

   94/A. § (1) Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrõl /

   "e/ az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért személyek esetében - a megyei, fõvárosi önkormányzatok által fenntartott tartós bentlakásos intézményi körben - a szociális ellátás iránti kérelemrõl az intézményvezetõ javaslata alapján a fenntartó önkormányzat képviselõtestülete"

   /dönt./

   Indokolás: Lásd a T/1090/11. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  107. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében az Szt. 96/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  108. "39. § (1) Az Szt. a következõ 96/A. §-sal egészül ki:

   "96/A. § (1) A tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a megyei, fõvárosi módszertani intézmény ismertetõt készít a megye, fõváros területén mûködõ szociális intézményekrõl. Az esetleges intézményi változások ismeretében évente elvégzi az adatok szükség szerinti módosítását. Az ismertetõ az intézmény székhelyét, telephelyeit, a szolgáltatások körét, valamint az intézménybe történõ felvétel, illetve az elhelyezés körülményeire vonatkozó adatokat tartalmazza.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/32. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  109. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdésében az Szt. 96/A. § (2) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  110. /39. § (1) Az Szt. a következõ 96/A. §-sal egészül ki:/

   "(2) A szociális intézmény a módszertani intézmény feladatának teljesítéséhez közli az (1) bekezdésben meghatározott adatokat. Az esetleges változásokat azok keletkezésétõl számított 30 napon belül közli a módszertani intézménnyel."

   Indokolás: Lásd a T/1090/35. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  111. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 45. §-ában az Szt. 113. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:
  112. /45. § Az Szt. 113. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(5) A rehabilitációs intézményi elhelyezés szükségességének a szakértõi bizottság által történõ vizsgálatával kapcsolatos részletes szakmai szabályokat külön jogszabály tartalmazza."

   Indokolás: Lásd a T/1090/66. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  113. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 46. §-ában az Szt. 113/C. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  114. /46. § Az Szt. V. Fejezetének II. címe a következõ alcímmel és a 113/B-113/C. §-sal egészül ki:/

   "113/C. § (1) A fogyatékos személyek otthonában élõ felnõtt személy állapotát folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A 112. § (3) bekezdése szerinti szakértõi bizottság az ápoló, gondozó otthonban ellátott fogyatékos személy állapotát, annak változását öt évenként felülvizsgálja. A szakértõi bizottság [a] felülvizsgálatának eredményérõl az intézmény vezetõje [értesíti] tájékoztatja [az intézmény vezetõjét,] az ellátást igénybe vevõ személyt, annak hozzátartozóját, törvényes képviselõjét."

   Indokolás: Lásd a T/1090/65. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  115. Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a törvényjavaslat 48. § (3) bekezdésében az Szt. 117. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
  116. "(3) Az Szt. 117. §-a (3) bekezdésének felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) Ha a (2) bekezdés b, c)  vagy d) pontjában meghatározott intézményi ellátásban részesülõ a havi jövedelmébõl nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak figyelembevételével:""

   Indokolás: Lásd a T/1090/17. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  117. Lezsák Sándor képviselõ a törvényjavaslat 49. §-ában az Szt. 117/B. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  118. "49. § Az Szt. 117/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri hozzájárulás összegének legalább negyven százalékát a fenntartó elkülönítetten kezeli. Az elkülönítetten kezelt összeg huszonöt százalékát a visszafizetési kötelezettség teljesítésére, hetvenöt százalékát a tárgyi [személyi] feltételek javítására, fejlesztésére kell fordítani.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/12. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  119. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 52. §-ában az Szt. 132. § (2) bekezdése g/ pontjának a következõ kiegészítését javasolja:
  120. /52. § Az Szt. 132. §-ának (2) bekezdése a következõ e)-g) pontokkal egészül ki:

   [Felhatalmazást kap a szociális és családügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza]/

   "g) a rehabilitációs intézményben elhelyezett és a fogyatékos személyek otthonában élõ személyek állapotának felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat."

   Indokolás: Lásd a T/1090/64. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  121. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 53. § (2) bekezdése e/ pontjának az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):
  122. /(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt./

   "[ e) 42. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "ide nem értve a külön törvényben meghatározottak szerint megállapított gyermekgondozási segélyt." szövegrész,]"

   /hatályát veszti./

   Indokolás: Lásd a T/1090/63. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

   - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. támogatja.

   - az Emberi jogi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  123. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdését új c/ ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerûen változik):

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt./

"c/ 37/F. §-ának (2) bekezdésében a "Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szövegrész;"

/lép/

Indokolás: Lásd a T/1090/63. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja.

- az Alkotmányügyi biz. támogatja.

- az Önkormányzati biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. május 20.

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi bizottság elnöke

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

Dr. Bernáth Varga Balázs s.k.,
az Önkormányzati bizottság elnöke

Dr. Sándor László s.k.,
a Foglalkoztatási bizottság elnöke

Dr. Szekeres Imre s.k.,
a Költségvetési bizottság elnöke

Kósáné dr. Kovács Magda s.k.,
az Emberi jogi bizottság elnöke

  1. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdése i/ pontjának a következõ módosításával javasolja kiegészíteni:
  2. VISSZAVONVA!

   /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "i) rendszeres pénzellátás: a munkabér, a munkaviszonyból eredõ jövedelem, a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a házastársi pótlék, a házastárs után járó jövedelempótlék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idôskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék;"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  3. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 2. §-át az Szt. 4. § (1) bekezdését új o/ ponttal kiegészíteni javasolja:
  4. VISSZAVONVA!

   /4. § (1) E törvény alkalmazásában/

   "o/ nevelési ellátás: iskoláztatási támogatás és családi pótlék,"

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  5. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében az Szt. 4. § (5) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. VISSZAVONVA!

   "(3) Az Szt. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(5) Ahol e törvény jövedelmet említ, a nevelési ellátást, az árvaellátást, a házastársi pótlékot, a házastárs után járó jövedelempótlékot és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a saját jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/41. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  7. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 3. §-ában az Szt. 6. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  8. VISSZAVONVA!

   "3. § Az Szt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "6. § A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. Nyilatkozat hiányában a tényleges tartózkodási hely az irányadó.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/47. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  9. Erkel Tibor képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (4) bekezdésének az elhagyását javasolja:
  10. VISSZAVONVA!

   /4. § Az Szt. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:/

   "[(4) A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül.]"

   Indokolás: Lásd a T/1090/36. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  11. Dr. Bartha László képviselõ a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 20/A. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  12. VISSZAVONVA!

   /4. § Az Szt. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:/

   "(4) A nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül, vagy a kérelmezõ elhelyezési szándékától elállt."

   Indokolás: Lásd a T/1090/7. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  13. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében az Szt. 35. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  14. VISSZAVONVA!

   "7. § (1) Az Szt. 35. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Ha az ellátást az önkormányzat megállapítja, [a jegyzõ] a határozat egy példányát [nyolc napon belül] a megállapítással egyidõben megküldi a munkanélkülit nyilvántartó munkaügyi központnak.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/40. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  15. Dr. Csáky András képviselõ a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében az Szt. 35. § (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  16. VISSZAVONVA!

   "(2) Az Szt. 35. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(3) A támogatás megszüntetésérõl, illetve szüneteltetésérõl - a szüneteltetés okának feltüntetésével - az önkormányzat dönt, és [döntésérõl az önkormányzat jegyzõje nyolc napon belül] döntésével egyidõben hozott határozattal értesíti a (2) bekezdés szerinti munkaügyi központot.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/39. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  17. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Szt. 37/A. § (3) bekezdése b/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  18. VISSZAVONVA!

   /8. § (1) Az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(3) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában aktív korú nem foglalkoztatott személynek minõsül az, aki

   a) a jövedelempótló támogatás folyósításának idõtartamát kimerítette, vagy

   b) jövedelempótló támogatásban nem részesült, de igazolja, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelõzõ három évben az illetékes munkaügyi központtal legalább két [év idõtartamig] éven keresztül együttmûködött

   és keresõtevékenységet nem folytat, ide nem értve [azt] a nem rendszeres munkavégzéssel járó keresõtevékenységet[, amelynek havi ellenértéke nem éri el a jövedelemmel nem rendelkezõ munkanélkülit megilletõ jövedelempótló támogatás összegének ötven százalékát]."

   Indokolás: Lásd a T/1090/48. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  19. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében az Szt. 37/A. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  20. VISSZAVONVA!

   "(2) Az Szt. 37/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) A rendszeres szociális segély iránti kérelem a jövedelempótló támogatás folyósítási idõtartamának kimerítésétõl számított [tizenkettõ hónapon] egy éven belül nyújtható be. E határidõ a gyermekgondozási segély igénybevétele esetében [harminchat hónap] három év.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/49. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  21. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 9. §-ában az Szt. 37/B. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  22. VISSZAVONVA!

   "9. § Az Szt. 37/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a megszûntetésétõl számított [harminchat hónapon] három éven belül ismételten megállapítható, amennyiben a kérelmezõ munkanélküli járadékra jogosultságot nem szerzett és a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei egyébként fennállnak.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/50. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  23. Szabó Sándorné és Üszögi Bleyer Jenõ képviselõk a törvényjavaslat 9. §-ában az Szt. 37/B. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják:
  24. VISSZAVONVA!

   "(3) Ha a rendszeres szociális segély folyósítását katonai szolgálat teljesítése miatt az önkormányzat megszüntette, a rendszeres szociális segély ismételt megállapításakor nem kell vizsgálni a 37/A. § (3) bekezdése szerinti együttmûködést a munkaügyi központtal, feltéve, hogy a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtása a katonai szolgálat teljesítését követõ 90 napon belül megtörtént."

   Indokolás: Lásd a T/1090/19. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  25. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében az Szt. 37/C. § (1) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  26. VISSZAVONVA!

   "10. § (1) Az Szt. 37/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az önkormányzat rendelete az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a családsegítõ szolgálattal vagy [a] más kijelölt [szociális] önkormányzati intézménnyel való együttmûködési kötelezettséget írhat elõ, amennyiben az önkormányzat rendelkezik az ehhez szükséges intézményi feltételekkel. Együttmûködésen az ellátásban részesülõ személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programban történõ részvételt kell érteni.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  27. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésében az Szt. 37/C. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  28. VISSZAVONVA!

   "10. § (1) Az Szt. 37/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az önkormányzat rendelete az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a családsegítõ szolgálattal vagy a kijelölt szociális intézménnyel való együttmûködési kötelezettséget írhat elõ, amennyiben az önkormányzat rendelkezik az ehhez szükséges intézményi és személyi feltételekkel. Együttmûködésen az ellátásban részesülõ személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programban történõ részvételt kell érteni.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/34. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  29. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésében az Szt. 37/C. § (5) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  30. VISSZAVONVA!

   "(3) Az Szt. 37/C. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

   "(5) Az együttmûködésre kijelölt családsegítõ szolgálat vagy [szociális] intézmény és a segélyben részesülõ személy írásban megállapodik az együttmûködés tartalmáról.""

   Indokolás: Lásd a T/1090/51. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  31. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 12. §-ában az Szt. 42. § (1) bekezdését új e/ ponttal kiegészítését javasolja:
  32. VISSZAVONVA!

   "12. § Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése a következõ c)-[ d)]e/ ponttal egészül ki:

   [Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha]/

   "c) szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója;

   d) keresõtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történõ munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja.

   e/ az egyedi körülményei miatt a kizáró okok valamelyikére vonatkozó méltányossági kérelmét a miniszter elutasította."

   Indokolás: Lásd a T/1090/52. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  33. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 14. §-ában az Szt. 48. § (2) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:
  34. VISSZAVONVA!

   /14. § Az Szt. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:/

   "(2) Az elhunyt személy elhalálozása idõpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétõl számított [hatvan] nyolc napon belül kell bejelenteni."

   Indokolás: Lásd a T/1090/53. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  35. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 15. §-ában az Szt. 57. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  36. VISSZAVONVA!

   /15. § Az Szt. 57. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott intézmény legalább tíz fõ, legfeljebb azonban százötven fõ ellátását biztosítja. E létszámkorlátok alól a miniszter indokolt esetben felmentést adhat."

   Indokolás: Lásd a T/1090/54. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  37. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 31. §-ában az Szt. 85/A. § (1) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  38. VISSZAVONVA!

   /31. § Az Szt. IV. Fejezetének III. címe a következõ alcímmel és a 85/A. §-sal egészül ki:/

   "85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettõ, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevõ részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelõ ellátást biztosít. A létszámhatárok alól a miniszter méltányosságból felmentést adhat."

   Indokolás: Lásd a T/1090/58. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Emberi jogi biz.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet.

  39. Hortobágyi Krisztina képviselõ a törvényjavaslat 32. §-ában az Szt. 88. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  40. VISSZAVONVA!

   /32. § Az Szt. 88. §-a a következõ (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:/

   "(3) A megyei vagy fõvárosi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével - a szociális és családügyi miniszter elõzetes véleménye alapján - az általa vagy a megye, fõváros területén lévõ települési önkormányzat által fenntartott ápolást, gondozást nyújtó vagy rehabilitációs intézmények közül módszertani feladatokat ellátó intézményt jelöl ki. A kijelölés öt évi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ."

   Indokolás: Lásd a T/1090/33. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

   - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

   - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

   - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet

  41. Dr. Surján László képviselõ a törvényjavaslat 35. §-ában az Szt. 92/B. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):

VISSZAVONVA!

"[(2) Az állami fenntartó a szervezeti és mûködési szabályzat, a házirend, valamint a szakmai program jóváhagyását megtagadja, ha az nem felel meg az e törvényben, valamint a külön jogszabályban elõírt feltételeknek.]"

Indokolás: Lásd a T/1090/60. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz.

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja.

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja.

- Az Elõterjesztõ képviselõje nem ért egyet