T/1088/31.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló T/1088. sz. törvényjavaslat
záró vitájához

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló, T/1088/29. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1088/30. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosítársa irányuló törvényjavaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat a törvényjavaslattal nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

 1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 31. §-ának a következõ módosítását javasolja:
 2. "31. § [(1)] A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) [18. §-ának (1) bekezdése a következõk szerint módosul:

  "(1) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás hatálya alatt álló állampolgár kérelmére az útlevélhatóság - különös méltánylást érdemlõ okból - meghatározott idõtartamú külföldre utazást engedélyezhet. Az utazás engedélyezéséhez a 16. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott esetben a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen a bíróság, a 16. § (1) bekezdésének c) pontja esetében a bíróság, e) pontja esetében pedig a 16. § (3) bekezdésében meghatározott szerv hozzájárulása szükséges."]

  [(2) az Utv.] 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

  "(4) Az útlevélhatóság, illetõleg a központi adatkezelõ szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve részére a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban való személyazonosítás céljára adatot szolgáltathat az érintett polgár arcképmásáról és aláírásáról, valamint úti okmányának érvényességi idejérõl."

  Indokolás: Lásd a T/1088/30/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

  A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 3. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 38. §-a (1) és (3) bekezdésének a következõ módosítását javasolja:

"38. § (1) Ez a törvény - a (2)-[(4)](3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az Nytv. 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az "átmeneti" szövegrész hatályát veszti."

"(3) E törvény 10. §-a, 13. §-a, 15-16. §-ai, 17. §-ának (1)-(3) bekezdései, 18. §-ának(1) és (3) bekezdése, 19. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, 21. §-[a]ának (1) bekezdése, továbbá 26. §-a és 37. §-a 2001. január 1-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti e törvény 36. §-a, továbbá az Nytv. 3. §-ának (1) bekezdésébõl a "települési (fõvárosi kerületi), területi és központi szinten mûködõ" szövegrész, az Nytv. 7. §-ának (1) bekezdése, továbbá az Nytv. 8. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja és 11. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése.""

Indokolás: Lásd a T/1088/30/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 22.

Dr. Rubovszky György s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság
alelnöke