T/1087/42.

Az Országgyûlés
Alkotmány- és igazságügyi
bizottságának
a j á n l á s a

a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló T/1087. számú törvényjavaslat
záró vitájához

(Együtt kezelendõ a T/1087/38. számú egységes javaslattal)

Tisztelt Országgyûlés!

Az Országgyûlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló, T/1087/38. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1087/39-41. számú módosító javaslatokat.

Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása szerint kétharmados döntést igényelnek a jelen ajánlás 7., 8., 11. és a 12. pontjai.

Az Elõterjesztõ a T/1087/39/2. számú módosító indítványát; dr. Világosi Gábor képviselõ a T/1087/40/1-3. számú módosító indítványát visszavonta.

Megjegyzés: Az egységes javaslat szövegébõl elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettõl eltérõ jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévõ képviselõk egyharmadának támogatását megkapta.

Amennyiben a módosító javaslat az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerûen megváltoznak az egységes javaslat (egységes javaslat) minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történõ külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fûzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

Módosításra irányuló törvényjavaslat vagy határozati javaslat (HSZ. 94. § (3) bek.) esetén e házszabályi rendelkezésre utalunk, ha a benyújtott módosító javaslat az egységes javaslattal (határozati javaslattal) nem érintett szakaszra vonatkozik.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselõ által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselõ által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerû dönteni.

  1. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 6. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  2. "6. § Ha az üzlet bezárását, vagy a mûködési engedély visszavonását [Az] az 5. § (1)-[ (3)](2) bekezdésében meghatározott jogsértés miatt büntetõ vagy szabálysértési eljárást folytató szerv indokoltnak tartja, az eljárás megindításáról, illetve a jogerõs ügydöntõ határozatáról értesíti a mûködési engedélyt kiadó jegyzõt. Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a bírósági ügydöntõ határozatról az ügyben eljáró nyomozóhatóságot is értesíteni kell."

   Indokolás: Lásd a T/1087/39/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  3. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 8. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  4. "(3) Türelmi zóna létesítése esetén az önkormányzat - kivételesen - a 7. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott távolsági korlátozásoktól akkor térhet el, ha a zóna határvonala másként nem jelölhetõ ki."

   Indokolás: Lásd a T/1087/41/1. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  5. Dr. Világosi Gábor képviselõ az egységes javaslat 16. §-ában az Idtv. 16. § (6) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  6. VISSZAVONVA!

  7. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 23. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerûen változik):
  8. VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1999. június 22-i ülésén)

  9. Dr. Világosi Gábor képviselõ az egységes javaslat 23. § (4) bekezdésében az Idtv. 32. § (4) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:
  10. VISSZAVONVA!

  11. Dr. Világosi Gábor képviselõ az egységes javaslat 28. §-ának a következõ kiegészítését javasolja:
  12. VISSZAVONVA! (Az Alkotmányügyi bizottság 1999. június 22-i ülésén)

  13. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 28. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  14. "28. § Az Idtv. a következõ alcímmel, [és] 35/A. [§-sal] és 35/B. §-sal egészül ki:

   "35/B. § Ha a külföldit az idegenrendészeti hatóság és a szabálysértési hatóság is kiutasította, a tilalom idõtartamát a hosszabb idõtartamú kiutasításnak megfelelõen kell figyelembe venni.""

   Indokolás: Lásd a T/1087/41/2. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  15. Dr. Világosi Gábor képviselõ az egységes javaslat 29. § (1) bekezdésének és egyidejûleg az Idtv. 36. § (1) bekezdése e/ pontjának a következõ módosítását javasolja:
  16. "29. § [(1)] Az Idtv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

   "(1) Az idegenrendészeti hatóság a bíróság vagy a szabálysértési hatóság által kiszabott kiutasítás büntetés, intézkedés, valamint a 31. §-ban foglaltak alapján elrendelt kiutasítás végrehajtásának biztosítása érdekében idegenrendészeti õrizetbe veheti azt a külföldit, aki

   a) a hatóság elõl elrejtõzött, vagy a kiutasítás végrehajtását más módon akadályozza;

   b) a távozást megtagadja, vagy más alapos ok miatt feltehetõ, hogy a kiutasítás végrehajtását késlelteti vagy meghiúsítja;

   c) a kiutasítás hatálya alatt és a kiutazás elõtt szabálysértést vagy bûncselekményt követett el;

   d) a kötelezõ tartózkodásra kijelölt helyet engedély nélkül vagy az elõírt feltételek hiányában elhagyta, illetve az engedélyben megállapított határidõre nem tért vissza;

   e) szándékos bûncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés büntetésbõl szabadul[, a kiutasítás végrehajtásáig].""

   Indokolás: Lásd a T/1087/40/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

   - Az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  17. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 51. §-a bevezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  18. "51. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 49. §-a a következõ új [(5)] (6) bekezdéssel egészül ki:"

   Indokolás: Lásd a T/1087/39/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  19. Az Elõterjesztõ az egységes javaslat 64. § (1) bekezdése bevezetõ mondatának a következõ módosítását javasolja:
  20. "64. § (1) A[z Sztv.] szabálysértésekrõl szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:"

   Indokolás: Lásd a T/1087/39/4. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja.

  21. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 70. §-ának a következõ módosítását javasolja:
  22. "70. § [(1)] Az Rtv. 64. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

   /A Rendõrség a 63. § (1) bekezdésében meghatározott bûnüldözési feladatának teljesítése érdekében/

   "a) informátort, bizalmi személyt vagy a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más személyt vehet igénybe;""

   Indokolás: Lásd a T/1087/41/3. számú módosító javaslat indokolását.

   A módosító javaslatot(tal): az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

  23. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 75. § (3) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolja:

"(3) A Hõr. tv. 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá új (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés jelölése (3) bekezdésre változik:

"(1) A Határõrség bûnüldözési és bûnmegelõzési célból a kiutazásig, de legfeljebb kilencven napig kezeli a határon átlépõ külföldiek személyazonosító adatait, illetõleg ha a határátlépés gépjármûvel történik, annak forgalmi rendszámát is.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a határon ki- és belépõ magyar állampolgárok esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az adatok kezelése a határátlépéstõl számított kilencven napig történhet.""

Indokolás: Lásd a T/1087/41/4. számú módosító javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): az Elõterjesztõ képviselõje egyetért.

Összeállította: az Országgyûlés Jogi Fõosztálya

Budapest, 1999. június 22.

Dr. Pokol Béla s.k.,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke